Закон за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето чл. (1) Този закон урежда условията за носене на облекло, скриващо напълно или частично лицето на гражданите, населяващи територията на Република БългарияДата02.01.2018
Размер143.22 Kb.
ТипЗакон
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Нанесени са всички предложения по чл. 80, ал. 1 от ПОДНС
Д О К Л А Д
Относно: Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето № 654-01-58, внесен от Красимир Дончев Каракачанов и група народни представители на 20. 04. 2016 г., приет на първо гласуване на 15.06.2016 г.

Проект!

Второ гласуване
ЗАКОН

ЗА НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО
Чл. 1. (1) Този закон урежда условията за носене на облекло, скриващо напълно или частично лицето на гражданите, населяващи територията на Република България.

(2) На гражданите, населяващи територията на Република България или пребиваващи временно или постоянно в нея в качеството им на чужденци или мигранти, се забранява носенето на облекло, което скрива напълно или частично лицата им.

(3) Забраната по ал. 2 важи във всички официални институции и обекти на урбанизираната територия, свързани с предоставянето на административни, образователни или обществени услуги, както и местата за обществен отдих, спорт, култура и комуникации.
Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Чл. 1 да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 1 да отпадне.
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 изразът „в качеството им на чужденци или мигранти” отпада.

2. В ал. 3 изразът „във всички официални институции” се заменя с израза „на територията на официалните институции”.
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя по следния начин:

(1) Този закон урежда условията в Република България за носене на облекло, предназначено за прикриване на лицето.”2. Ал. 2 да придобие следния вид:

(2) Никой не може в публичното пространство да носи дрехи, предназначени за прикриване на лицето му.”3. Ал. 3 да придобие следния вид:

(3) Публично пространство по ал. 2, се състои от обществени пътища и места, отворени за обществено ползване и обществени услуги.”


Предложение от народните представители Бойка Маринска, Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски и Димитър Танев

Чл. 1 се изменя така:

Чл. 1. Този закон урежда условията за носене на облекло, което прикрива лицето, на публични места. Целта на закона е да се избегне възможността за прикриване на самоличността при извършване на противообществени прояви."


Чл. 2. (1) За напълно скрито лице се считат случаите на използване на покривала или дрехи от плат за цялостно закриване на главата и лицето, включително устата, очите, косата и ушите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.

(2) За частично скрито лице се считат случаите на използване на покривала или дрехи от плат за закриване на по-голямата част от главата и лицето, включваща устата, косата и ушите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.


Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 2 да отпадне.
Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Член 2 да стане чл. 1 – единствен, със следното съдържание:

Чл. 1. Длъжностни лица могат да изискват от гражданите и от временно или постоянно пребиваващите на територията на Република България лица – чужди граждани, да разкрият по подходящ начин лицата си за целите на установяване на тяхната самоличност или за изпълнението на определени служебни задължения или функции.”


Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

Съдържанието на чл. 2 се изменя по следния начин:

Чл. 2. (1) Пълно скриване на лицето се приема, че е налице при носенето на покривала или дрехи от плат за цялостно закриване на лицето, включително устата, очите и ушите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.(2) Частично скриване на лицето се приема, че е налице при носенето на покривала или дрехи, при които са закрити някои от следните части на лицето: устата и носа и/или очите, както и ушите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало.”
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя по следния начин:

(1) За напълно прикриване на лицето се считат случаите на използване на облекло, закриващо изцяло лицето.”2. Ал. 2 да придобие следния вид:

(2) За частично прикрито лице се считат случаите на използване на облекло, закриващо някои от следните части на лицето: уста, нос и очи.”


Предложение от народните представители Бойка Маринска, Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски и Димитър Танев

Член 2 се изменя така:

Чл. 2 (1) Забранява се носенето на облекло, напълно или частично прикриващо лицето на публични места.(2)Публични места са:

1. сградите на всички ведомства, на органи на местната власт, и на лица, предоставящи публични услуги;

2. частите от урбанизираната територия, предназначени за административни, образователни и обществени услуги, както и местата за обществен отдих, спорт, култура и комуникации.

(3) Напълно прикриват лицето дрехи, непрозрачни тъкани или материи, които покриват устата, очите, косата и ушите.

(4) Частично закриват лицето дрехи, непрозрачни тъкани или материи, които покриват устата, носа и/или очите."
Чл. 3. (1) Забраната по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 не се прилага, ако облеклото се налага по здравословни причини или от професионална необходимост, или ако е с временен характер в рамките на спортни, културни или други подобни прояви.

(2) Забраната не се отнася и за домовете на съответните граждани или в официалните места за молитва на съответното вероизповедание.


Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Чл. 3 да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 3 да отпадне.
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

В чл. 3, ал. 1, след думата „прояви” се поставя запетая и се добавя следното: „когато се носи от участниците в тях. За посетителите се прилагат общите разпоредби по този закон.”
Предложение от народните представители Бойка Маринска, Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски и Димитър Танев

Чл. 3 се изменя така:

Чл. 3. Забраната по чл. 2 не се прилага:1. когато прикриването на лицето е препоръчано от здравните органи;

2. за прикриване на обезобразени или изгорени части от лицето;

3. при необходимост от защита от вредни въздействия на средата;

4. при упражняване на спорт, когато прикриването на лицето се налага за защитата му;

5. за актьорите, които участват в представление;

6. в молитвени домове на регистрирани вероизповедания."

Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

Ал.1 и 2 да отпаднат, а чл. 3 да придобие следния вид:

Чл. 3. Забраната в чл. 1 не се прилага, ако се изисква или е разрешена от законодателни или регулаторни разпоредби, ако е оправдана по здравни или професионални причини, или ако тя е част от спортни, културни и традиционни събития.”


Чл. 4. (1) На личните си документи и на документите за временно или постоянно разрешение за пребиваване на територията на Република България гражданите на Република България, временно и постоянно пребиваващите на българска територия чужди граждани или мигранти, са длъжни да представят снимки в съответствие с изискванията на Закона за българските лични документи и правилника за неговото прилагане.

(2) В държавните, общински и частни училища гражданите на Република България, временно и постоянно пребиваващите на българска територия чужди граждани или мигранти са длъжни да изпълняват разпоредбите на този закон.


Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Чл. 4 да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 4 да отпадне.
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

Чл. 4 да отпадне като следващите да се пренаредят.
Предложение от народните представители Бойка Маринска, Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски и Димитър Танев

В чл. 4 се правят следните изменения:

  1. В ал. 1 думите „на личните си документи" се заменят с „при издаване на лични документи", а думите „и на документите за временно или постоянно разрешение за пребиваване на територията на Република България" се заличават;

  2. Навсякъде думите „гражданите на Република България, временно и постоянно пребиваващите на българска територия чужди граждани или мигранти" се заменят с „физическите лица".


Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

В чл. 4, ал. 1 отпада, а ал. 2 става съдържание на чл. 4, като думата „училища” се заменя с израза „учебни заведения”.
Чл. 5. Нарушаването на забраната по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 се наказва с:

  1. За първо нарушение глоба в размер на 200 лева.

  2. За всяко следващо нарушение глоба в размер на 1500 лв. и лишаване от социални помощи за срок от три месеца, ако нарушителят получава такива.


Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Чл. 5 да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 5 да отпадне.
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

Съдържанието на чл. 5 се изменя по следния начин:

Чл. 5. (1) Нарушаването на забраната по чл. 1 се наказва с:1. глоба в размер на 200 лв. – при първо нарушение;

2. 1500 лв. и лишаване от социални помощи за срок от три месеца, ако нарушителят получава такава – при всяко следващо нарушение.

(2) Ако нарушителите на този закон са длъжностни лица в държавната или общинска администрация, или в светските учебни заведения, наказанието е:

1. глоба в размер на 500 лв. при първо нарушение;

2. глоба в размер на 2000 лв. – при всяко следващо нарушение.

(3) За нарушение, извършено от членове на юридическо лице, предоставящо обществени услуги, произвеждащо продукция или осъществяващо обществена дейност на територията на Република България, когато се установи, че е със знанието или съдействието на управителните органи на юридическото лице, се налага имуществена санкция в размер на:

1. 500 лв. – при първо нарушение;

2. 2000 лв. – при всяко следващо нарушение.”
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Да отпаднат думите „ал. 3”.

2. В т. 1 и т. 2 между думите „нарушение” и „глоба” да се постави тире.

3. Да отпадне изразът „и лишаване от социални помощи за срок от три месеца, ако нарушителят получава такива”.
Предложение от народните представители Бойка Маринска, Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски и Димитър Танев

В чл. 5 думите „чл. 1, ал. 2 и ал. 3" се заменят с „чл. 2, ал. 1".

Чл. 6. Контролът по спазването на правилата, въведени с този закон, се осъществява от органите на Министерство на вътрешните работи, от кметовете на общини и упълномощени от тях лица, както и от кметовете на кметства.
Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Чл. 6 да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 6 да отпадне.
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

Чл. 6 се изменя по следния начин: след думите „МВР” текстът отпада, а след запетаята придобива следния вид: „от кметовете на населени места и упълномощени от тях лица.”
Чл. 7. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица по чл. 6.

(2) Свидетел на съставянето на акта за установяване на административно нарушение може да бъде всяко пълнолетно лице.


Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Чл. 7 да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 7 да отпадне.
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

В чл. 7, ал. 2 да отпадне.
Предложение от народните представители Бойка Маринска, Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски и Димитър Танев

В чл. 7, ал. 2 се заличава.
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

Съдържанието на чл. 7, ал. 1 става съдържание на чл. 7, след като ал. 2 отпада и се променя по следния начин:

Чл. 7. Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 6.”


Чл. 8. Наказателните постановления по този закон се издават по реда на Закона за административните нарушения и наказания от:

1. оправомощени от министъра на вътрешните работи длъжностни лица;

2. кметовете на общини.
Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Чл. 8 да отпадне.
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

Чл. 8 да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 8 да отпадне.
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

В чл. 8, изразът „по реда на Закона за административните нарушения и наказания”, отпада.
Чл. 9. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Чл. 9 да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

Чл. 9 да отпадне.
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

В чл. 9 след думата „актовете” се добавя изразът „по чл. 7”.
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

Добавя се раздел „Допълнителни разпоредби” със следното съдържание:

§1. По смисъла на този закон:1. „Мигрант” е лице (заселник, преселник, бежанец), което се преселва от една държава в друга;

2. „Облекло, прикриващо или скриващо лицето” е цялостно облекло или части от облекло, включващо плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които скриват изцяло или частично лицето.

§ 2. Този закон е създаден на основание чл. 13, ал. 4 от Конституцията на Република България и е съобразен с изискванията на чл. 5 от Закона за народната просвета, Закон за предучилищното и училищно образование и със Закона за българските лични документи.”
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Този закон е създаден на основание чл. 13, ал. 4 от Конституцията на Република България и е съобразен с изискванията на чл. 5 от Закона за народната просвета (от 01.08.2016г. – Закон за предучилищното и училищно образование) и със Закона за българските лични документи.
Предложение от народните представители Лютви Местан, Хюсеин Хафъзов и Мариана Георгиева

Раздел Преходни и Заключителни разпоредби да отпадне.
Предложение от н.п. Четин Казак

§1 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

В Преходните и заключителни разпоредби § 1 да отпадне.
Предложение от народните представители Бойка Маринска, Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски и Димитър Танев

В преходните и заключителните разпоредби § 1 да отпадне.
§2. В Наказателния кодекс се създава нов чл. 162а със следното съдържание:

„Чл. 162а. (1) Който чрез използването на заплаха, насилие, принуда или власт, или посредством обещание за даване или даване на материална облага, принуди или склони другиго да носи изброените в чл. 1 от Закона за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето места, облекло и/или покривало, прикриващо частично или скриващо изцяло лицето, поради пола му или някаква друга негова характеристика, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от пет хиляди лева, както и с обществено порицание.

(2) Ако някое от деянията по ал. 1 са осъществени по отношение на малолетно или непълнолетно лице, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба в размер на десет хиляди лева.

Предложение от н.п. Четин Казак

§2 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
Предложение от народните представители Тунчер Кърджалиев, Джейхан Ибрямов и Александър Методиев

В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:

1. § 2 да отпадне.

2. § 2 да придобие следния вид:

§1. В Наказателния кодекс се създава нов чл. 162а със следното съдържание:

Чл. 162а. Който чрез използването на заплаха, насилие, принуда или власт, или посредством обещание за даване или даване на материална облага, принуди или склони другиго да носи облекло или наметало, прикриващо напълно или частично лицето, в нарушение на Закона за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба в размер на пет хиляди, както и с обществено порицание.
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

В преходните и заключителни разпоредби § 1 се преномерира и става §3 със следното съдържание:

§ 3. В Наказателния кодекс се създава нов чл. 162а със следното съдържание:

Чл. 162а. (1) Който чрез използването на заплаха, насилие, принуда или власт, или посредством обещание за даване или даване на материална облага, принуди или склони другиго, поради пола му или някаква друга характеристика, да носи облекло и/или покривало, прикриващо частично, или скриващо изцяло лицето, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.(2) Ако някое от деянията по ал. 1 са осъществени по отношение на малолетно лице, наказанието е лишаване от свобода за 2 години и глоба от десет хиляди лева до двайсет хиляди лева, а ако потърпевшите малолетни са две или повече – наказанието е лишаване от свобода от три до шест години, когато екстрадиция е невъзможна.”
Предложение от народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов, доц. Милен Михов, Красимир Богданов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов и Атанас Стоянов

Създава се § 4 със следното съдържание:

§4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:
/КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница