Закон за регионалното развитие мимооср методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитиестраница1/3
Дата21.08.2018
Размер324 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3
ДОКЛАД ЗА Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Варна (2005-2015)

ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
Съдържание


Използвани съкращения

3

І. ВЪВЕДЕНИЕ


4

ІІ. НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ И СПЕЦИФИЧНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ОБЛАСТНО РАЗВИТИЕ

2.1. Приоритет 1

2.2. Приоритет 2

2.3. Приоритет 3

2.4. Приоритет 4

2.5. Приоритет 5

2.6. Приоритет 6

2.7. Приоритет 7


6

8

14
20
26
5

38

46


ІІІ. резултати от междинната оценка за изпълнение на ОСР

реализация на ОСР

3.1. Основни тенденции в изменение на индикатори за мониторинг на резултати

3.2. Оценка на изпълнение на ОСР

3.3. Препоръки за актуализация на ОСР

приложения

Списък на референтните документи

22

29
29

34

38
4040

40


Използвани съкращения
ЕК – Европейска комисия

ЕС – Европейски съюз

ЗРР – Закон за регионалното развитие

МИМООСР – Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие

МО – Междинна оценка

МУ – Методически указания

МУАДСПРМР – МУ за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие

НПР – Национален план за развитие

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие

ОА – Областна администрация

ОП – Оперативна програма

ОПАК – ОП „Административен капацитет”

ОПОС – ОП „Околна среда”

ОПР – Общински план за развитие

ОПРКБИ – ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

ОПРР – ОП „Регионално развитие”

ОПРЧР – ОП „Развитие на човешките ресурси”

ОПТ – ОП „Транспорт”

ОСР – Областна стратегия за развитие

ППЗРР – Правилник за прилагане на ЗРР

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

РПР – Регионален план за развитие

РПРСИР – РПР на Североизточния район

І. ВЪВЕДЕНИЕ


Междинният доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Варна (2005-2015 г.) е изготвен съгласно чл. 33, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР, 2008 г.) и във връзка с чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР). Целта на доклада е осигуряване на информация и публичност на изпълнението на ОСР чрез представяне на постигнати резултати по отношение на:

 • Напредъка в изпълнението на целите и приоритетите на ОСР, установен от направената междинна оценка за изпълнение на ОСР;

 • Очаквано изпълнение на целите и приоритетите на ОСР до края на периода на нейното действие

 • Предложения за актуализиране на ОСР и насоки за разработване за периода след 2013 г.

ОСР (2005-2015) е документ, който дефинира стратегическите цели и приоритети на областно ниво, съгласно ЗРР (2004). ОСР е разработена и приета съгласно разпоредбите на действащия ЗРР до 2008 г. Междинната оценка (МО) за изпълнението на ОСР изготвена съгласно чл. 33, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР, 2008 г.) и във връзка с чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).

Настъпилите промени в нормативната и институционалната среда в областта на регионалното развитие, както на равнище ЕС, така и на национално равнище, обусловиха необходимостта от изменения не само в общата рамка на политиката на регионално развитие, но и на свързаните с нея документи. Променен бе териториалния обхват на редица райони от NUTS 2, в т.ч. и на СИР, където попада област Варна, поради несъответствие с изискването за минимален брой на населението, определен в Регламент (ЕО) № 1059/2003.

ОСР не е приведена в съответствие с разпоредбите на параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗРР (2008), но предстои да бъде разработен Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на област Варна (2009-2013).

Междинният доклад за изпълнение на ОСР се основава на резултати от Междинната оценка на изпълнението на ОСР и отразява реализирани проекти по предвидени в стратегията мерки, както й настъпили промени в основните количествени и качествени индикатори в процеса на изпълнение на специфичните стратегически цели.

По смисъла на действащата нормативна рамка и установената система за планиране и управление на регионалното развитие в България, областните стратегии за развитие нямат дефиниран собствен механизъм за изпълнение, като напредъкът по постигането на определените цели, мерки приоритети следва да се оцени чрез:


 • Регистрираните индикатори в системата за наблюдение;

 • Изпълнението на общинските планове за регионално развитие, в това число изпълнените проекти и дейности;

По време на изготвянето на Междинния доклад на ОСР задълбочено беше прегледана и анализирана системата от заложени индикатори за изпълнение на стратегическия документ, както и предоставените от общинските администрации конкретни информации за отделните показатели.

ІІ. НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ И СПЕЦИФИЧНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ОБЛАСТНО РАЗВИТИЕ

За целите на междинната оценка се направи анализ на общите и специфичните стратегически цели, на приоритетите и мерките с оглед тяхното обвързване помежду им.

В ОСР на област Варна са заложени 7 приоритети:
- Повишаване на конкурентноспособността на основата на икономика на знанието

- изграждане на нова и модернизация на съществуващата инфраструктурата, осигуряваща условия за устойчив растеж и заетост

ПОСТИГАНЕ НА по-привлекателна среда и по-добро качество на живот

интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и стимулиране на малките градове в селските райони

развитие на селските райони, земеделието, горите, рибарството и аквакултурите

варненска област - външна морска граница на ЕС, транснационално сътрудничество с морските региони за интегрирано териториално развитие

укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване процеса на управление


2.1. Стратегическа цел 1: Създаване на условия за устойчив икономически растеж и стабилност, основани на жизнен конкурентноспособен пазар и иновации чрез привличане на инвестиции и креативни инициативи при удовлетворяване на изискванията на ЕС за околна среда

Към изпълнението на таз цел са насочени 62 проекта. Основната част от тях са насочени към повишаване конкурентноспособността на отделни стопански субекти, посредством внедряване на нови технологии или стандартизация. Разработвани са и проекти в сферата на инфраструктурата и административния капацитет. Общата стойност на проектите, отговарящи на тази цел е 108 011 548 лв. Изплатените средства по тях са в размер на 39 055 416 лв., което представлява 36,31% от одобрените средства. Приключените проекти, отговарящи на тази приоритетна цел са 8 с обща стойност 10 615 709 лв., изпълнени в общините Аксаково (1) и Варна (7). Предмет на два от тези проекти е ремонт и рехабилитация на части от общинската пътна мрежа и тяхната обща стойност е близо 9 млн. лв. Прекратените проекти са 14, със статус „регистриран” са 28, а в процес на изпълнение - 12. В общините Бяла и Ветрино няма проекти, които да отговарят на тази стратегическа цел.Стратегическа цел 2: Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на равнища на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряващи добро качество на живот и жизнена среда

Към изпълнението на тази цел са насочени 92 проекта – близо 59 % от проектите, разработени на територията на областта. Тяхната обща стойност е 44 108 251 лв. Изплатените средства възлизат на 9 417 473 лв., което представлява 21,08 % от одобрения бюджет. Сред проектите по тази стратегическа цел преобладават тези в сферата на повишаване качеството на човешкия капитал, като бенефициенти и партньори по голяма част от тях са училища. Значителен е броят на проектите за повишаване квалификацията на човешките ресурси на отделни фирми и на тези в социалната сфера – интеграция на лица в неравностойно положение, осигуряване на личен асистент или домашен помощник, подобряване на условията в институциите за деца, лишени от родителски грижи и др. Приключени са 13 проекта: реализирани на територията на Област Варна (4) и общините Варна (7) и Суворово (2). От останалите със статус „регистриран” са 29. В процес на изпълнение са 45. Прекратени са 5 проекта, бенефициенти по които са училища, Технически университет Варна и НПО. Одобреният бюджет за тях е 147 433 лв. В общините Белослав и Девня няма проекти, отговарящи на тази стратегическа цел.Стратегическа цел 3: Териториално сътрудничество, включително сътрудничество между морските региони, за постигане на интегрирано развитие в рамките на ЕС

На тази приоритетна цел отговарят най-малко проекти - 2, разработени в общините Варна и Суворово. Бенефициент по единия от тях е община Суворово, като този проект е приключен. Другият проект е със статус „регистриран”. Общата стойност на двата проекта е 449 776 лв., а изплатените средства – 342 921 лв., което представлява 71,37 % от одобрения бюджет.ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на конкурентноспособността на основата на икономика на знанието

Този приоритет е насочен към подпомагане на предприемачеството, развитие на иновациите и информационното общество и т.н.. За постигане на Приоритет 1 са изведени 3 специфични цели с 20 мерки към тях за реализирането им. За реализацията на приоритета към 30.10.2010 г. са изразходвани средства в размер на 19 462 915 лв., като основното финансиране е дошло по проекти от ЕС - 11 968 724 лв. и 6 654 908 лв. са допълващо финансиране.Специфична цел 1: Развитие на изследванията, технологиите, иновациите

За постигане на целта са заложени 9 мерки, насочени към Разработване на регионална иновационна стратегия, изграждане на регионални центрове за изследвания, технологии и иновации, подобряване на връзките между бизнеса и университетите, изследователските и тех­нологичните центрове на територията на Варненска област, насърчаване на публично-частното партньорство при развитието и трансфера на новите технологии, насърчаване на технологичния трансфер в подкрепа на междуфирмено сътрудничество.


При тази специфична цел са осъществени поредица от инициативи, основните от които са :

 • По проект „Регионална иновационна стратегия на СИРП” по VІ РП на РАПИВ – Варна в партньорство с Областна администрация Варна е разработена Регионална Иновационна Стратегия (януари 2008 г.), чиято основна цел е създаването и поддържането на среда, насърчаваща иновациите в СИР, чрез развитие на регионалната иновационна политика;

 • В рамките на програма ФАР 2005 РАПИВ с координатор Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” е реализирал проект за създаване на „Център за трансфер на морски технологии”, чиято основна цел повишаване на конкурентоспособността на регионалните предприятия, чрез подобряване на иновационната инфраструктура;

 • „Триада софт” ООД съвместно с РАПИВ и НИМХ - БАН реализират проект „Проектиране и разработване на качествено нова система за автоматизирано наблюдение, анализ и представяне на състоянието на водните басейни (водосбори) на територията на България”, изпълняван по договор с Националния иновационен фонд (НИФ);

 • АИР - Варна е започнала (март 2009 г.) реализацията на проект „Агенции, подкрепящи ползата от иновативни системи в регионалните и местни икономики” по Програмата за транснационално сътрудничество в ЮИЕ. Проектът е насочен към установяване на квалифицирана и подходяща рамка за мотивиране на МСП за иновации чрез създаване на мрежа от иновативни ключови участници, промоция на иновативното управление и дефиниране на управленски модел за създаване и управление на иновативните процеси едновременно на регионално и на международно ниво;

 • През 2008 година на територията на Община Варна са реализирани 8 проекта по схема „Покриване на международните стандарти” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Общата стойност на проектите е 463 223 лв., от които безвъзмездна помощ 331 144 лв. През 2009 год. по същата ОП са сключени договори за финансиране на 12 проекта на обща стойност 663 663 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 331 145,30 лв.;

 • Ескана инжест 96 АД, община Дългопол е реализирала проект по ОП Конкурентноспособност „Създаване на конкурентно предимство чрез постигане на ефективно управление на бизнес процесите във фирмата”

 • През 2009 г. "Инхом-98" ООД гр.Аксаково е започнал проект "Интензификация на технологични операции при производството на формови комплекти за стъкларската индустрия"

 • Реализирани са редица проекти от научните институти в община Варна.

По данни на ТСБ Варна за периода 2006-2008г. се наблюдава повишение на относителния дял на иновационните дейности в предприятията в област Варна.

 1. Иновационна дейност на предприятията в област Варна.

(%)

 

2006

2008

Относителен дял на иновативните малки и средни предприятия, от всички малки и средни предприятия, съответно за 2006 и 2008 година

13.1

17.0


Забележка:

Данните се базират на Петото и Шестото общо изследване на иновациите в ЕС (CIS 2006) и обхващат всички предприятия с 10 и повече наети лица, осъществяващи следните икономически дейности: Добивна и преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Издателска дейност; Далекосъобщения; Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи. Иновативните предприятия обхващат продуктовите иноватори, процесовите иноватори, както и предприятията с незавършена и преустановена иновационна дейност. Съгласно стандартната методология на изследването за иновациите, данните на регионално ниво са представителни само за групата на малките и средни предприятия (от 10 до 249 наети лица).
Специфична цел 2: Изграждане на бизнес мрежи и регионални клъстери

За постигане на целта са заложени 4 мерки, които са свързани със създаване и развитие на бизнес мрежи, осигуряващи мобилността на хора, стоки, услуги и изследвания, подкрепа на партньорството между браншови организации, бизнеса, местните институции и власти, иницииране на програми за създаване и развитие на клъстери, насърчаване развитието на специализирана инфраструктура, обслужваща клъстерите.


Като цяло отчетената дейност в изпълнение на тази специфична цел е на територията на община Варна.

 • Създаден е «Морски Клъстер-България», който обединява свързани с морската индустрия предприятия от отраслите корабостроене и кораборемонт, воден транспорт, пристанища и др.

 • В област Варна оперират активно над 600 фирми от сектора на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като тяхно обединение е новосъздадения «ИКТ клъстер-Варна».

 • С финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България по Програма ФАР - "Инициативи за развитие на клъстери" – Фаза 2 "Грантова схема" е изпълнен проект, в рамките на който са разработени документите и принципите на "Туристически клъстер Варна". Водещата организация е "Бизнес Агенция - Варна".

 • Елемон-Клъстер в енергоизграждането е основан в гр. Варна и регистриран през 2007г., като Дружество с ограничена отговорност. Дейността на клъстера се извършва основно в Североизточна България. Той е основан от 9 фирми, чийто брой не е променян. Спектърът на дейност на фирмите покрива етапите в инженеринга на енергоизграждането.

 • Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) участва в осъществяването на проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”, реализиран по 6РП на ЕК, направление „Изследване и иновации”. Целта на проекта е идентифицирането, тестването и прилагането на унифицирани услуги в рамките на изградената мрежа от бизнес инкубатори участващи в проекта. Броят на партньорите надхвърля 20, като освен представители от цяла Европа в проекта участват и организации от Индия и Китай. Координираща организация за България е Клъстерът по информационни и комуникационни технологии със седалище в гр. София. Проектът се осъществява в периода 2006 - 2008 г.

 • Община Варна в партньорство с региони Пилзен (Чехия), Лайпциг (Германия), Болоня (Италия), Гданск (Полша), Южен Трансдунавски регион (Унгария) реализира проект Cityregio II „Регионално икономическо развитие чрез сътрудничество в околоградския регион” BG 2004/016-919.05.01.01.016, Финансиран по програма ФАР – INTERREG III B (CADSES).

 • От м.март, 2009 АИР – Варна участва в изпълнението на проект "Устойчиво организирани производствени зони" (SEPA), в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. В него си партнират осем  общини и неправителствени организации от Италия, Гърция,Унгария, Словения, Румъния,  България и  Сърбия.

Специфична цел 3: Стимулиране развитието на информационно общество

Специфична цел 3 включва 7 мерки, свързани с изграждане на инфраструктура на информационното общество и на широколентови комуникационни мрежи, подобряване достъпа до и развитието на он-лайн публични и бизнес услуги, разработване на съдържание на услугите и техните приложения на местно ниво, подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на информацион­ните и комуникационните технологии, развиване на умения в населението, свързани с информационните и комуникационните техноло­гии, въвеждане на информационните и комуникационните технологии във всички нива на образованието.

В изпълнение на тази специфична цел в община Варна е извършено следното:


 • От 2007 г. всички детски заведения на територията на общината разполагат с интернет-връзка;

 • В МГ „Д-р Петър Берон” и СОУ „Г. Милев” функционират локални училищни мрежи, в СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” и СОУ „Св. Кл. Охридски” са въведени електронни дневници, в I ЕГ - електронна система за провеждане на тестове;

 • ТУ - Варна е реализирал 46 проекта, насочени към развитие и разпространение на ИКТ;

 • Реализирани са проекти по ОП РЧР на ТУ – Варна и на ВСУ.Останалите общините на територията на област Варна не са предоставили данни по изпълнението за Специфична цел 3.

По данни на ТСБ Варна се наблюдава значителен ръст в използването на интернет в домакинствата от област Варна за периода 2004-2008 г.

Използване на интернет в домакинствата в област Варна (%)
2004

2008

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет

9.8

24.3

Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последните 12 месеца

24.7

38.9

Към 2009 г. 82% от телефонните постове в област Варна са цифрови. В три от общинските центрове – Белослав, Вълчи дол и Суворово се очаква цифровизацията да приключи през 2010 г., докато при всички останали тя е завършена. Предстои работа в малък брой не големи населени места, където са налице затруднения от технически характер.2.1. ПРИОРИТЕТ 2: Изграждане на нова и модернизация на съществуващата инфраструктура, осигуряваща условия на устойчив растеж и заетост
Специфична цел 1: Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура
Ресурсите, необходими за изпълнението на тази специфична цел са насочени преимуществено към мерките, свързани с реконструкция и рехабилитация на пътища и улична мрежа, ремонт на кръстовища и светофарни уредби и преустройство на движението.

За изпълнението на инвестиционни проекти в сферата на транспортната инфраструктура в област Варна освен средствата от държавния и общинските бюджети е осигурено финансиране от Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, ОП „Регионално развитие”, Национална програма към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и др. Усвоени са средства за реконструкция и рехабилитация на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа и за изграждане на нови пътни участъци на територията на област Варна. Извършени са ремонти на 10 пътя. Освен това, са направени ремонт, реконструкция, изграждане или уширяване на 31 улици в град Варна. Изградени са 8 нови кръстовища със светофарна уредба или пешеходни светофари, както и са направени реконструкция на други 8 кръстовища.

През 2005 г. бе извършен ремонт на гара Варна във връзка с 80 г. от построяването и. Пусната бе в експлоатация отсечка с дължина 4500 м по ново трасе от удвояването на жп линия Карнобат-Синдел (естакади над яз.Цонево) през 2007 г.

За периода 2005-2010 г. е извършена рехабилитация и монтаж на еластични прелезни настилки тип STRAIL на 4 броя прелези: Локомотивно депо Варна, с.Казашко, гара Синдел и Дългопол – Сава. Подновени са 800 м двойна жп линия във връзка с разширението на ул.Девня в участъка на ф-ка Хр.Ботев

Пуснати са в действие автомaтични прелезни устройства на 6 бр. Прелези: гара Вълчи дол, с.Казашко , с.Венчан, гара Синдел, гара Суворово, с.Оборище. Открита бе фериботната линия с Порт Кавказ (Русия)
През 2010 г. стартира проект „Техническа помощ за възстановяване проектните параметри на жп линия Русе-Варна”, с финансиране от бюджета на ТЕN-Т (Европейска железопътна мрежа), който включва и участъка Провадия - Варна. С възстановяване на проектните параметри на железопътната линия ще се намали времето, необходимо за превозване на пътници и товари, ще се даде възможност за достигане на скорости за движение на влаковете от 70 до 130 km/h съобразно терена, през който се преминава. Значително ще се намалят емисиите на шум и вибрации, ще се намали изразходваната енергия от тяговия подвижен състав, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние на околната среда и населените места около железопътната линия.

За постигане на модернизация и функционално преструктуриране на пристанището и обособяването му като екологично чист район са предприети поредица действия, свързани със създаване на Обществен съвет по Морска политика, извършване на проучвания за възможностите за развитие на общински пристанища, разработване на концепция за законодателни промени с оглед по-силно интегриране на крайбрежните региони в националната морска политика и стратегия по екологични проблеми в крайбрежната зона, участие в проекти и в редица конференции по морска безопасност.

По отношение на модернизацията и разширението на летищен комплекс Варна, включително изграждане на нова писта и увеличаване на пропускателната му способност бе направен предварителният проект на ОУП, който предвижда възможност за Удължаване на пистата в двете посоки и изграждане на нова писта – “Коса”.

Мерките, предвидени по специфична цел 1 на Приоритет 2 за периода до 2010 г. са изпълнени в основната си част. Налице е напредък по отношение развитието и модернизацията на областната и местната транспортна мрежа.Специфична цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура

През периода 2003-2007 г. като цяло средствата по показател Разходите за опазване и възстановяване на околната среда нарастват в Област Варна. По данни на НСИ 92 458 000 лв. са отделени за опазване на околната среда в областта.

Реализираните проекти обхващат инвестиции за изграждане и подмяна на канализационната мрежа, изграждане на канализационни колектори, реконструкция и подмяна на селищната водопроводна мрежа в област Варна, както и разработване и усвояване на нови водоизточници за питейно-битови нужди, проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни води, проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води на всички населени места с над 2 000 еквивалент жители. Основната част от интервенциите се изпълняват по ОП «Околна среда». По- голяма част от общините на територията на област Варна изпълняват проекти по тази програма, които са стартирали през 2008 г.

По данни на РИОСВ за периода 2005- 2010 г. е изградена 1 ПСОВ в с.Дръндар, на територията на общ. Суворово, и са реконструирани 3 ПСОВ – в гр. Варна, гр. Белослав и кв. Аспарухово. Има изградени 18 общински депа за твърди битови отпадъци, 7 за производствени и 2 за опасни отпадъци. Внедрени са 4 броя автоматични измервателни станции за качеството на въздуха, които са част от Националната автоматична система за емисионен мониторинг.

В община Варна се реализира Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух с период на действие 2009-2014 година. Програмата е актуализирана с решение No 1418-17 от Протокол No15 на заседание на Общинския съвет от 20.05.2009 година

По мярка „Прилагане на Европейски системи за управление и обезвреждане на отпадъци„ в процес на изпълнение са седем мащабни проекта. Сумата изразходвана за тази мярка, съгласно посочените в доклада на Община Варна стойности е 2 354 950 лв. Учредено е Регионално сдружение за управление на отпадъците.

Мярката „Постигане целите на чл. 174 от Договора за създаване на ЕО, които попадат в приоритетите на политиката и програмата за действие на ЕС в областта на околната среда” е формулирана прекалено амбициозно и не позволява адекватно измерване на изпълнението. Би следвало тя да се преформулира и конкретизира в рамките на реалистичното, като се отнесе към територията на Област Варна.

По отношение на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие в община Варна е в процес на изпълнение проект, свързан с опазване, поддържане и възстановяване на ПП ”Златни пясъци”, в рамките на одобрен план за управлението му като част от националната екологична мрежа Натура 2000.

Изпълнението на мерките в рамките на Специфична цел 2 показва определен напредък с оглед значителния брой стартирали и изпълнени проекти в сферата ВиК инфраструктурата, опазването чистотата на атмосферния въздух и биологичното разнообразие. Тази специфична цел има отношение към изпълнение на Стратегическа цел 1

Специфична цел 3: Предотвратяване на рискове
В община Варна и съседните общини е реализиран проект, свързан с въвеждане на иновативни подходи и успешни практики в регионално-устройственото планиране на база опита на регион Хага, Холандия с цел минимизиране на екологичния и здравния риск в района на Варненския залив и Белославското езеро вследствие възникнали бедствия и аварии.

Община Варна изпълнява и проект „Укрепване на активната част на срутищата по стръмните склонови участъци по новото трасе на ул. “Девня” в участъка от бензиностанция “Шел” до ул. “Атанас Москов”, гр. Варна”, който се финансира от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 год.”. Стойността на проекта е 1 097 578,91 лв. В рамките на проекта ще бъдат укрепени стръмните склонови участъци по новото трасе на ул. “Девня”, в участъка от бензиностанция „Шел” до ул. „Ат. Москов” (пътната връзка с ул. „Г. Пеячевич”), гр. Варна.

Териториите с проявление на свлачищни процеси са идентифицирани.

С цел превенция на риска от наводнения, в област Варна продължава изграждането и укрепването на защитни и отводнителни съоръжения в застрашени от повишаване на нивото на подземните води зони, над или близо до земната повърхност, особено в урбанизирани територии и земеделски земи.


Специфична цел 4: Енергийни мрежи, подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми енергийни източници
Общините в област Варна са реализирали множество проекти за повишаване на енергийната ефективност, свързани предимно със саниране на сгради, внедряване на енергоспестяващо осветление и усвояване на възобновяеми енергийни източници.
Изпълнен бе проектът „Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания)” по ОПРР, Операция 4.2. „Междурегионално сътрудничество”. На тази база са обменени опит и добри практики в сферата на възобновяемите източници на енергия. Изготвени са анализи за приложимостта на ВЕИ на територията на община Суворово и за влиянието на ВЕИ върху развитието на туризма и са разработени иновационни подходи.

През 2010 г. започна изграждането на фотоволтаичен парк с мощност 5 MW, разположен в землището на авренското село Равна гора, на 20 км южно от Варна. Соларният парк е на площ от 309 дка, от които 200 дка са използвани за разполагане на фотоволтаични модули. За изграждането на парка се използват  фотоволтаични тънкослойни панели, произведени от SHARP Япония. Като едни от най-модерните разработки на технологичната компания, те имат способността да улавят слънчевите лъчи и при неблагоприятни метеорологични условия, като това гарантира непрекъснатост в производството на енергия. Стойността на централата е 15 млн.евро, Слънчевата електроцентрала ще бъде присъединена към ВЕЛ "Болярци" от подстанция "Старо Оряхово". Фотоволтаичният парк ще се изгражда съвместно с SHARP Energy Solutions Europe GmbH, Solar Technology AG, TATA Steel England, TUV Rheinldand, SGS България, Соларпро АД и Компания за Мениджърски проекти ООД. Според слънчевата карта на България соларният парк е в зона с годишна слънчева радиация 4,25kWh/m2/ден или 1450-1500 kWh/m2/година.

При реализиране на ветроенергийни проекти най-важното условие е изпълнението на ангажимента на страната ни за добиването на чиста енергия да се съчетае с изпълнението на поетите пред ЕС екоангажименти предвид формираната европейска екологична мрежа НАТУРА 2000.

При работата по специфична цел 4 акцентът при изпълнявани проекти е поставен върху изпълнението по-скоро на належащи ремонти и подмяна на остаряло оборудване. Би следвало усилията на заинтересованите страни да се насочат към разработване и прилагане на регионална и местни стратегии и програми за енергийна ефективност, за изграждане и поддържане на информационна система за енергоспестяващи технологии и изделия.Специфична цел 5: Развитие на регионална и местна бизнес инфраструктура

По отношение на мерките, заложени към тази специфична цел не са постигнати сериозни резултати – отчетени са единствено дейности от община Варна по подобряване на достъпа до района на Западна индустриална зона.

Резултатите, постигнати при изпълнението на Специфична цел 4 са твърде малко и през оставащата част от плановия период общините от област Варна би следвало да обърнат по сериозно внимание на тази цел.


Каталог: stranici -> strategii -> oblast
strategii -> Съдържание увод 4 резюме 8 анализ на социално -икономическото развитие 10
strategii -> 2007 – 2013 г. Април, 2005 г. Съдържание I. Увод обща характеристика на общината
oblast -> Област варна стратегия за развитие 2005-2015 Варна, Май, 2005 г
strategii -> Г. Общински план за развитие
strategii -> Програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското общество; Програма за опазване на околната среда в община Аврен (2004 2007)
oblast -> Актуализиран документ за изпълнение на областна стратегия за развитие на област варна 2011-2013
strategii -> Общинският план за развити
oblast -> Доклад софия, 20 Декември, 2010 съдържание въведение 2


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница