Закон за обществените поръчки (зоп). Съгласно обявлението за обществената поръчка, крайният срок за получаване на оферти е 17: 30 часа на 14. 09. 2017 годинаДата13.10.2018
Размер72.19 Kb.
#86339
ТипЗакон
Изх. № 13250/06.10.2017 г.
УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИА ”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”

/п/

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ
ДОКЛАД
За резултатите от работата на комисия назначена със заповед № 989/15.09.2017 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, със задача да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София”.

І. На 15.09.2017 г. от 14:00 часа, в гр. София, в сградата на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” (ИА ВКВПД), находяща се на бул. „Цар Освободител” № 7, комисия назначена със Заповед № 989/15.09.2017 г., на изпълнителния директор на ИА ВКВПД, в състав:
Председател: Калина Борисова – и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд и

Членове:

1. Венцеслав Янков – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

2. Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

3. Зоя Велкова – главен експерт в сектор „Почивно дело“, Териториален отдел – София;

4. Йордан Данчев – главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Финанси“,

след като получи представените оферти, списъка с участниците и протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), започна своята работа.

Председателят и всички членове на комисията представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).

Съгласно обявлението за обществената поръчка, крайният срок за получаване на оферти е 17:30 часа на 14.09.2017 година.

До крайният срок, в деловодството на ИА ВКВПД са подадени следните оферти:


Оферта вх. №/дата, час на постъпване

Име на участника


1.

10922/14.09.2017 г. в 13:50 ч.

„ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД, гр. София

2.

10923/14.09.2017 г. в 13:55 ч.

„МАСТЪР-ПИК” ЕАД, гр. София

Офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, върху които са отбелязани поредния номер, датата и часа на получаването им. Няма оферти, постъпили след крайния срок.

В присъствието на всички членове, председателят на комисията откри заседанието.

При условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, на заседанието не присъстваха участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделени запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки от участниците, бяха подписани съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.

След извършването на горните действия, публичната част от заседанието приключи.
ІІ. На свое закрито заседание проведено на 26.09.2017 г., определената със Заповед № 989/15.09.2017 г. комисия, продължи своята работа по разглеждане на постъпилите заявления за участие в процедурата.

Във връзка с ползването на платен годишен отпуск от Венцеслав Янков в състава на комисията взе участие Васил Пенов, резервен член на комисията съгласно Заповед № 989/15.09.2017 г. Резервният член на комисията получи списъка с участниците, представи декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и се запозна с работата на комисията до момента.1. Комисията разгледа представеният от участника „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК: 201843849 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и констатира, че участникът отговаря на поставените в раздел ІІ „Изисквания към участниците в процедурата“ от документацията изисквания.

Комисията реши, че по отношение на личното състояние и критериите за подбор, участникът отговаря на условията на Възложителя.2. Комисията разгледа представеният от участника „МАСТЪР-ПИК ЕАД, ЕИК: 204427425 ЕЕДОП и констатира, че участникът отговаря на поставените в раздел ІІ „Изисквания към участниците в процедурата“ от документацията изисквания.

Комисията реши, че по отношение на личното състояние и критериите за подбор, участникът отговаря на условията на Възложителя.


ІІІ. Комисията, продължи своята работа и пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката от офертите на участниците.

1. Комисията разгледа представеното от участника „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД, Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и установи, че същото е изготвено съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация и документацията на поръчката, поради което комисията счита, че отговаря на изискванията на възложителя и допуска офертата до отваряне на ценовото предложение.

2. Комисията разгледа представеното от участника „МАСТЪР-ПИК ЕАД, Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и установи, че същото е изготвено съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация и документацията на поръчката, поради което комисията счита, че отговаря на изискванията на възложителя и допуска офертата до отваряне на ценовото предложение.

Предвид изложеното, комисията реши ценовите предложения на участниците да се отварят на 02.10.2017 г. (понеделник) от 10:30 часа, в сградата на Централния военен клуб на адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7. Със съобщение изх. № 12616/27.09.2017 г. публикувано в профила на купувача, комисията обяви датата, часа и мястото на отварянето.


ІV. На свое открито заседание проведено на 02.10.2017 г. от 10:30 часа, в гр. София, в сградата на ИА ВКВПД, находяща се на бул. „Цар Освободител” № 7, комисията продължи своята работа. В състава на комисията взе участие Венцеслав Янков, титулярен член на комисията съгласно Заповед № 989/15.09.2017 година. На заседанието не присъстваха участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците.

1. Комисията отвори ценовото предложение на „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД и го оповести. Участникът е предложил следната цена за изпълнение на поръчката:

- цена за една закуска за един човек– 3,58 лева без ДДС, съответно 4,30 лева с ДДС.2. Комисията отвори ценовото предложение на „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД и го оповести. Участникът е предложил следната цена за изпълнение на поръчката:

- цена за една закуска за един човек– 4,50 лева без ДДС, съответно 5,40 лева с ДДС.

След извършването на горните действия, публичната част от заседанието приключи.
V. На свое закрито заседание проведено на 05.10.2017 г., комисията продължи своята работа, като пристъпи към оценяване и класиране на офертите.

Във връзка с ползването на платен годишен отпуск от Сребрина Данова в състава на комисията взе участие Васил Пенов, резервен член на комисията съгласно Заповед № 989/15.09.2017 г. Резервният член на комисията се запозна с работата на комисията до момента.

Съгласно раздел VІІІ, б. „В“ „Оценяване и класиране на офертите“ от документацията, до оценка и класиране ще бъдат допуснати офертите, които отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП и съответстват на предварително обявените условия на Възложителя. Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на критерия “най-ниска цена” – за една закуска за един човек. На първо място ще бъде класирана офертата с най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката, а останалите оферти ще се класират в низходящ ред, съответно на второ и последващо място. Предвид изложеното класирането е следното:

Първо място - участника „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД, гр. София с предложена цена за една закуска за един човек - 3,58 лева без ДДС, съответно 4,30 лева с ДДС.

Второ място - участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД, гр. София с предложена цена за една закуска за един човек - 4,50 лева без ДДС, съответно 5,40 лева с ДДС.

Комисията предлага договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София” да бъде сключен с класирания на първо място участник „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД, гр. София.

Комисията, назначена със заповед № 989/15.09.2017 г., състави и подписа настоящия доклад в 1 (един) оригинален екземпляр.

Комисията представя на Възложителя настоящия доклад за утвърждаване и прилага всички документи, изготвени в хода на нейната работа, включително протокол изх. № 12615/27.09.2017 г. и цялата документация по разглежданата обществена поръчка.Председател: Калина Борисова: /п/

Членове:

1. Венцеслав Янков: /п/

2. Васил Пенов: /п/

3. Зоя Велкова: /п/

4. Йордан Данчев: /п/Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница