Закон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчкастраница1/4
Дата16.12.2016
Размер0.6 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”


1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7

тел./факс 953 33 74

Изх.№ 9569/28.08.2015 г.


ДО

ТЕЛЕКОМ ГРУП” ООД,

2700, гр. Благоевград,

ул. “Александър Стамболийски” № 77, ет. 10,

тел: 0895 500 404
ПОКАНА
за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва: ВК – Благоевград с хотелска част, гр. Благоевград.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от Закон за обществени поръчки (ЗОП), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка,ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

І. Предмет на поръчката“Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва: ВК – Благоевград с хотелска част, гр. Благоевград.


ІІ. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора.

2. Място за изпълнение на поръчката: на територията на ВК – Благоевград с хотелска част, гр. Благоевград.

3. Прогнозна стойност на обществената поръчка: Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 632,00 (хиляда шестстотин тридесет и два) лева без ДДС.Забележка: Посочената прогнозна стойност е крайна за Възложителя и следва да се възприеме от страна на участниците, като предварително обявено условие. Към момента на откриване на настоящата процедура Възложителят е осигурил финансов ресурс до размера на посочената прогнозна стойност. При положение, че всички оферти които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават осигурения финансов ресурс, възложителят ще прекрати възлагането на обществената поръчка. Участници, които са предложили крайна цена, по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от участие във възлагането на обществената поръчка.
ІІІ. Условия и технически изисквания за изпълнение на поръчката:


ОБЕКТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ

БРОЙ ТОЧКИ

ЕКС-

ПЛОАТ. ПЕРИОД

ВК – Благоев-град

/хотел-ска част/Да се достави пакет от минимум 30 телевизионни програми, включващ най-гледаните информационни, културни, научно-популярни, спортни и музикални български и чуждестранни програми, като задължителни са програмите – Канал 1, BTV, Nova, BTK и пет популярни радиопрограми. Да бъде предложена минимум по една програма с информационен характер на следните езици: английски, немски, руски, френски, испански, гръцки. Телевизионните приемници в обекта не разполагат с цифрови тунери.

17 точки

Целого-дишен

1. Изпълнителят се задължава да достави качествен телевизионен сигнал до входа на локалната мрежа и абонатните точки, при спазване на изискванията за качество съгласно БДС EN 50083-1, БДС EN 50083-7, БДС EN 50083-8, БДС 17224 и БДС 17265/1 – 92г.. а именно:

• Ниво на сигнала в честотния обхват от 88 до 591,25 MHz.

• Вълново съпротивление на всички елементи на системата: 75

• Нива на полезния сигнал в изхода на абонатния контакт:

- минимално 57 dBV и максимално 83 dBV – за обхвата 30 – 300 MHz]

- минимално 60 dBV и максимално 83 dBV – за обхвата 300 – 591,25 MHz

• Mаксимална разлика между нивата на носещите на всички приемани канали в изхода на абонатния контакт: 8dB – за обхвата 47 – 300 MHz и  12dB – за обхвата 300 - 591,25 MHz.

• Минимална развръзка между два абонатни контакта: 46 dB.

• Отношението сигнал/шум в изхода на абонатния контакт: 43dB. 1. Сервизната поддръжка се извършва в режим 24/7.

 2. Изпълнителят се задължава да извършва проверка на системата и на качеството на сигнала в обекта/обектите един път месечно, отразена в протокол с посочените констатации – подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя;

 3. Време за реакция при подаване на сигнал за проблеми с приеманият сигнал – до 2 часа.

 4. Отстраняване на повреди, свързани с подмяна на дефектирали части – за не повече от 10 /десет/ часа, считано от подписването на протокола с посочената констатация от представители на двете страни по договора;

 5. При извършване на всички технологични операции, които са предмет на договора, да се спазват правилата за безопасни и здравословни условия на експлоатация на уредите и нормативните документи за пожарна безопасност.

 6. Редуциране на минималния брой радио и телевизионни програми не се допуска.

 7. Изпълнителят следва да извърши профилактика на кабелните инсталации и да се осигури радио и TВ сигнал. Всички направени разходи са за негова сметка.

 8. Материалите, използвани при изпълнение на възложеното възстановяване и профилактика, да отговарят на БДС за качество. Гаранционният срок за извършеното възстановяване да е минимум шест месеца, а за вложените материали не по-малко от гаранционния срок на производителя.

10. Месечната цена за подаван телевизионен сигнал до абонаментна точка следва да включва всички съпътстващи предмета на договора разходи /в т. ч. лицензионни такси, инсталационни такси, транспортни разходи до съответния обект и др./, данъци, такси, възнаграждения за използване на правнозащитен репертоар по смисъла на ЗАПСП и всички дейности по изпълнение на договора.

11. При необходимост от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след подадена писмена заявка с 10 дневно писмено предизвестие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подаде TV - сигнал до всички точки на обекта.

12. При необходимост от преместване на точки в обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в писмен вид уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за броя и местоположението им, и в срок от 5 /пет/ работни дни същия е задължен да осигури сигнал до тях, като окабеляването е за сметка на изпълнителя и остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13. В обектите, в които не е налице подходяща система и кабелна инсталация за прием и разпространение на радио и TV програми, такава да се изгради от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като съответната система остава негова собственост и разходите по изграждането й са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окабеляването остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14. Условия на абонамента:


  • абонаментната такса е за брой точки, писмено заявени от Възложителя. Предложената цена следва да бъде за 1 брой точка за абонаментен план.;

  • за непълните месеци, таксата се изчислява пропорционално на дните, през които се доставя услугата.


Начин на образуване на предлаганата цена:

Заплащането на доставката ще бъде под формата на абонаментна такса, която осигурява поддръжка по системата 24/7.

1. Стойността на предложението се формира в левове, на база цена за 1 /един/ месец за подаван сигнал до 1 брой абонаментна точка, като цената включва всички съпътстващи предмета на поръчката разходи, /лицензионни такси, инсталационни такси и др./, данъци, такси, възнаграждение за използване на правно защитен репертоар по смисъла на ЗАПСП и всички дейности по изпълнение на договора подлежащ на сключване.

Начин на плащане:
1. За непълните месеци стойността на услугата се изчислява пропорционално на дните, през които се доставя TV - сигнала.

2. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура – оригинал и протокол за извършената услуга, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя. Сумата се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителя.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ И РАДИО ПРОГРАМИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРИСЪСТВАТ В ПАКЕТА ОТ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ *:
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница