Закон за счетоводството дма дълготрайни материални активи мз материални запасиДата24.10.2018
Размер253.5 Kb.
#96055
ТипЗакон

ОДИТЕН ДОКЛАД

0100027613


за резултатите от извършен финансов одит на

Годишния финансов отчет на община Долни чифлик за 2013 г.

София, 2014 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа 4

І. ВЪВЕДЕНИЕ 4

ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет 5

ІІІ. Отговорност на одитора 5

Част втора 6

І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита 6

6

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 10ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ 10

10
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ГФО

Годишен финансов отчет

МФ

Министерство на финансите

ЗСч

Закон за счетоводството

ДМА

Дълготрайни материални активи

МЗ

Материални запаси

ВРБК

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

ИБСФ


Извънбюджетни сметки и фондовеЧаст първа

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1.Правно основание за извършване на одита


Одитът е извършен на основание чл. 53 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2013 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-1-065 от 18.02.2014 г. на заместник-председателя на Сметната палата, във връзка със заповед № ОД-1-276 от 04.10.2013 г. за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на община Долни чифлик и Заповед № ОД-1-277 от 04.10.2013 г. за извършено предварително проучване и текущ контрол на периодичния отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към
30.06.2013 г.

2.Предмет на одита


Предмет на одита е Годишният финансов отчет (ГФО) на община Долни чифлик за 2013 г.


 1. Елементи на одитирания годишен финансов отчет:

Финансовият одит се извърши на годишния финансов отчет, който включва:

  1. Баланс към 31.12.2013 г.

  2. Годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., в т.ч.:

 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3);

 • Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ -3);

 • Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства (ИБСФ -3 с код 33) ;

 • Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ -3 - КСФ)

 • др. отчетни форми, съгласно указания на МФ.

  1. Приложение към ГФО за 2013 г., което съдържа обяснителна записка за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, както и справки и разшифровки, съгласно указанията на МФ. 1. Обхват


Основните области, които са обхванати при изпълнение на одитната задача са:  1. Проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове относно:

 • съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета с приложимите изисквания;

 • вярно и честно представяне на информацията в отчета, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;

 • взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи от ЕБК за одитираната година.
  1. Проверка на баланса към 31 декември относно:

 • съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с приложимата рамка за финансово отчитане;

 • вярно и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на одитираната организация;

 • последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

 • съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитираната организация;

 • съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.
  1. Проверка на приложенията към Годишния финансов отчет

Приложенията към ГФО (обяснителна записка, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи) са проверени относно съответствието на включената в тях информация със съдържанието на баланса, оборотната ведомост и други източници на информация, както и с приложимата рамка за финансово отчитане.


  1. Системата за вътрешен контрол в одитираната организация

Системата за вътрешен контрол е оценена от гледна точка на способността й да осигури изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

3.Основни финансови параметри на одитирания годишен финансов отчет.Показател

Сума

1.

Актив/Пасив на баланса

19 913 171

2.

Задбалансови активи

17 820 962

3.

Отчет за касово изпълнение на бюджета (общо разходи)

10 408 563

4.

Отчетени разходи по проекти финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС (ИБСФ – 3- КСФ)

1 969 780

5.

Наличностите по сметките за чужди средства (ИБСФ – 3 с код 33 – наличности в края на периода)

579 862

6.

Ниво на същественост за финансовият отчет като цяло

754 683ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет


Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на информацията в този финансов отчет, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, както и за функционирането на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

ІІІ. Отговорност на одитора


Отговорността на Сметна палата се свежда до изразяване на независимо одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на резултатите от извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие със Закона за Сметната палата и основните одитни приципи на Международните стандарти на Върховните одитни институции. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторите да се убедят в разумна степен на увереност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включи изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури са въпрос на независима одитна преценка, включително оценка на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска се взе под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет, за да се разработят одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на цялостната система за вътрешен контрол на организацията. Одитът също така включи оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.Част втора


КОНСТАТАЦИИ
Формата и съдържанието на Годишния финансов отчет и приложенията към него на община Долни чифлик към 31.12.2013 г. са в съответствие с указанията на МФ. Спазен е срока за представянето на ГФО в Сметната палата. Отчетените приходи и разходи за стопанска дейност и дяловете и акциите на община Долни чифлик в търговските дружества са в съответствие с нормативните изисквания.

І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО

При извършения одит установените отклонения, които оказват влияние на достоверността на ГФО са коригирани.
IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО


При извършения одит установените отклонения, които не оказват влияние на достоверността на ГФО са коригирани.ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита


1. Активи с единична стойност под определения в счетоводната политика стойностен праг на същественост за признаване на ДМА в т.ч.: компютри и хардуерно оборудване на стойност 1263 лв., други транспортни средства на стойност 3065 лв., стопански инвентар на стойност 3 309 лв. и други машини и съоръжения и оборудване на стойност 11 088 лв. са неправилно осчетоводени съответно по сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване“, сметка 2059 „Други транспортни средства“, сметка
2060 „Стопански инвентар“ и сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване“, вместо по сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход“. Не са спазени изискванията на т. 16.16 от ДДС 20 от 2004 г. Неоснователно са завишени шифри:
0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване” с 15 416 лв. и 0013 „Стопански инвентар“ с 3 309 лв. от актива на баланса, и занижен шифър 0350 „Задбалансови активи” от актива на баланса с 18 725 лв.1
2. Разходи за изграждане на външен топлопровод на обща стойност 15 522 лв. са неправилно осчетоводени по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ в размер на 12 826 лв. и сметка 6019 „Разходи за други материали“ в размер на 2 697 лв. и отчетени по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ и подпараграф 10-15 „Материали“, вместо по сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване“ и подпараграф
52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. 2

Неоснователно е завишен шифър: 0403 „Прираст/намаление в нетните активи за периода“ от пасива на баланса и занижен шифър 0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване” от актива на баланса със сумата 15 522 лв. Неоснователно е завишен подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ и подпараграф 10-15 „Материали“ и занижен подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ от Отчета за касово изпълнение на бюджета.


3. Сгради на територията на община Долни чифлик на обща стойност 723 872 лв. са неправилно осчетоводени по сметка 2039 „Други сгради“, вместо по сметка
2031 „Административни сгради“. Не е спазено изискването на т. 26 от ДДС № 08 от 26.06.2012 г. Не са спазени характеристиките на сметките от СБП и параграфите от ЕБК.3
4. Разходи за текущ ремонт на стойност 3 456 лв. са неправилно осчетоводени по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ и отчетени по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“, вместо по сметка 6021 „Разходи за текущ ремонт“ и подпараграф
10-30 „Текущ ремонт“. Не са спазени характеристиките на сметките от СБП и параграфите от ЕБК. 4

Неоснователно е завишен подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ и занижен подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“ от Отчета за касово изпълнение на бюджета за 2013 г.


5. Не са спазени изискванията свързани с оповестяване на информацията към финансовия отчет по 5:

5.1. НСС 8, т. 9 за неоповестена промяна в счетоводната политика и нейното отражение върху текущия или предходен период, т.16.6 от ДДС № 20 от 2004 г. относно естеството и размера на приблизителната счетоводна оценка на незавършеното строителство;

5.2. НСС 16, т.12 за възприетата от общината счетоводна политика относно: първоначалната оценка, възприетия подход при оценка на ДМА след първоначалното им признаване, отписванията през периода, сумата на поетите ангажименти за придобиване, стойността на ползваните в дейността ДМА - чужда собственост;

5.3. НСС 18, т.9, б. „а“ за счетоводната политика, приета за признаване на приходите, б. „б“ за сумата на всяка важна категория приходи;

5.4. НСС 24, т. 4.1 и т. 4.2 за взаимоотношения между свързани лица при които е налице контрол; т. 24.2 от ДДС 20 от 2004 г. по отношение на свързани лица- търговски дружества със 100 % дялово участие, асоциирани предприятия и други дялови участия на общината; т. 24.5 от ДДС 20 от 2004 г. относно информация за общия брой на подведомствените разпоредители и настъпилите в тях структурни промени;

5.5. ДДС № 20 от 2004 г., т. 37.10, относно размера на провизиите и кратко описание на тяхното естество;

5.6. НСС 38, т. 10, б. „а“ , б. „б“ и б. „д“ за възприетата от общината счетоводна политика относно признаването на нематериалните активи и балансовата им стойност към началото и края на отчетния период (придобивания, отписвания, увеличения и намаления) и стойността на поетите ангажименти за придобиване на НДМА, включително размера на авансовите плащания;

5.7. ДДС № 20 от 2004 г., т. 38.5 за съответните оповестявания в приложението на ГФО, ако са в съществен размер.


Констатираните в т.т.1-5 отклонения са отстранени по време на финансовия одит и са извършени съответните корекции в отчета за касово изпълнение на бюджета, баланса и приложенията към ГФО. 6

Настоящият одитен доклад е изготвен в 2 еднообразни екземпляра, по един за община Долни чифлик и един за Сметната палата и е неразделна част от одитното становище.


В подкрепа на констатациите са събрани 9 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр.Варна, Сметна палата ИРМ – Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1, стая 4 .

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
Одитни доказателства

Брой страници

1

Констативен протокол

2

2

Справка за неправилно осчетоводени ДМА в СОУ с.Старо Оряхово

2

3

Справка за неправилно осчетоводени ДМА от община Долни чифлик

3

4

Справка за неправилно осчетоводени ДМА в СОУ „В.Левски“ – Долни чифлик

1

5

Справка за неправилно отчетени капиталови разходи и разходи за текущ ремонт

1

6

Справка за неправилно отчетени сгради

1

7

Работен документ за извършени оповестявания

6

8

Счетоводни записвания за извършени корекции на установени отклонения

9

9

Извършени корекции на установени отклонения в приложенията към ГФО

5

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ


на Годишния финансов отчет на община Долни чифлик за 2013 г.

София, 2014 г.

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Долни чифлик за 2013 г.

Резултатите от извършения от Сметна палата финансов одит, представени в Одитен доклад № 0100027613, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

Независимо одитно становище

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Долни чифлик към 31 декември 2013 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.Финансовият отчет на община Долни чифлик за 2013 г. се заверява без резерви.

1 Одитно доказателство № 1-4

2 Одитно доказателство № 1,5

3 Одитно доказателство № 1,6

4 Одитно доказателство № 1,5

5 Одитно доказателство № 1,7

6 Одитно доказателство № 8-9


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница