Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазартаДата24.07.2016
Размер78.44 Kb.
#3936
ТипЗакон


актуално към 18.11.2011

Процедура - Подаване на Декларация по чл.231 от ЗКПО за Данъка върху Хазартна Дейност
Подаване на Декларация по Чл. 231 от ЗКПО за Данъка Върху Хазартна Дейност от Лотарии, Томболи и Числови Лотарийни Игри Бинго и Кено
Статус на процедурата: актуална

Нормативна уредба

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закон за счетоводството (ЗСч)

Закон за хазарта (ЗХ)

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Юридическа характеристика

Хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

Целта на настоящата процедура е да разгледа предпоставките за подаване на декларация по реда на чл. 231 ЗКПО, сроковете, данъчно задължените лица и компетентните органи, начините за определяне размера и внасянето на дължимия данък.
Осъществяване на процедурата

1. Компетентен орган

ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ се подава по реда на чл. 227-231 ЗКПО пред тази териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП), пред която организаторът на хазартна игра – лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, е регистриран.

2. Данъчно задължени лица

Съгласно чл. 227 ЗКПО данъчно задължени лица са организаторите на хазартните игри - лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, които имат разрешение от Държавната комисия по хазарта и съответно отговарят на условията, регламентирани в чл. 6 ЗХ.

Забележка: Държавната комисия по хазарта е юридическо лице към министъра на финансите, което осъществява държавен надзор над хазартната дейност.
По смисъла на ЗХ хазартни игри могат да се организират от:

- български търговски дружества, отговарящи на изискванията на ЗХ;

- търговски дружества, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, както и в друга държава членка на Европейското икономическо пространство, отговарящи на изискванията на ЗХ;

- еднолични търговци - само хазартни игри с игрални автомати;

- юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по ЗЮЛНЦ в случаите, предвидени в ЗХ;

- юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, както и в друга държава членка на Европейското икономическо пространство, чрез клон, определен за осъществяване на общественополезна дейност - в законово предвидените случи, с изключение на политическите партии;

- държавата - само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.

В разпоредбите на ЗКПО не съществуват определения на понятията "лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено", поради тоз факт субсидиарно се прилагат нормите на ЗХ.

Съгласно чл. 37 ЗХ лотарийните игри са хазартни игри, при които печалбите се обявяват и се разпределят публично чрез жребий по предварително обявена схема, като печалбата се дължи при откриване на определена цифра, комбинация от цифри, знак, фигура и други или при изтегляне на печеливш билет.

Практически томболата е аналогична на лотарията, като разликата е, че при нея играта се разиграва само с участието на продадените билети.

Игрите "Бинго" и "Кено" също са числови лотарийни игри, при които обаче не е определен предварително броят на участниците, нито размерът на залога - броят на издадените билети и продажната цена на един билет. Печалбата се изчислява според броя на спечелилите и предварително определен дял от общата сума на залозите от играта.

3. Данъчна основа и ставка на данъка

3.1. Данъчна основа

Данъчната основа по този раздел се определя съгласно чл. 229 ЗКПО. Съгласно тази разпоредба данъчната основа за определяне на данъка върху хазартната дейност е номиналът на залога, посочен във фишове, талони, билети или други документи за участие.

Тук е и основната разлика в сравнение с всички други алтернативни данъци – а именно, че данъчната основа и съответно дължимият данък се определят не на базата на действително направените залози, а съобразно номиналната стойност на всички фишове, талони, билети или други документи за участие, независимо колко от тях ще бъдат продадени.

3.2. Данъчна ставка

Съгласно чл. 230 ЗКПО данъчната ставка на данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено и случайни събития е 15 на сто от формираната по реда на чл. 229 ЗКПО данъчна основа. Този размер на данъчната ставка е в сила от 1 януари 2010 г., като преди тази промяна на ЗКПО данъчната ставка бе 12 на сто. Така се постига унификация на данъчната ставка, която при всички видове хазартни игри, при които данъкът се определя в зависимост от изчислена по реда на ЗКПО основа, става 15 на сто от определената основа. Изключение прави данъкът върху хазартните съоръжения, който се определя в постоянен размер за всяко съоръжение.

4. Срок за подаване на декларацията

Декларацията, с която се определя данъкът върху хазартната дейност, се подава ежемесечно до 10-о число на следващия месец. Подаването на декларация след този момент е основание за налагане на административно наказателна отговорност, съгласно чл. 261 ЗКПО.

5. Внасяне на данъка

Внасянето на данъка е регламентирано в текста на чл. 232 ЗКПО. Имайки предвид специфичният метод за определяне на данъчната основа, то е особен и редът за внасяне на данъка. Данъкът върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено се внася преди получаване на документите за участие или осъществяване на вноса им.

Разпоредбата на чл. 232, ал. 2 ЗКПО предвижда един защитен механизъм, гарантиращ внасянето на данъка. Съгласно тази норма предприятията, определени от министъра на финансите или от друг орган, посочен със закон, отпечатващи документи за участие или осъществяващи вноса им, предоставят документите за участие само след представяне на документите за платения данък.

Данъкът ще се внесе при териториалната дирекция, където е подадена декларацията, т. е. при териториалната дирекция по регистрация, компетентността на която е определена спрямо общите правила на чл. 8 ДОПК. Съответно тази дирекция ще издаде документа за платен данък.

6. Възстановяване на данък

Предвид обстоятелството, че данъкът се внася на номиналната стойност на всички фишове, талони, билети или други документи за участие, независимо колко от тях ще бъдат продадени, то след приключване на играта, ако не са продадени всички фишове, талони, билети или други документи за участие, данъкът се явява надвнесен и съответно подлежи на възстановяване. Нормата на чл. 233 ЗКПО предвижда основанията за възстановяване на платеният данък върху неизползваните документи от териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на лицето. Основанията за възстановяване на данъка са следните:

- приключване на всеки дял (тираж) на периодичните лотарийни игри, или

- когато дейността на организатора е прекратена на основание чл. 81, ал. 2 ЗХ.

Това са случаите, при които по искане на лицата, получили разрешение е прекратено действието на разрешението преди изтичане на срока му. В тази хипотеза не попадат случаите на чл. 81, ал. 1 ЗХ, когато разрешението е отнето поради законови нарушения. Тогава лицето няма право на възстановяване на данъка. Тази разпоредба има санкциониращ и дисциплиниращ характер с оглед спазване на задължителните разпоредби на ЗХ.

Възстановяването на надвнесения данък се извършва съгласно процедурата, описана в разпоредбите на чл. 129 ДОПК и следващи. Като допълнително условие ЗКПО предвижда към искането за възстановяване по ДОПК лицето да прилага и неизползваните документи за участие, както и решението за прекратяване на дейността в случаите, когато дейността на субекта е прекратена на основание чл. 81, ал. 2 ЗХ, т. е. по искане на лицето, преди изтичане на разрешението, дадено от Държавната комисия по хазарта.

7. Облагане на приходи от помощни и спомагателни дейности

За организаторите на лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено е предвиден и още един алтернативен данък – данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности.

За определяне на понятието помощни и спомагателни дейности чл. 234 ЗКПО препраща към разпоредбите на ЗХ. Съгласно § 1, т. 5 ДР ЗХ "помощни и спомагателни дейности" са дейностите, пряко свързани и обслужващи дейността на организаторите на хазартни игри, като поддръжка и ремонт на собствени игрални съоръжения, разрешена рекламна дейност и издаване на бюлетини и други печатни издания, които не са пряко рекламиране на дейността, издаване и пласиране на билети и други удостоверителни знаци за хазартни игри и други подобни. Приходите от тези дейности се облагат с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 на сто.

Този алтернативен данък се внася в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на приходите, което начисляване се извършва съгласно правилата на ЗСч.

8. Подаване на годишен отчет за дейността.

В сила от 1 януари 2010 г. организаторите на хазартните игри - лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. Това всъщност е екземпляра, съставян за статистически цели - отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Не е направена препратка към правилото на чл. 92, ал. 4 ЗКПО – а именно с цел намаляване на административната тежест освободени от задължение за подаване на годишен отчет за дейността пред Национална агенция за приходите са лицата, за които са изпълнени едновременно следните условия:

- не са извършвали дейност през данъчната година;

- не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

Макар и това да е пропуск на закона все пак предвид спецификата на дейността такива случаи практически биха се появили изключително рядко.
Резултат от процедурата

С подаването на декларация по 231 ЗКПО организаторите на хазартни игри изпълняват свои законови задължения. При наличие на така подадена декларация, по аргумент от чл. 122, ал. 1, т. 1 ДОПК, не се извършва ревизия за установяване на данъчните задължения.

За неизпълнение на данъчни задължения, свързани с неподаване на декларацията в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно преотстъпване на данък или освобождаване от данък, е предвидена административно наказателна отговорност, изразяваща се в имуществени санкции. При повторни нарушения имуществените санкции са в двоен размер.
Примерни образци, документи и формуляри

Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл. 224; чл. 231; чл. 239, ал. 1; чл. 239, ал. 2 от ЗКПО
стр. от
Каталог: web -> files -> files
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
files -> В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
files -> Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
files -> Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
files -> Закон за Здравното Осигуряване
files -> В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница