Закон за обществените поръчки по две процедури, а именно „Доставка на въглища чрез стоковата борса" и „Доставка на горива и смазочни материали"страница1/2
Дата15.01.2018
Размер410.09 Kb.
#47531
ТипЗакон
  1   2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕИзх. № 02-02-176/
ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО

Г-Н ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ ПГ НА „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

На Ваш № 354 – 06 – 453/06.11.2013 г.
Относно: Данни за реализирани сделки от министерството на регионалното развитие (МРР) и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЛЕВСКИ,
Във връзка с поставен от Вас въпрос на основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание изискахме информация от търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и от Национална компания “Стратегически инфраструктурни проекти“.

I. В 15 търговски дружества от системата на МРР за периода 2011 г., 2012 г. и 2013 г. са възлагани и са реализирани сделки през Софийска стокова борса както следва:
1. „В и К“ ООД – гр. Монтана е възложител по чл. 103 ал. 2 т. 9 от Закон за обществените поръчки по две процедури, а именно „Доставка на въглища чрез стоковата борса” и „Доставка на горива и смазочни материали”.

През 2012 г. дружеството e открило процедура договаряне без обявление с Решение № 221/26.09.2012 г. на Управителя на дружеството за „Доставка на въглища чрез стоковата борса”. Общият обем на сделката е 150 тона при единична цена 399 лв. без ДДС за нуждите на дружеството като стойността на поръчката е до 59 850 лв. без ДДС. На 10.10.2012 г. е подписан борсов договор с продавач „Лиа Груп” ЕООД, гр. Монтана със срок на действие до 31.03.2013 г.

Дружеството е открило през 2013 г. две процедури, както следва:


 • Договаряне без обявление с Решение № 234/08.10.2013 г. на Управителя на дружеството за „Доставка на въглища чрез стоковата борса”. Общият обем на сделката е 150 тона при единична цена 398.50 лв. без ДДС за нуждите на дружеството като стойността е до 59 775 лв. без ДДС. На 23.10.2013 г. е подписан борсов договор с продавач „Лиа Груп” ЕООД, гр. Монтана със срок на действие 6/шест/ месеца.

 • Договаряне без обявление с Решение № 57/18.02.2013 г. на Управителя на дружеството за „Доставка на горива и смазочни материали чрез стоковата борса” по две позиции.

По първа позиция общият обем на сделката е 489 900 литра, която включва бензин 95Н, дизелово гориво, газпропан бутан, смазочни материали и автокозметика при единична цена/осреднена/ 4.40 лв. без ДДС за нуждите на дружеството като стойността е до 926 058 лв. без ДДС. На 27.02.2013 г. е подписан борсов договор с продавач „Вип Петрол” ООД, гр. Монтана със срок на действие 3/три/ години. Доставчикът по първа позиция ще извършва доставките в гр. Монтана.

По втора позиция общият обем на сделката е 353 500 литра, която включва безоловен бензин А95Н, безоловен бензин А98Н, безоловен бензин А96Н, дизелово гориво, газпропан бутан, смазочни материали и автокозметика при единична цена 14.59 лв. без ДДС за нуждите на дружеството като стойността е до 736 483 лв. без ДДС. На 27.02.2013 г. е подписан борсов договор с продавач „Петрол” АД, гр. Монтана със срок на действие 3/три/ години.

Доставчикът по втора позиция ще извършва доставките в градовете: Лом, Вълчедръм, Бойчиновци, Вършец, с. Гаврил Геново, обл. Монтана.

Дружеството е подписало договор на 11.05.2010 г. за борсово представителство с „Асет М” ЕООД – София за срок от 3/три/ г., след като е уведомена Софийска стокова борса и изпълнена процедурата по Наредба за възлагане на малка обществена поръчка (НВМОП) за избор на изпълнител на услугата, като са събрани четири оферти. Изпълнителят е избран по критерий най-ниска цена, като в конкретният случай размерът на комисионното възнаграждение е 0,45 % без ДДС.

На 01.10.2013 г. „В и К” ООД – Монтана е подписало договор за борсово представителство с „Асет М” ЕООД – София за срок от 1/една/ г., след като е уведомена Софийска стокова борса и са събрани три оферти. Изпълнителят е предложил най-нисък размер на комисионното възнаграждение, който е 0,8 % без ДДС.

2. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив има една поръчка към Софийска стокова борса с предмет: Покупка на Алуминиев сулфат, собственост на ДА“ДР и ВВЗ“ от 22.02.2013 г. Договорът е сключен с Брокерска къща „Ей Си Ти“ ЕООД – София. Доставеното количество е 4500 кг., цена на килограм 0,68 лв. без ДДС. По договора са изплатени – 3 672,00 (три хиляди шестстотин седемдесет и два) лв. с вкл. ДДС по сметката на Териториална дирекция “Държавен резерв“ – град Пловдив в полза на лицензирания оценител „Булкарго“ ООД, сумата от 11,02 лв. (единадесет лева и две стотинки) и 600 (шестстотин) лева, без ДДС в полза на Брокерска къща „Ей Си Ти“ ЕООД – София.

3. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас за периода 14.06.2011 г. – 08.11.2013 г. е сключило договори с Брокерска къща „Ей Си Ти“ ЕООД – София, както следва:


 • за доставка на дизелово гориво за 1 650 000 литра, с договорена цена на бензиноколонката в момента на доставката минус договорената отстъпка - не по-малко от 3% (три на сто) с ДДС с реализирани количества 1 135 242 литра;

 • за доставка на бензин за А95Н за 200 000 литра, с договорена цена на бензиноколонката в момента на доставката минус договорената отстъпка - не по-малко от 3% (три на сто) с ДДС реализирани количества 132 749 литра;

 • за доставка на газ пропан бутан за 50 000 литра, договорена цена на бензиноколонката в момента на доставката минус договорената отстъпка - не по-малко от 3% (три на сто) с ДДС реализирани количества 32 307 литра;

4. „В и К“ ООД – гр. Кърджали : За 2011 г. дружеството е сключило борсов договор № 268 на 13.04.2011 г. с „Петрол“ АД с предмет: Покупка на безоловен бензин А95, А96 и А98 и дизелово гориво /евродизел/ за автомобилния парк на „В и К“ ООД, гр. Кърджали от бензиностанции в страната чрез договор за борсово представителство № 053-11/31.03.2011 г между „В и К“ ООД, гр. Кърджали и „Меркант“ ЕООД на приблизителна стойност за 1 /една/ година 216 805 лв. без ДДС.

За 2012 г. – дружеството е сключило договор № 334 на 11.04.2012 г. с Петрол“ АД с предмет: Покупка на безоловен бензин А95, А96 и А98 и дизелово гориво /евродизел/ за автомобилния парк на „В и К“ ООД, гр. Кърджали от бензиностанции чрез договор за борсово представителство № 060-12/28.03.2012 г между „В и К“ ООД, гр. Кърджали и „Меркант“ ЕООД на приблизителна стойност за 1 /една/ година 239 135 лв. без ДДС. Изплатена сума по договора – 204 445,34 лв.

За 2013 г. –дружеството е сключило договор № 394 на 24.04.2013 г. с Петрол“ АД с предмет: Покупка на безоловен бензин А95, А96 и А98 и дизелово гориво /евродизел/ за автомобилния парк на „В и К“ ООД, гр. Кърджали от бензиностанции чрез договор за борсово представителство № 057-13/10.04.2013 г между „В и К“ ООД, гр. Кърджали и „Меркант“ ЕООД на приблизителна стойност за 1 /една/ година 231 385 лв. без ДДС. Договорът не е приключил.

5. „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, с. Елешница е сключило следните договори:
Борсов Договор № 265 от 28.02.2013 год. за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД.

Договорът е между борсовия член „Енерджи брокерс” ЕООД, чрез лицензиран брокер, представляващ Купувача „Автомагистрали” ЕАД и борсовия агент „Скипър” ООД, чрез лицензиран брокер, представляващ Продавача – „Петрол” АД със следните параметри:

- предмет на сделката – „Продавачът се задължава да прехвърли собствеността и предаде, а Купувачът да заплати цената на стоката, описана в приложената в договора спецификация”;

- срок на доставка – до 30.04.2015 год. или до изчерпване на количествата;

- прогнозно количество – 87 500,00 л. – дизелово моторно гориво и 41 200,00 литри автомобилен бензин А 95 Н;

- цени към датата на подписване на договора:

Дизелово гориво - 87 500 л. х 2,65 лв./л. = 231 875,00 лв.

Бензин А 95 - 41 200 л. х 2,62 лв./л. = 107 944,00 лв.Обща стойност с ДДС: 339 819,00 лв.

- единичната цена се формира на база цената на бензиноколонка на Продавача минус отстъпка от три стотинки на литър с ДДС;

- срок на плащане – до 10 работни дни след надлежно издадена фактура от Продавача. Предаването на фактурата става до 5-то число на следващия месец.

Борсов Договор № 243 от 22.02.2013 год. за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД.

Договорът е между борсовия член „Енерджи брокерс” ЕООД, чрез лицензиран брокер, представляващ Купувача „Автомагистрали” ЕАД и борсовия член „Ромашка” ЕООД, чрез лицензиран брокер, представляващ продавача – „Сакса” ООД със следните параметри:

- предмет на сделката – „Продавачът се задължава да прехвърли собствеността и предаде, а Купувачът да заплати цената на стоката, описана в приложената в договора спецификация”;

- срок на доставка – до 30.04.2015 год. или до изчерпване на количествата;

- прогнозно количество – 606 000,00 л – дизелово моторно гориво;

- цени към датата на подписване на договора:

606 000,00 л х 2091,67 лв./1000 л. = 1 267 552,02 лв.

ДДС 20 % =253 510,41 лв.

Обща стойност с ДДС: 1 521 062,43 лв.

- единичната цена се формира на база цената на бензиноколонка на „Лукойл България” ЕООД минус отстъпка от 15 стотинки на литър с ДДС.

- срок на плащане – до 5 работни дни след надлежно издадена фактура от Продавача.

„Автомагистрали” ЕАД като Доверител е подписало Договор за борсово представителство № 84 на 18.02.2013 год. с „Енерджи брокерс” ЕООД като Довереник с предмет: „Доверителят възлага, а Довереникът приема да сключва сесии на ССБ АД чрез оторизиран свой брокер от името и за сметка на Доверителя, сделки за покупко-продажби на стоки, възложени му от Доверителя с двустранно съгласувани Поръчки – спецификации.

Дружеството е изплатило на „Енерджи брокерс” ЕООД комисионно възнаграждение и възнаграждение за подобрение, съгласно сключения договор от 18.02.2013 год. в размер на:

5 704,64 лв. - по борсов договор № 26535 045,02 лв. - по борсов договор № 243

Общо стойност с ДДС: 40 749,66 лв.
6. „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил: Дружеството е сключило Борсови договори за покупка на горива, чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД както следва:

За 2011 г. - Борсов договор за покупка на горива № 1121/14.12.2011 г.

Бензин А95 – 41 840 л. х 1,925 лв. = 80 542 лв.

Дизелово моторно гориво – 45 854 л. х 2,066 лв. = 94 734 лв.

Газ – пропан бутан – 18 200 л. х 1,000 лв. = 18 200 лв.Обща стойност без ДДС: 193 476 лв.

Продавач „Петрол” АД гр. София. Член на борсата представител на продавача – „Асет М” ЕООД гр. София. Член на борсата представител на купувача – „Алфа МД” ЕООД гр. София.За 2012 г. – Борсов договор за покупка на горива № 1020/24.10.2012 г.

Бензин А95 – 50 000 л. х 2,15 лв. = 107 500 лв.

Дизелово моторно гориво - 50 000 л. х 2,15 лв. = 107 500 лв.

Газ – пропан бутан – 18 000 л. х 1,108 лв. = 19 944 лв.Общо стойност без ДДС: 234 944 лв. без ДДС

Продавач „Петрол” АД гр. София. Член на борсата представител на продавача – „Асет М” ЕООД гр. София. Член на борсата представител на купувача – „Алфа МД” ЕООД гр. София.За 2013 г. – Борсов договор за покупка на горива № 833/23.10.2013 г.

Бензин А95 – 45 000 л. х 2,100 лв. = 94 500 лв.

Дизелово моторно гориво - 55 000 л. х 2,108 лв. = 115 940 лв.

Газ – пропан бутан –18 000 л. х 1,042 лв. = 18 756 лв.Общо стойност без ДДС: 229 196 лв.

Продавач „Петрол” АД гр. София. Член на борсата представител на продавача – „Асет М” ЕООД гр. София. Член на борсата представител на купувача – „Алфа МД” ЕООД гр. София.7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян

За 2011 г. и 2012 г. от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян не е сключвало договори за сделки чрез Софийска стокова борса.

За 2013 г. дружеството е сключило договор за борсово посредничество № О-039-13-Г на 23.10.2013 година със „СКИПТЪР „ООД с ЕИК 121371326 със седалище и адрес на управление гр. София,ж.к. Лозенец, ул.”Плана планина”№ 13 за търговско представителство на сесиите на Софийска стокова борса АД с предмет: ”Доставка на горива”. Възнаграждението за борсовото посредничество е в размер на 0.4% от общата стойност на сключения борсов договор, без начислен ДДС.

Към настоящият момент от „СКИПТЪР“ ООД в полза на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД – гр. Смолян като краен купувач са сключени следните борсови договори:

1. Борсов договор № 909 от 6.11.2013 година между „СКИПТЪР“ ООД и СКОРПИОН БРОКЕРС ООД чрез упълномощеният му, лицензиран брокер, представляващ краен продавач-Лукойл България ЕООД на стойност 27 704,16 лв. с ДДС при цена за дизелово моторно гориво – 2,12 лева. /литър и автомобилен бензин при цена - 2,12 лева. /литър/.

2. Борсов договор № 910 от 6.11.2013 година между „СКИПТЪР“ ООД и ОГО ЕООД чрез упълномощеният му, лицензиран брокер, представляващ краен продавач-СЕВА 3 ООД на стойност 39 873,6 лв. с ДДС при цена за дизелово моторно гориво – 2,13лева./литър и автомобилен бензин при цена - 2,13лева.

3. Борсов договор № 911 от 6.11.2013 година между „СКИПТЪР“ ООД и ОГО ЕООД чрез упълномощеният му, лицензиран брокер, представляващ краен продавач-ПЕТРОЛ АД на стойност 600 256,80лв. с ДДС при цена за дизелово моторно гориво – 2,12лева. /литър и автомобилен бензин при цена - 2,12лева.
8. “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол,
За 2011 г.

С решение № 9 от 22.03.2011 г. управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол, в качеството си на Възложител е открил процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки чрез договаряне без обявление (правно основание чл. 103, ал. 2, т. 9 от ЗОП), което решение е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 28.03.2011г. Предмета на поръчката е: „Доставка на горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б3 и Пропан-бутан/ за нуждите на "В и К" ЕООД гр. Ямбол“. Мотивите за избора на процедура са: Обект на поръчката е доставка на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища и одобрен от Министерски съвет с правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

На 24.03.2011 г. е сключен договор за борсово представителство между “АНИВА” ЕООД в качеството си на ДОВЕРЕНИК и “Водоснабдяване и канализация” ЕООД в качеството си на ДОВЕРИТЕЛ, с предмет: ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да сключва на сесии на “СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА” АД /”ССБ” АД/, чрез оторизиран свой брокер от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, сделки за покупко-продажба на стоки, възложени му от ДОВЕРИТЕЛЯ с двустранно съгласувани Поръчки спецификации.

На 06.04.2011 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и “ИНТЕРБРОКС” ООД представляващо “ГЕЯ КОМ” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б3/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 6 700 л. /шест хиляди и седемстотин литра/ + 10%; Дизелово гориво Б3 – 4 100 л. /четири хиляди и сто литра/ + 10%.

Единична цена без ДДС за: • Автомобилен бензин А95Н е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 6,5% (шест цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Автомобилен бензин А95Н в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Болярово).

 • Дизелово гориво Б3 е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 6,5% (шест цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б3 в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Болярово).

Срок за плащане на цената: до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 06.04.2011 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и “ИНТЕРБРОКС” ООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б3 и Пропан-бутан/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 33 700 л. /тридесет и три хиляди и седемстотин литра/ + 10%; Дизелово гориво Б3 – 87 300 л. /осемдесет и седем хиляди и триста литра/ + 10% и Пропан-бутан – 2 200 л. /две хиляди и двеста литра/ + 10%.

Единична цена без ДДС за: • Автомобилен бензин А95Н е цената на 1000 литра без ДДС увеличена с 5,9% (пет цяло и девет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Автомобилен бензин А95Н в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Ямбол).

Дизелово гориво Б3 е цената на 1000 литра без ДДС увеличена с 5,9% (пет цяло и девет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б3 в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Ямбол).

 • Пропан-бутан е действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Пропан-бутан (лв./тон без ДДС) увеличена с 5,9% (пет цяло и девет процента) и изчислена в лв./1000 л. без ДДС при плътност 0,56 гр./куб.см. в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Ямбол).

Срок за плащане на цената: до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 06.04.2011 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и “ИНТЕРБРОКС” ООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б3 и Пропан-бутан/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 23 800 л. /двадесет и три хиляди и осемстотин литра/ + 10%; Дизелово гориво Б3 – 29 700 л. /двадесет и девет хиляди и седемстотин литра/ + 10% и Пропан-бутан – 9 800 л./девет хиляди и осемстотин литра/ + 10%.

Единична цена без ДДС за: • Автомобилен бензин А95Н е цената на 1000 литра без ДДС увеличена с 6% (шест процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Автомобилен бензин А95Н в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Елхово).

 • Дизелово гориво Б3 е цената на 1000 литра без ДДС увеличена с 6% (шест процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б3 в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Елхово) .

 • Пропан-бутан е действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Пропан-бутан (лв./тон без ДДС) увеличена с 6% (шест процента) и изчислена в лв./1000 л. без ДДС при плътност 0,56 гр./куб.см. в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Елхово).

Срок за плащане на цената: до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 06.04.2011 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и “ИНТЕРБРОКС” ООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б3/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 11 500 л. /единадесет хиляди и петстотин литра/ + 10% и Дизелово гориво Б3 – 4 700 л. /четири хиляди и седемстотин литра/ + 10%.

Единична цена без ДДС за:

Автомобилен бензин А95Н е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 6,5% (шест цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Автомобилен бензин А95Н в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Стралджа).

Дизелово гориво Б3 е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 6,5% (шест цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б3 в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Стралджа).

Срок за плащане на цената: до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от датата на фактуриране.

За 2012 г.

С решение № 10 от 02.04.2012г. управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол, в качеството си на Възложител е открил процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез договаряне без обявление (правно основание чл. 103, ал. 2, т. 9 от ЗОП), което решение е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 05.04.2012г.. Предмета на поръчката е: „Доставка на горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б5 и Пропан-бутан/ за нуждите на "В и К" ЕООД гр. Ямбол“. Мотивите за избора на процедура са: Обект на поръчката е доставка на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища и одобрен от Министерски съвет с правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

На 02.04.2012 г. е сключен договор за борсово представителство между “АНИВА” ЕООД в качеството си на ДОВЕРЕНИК и “Водоснабдяване и канализация” ЕООД в качеството си на ДОВЕРИТЕЛ, с предмет: ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да сключва на сесии на ”ССБ” АД, чрез оторизиран свой брокер от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, сделки за покупко-продажба на стоки, възложени му от ДОВЕРИТЕЛЯ с двустранно съгласувани Поръчки спецификации.

На 11.04.2012 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и „ОРЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б5 и Пропан - бутан/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 14 600 л. /четиринадесет хиляди и шестстотин литра/ + 10%; Дизелово гориво Б5 – 33 100 л. /тридесет и три хиляди и сто литра/ + 10% и Пропан – бутан – 10 300 л. /десет хиляди и триста литра/ + 10%.

Единична цена без ДДС за: • Автомобилен бензин А95Н е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 5,5% (пет цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Автомобилен бензин А95Н в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Елхово). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

 • Дизелово гориво Б5 е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 5,9% (пет цяло и девет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б5 в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Елхово). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

 • Пропан-бутан е действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Пропан-бутан (лв./тон без ДДС) увеличена с 5% (пет процента) и изчислена в лв./1000 л. без ДДС при плътност 0,56 гр./куб.см. в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Елхово). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

Срок за плащане на цената: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 11.04.2012 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и „ОРЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД представляващо “ГЕЯ КОМ” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б5/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 7 800 л. /седем хиляди и осемстотин литра/ + 10% и Дизелово гориво Б5 – 5 100 л. /пет хиляди и сто литра/ + 10%.

Единична цена без ДДС за: • Автомобилен бензин А95Н е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 6% (шест процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Автомобилен бензин А95Н в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Болярово). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

 • Дизелово гориво Б5 е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 6% (шест процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б5 в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Болярово). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

Срок за плащане на цената: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 11.04.2012 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и „ОРЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б5 и Пропан - бутан/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 35 100 л. /тридесет и пет хиляди и сто литра/ + 10%; Дизелово гориво Б5 – 94 500 л. /деветдесет и четири хиляди и петстотин литра/ + 10% и Пропан – бутан – 1 300 л. / хиляда и триста литра/ + 10%.

Единична цена без ДДС за: • Автомобилен бензин А95Н е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 5,5% (пет цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Автомобилен бензин А95Н в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Ямбол). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

 • Дизелово гориво Б5 е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 5,8% (пет цяло и осем процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б5 в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Ямбол). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

 • Пропан-бутан е действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Пропан-бутан (лв./тон без ДДС) увеличена с 5% (пет процента) и изчислена в лв./1000 л. без ДДС при плътност 0,56 гр./куб.см. в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Ямбол). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

Срок за плащане на цената: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 11.04.2012 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и „ОРЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б5 и Пропан - бутан/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 12 600 л. /дванадесет хиляди и шестстотин литра/ + 10% и Дизелово гориво Б5 –10 500 л. /десет хиляди и петстотин литра/ + 10%.

Единична цена без ДДС за: • Автомобилен бензин А95Н е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 5,5% (пет цяло и пет процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Автомобилен бензин А95Н в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Стралджа). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

 • Дизелово гориво Б5 е цената на 1000 литра без ДДС увеличена със 6,4% (шест цяло и четири процента) от действащата цена на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Дизелово гориво Б5 в деня на зареждане на стоката франко бензиностанциите на Продавача (бензиностанция на територията на гр. Стралджа). В случай, че така формираната цена в деня на зареждане е по – висока от цената на колонка на Продавача – „ОМАКС“ ЕООД, Купувача заплаща по цена на колонка.

Срок за плащане на цената: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на фактуриране.

За 2013 г.

С решение № 3 от 29.03.2013 г. управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол, в качеството си на Възложител е открил процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез договаряне без обявление (правно основание чл. 103, ал. 2, т. 9 от ЗОП), което решение е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 02.04.2013 г. Предмета на поръчката е: „Доставка на горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б6, Пропан-бутан и Метан/ за нуждите на "В и К" ЕООД гр. Ямбол.“. Мотивите за избора на процедура са: Обект на поръчката е доставка на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища и одобрен от Министерски съвет с правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

На 29.03.2013 г. е сключен договор за борсово представителство между “АНИВА” ЕООД в качеството си на ДОВЕРЕНИК и “Водоснабдяване и канализация” ЕООД в качеството си на ДОВЕРИТЕЛ, с предмет: ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да сключва на сесии на “ССБ” АД, чрез оторизиран свой брокер от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, сделки за покупко-продажба на стоки, възложени му от ДОВЕРИТЕЛЯ с двустранно съгласувани Поръчки спецификации.

На 12.04.2013 г., на сесия на “Софийска стокова борса” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и „ОРЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б6 и Метан (природен газ)/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 42 000 л. /четиридесет и две хиляди литра/ + 10%; Дизелово гориво Б6 – 94 200 л. /деветдесет и четири хиляди и двеста литра/ + 10% и Метан (природен газ) – 1 300 кг. / хиляда и триста килограма/ + 10%.

Единичните цени на заплащане на Горивата (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б6) е продажната цена на 1 литър с ДДС за съответния вид гориво на колонка на бензиностанциите на Продавача „ОМАКС“ ЕООД (бензиностанция на територията на гр. Ямбол) в деня на зареждане намалена с договорената търговска отстъпка на сесия на „ССБ“ АД в размер на 0,02 лв./л. с ДДС (нула цяло нула два лева на литър с ДДС), след представяне отчет за зареденото гориво по автомобили и фактура 2 (два) пъти в месеца.

Единичната цена на заплащане на Метан е продажната цена на 1 килограм с ДДС за Метан на колонка на бензиностанциите на продавача „ОМАКС“ ЕООД (бензиностанция на територията на гр. Ямбол) в деня на зареждане намалена с договорената търговска отстъпка на сесия на „ССБ“ АД в размер на 0,04 лв./кг. С ДДС (нула цяло нула четири лева на килограм с ДДС), след представяне на отчет за зареденото гориво по автомобили и фактура 2 (два) пъти в месеца.

Срок за плащане на цената: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 12.04.2013 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и „ОРЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД представляващо “ГЕЯ КОМ” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б6 / със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 6 700 л. /шест хиляди и седемстотин литра/ + 10% и Дизелово гориво Б6 – 10 200 л. /десет хиляди и двеста литра/ + 10%

Единичните цени на заплащане на Горивата (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б6) е продажната цена на 1 литър с ДДС за съответния вид гориво на колонка на бензиностанциите на Продавача „ГЕЯ КОМ“ ЕООД (бензиностанция на територията на гр. Болярово) в деня на зареждане намалена с договорената търговска отстъпка на сесия на „ССБ“ АД в размер на 0,02 лв./л. с ДДС (нула цяло нула два лева на литър с ДДС), след представяне отчет за зареденото гориво по автомобили и фактура 2 (два) пъти в месеца.

Срок за плащане на цената: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 12.04.2013 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и „ОРЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б6 / със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 13 200 л. /тринадесет хиляди и двеста литра/ + 10% и Дизелово гориво Б6 – 14 700 л. /четиринадесет хиляди и седемстотин литра/ + 10%

Единичните цени на заплащане на Горивата (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б6) е продажната цена на 1 литър с ДДС за съответния вид гориво на колонка на бензиностанциите на Продавача „ОМАКС“ ЕООД (бензиностанция на територията на гр. Стралджа) в деня на зареждане намалена с договорената търговска отстъпка на сесия на „ССБ“ АД в размер на 0,02 лв./л. с ДДС (нула цяло нула два лева на литър с ДДС), след представяне отчет за зареденото гориво по автомобили и фактура 2 (два) пъти в месеца.

Срок за плащане на цената: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на фактуриране.

На 12.04.2013 г., на сесия на “ССБ” АД между члена на борсата “АНИВА” ЕООД представляващо “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и „ОРЕЛ КОНСУЛТ“ ЕООД представляващо “ОМАКС” ЕООД е сключен борсов договор за покупка-продажба на Горива /Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б6 и Пропан - бутан/ със следните параметри.

Характеристика и количество: Автомобилен бензин А95Н – 17 000 л. /седемнадесет хиляди литра/ + 10%, Дизелово гориво Б6 – 37 000 л. /тридесет и седем хиляди литра/ + 10% и Пропан – бутан – 10 000 /десет хиляди литра/ + 10% .

Единичните цени на заплащане на Горивата (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б6 и Пропан - бутан) е продажната цена на 1 литър с ДДС за съответния вид гориво на колонка на бензиностанциите на Продавача „ОМАКС“ ЕООД (бензиностанция на територията на гр. Елхово) в деня на зареждане намалена с договорената търговска отстъпка на сесия на „ССБ“ АД в размер на 0,02 лв./л. с ДДС (нула цяло нула два лева на литър с ДДС), след представяне отчет за зареденото гориво по автомобили и фактура 2 (два) пъти в месеца.

Срок за плащане на цената: до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на фактуриране.


9. „Водоснабдяване и канализация в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик

На 01.01.2007 г. „Водоснабдяване и канализация в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик е сключило договор за доставка на гориво с „Диком” ЕООД, който е прекратен на 31.01.2012 г.

На основание чл. 103 ал. 2 т. 9 от ЗОП, са сключени :

Борсов договор № 5 от 05.01.2012 г. за покупко-продажба на стоки, чрез посредничество на членове на „ССБ”АД. Договорът е сключен между: член на борсата „Алфа МД” ЕООД, представляващ КУПУВАЧА - „Водоснабдяване и канализация в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по договор за борсово представителство от 16.12.2011 г. и поръчка спецификация № 1 чрез упълномощен лицензиран брокер, от една страна и от друга страна: член на борсата „Асет М” ЕООД, представляващ ПРОДАВАЧА – „Петрол”АД, по договор за борсово представителство от 2010 г., чрез упълномощен лицензиран брокер.

Договорът влиза в сила от 01.02.2012 г. за срок от една година.

Предмет на Договора е „Покупка на горива”, съгласно спецификация:

Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница