Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долустраница1/2
Дата25.07.2016
Размер0.54 Mb.
#6582
ТипЗакон
  1   2ОБЩИ УСЛОВИЯ , приложими към договорите с клиенти

на ИП “КЕПИТЪЛ МАРКЕТС” АД

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и “КЕПИТЪЛ МАРКЕТС” АД, наречено по нататък “ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК” или ИП, във връзка с предлагането от последния на инвестиционните услуги и дейности, предмет на Закон за пазарите за финансови инструменти (ЗПФИ), посочени по-долу.

(2) (изм. с реш. на СД от 29.01.2016г.) ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК сключва конкретен договор с клиент на основата на прилаганите от него настоящи общи условия и тарифа, които са неразделна част от договора.

(3) Общите условия съдържат информацията, която ИП трябва да предостави на клиентите си (непрофесионални или професионални), съгласно изискванията на Наредба № 38 от 25.07.2007г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 15 Януари 2016 г. вкл. информация за начините за разумно и справедливо уреждане на споровете и за основните права и задължения на ИП и на клиента.

(4) (изм. с реш. на СД от 29.01.2016г.)Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение по различните видове договори с клиенти, както и вида и размера на разходите за клиентите, ако те не се включват във възнаграждението на ИП, както и настоящите общи условия, прилагани при сключване на договори с клиенти се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ИП приема клиенти и се публикуват на интернет страницата на инвестиционния посредник. Общите условия се предоставят на клиентите на хартиен или друг траен носител, като клиентът удостоверява, че е запознат с тях и ги приема. Приетите общи условия са неразделна част от договора


Раздел II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИП, НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ


Чл. 2. (1) Съгласно изискванията на ЗПФИ и Наредба № 38 инвестиционният посредник предоставя в настоящия раздел на общите условия на клиентите обща информация относно идентификацията си, предлаганите услуги, начините на комуникация с клиентите и начините за приемане на нареждания от клиенти.

(2) Информацията по ал. 1 е относно:

1. (изм. с реш. на СД от 10.02.2012г.), (изм. с реш. на СД от 28.04.2014г.)Идентификационни данни за ИП, за неговия адрес, телефони и друга информация за контакт:

наименование: Акционерно дружество “КЕПИТЪЛ МАРКЕТС” АД

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Христо Белчев” № 8, ет. 2.

телефон и друга информация за контакт: +359 2 933 00 30; +359 2 933 00 74; +359 2 933 00 75; +359 2 933 00 76; + 359 2 980 17 25 факс: +359 2 933 00 34; ел. поща: capital_markets@cm-bg.com; интернет страница: www.cm-bg.com.

2. (изм. с реш. на СД от 10.02.2012г.) Езици, на които клиентът може да комуникира и да води кореспонденция с инвестиционния посредник и да получава документи и друга информация от него – за клиенти български граждани езикът е български, за клиенти чуждестранни граждани езикът е български, ако го владеят писмено и говоримо в достатъчна степен или английски в останалите случаи. В конкретните договори могат да бъдат установени един или повече други езици, на които може да бъде осъществяван обмен на информация между страните.

3. Предлагани от ИП инвестиционни услуги и дейности.

а) ИП предлага следните инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, включително и в трети държави, съгласно разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както следва:

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;

2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;

3. управление на портфейл;

4. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;

5. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

б) ИП може да предоставя и следните допълнителни услуги на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, включително и в трети държави, съгласно разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както следва:

1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

2. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

3. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

4. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

5. по б. “а” и т. 1-4 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по т. 1 - 5 и по б. “а”.

4. Издадени лицензи и други регистрации на дружеството


4.1. Лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник

  • №63 - ИП / 03.07.1998 г. на Държавната комисия по ценните книжа и фондовите борси

  • №61 - ИП / 28.02.2003 г. на Държавната комисия по ценните книжа

  • №298 - ИП / 04.05.2005 г. на Комисия за финансов надзор

  • № 781 - ИП от 21.12.2005 год. на Комисия за финансов надзор

  • № 569 - ИП от 02.08.2006 год. на Комисия за финансов надзор

  • № РГ-03-0132 / 23.08.2011 г. на Комисия за финансов надзор.

4.2. Номер на вписване в регистъра на КФН – РГ-03-132/10.04.2000 г.

КФН е с адрес гр. София 1303, ул. “Шар планина” № 33.

4.3. Вписване в Търговския регистър – при Софийски градски съд по ф.д. N 9283/17.07.1998 г., под рег. парт. N 47308, том 516, регистър 1, стр. 78

4.4. ЕИК: 121714622

Чл. 3. (1) Съгласно настоящите общи условия начините на комуникация, които се използват между инвестиционния посредник и неговите клиенти са:

1. лично– между клиента, респ. неговия представител и ИП, чрез лице, което работи по договор за ИП, като разменената между тях информация е на хартиен носител или устно ( ако Наредба № 38 позволява съответната инфорамция да се предостави на ИП, респ. на клиента, устно).

2. по телефон - ако Наредба № 38, респ. настоящите общи уславия позволяват съответната инфорамция да се предостави на ИП, респ. на клиента по телефона.

3. размяна на кореспонденция, като за случаите, при които съгласно Наредба № 38 и настоящите общи условия се изисква предоставяне на информация на траен носител по смисъла на Наредба № 38, инвестиционният посредник предоставя информация на хартиен носител или по друг начин, за който са спазени следните изисквания:

- предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;

- клиентът изрично е предпочел този начин за предоставяне на информация пред предоставянето й на хартиен носител.

3.1. Когато информацията се предоставя на клиенти чрез интернет страницата на посредника и не е адресирана до конкретен клиент, тя трябва да отговаря на следните условия:

- наредба № 38 да позволява предоставянето на съответната информация чрез и посредством интернет страницата на посредника, когато когато тя не отговаря на изискванията за траен носител

- предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;

- клиентът изрично се е съгласил с този начин на предоставяне на информацията;

- клиентът е уведомен чрез електронен способ за адреса на интернет страницата на посредника и мястото на страницата, където се намира тази информация;

- информацията е актуална;

- информацията е достъпна непрекъснато на интернет страницата на посредника за времето, обикновено необходимо на клиентите да се запознаят с нея.

(2). Предоставянето на информация чрез електронни средства за комуникация се счита за подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента, ако са налице данни, че клиентът има редовен достъп до интернет. Счита се, че клиентът има редовен достъп до интернет, ако предостави адрес на електронна поща за нуждите на установените отношения с инвестиционния посредник.


Раздел III. НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ

Чл.4. (1) Съгласно настоящите общи условия начините за изпращане и приемане на нареждания, когато е приложимо, са следните:

1. лично от клиента, който подава нареждането в адреса на управление на ИП, негов клон или офис на хартиен носител.

2. подаване на нареждане по т. 1 чрез пълномощник. Подаване на нареждане по предходното изречение се извършва само ако той представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти и декларация по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 за едногодишен срок преди подаване на поръчката. Член 24, ал. 5 и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 38 се прилагат съответно.

3. подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти по факс, телефон, електорнна поща или чрез друг дистанционен способ за комуникация от клиенти.

3.1. (изм. с реш. на СД от 10.02.2012г.) Когато нарежданията се подават по телефон, инвестиционният посредник е длъжен да направи запис на разговора с клиента. Когато нарежданията се подават по друг дистанционен способ, инвестиционният посредник е длъжен да съхрани на електронен носител данните, предоставени от клиента във връзка с нарежданията. Факс съобщенията се съхраняват на хартиен носител.

3.2. Точка 3 не се прилага спрямо нареждане, подавано от представител, който не е удостоверил пред инвестиционния посредник представителната си власт, или от пълномощник, който предварително не е представил пред инвестиционния посредник документите по чл. 25 от Наредба № 38 .

3.3. Точка 3 не се прилага относно прехвърляне на безналични финансови инструменти от лична сметка по клиентска подсметка към инвестиционния посредник в Централния депозитар.

3.4. При приемането на нареждането от страна на ИП лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител.

4. подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти чрез електронна система за търговия, която гарантира спазването на изискванията по Наредба № 38 и осигурява достъп на клиента до определено място за изпълнение.

4.1. (изм. с реш. на СД от 29.01.2016г.) Достъпът до системата по т. 4 и въвеждането на нареждания от клиента се осъществява чрез уеб, компютърни и/или мобилни приложения, които осигуряват надеждна идентификация на клиента.

4.2. При приемането на нареждането от страна на ИП лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител.

(2) При приемане на нареждането ИП предоставя на клиента подписан екземпляр от приетото нареждане по чл. 34, ал. 1 Наредба № 38, освен ако то е подадено съгласно т. 3 или 4.

(3) Инвестиционният посредник отказва да приеме нареждане, което не отговаря на изискванията по чл. 34, ал. 1 Наредба № 38 или е подадено от пълномощник, без да са спазени изискванията по чл. 34, ал. 3 Наредба № 38.

(4) Инвестиционният посредник предоставя инвестиционни и допълнителни услуги, вкл. приема нареждания за сметка на клиенти само въз основа на сключен между тях договор по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38, при което се спазват всички изисквания на Наредба № 38.

4.3. (нова - реш. на СД от 10.02.2012г.) Допълнителни нареждания и оттегляне на нареждане

(1) Клиентът може да подаде допълнително нареждане или да оттегли подадено нареждане най-късно до сключване на сделка в изпълнение на предходно подаденото нареждане.

(2) В случай, че по нареждането – предмет на оттегляне или промяна, ИП е започнал изпълнение към момента на получаване на допълнителното нареждане или оттеглянето, и при условие, че нареждането може да бъде оттеглено или променено, клиентът обезщетява инвестиционния посредник за направените разноски по изпълнението и претърпените във връзка с изпълнението на нареждането, промяната или оттеглянето му вреди, като заплаща на посредника и възнаграждение, съответно на предприетите действия по изпълнение.

(3) Действията, които ИП е предприел за сметка на клиента, в изпълнение на нареждането – предмет на оттегляне или промяна, до момента на получаване на допълнителното нареждане или оттеглянето, задължават клиента.
Раздел IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

Чл.5. (1) Съгласно настоящите общи условия клиентите се информират, че ще получават текущо и периодично информиране относно вида, периодичността и срока за предоставяне на отчети и потвържденията до клиента във връзка с извършваните инвестиционни услуги и дейности, указано в настоящия раздел.

(2) Съгласно настоящия раздел, отделно от уведомяването по чл. 6 и 7, клиентите на ИП се уведомяват и:

1. в случаите, когато инвестиционен посредник извършва сделки във връзка с управление на портфейл за сметка на непрофесионален клиент или води сметки за такива клиенти, които включват непокрити позиции по сделки или прехвърляния, зависещи от бъдещи условни събития. ИП уведомява непрофесионалния клиент, когато загубите надхвърлят предварително определените по споразумение с клиента прагове. Уведомлението по изречение второ се извършва не по-късно от края на работния ден, в който тези прагове са надхвърлени, или когато това е станало в неработен ден - до края на следващия работен ден.

2. когато за клиента възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за негова сметка, включително при управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари. ИП уведомява клиента при условия и по ред, определени в договора.

Чл. 6. (1) В случаите, когато инвестиционният посредник сключва сделка за сметка на непрофесионален клиент, която не е в изпълнение на договор за управление на индивидуален портфейл, той изпраща на траен носител при първа възможност, но не по-късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката, потвърждение за сключената сделка. Ако потвърждението е прието от инвестиционния посредник чрез трето лице, уведомяването на клиента се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който инвестиционният посредник е получил потвърждението от третото лице.

(2) Потвърждението по ал. 1 съдържа такава част от информацията указана в чл. 45, ал. 2 от Наредба № 38, която е относима към конкретната сделка при съответно приложение на табл. 1 от Приложение 1 на Регламент 1287/2006/ЕК:

(3) Когато поръчката е изпълнена на части, ИП може да предостави по ал. чл. 45, 2, т. 9 от Наредба № 38 на клиента информация за цената на всяка сделка или средна цена. Когато представи средна цена, ИП при поискване предоставя на непрофесионален клиент информация за цената на всяка сделка поотделно.

(4) Алинея първа не се прилага, ако потвърждението съдържа същата информация както потвърждението, което незабавно е изпратено на клиента от друго лице.

(5) Когато сделката по ал. 1 е сключена за сметка на професионален клиент, инвестиционният посредник незабавно му предоставя на траен носител съществената информация за сключената сделка.

(6) Ако сетълментът не бъде извършен на посочената дата или възникне друга промяна в информацията, съдържаща се в потвърждението, инвестиционният посредник уведомява клиента по подходящ начин до края на работния ден, в който посредникът е узнал за промяната.

(7) При поискване на клиента се предоставя информация за статуса на поръчката и за нейното изпълнение.

(8) Алинеи 1 и 5 не се прилагат за поръчки на клиенти с предмет облигации за финансиране на споразумения за ипотечни заеми, по които страна са тези клиенти, при които потвърждението за сделката ще се направи в същия момент, когато се съобщават условията по ипотечния заем, но не по-късно от един месец от изпълнението на поръчката.

(9) Съгласно настоящите общи условия предоставянето на информацията по ал. 2 може да се извършва чрез използване на стандартни кодове, при условие че представи на клиента обяснения на използваните кодове.

(10) В случаите на подадени поръчки за непрофесионален клиент с предмет дялове или акции на предприятия за колективно инвестиране, които се изпълняват периодично, инвестиционният посредник предприема действията по ал. 1 или предоставя на клиента най-малко веднъж на 6 месеца информацията по ал. 2 във връзка с тези сделки.

(11) В случая на нареждане подадено и прието по чл. 4, ал.1, т. 4 от настоящите общи условия, потвърждението по ал. 1, съответно информацията по ал. 3 - 5, се предоставят на клиента чрез електронната система.

(12) (нова - с реш. на СД от 10.02.2012г.) Съгласно настоящите общи условия клиентът може да представи писмено възражение до ИП във връзка с полученото потвърждение по ал. 1, в 3-дневен срок от неговото получаване. Клиентът може да възразява единствено срещу неточно изпълнение на подаденото нареждане.

(13) (нова - с реш. на СД от 10.02.2012г.) В случай, че клиентът не възрази в срока по ал. 12, се счита че е приел потвърждението.

Чл. 7. (1) При предоставяне на услугата управление на портфейл, ИП предоставя на траен носител по смисъла на Наредба № 38 на всеки клиент периодичен отчет относно извършените за сметка на клиента дейности, свързани с управлението на портфейл, освен ако такъв се предоставя на клиента от трето лице.

(2) За непрофесионалните клиенти отчетът съдържа информацията, указана в чл. 46, ал. 2 на Наредба № 38, когато е приложима.

(3) Инвестиционният посредник предоставя отчет по ал. 1 на всеки шест месеца, когато е сключил договор с непрофесионален клиент, освен:

1. когато е направено искане от клиента да получава отчет на всеки три месеца;

2. в случаите по ал. 5 отчетът се представя един път на всеки 12 месеца;

3. когато в договора между инвестиционния посредник и клиента се допуска ливъридж при управлението на портфейла; в този случай отчетът се представя най-малко веднъж месечно.

(4) С настоящите общи условия ИП изрично уведомява непрофесионалния клиент за това, че има право да отправи искане до ИП за получаване на отчет по ал. 1 на всеки три месеца. Изключението по ал. 3, т. 2 не се прилага за сделки с финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "в" - и" и § 1, т. 1, буква "в" ЗПФИ.

(5) Клиентът има право да избере да получава отчет за всяка сключена сделка по управление на портфейла му след нейното сключване. В случаите по изречение първо инвестиционният посредник предоставя на клиента съществената информация за сделките на траен носител незабавно след тяхното сключване. В случаите, когато клиентът е непрофесионален, инвестиционният посредник му изпраща потвърждение за сделката, съдържащо информацията по чл. 45, ал. 2 от Наредба № 38, най-късно първия работен ден, следващ сключването на сделката, или ако инвестиционният посредник е получил потвърждението чрез трето лице - не по-късно от първия работен ден, следващ получаването на потвърждението. Изречение трето не се прилага, ако потвърждението съдържа същата информация както потвърждението, което е изпратено незабавно на клиента от друго лице.

(6) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалния клиент, за чиято сметка управлява портфейл, когато има непокрити отворени позиции по условни сделки.
Раздел V. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ АКТИВИ, ВКЛ. СИСТЕМИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 8. Съгласно настоящите общи условия ИП предприема мерки, за да гарантира финансовите инструменти или пари на клиенти, ако държи такива за клиента, за които клиента се счита информиран съгласно настоящия раздел.

Чл. 9. Във връзка с опазването и съхраняването на паричните средства и ценните книжа на своите клиенти, ИП е длъжен да ги уведомява за всички предвидени по чл. 32 от Наредба № 38 обстоятелства и хипотези, в случаите, когато те са налични.

Чл. 10. Инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, както и с ценни книжа, които са базови спрямо депозитарни разписки.

Чл. 11. (1) Финансовите инструменти на клиенти се съхраняват в депозитарна институция по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице. Депозитарна институци по предходното изречение е лице, което осъществява дейност по регистриране на финансови инструменти и по прехвърляния на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или притежатели

(2) Когато ИП съхранява финансови инструменти на клиенти при трето лице стриктно се спазват изискванията, ограниченията, респ. забраните, предвидени в чл. 28 от Наредба № 38.

Чл. 12. (1) (изм. с реш. на СД от 29.01.2016г.) ИП не може да съхранява при себе си парични средства на своите клиенти. Паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, се депозират най-късно до края на следващия работен ден в лице по чл. 34, ал. 3 ЗПФИ, като предприема необходимите действия за диверсифициране на средствата към лицата по същия член.

(2) ИП може да депозира паричните средства на своите клиенти в лице по ал. 1, изр. второ, с което се явява свързано лице, само ако клиентите са дали писмено съгласие за това.

(3) При изпълнение на задължението по настоящия раздел ИП стриктно спазва изискванията, ограниченията и забраните, установени в чл. 29, ал. 2-6 на Наредба № 38.

(4) (нова - с реш. на СД от 10.02.2012г.) Инвестиционният посредник приема плащания в брой от клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, както и парични средства, необходими за плащане по сделка с финансови инструменти, съответно извършва плащания към клиенти, при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Инвестиционният посредник депозира паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в лице по чл. 34, ал. 3 ЗПФИ най-късно до края на следващия работен ден.

(5) (стара ал. 4 - изм. с реш. на СД от 10.02.2012г.) Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му

Чл 13. При сключване на договор с клиент дружеството:

1.открива и аналитични сметки за финансовите инструменти и паричните средства на клиента, в съответствие със счетоводното законодателство;

2. спазва стриктно правилата за водене на отчетност, установени в Наредба № 38.

3. редовно уведомява клиентите си за наличностите и операциите по сметките за парични средства и за финансовите инструменти, които съхранява, и за условията на договорите за тяхното съхраняване.

4.присвоява на клиентите си уникален номер и води за тях регистър, като открива и води клиентски сметки на аналитично ниво.

Чл. 14. Разпореждането с финансови инструменти или парични средства за сметка на клиенти се осчетоводяват и отразяват незабавно в клиентските подсметки на синтетично ниво.

Чл. 15. (1) ИП няма право да използва освен в случаи, изрично определени с наредба:

1. за своя сметка (в посочените случаи по Наредба № 50 за ИП по чл. 8, ал. 1 ЗПФИ) паричните средства и финансовите инструменти на своите клиенти;

2. за сметка на свой клиент парични средства или финансови инструменти на други клиенти;

3. за сметка на клиент свои парични средства или финансови инструменти (в посочените случаи по Наредба № 50 за ИП по чл. 8, ал. 1 ЗПФИ).

(2) В изрично определените случаи, когото се допуска извършването на действия по ал. 1, т. 1-3, се прилагат правилата, ограниченията и забраните, установени в чл. 30 от Наредба № 38.

Чл. 16. (изм. с реш. на СД от 10.02.2012г.) В помещенията, в които инвестиционният посредник извършва дейност, трябва да отговарят на изискванията за противопожарна безопасност и се осигурява сигнално-охранителна техника.

Чл. 17. (1) С настоящите общи условия клиентът се информира, че съществува система - фонд за компенсиране на инвеститорите. Системата за компенсиране на инвеститорите обхваща случаите по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК.

(2) Компенсация на клиента се изплаща от фонда за компенсиране на инвеститорите и обхваща негови вземания, възникнали в резултат на невъзможност посредникът да върне клиентски активи в съответствие със законовите и договорните условия, като под клиентски активи се разбират посочените в чл. 77в, ал. 2 от ЗППЦК.

(3) Компенсацията по предходните алинеи е в размер на 90 на сто от стойността на вземанията, но не повече от 40 000 лева. Размерите на компенсациите в предходното изречение са определени от закон (ЗППЦК).

(4) От системата за компенсация са изключени кръга от лица, изброени в чл. 77г, ал. 2 на ЗППЦК, както и вземания на клиенти, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на пари", съгласно ал. 3 на чл. 77г ЗППЦК.

(5) В случаите, когато клиентските активи са в чуждестранна валута или финансови инструменти, на клиента се изплаща левовата равностойност на вземането му към ИП в размера по ал. 3.Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница