Закон за пенсиите. София : Наука и изкуство, 1957; 349. 3/Дата12.10.2018
Размер64.18 Kb.
ТипЗакон
349.3 Осигурително право.

Ачеркан, В.А. Государственные пенсии / В.А.Ачаркан. - Москва : Юридическа литература, 1967 ; 349.3/А97

България. Закони и др. пр. Социално осигуряване 2013 година : Актуализирани нормативни актове. Указания на Националния осигурителен институт. Указания на Националната агенция за приходите. Изчерпателни приложни коментари. Справочна информация. - София : ИК "Труд и право", 2013; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Кодекс за социално осигуряване : Нормативен текст. Коментар на промените (ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) / състав. Бисер Петков, Снежана Малакова, Йосиф Милошев. - София : ИК Труд и право, 2015 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Обществено осигуряване във фирмите. - София : Кредо, 1994 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за пенсиите за изслужено време, публикуван в "Д.В." брой 65 от 22. Vтт. 1932 год. И Закон за привилегии на инвалидите с тълкувания. Мотивите, образци, таблици и др. / Ан. Икономов. - София : Печ. Т. Т. Драгиев, 1932; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за пенсиите. - София : Наука и изкуство, 1957; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Кодекс за социално осигуряване : Коментар / Димитър Радонов, Емилия Иванова. - София : Нова звезда, 2003; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Нормативни материали по пенсиите. - София : Наука и изкуство, 1976 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Нормативни материали по пенсиите. - София : Наука и изкуство, 1976 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Осигурителни вноски 2010 г.. - София : Нова звезда, 2010 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Осигурителни закони : т.1 / Красимира Средкова. - София : Сиби, 2002. - (Поредица Джобни издания); т.1. Сборник нормативни актове. Въведение, препращания, предметен указател. - 2002 т.2. Сборник нормативни актове. Въведение, препращания, предметен указател. - 2002 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Осигурително законодателство : 2002 / състав. Димитър Радонов. - София : Нова звезда, 2002 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Пенсиите в Народна република България. - София : Наука и изкуство, 1961 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Социално и здравно осигуряване 2009 / автор на коментара Димитър Бойчев. - София : Сиела, 2009 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Социално осигуряване : Сборник нормативни актове. - София : Солотон, 2001 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Социално осигуряване 2002 година : Държавно обществено осигуряване. Здравноосигурителни вноски. Внос за фонд "Безработица". Допълнително социално осигуряване. / Йордан Хирстосков и др.. - София : Труд и право, 2002 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Социално осигуряване 2004 година / състав. Йордан Христосков. - София : Труд и право, 2004 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Социално осигуряване 2016 година / Бисер Петков и др.. - София : ИК Труд и право, 2016; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Социално подпомагане и социална интеграция : Социални помощи. Социални услуги. Семейни помощи за деца. Интеграция на хората с увреждания. Военноинвалиди, военнопострадали, ветерани от войните.. - София : Сиби, 2008. - (Поредица Джобни издания) ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. пр. Социалнои здравно осигуряване 2005 : Казуси, решения, примери: Практицчески наръчник. - София : Нова звезда, 2005. ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др. Сборник нормативни актове по обществено осигуряване / съст. В. Ангушева. - 2 изд. - София : СУ Кл. Охридски, 1976 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др.п. Закон за пенсиите : с всички изменения и допълнения. - София : Аскони-издат, 1993 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др.пр. и др. Социално и здравно осигуряване. - София : Сиела, 2008. ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др.пр. Кодекс за социално осигуряване 2005 : Последна актуализация ДВ, бр. 115 от 2004 г.. - София : Нова звезда, 2005 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др.пр. Нормативни актове по обществено осигуряване, здравно осигуряване, насърчаване на заетостта / състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : ВИА, 2002 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др.пр. Социално и здравно осигуряване 2005 : Основни нормативни актове. Подзаконови нормативни актове. - София : Сиела, 2005 ; 349.3/(094.4)

България. Закони и др.пр. Социално подпомагане и социални услуги 2005 : Нормативни актове. - София : Труд и право, 2005 ; 349.3/(094.4)

Всичко за пенсиите във въпроси и отговори / Антоанета Киркова и др.. - София : Труд и право, 2008 ; 349.3/В88

Върховен съд. Съдебна практика Административна практика на НОИ : 2000-2005: Ситуации, казуси, решения / съст. Димитър Радонов. - София : Нова звезда, 2005 ; 349.3/(094.57)

Георгиев, Велемир Взаимно осигуряване членовете на трудовопроизводителните кооператции : Обезщетения, помощи, пенсии / Велемир Георгиев. - София : Наука и изкуство, 1964 ; 349.3/Г37

Георгиев, Велемир и др. Адвокатската защита в пенсионното производство / Велемир Георгиев, Лука Василев. - София : Наука и изкуство, 1968 ; 349.3/Г37

Георгиев, Г. Актуални проблеми на социалното осигуряване в НРБ / Георги Георгиев. - София : Профиздат, 1985 ; 349.3/Г36

Георгиев, Георги Българското пенсионно законодателство в ; 101 въпроса и отговора / Георги Н. Георгиев. - София : В-907, 1993 ; 349.3/Г36

Георгиев, Здравко Социално осигуряване и социална политика / Здравко Георгиев. - Свищов, 1978 ; 349.3/Г37

Георгиева, Сълза и др. Социално осигуряване и краткосрочни плащания във въпроси и отговори / Сълза Георгиева, Вержиния Заркова, Нели Вангелова, Кина Койчева-Лукарска, Георги Зафиров. - София : Труд и право, 2010 ; 349.3/С54

Дулевски, Лалко и др. Осигурителни системи и фондове в България / Лалко Дулевски, Любомир Стефанов. - София : Сиела, 1999 ; 349.3/Д92

Енчева, Анастасия Осигурителни права на работниците и специалистите на работа в чужбина / Анастасия Енчева. - София : Профиздат ; 349.3/Е68

Златинчев, Йордан. Социалното законодателство в България / Йордан Златинчев. - София : ЦК на ОРПС, б.г.; 349.3/З-68

Инджова, Ася, Благой Иванов. Координиране на схемите за социално осигуряване в Европейския съюз : Примери и формуляри. Европейско социално-осигурително законодателство. София : Аспро, 2007 349.3/И64

Йосифов, Никола Осигурителното законодателство в България : 1880-1999 / Никола Йосифов. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2010 ; 349.3/И74

Койчева, Райна Наследствени пенсии / Райна Койчева. - София : Авалон, 2009 ; 349.3/К75

Коментар на Кодекса за задължителното обществено осигуряване / Васил Мръчков, Атанас Василев, Илиан Шотлеков, Емил Мингов. - София : Труд и право, 2000 ; 349.3/К80

Лисев, Г. и др. Наръчник по общественото осигуряване / Г.Лисев, И.Илиев, Н.Шекерджиева. - София : Партиздат, 1982 ; 349.3/Л68

Лисев, Г. Семейни добавки и помощи за деца / Г. Лисев. - София : Профиздат, 1983. - (Библиотека за профсъюзния актив) ; 349.3/Л68

Лисев, Георги Осигурителни права при злополуки и професионални заболявания / Георги Лисев. - София : Профиздат, 1985. - (Библиотека трудово-правни знания) ; 349.3/Л68

Марков, Кр. и др. Пенсии за инвалидност / Кръстьо Марков, Пенчо Пенчев. - София : Профиздат, 1985. - (Библиотека трудово-правни знания, 4) ; 349.3/М; 32

Мръчков, Васил Осигурително право / Васил Мръчков. - 6 изд. - София : Сиби, 2014; 349.3/М94

Мръчков, Васил Осигурително право / Васил Мръчков. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2001 ; 349.3/М94

Мръчков, Васил Осигурително право / Васил Мръчков. - 4 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2006 ; 349.3/М94

Мръчков, Васил Осигурително право / Васил Мръчков. - 5 изд. - София : Сиби, 2010 ; 349.3/М94

Мушкаров, Гошо Социално и здравно осигуряване : 685 актуални консултации / Гошо Мушкаров. - София : Доби Прес, 2005 ; 349.3/М95

Нинов, Димитър Социалната справедливост в пенсионното осигуряване / Димитър Нинов. - София, 1998 ; 349.3/Н79

Новият Кодекс за социално осигуряване. Наръчник за прилагане : Задължително осигуряване - автори от НОИ. Пенсионното осигуряване - експерти от ING-България. Решения на множество практически примери. Образци на основните действащи документи. - София : АСКБ, 2003 ; 349.3/Н86

Обществено осигуряване : Нагледни материали. - София : Г.Димитров, 1980 ; 349.3/О-25

Общественото осигуряване в социалистическото общество : учебник. - София : Г.Димитров, 1979 ; 349.3/О-25

Павлов, Людмил и др. Консултации по закона за пенсиите / Людмил Павлов, Филип Бозев. - София : Профиздат, 1960 ; 349.3/П13

Петков, Бисер и др. Социално осигуряване 2014 година : Актуализирани нормативни актове. Указания на Националния осигурителен институт. Указания на Националната агенция за приходите. Изчерпателни приложни коментари. Справочна информация / Бисер Петков и др. . - София : Труд и право, 2014; 349.3/(094.4)

Рангелов, Евгени и др. Осигуряването в практиката на предприятието / Евгени Рангелов, Аспасия Петкова, Вержиния Заркова. - София : Апис, 2003; 349.3/Р35

Социално и здравно осигуряване. - София : Пакс-Елит, 2002 ; 349.3/С54

Социално осигуряване 2012 година: Актуализирани нормативни актове. Указания на Националния осигурителен институт. Указания на Националната агенция за приходите. Приложни коментари. Справочна информация. С.: ИК „Труд и право”, 2012; 349.3/(094.4)

Социално осигуряване 2015 година : Актуализирани нормативни актове. Указания на Националния осигурителен институт. Указания на Националната агенция за приходите. Изчерпателни приложни коментари. Справочна информация. - София : Труд и право, 2015 349.3/(094.4)

Средкова, Кр. Осигурително право, 4 изд. С.: Сиби, 2012; 349.3/С60

Средкова, Красимира Здравно осигуряване / Красимира Средкова. - София : Сиби, 1999. - (Лекции по осигурително право) ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Краткосрочно обществено осигуряване / Красимира Средкова. - 2 прераб. изд. - София : Сиби, 1998. - (Лекции по осигурително право) ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Осигурени социални рискове : Лекции по осигурително право / Красимира Средкова. - София : Сиби, 1997 ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Осигурителни правоотношения : Лекции по осигурително право / Красиимра Средкова. - София : Сиби, 2000 ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Осигурително право / Красимира Средкова. - 3 изд. - София : Сиби, 2008 ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Осигурително право / Красимира Средкова. - София : Сиби, 2004 ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Пенсионно осигуряване : Лекции по осигурително право / Красимира Средкова. - София : Сиби, 1999 ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Предмет, метод и източници на осигурителното право / Красимира Средкова. - София : Сиби, 2000 ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Социално подпомагане : Лекции по осигурително право / Красимира Средкова. - София : Сиби, 1998 ; 349.3/С60

Средкова, Красимира Трудови и осигурителни права на безработния / Красимира Средкова. - София : Сиби, 1995 ; 349.3/С60

Схеми и определения по осигурително право : Ръководство за студенти. - София : Сиела, 2015 349.3/(094.4)

Съдебна практика Социално и здравно осигуряване : Административна практика. - София : ИкономикаПрес, 2008 ; 349.3/(094.57)

Точев, Илиан Социални програми в Съединените американски щати / Илиан Точев. - София : Сиела, 2005 ; 349.3/Т62

Христова, Христина Социално подпомагане и социални услуги 2005 : Коментари и разяснения. Административна практика. Процедури и приложни документи / Христина Христова. - София : Труд и право, 2005 ; 349.3/Х79

Христосков, Йордан Социално осигуряване 2003 г. : Кодекс за социално осигуряване. Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Здравноосигурителни вноски / ред. Йордан Христосков. - София : Труд и право, 2003 ; 349.3/(094.4)Цонков, Людмил и др. Социальное обеспечение в Народной республике Болгарии / Людмил Цонков, Николай Десев. - София : София прес, 1983 ; 349.3/Ц79

Чечова, Маргарита и др. Процедури и приложни документи по социалното осигуряване / Маргарита Чечова, Галина Николова, Стоил Гигов. - София : ИК "Труд и право", 2004 ; 349.3/(094.4)

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница