Закон за пазарите на финансови инструменти. В зависимост от белезите, които притежават, клиентите на Инвестиционния посредник попадат в една от изброените по-долу три групиДата15.09.2017
Размер55.43 Kb.
#30299
ТипЗакон

Приложение №1 към т.ІІІ.3.1. от общите условия на ИП „Варчев Финанс” ЕООД
Правила и критерии за класификация на клиентите на ИП „Варчев Финанс” ЕООД
Настоящите правила имат за цел да посочат критериите, въз основа на които ще бъдат квалифицирани клиентите на Инвестиционния посредник. Правилата са изготвени и приети от управителите на ИП „Варчев Финанс” ЕООД на 03.12.2007 г.
Приложими нормативни актове:


  1. Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета;

  2. Закон за пазарите на финансови инструменти.

В зависимост от белезите, които притежават, клиентите на Инвестиционния посредник попадат в една от изброените по-долу три групи:


I. Професионални клиенти
За професионален клиент може да бъде приет клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането. Лице, определено за професионален клиент, отговаря на критериите, изброени по-долу.
1. Клиенти, които се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти.
1.1. Лица, за които се изисква издаването на разрешение за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва:

а) кредитни институции;

б) инвестиционни посредници;

в) други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;

г) застрахователни дружества (компании);

д) предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;

е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;

ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;


з) юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари;

и) други институционални инвеститори.


1.2. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;

б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;

в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.


1.3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.
1.4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции.
2. Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти.
2.1.Идентификационни критерии:

Клиентите по чл. 37, ал. 1 от ЗПФИ трябва да отговарят най-малко на два от следните критерия:

а) през последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;

б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;

в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.
3. Процедура за идентифициране на клиенти за „професионални клиенти” по тяхно искане.
Клиентите могат да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при спазване на следната процедура:
3.1. Kлиентите трябва да поискат писмено пред Инвестиционния посредник да бъдат третирани като професионални клиенти общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки или с определен вид сделки или Инвестиционен продукт;

3.2. Инвестиционният посредник е длъжен да предупреди в писмен вид клиента, че той няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от Инвестиционния посредник, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;

3.3. Kлиентът трябва да декларира, че е уведомен за последиците по т.3.2.;

3.4. Преди да вземе решение клиентът да бъде третиран като професионален клиент, Инвестиционният посредник трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурен, че клиентът отговаря на изискванията на т. 2.1.


4. Професионалният клиент има право да поиска промяна в условията на договора между него и Инвестиционния посредник с цел осигуряване по-висока степен на защита за клиента.

Инвестиционният посредник осигурява по-висока степен на защита за клиент по негово искане, когато клиентът прецени, че не може правилно да оцени и управлява рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти.

По-високата степен на защита се предоставя въз основа на писмено споразумение между инвестиционния посредник и клиента, в което изрично се посочват конкретните услуги, дейности, сделки, финансови инструменти или други финансови продукти, във връзка с които на клиента ще се осигурява по-висока степен на защита.

По-високата степен на защита осигурява на клиента, че няма да се смята за професионален клиент за целите на приложимия режим към дейността на Инвестиционния посредник.


II. Непрофесионални клиенти
Всички клиенти, които не отговарят на изискването за професионален клиент, изброени в т.I по-горе.
III. Приемлива насрещна страна
За „приемлива насрещна страна” се считат следните лица:
Инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, пенсионноосигурително дружество, други финансови институции, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 11 и 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти, правителства на държави, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива субекти от трети държави, ако изрично са поискали да бъдат третирани като такива.
Всеки субект, определен като приемлива насрещна страна от Инвестиционния посредник, може изрично да поиска да не се смята за такава страна изцяло или за конкретна сделка.

Когато лице, определено като приемлива насрещна страна, поиска да не бъде третирано като такава и инвестиционният посредник се съгласи, това лице ще се третира като професионален клиент, освен ако изрично не е поискало да бъдетретирано като непрофесионален клиент.

Страница от

Каталог: new
new -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
new -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
new -> Хипотезата за „странната долина ” и мястото й в „географската и историческа карта” на анимацията
new -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
new -> Тантриското преобразяване
new -> Тема: здравеопазване
new -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
new -> І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница