Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра в сила от 17. 02. 2012 г. Обн. Дв бр. 14 от 17 Февруари 2012г. Глава първа. Предмет и обхват чстраница1/3
Дата25.10.2018
Размер0.58 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3
ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД В ЗЕМНИТЕ НЕДРА

В сила от 17.02.2012 г.

Обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г.

Глава първа.


ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със съхранението на въглероден диоксид в подходяща геоложка формация в земните недра.

(2) Целта на закона е пълното и постоянно задържане на въглеродния диоксид в местата за съхранение по такъв начин, че да бъдат предотвратени или отстранени отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве.


Чл. 2. (1) Съхранението на въглероден диоксид се извършва в подходящи геоложки формации на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море.

(2) Забранява се съхранението на въглероден диоксид:

1. в място за съхранение, чийто комплекс за съхранение e извън границите на зоните по ал. 1;

2. във воден стълб;

3. извън геоложки формации;

4. във водоносни хоризонти по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за водите, чиито води се ползват или могат да се ползват за водоснабдяване.


Чл. 3. (1) Съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации се осъществява с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното му въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

(2) Съхранението на въглероден диоксид се съобразява с най-новите научни познания, с постиженията на най-добрите налични технологии и включва приоритетни мерки по:

1. изолиране на емисиите на въглероден диоксид от атмосферата;

2. безопасното му и постоянно съхраняване;

3. осигуряване на стабилността и безопасността на съоръжението за съхраняване на въглероден диоксид;

4. провеждане на мониторинг на съоръженията за инжектиране, комплексите за съхранение на въглероден диоксид, включително на струята въглероден диоксид.


Чл. 4. Законът не се прилага при съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации с общ планиран капацитет до 100 килотона, свързано с научни изследвания, разработване или изпитване на нови продукти или процеси.
Чл. 5. (1) Геоложка формация се определя за място за съхранение на въглероден диоксид само при отсъствие на значителен риск от изтичане и липса на вероятност от оказване на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

(2) Пригодността на една геоложка формация за използване като място за съхранение се определя посредством характеризиране и оценка на потенциалния комплекс за съхранение и заобикалящата го зона в съответствие с критерии съгласно приложение № 1.


Чл. 6. (1) Права за проучване на земните недра за установяване на пригодни геоложки формации, представляващи места, годни за съхранение на въглероден диоксид, се предоставят чрез разрешение за проучване на потенциален комплекс за съхранение на въглероден диоксид, издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричано по-нататък "разрешение за проучване".

(2) Разрешението за проучване може да включва и задължение за мониторинг на опитни инжектирания.


Чл. 7. Права за съхранение на въглероден диоксид в място за съхранение в геоложки формации от земните недра се предоставят чрез разрешение за съхранение на въглероден диоксид, издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричано по-нататък "разрешение за съхранение".
Глава втора.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪХРАНЕНИЕТО НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Чл. 8. (1) Министерският съвет:

1. определя държавната политика по съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации, като приема програма за проучване на комплекси за съхранение на въглероден диоксид и одобрява проекти на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид;

2. може да наложи забрана за съхранение на въглероден диоксид в определени части от територията или на цялата територия на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

3. определя зоните по чл. 2, ал. 1, измежду които могат да бъдат подбрани места за съхранение в съответствие с изискванията на закона.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:

1. прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море или на отделни части от нея, включително като разрешава извършване на проучване съгласно чл. 9 и прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение с цел използване на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид;

2. създава необходимата организация за предоставяне на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение в геоложки формации и издава разрешенията за проучване и разрешенията за съхранение при условията и по реда на този закон;

3. създава и поддържа:

а) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за проучване;

б) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за съхранение, включително специализирана карта на местата за съхранение и на заобикалящите ги комплекси за съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и наличната за тях информация;

в) специализирана карта и регистър на всички затворени места за съхранение и на заобикалящите ги комплекси за съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и наличната информация, необходима с цел преценяване дали съхраняваният въглероден диоксид ще бъде напълно и постоянно задържан;

4. изготвя и представя на Европейската комисия доклади за изпълнението на закона, включително за регистрите по т. 3, букви "б" и "в".

(3) Регистрите по ал. 2, т. 3 се вземат предвид от компетентните органи при съответните процедури по планиране и при разрешаване на дейност, която може да засегне или да бъде засегната от съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации в регистрираните места за съхранение.

(4) Докладите по ал. 2, т. 4 се представят на Европейската комисия на всеки три години считано от 30 юни 2011 г.


Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Раздел I.


Общи разпоредби

Чл. 9. Разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид или за съхранение се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма при условията и по реда на този закон.
Чл. 10. Разрешения за проучване и разрешения за съхранение се издават на лица, които докажат наличието на необходимите за извършване на съответните дейности технически капацитет и финансови възможности.
Чл. 11. (1) Процедури за предоставяне на разрешения за проучване се откриват със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма след заявление на кандидат или по служебна инициатива.

(2) Не се откриват процедури за предоставяне на разрешения за проучване за площи, които покриват изцяло или включват части от площта, в границите на която:

1. са предоставени вече разрешения за проучване или разрешения за съхранение;

2. е подадено заявление за разрешение за съхранение;

3. са предоставени права по реда на Закона за подземните богатства;

4. са предоставени права за съответната геоложка формация по реда на друг закон;

5. попадат защитени със закон територии и обекти, включително защитени територии за опазване на културното наследство.

(3) Не се откриват процедури за предоставяне на разрешения за съхранение за площи, които покриват изцяло или включват части от площта, в границите на която:

1. са предоставени вече разрешения за съхранение;

2. са предоставени права по реда на Закона за подземните богатства;

3. са предоставени права за съответната геоложка формация по реда на друг закон;

4. попадат защитени със закон територии и обекти, включително защитени територии за опазване на културното наследство.

(4) Процедурите по предоставяне на разрешения се провеждат в съответствие с принципите за публичност, прозрачност и конкуренция.
Чл. 12. Титулярят на разрешение за проучване има изключителното право да извършва проучване за установяване, характеризиране и оценка на потенциален комплекс за съхранение на въглероден диоксид.
Чл. 13. (1) Предоставените разрешения за проучване и разрешения за съхранение се обнародват в "Държавен вестник", публикуват се на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и се обявяват в общините по местонахождението на обекта заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта на разрешението.

(2) Разрешенията за проучване и разрешенията за съхранение се регистрират в специализираните карти и регистри по чл. 8, ал. 2, т. 3 в 7-дневен срок от обнародването им в "Държавен вестник".


Чл. 14. Правата и задълженията, произтичащи от предоставените разрешения за проучване и разрешения за съхранение, не могат да се прехвърлят на трети лица.
Раздел .
Разрешение за проучване

Чл. 15. (1) Предоставената площ за проучване не може да надвишава:

1. на сушата - 5 хил. кв. км;

2. в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море - 20 хил. кв. км.

(2) При откриване на потенциален комплекс за съхранение, който е на границата на предоставената площ за проучване, титулярят на разрешението има право на разширение на площта с цел цялостна оценка на потенциалния комплекс за съхранение, при условие че разширението не засяга:

1. правата на други титуляри, предоставени по реда на този закон, или

2. права върху земните недра, предоставени по реда на Закона за подземните богатства или на друг закон, или

3. защитени със закон територии и обекти, включително защитени територии за опазване на културното наследство.

(3) Части от площта по ал. 1, които са проучени и в които не са установени части от потенциалния комплекс за съхранение, се освобождават от титуляря на разрешението за проучване преди всяко удължаване на сроковете по чл. 16, ал. 3 и 4 при условия и по ред, определени с разрешението за проучване.

(4) Титулярят на разрешението има право по своя преценка допълнително да освобождава площи в края на всяка година при условия и по ред, определени с разрешението за проучване.
Чл. 16. (1) За издаване на разрешение за проучване се подава писмено заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, което съдържа:

1. наименованието, седалището, адреса на лицето и данни за регистрация;

2. наименованието и местоположението на предложената площ за проучване, определена с координатите на характерните гранични точки на площта;

3. кратко описание на целите, сроковете за започване на проучвателните дейности, вида, обема, методите, продължителността на проучване и тяхната стойност, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, човешкото здраве и културните ценности;

4. препоръки от банкови и други финансови институции, както и от бизнес партньори;

5. декларация, че кандидатът няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен;

6. доказателства за наличието на необходимите за извършване на съответните дейности технически капацитет и финансови възможности.

(2) Разрешение за проучване се издава за срок до 5 години.

(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен с две продължения до две години всяко при условия и по ред, определени в разрешението за проучване. Условие за всяко удължаване на първоначално определения срок е мотивирана обосновка, че проучването е извършено в съответствие с разрешението и предвиденият в разрешението срок е недостатъчен за приключване на проучването.

(4) Ако преди края на последното удължаване по ал. 3 титулярят на разрешение за проучване докаже потенциален комплекс за съхранение на въглероден диоксид, срокът на разрешението може да бъде удължен до една година, за да може титулярят да оцени пригодността му за съхранение на въглероден диоксид.


Чл. 17. (1) Разрешението за проучване дава изключителното право на титуляря за своя сметка и на свой риск в границите на предоставената площ да:

1. извършва проучвателни дейности, насочени към откриване на потенциален комплекс за съхранение на въглероден диоксид;

2. извършва оценка на пригодността на една геоложка формация за използване като място за съхранение на въглероден диоксид посредством характеризиране и оценка на потенциалния комплекс за съхранение и заобикалящата зона в съответствие с критериите съгласно приложение № 1;

3. се ползва с предимство за получаване на разрешение за съхранение, като получи по право разрешение за съхранение, при условие че проучването е приключило, спазени са всички условия на разрешението за проучване и заявлението за издаване на разрешение за съхранение е подадено преди изтичането на срока на разрешението за проучване, съответно на срока за неговите продължения, и докаже, че притежава необходимите за извършване на съответните дейности технически капацитет и финансови възможности.

(2) Титулярят на разрешението за проучване е длъжен да:

1. извършва всички дейности по предоставеното разрешение в съответствие със закона и съобразно условията на разрешението за проучване;

2. извърши мониторинг на опитни инжектирания, когато това е необходимо и е предвидено в разрешението;

3. уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма за всяко откритие на потенциален комплекс за съхранение на въглероден диоксид и да предоставя необходимата информация;

4. води пълна и подробна документация за геоложките проучвания и да я предоставя по реда на Закона за подземните богатства;

5. спре временно работата и да уведоми незабавно министъра на икономиката, енергетиката и туризма при откриване на уникални минерални образувания, а при откриване на исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности - и министъра на културата.


Чл. 18. (1) Разрешението за проучване съдържа:

1. наименованието, седалището, адреса на титуляря и данни за регистрация;

2. предмета на разрешението, координатите и размера на предоставената площ;

3. срока на разрешението, момента, от който той започва да тече, и условията за продължаването му;

4. работна програма, която съдържа видове, обеми, стойности и срокове на дейностите по разрешението;

5. финансовите условия, включително вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията по разрешението;

6. условията и реда за спиране и прекратяване на разрешението;

7. условията и реда за изготвяне и предоставяне на проекти, отчети, първични данни, счетоводни документи и друга информация;

8. условията, които определят правата върху геоложка и друга информация, добита от титуляря на разрешението по време на дейностите по разрешението;

9. условията и реда за инспекции;

10. условията за опазване на земните недра, околната среда, защитените територии, културните ценности и човешкото здраве;

11. условията и реда за действие при възникнали обстоятелства на непреодолима сила;

12. други условия.

(2) Разрешението за проучване съдържа и задължението за титуляря на разрешението за освобождаване на части от площта в полза на държавата по реда на чл. 15, ал. 3 и 4.


Чл. 19. Предоставянето на разрешения за проучване се отказва мотивирано, когато възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и околната среда, за човешкото здраве и за защитените със закон територии и обекти.
Раздел III.
Разрешение за съхранение на въглероден диоксид

Чл. 20. (1) Разрешение за съхранение на въглероден диоксид се предоставя за конкретно място за съхранение.

(2) Предоставянето на разрешения за съхранение на въглероден диоксид се отказва мотивирано, когато възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и околната среда, за човешкото здраве и за защитените със закон територии и обекти.


Чл. 21. (1) При предоставяне на разрешение за съхранение се определя площ, която включва:

1. площта на комплекса за съхранение, и

2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по разрешението, извън съхранението.

(2) Границите на площта на разрешението се нанасят в специализираните карти по този закон.


Чл. 22. Разрешението за съхранение съдържа:

1. наименованието, седалището, адреса на титуляря на разрешението и данни за регистрация;

2. точните местонахождение и граници на мястото за съхранение и комплекса за съхранение и информация относно хидравличния блок;

3. изисквания към дейностите по съхранение, общото количество въглероден диоксид, което е разрешено да бъде съхранявано в геоложката формация, пределните стойности на налягането в резервоара и максималните скорости и налягане при инжектиране;

4. изискванията за състава на потока от въглероден диоксид и процедурата за приемане на потоци от въглероден диоксид и при необходимост допълнителни изисквания за инжектирането и съхранението, по-специално с цел предотвратяване на значителни нередности;

5. одобрения план за мониторинг, задължението за изпълнение на плана и изискванията за актуализирането му, както и изискванията за отчетност;

6. изискването за уведомяване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на околната среда и водите в случай на изтичания или значителни нередности, одобрения план за коригиращи мерки и задължението за изпълнение на плана за коригиращи мерки в случай на изтичания или значителни нередности;

7. условията за затваряне и одобрения временен план за периода след затварянето;

8. разпоредби за промени, преразглеждане, актуализиране или отнемане на разрешението за съхранение;

9. изискванията за предоставяне и поддържане на финансовото обезпечение или друга сходна мярка;

10. други условия съгласно този закон.
Чл. 23. Разрешението за съхранение предоставя право на оператора за своя сметка и на свой риск да извършва всички необходими дейности, свързани с инжектирането и съхранението на въглероден диоксид, в съответствие с условията на предоставеното разрешение.
Чл. 24. Операторът е длъжен да:

1. извършва всички дейности съгласно закона и разрешението;

2. информира министъра на икономиката, енергетиката и туризма за всяка планирана промяна в експлоатирането на мястото за съхранение, включително промените, свързани с оператора;

3. спре временно работата и да уведоми незабавно министъра на икономиката, енергетиката и туризма при откриване на уникални минерални образувания, а при откриване на движими културни ценности - и министъра на културата.


Чл. 25. (1) Разрешението за съхранение се издава за срок до 30 години.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма актуализира разрешението за съхранение или издава ново при съществена промяна.

(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма преразглежда, и когато е необходимо, издава актуализирано разрешение за съхранение или отнема разрешението за съхранение в случаите по чл. 82, ал. 1.

(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма актуализира разрешението за съхранение или издава ново след влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда или на решение, с което е преценено да не се извършва такава оценка, съгласно Закона за опазване на околната среда.


Чл. 26. Заявлението до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за издаване на разрешения за съхранение съдържа:

1. наименованието, седалището, адреса на кандидата и данни за регистрация в съответен регистър;

2. доказателства за наличието на необходимите за извършване на съответните дейности технически капацитет и финансови възможности;

3. декларация, че кандидатът няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен;

4. характеристика на мястото за съхранение и на комплекса за съхранение и оценка на очакваното ниво на безопасност на съхранението;

5. общото количество въглероден диоксид, което ще бъде инжектирано и съхранявано, както и предвидените източници и методи за пренос, състава на потоците от въглероден диоксид, скоростите и наляганията при инжектиране и местонахождението на съоръженията за инжектиране;

6. описание на мерките за предотвратяване на значителни нередности;

7. предложение за план за мониторинг;

8. предложение за план за коригиращи мерки;

9. предложение за временен план за периода след затварянето;

10. описание на предвидените мерки за намаляване и предотвратяване на значителни рискове от съхранението на въглероден диоксид, както и за възстановяване на последиците от значителни нередности;

11. доказателство, че финансовото обезпечение по чл. 74 ще бъде валидно и ефективно, преди да се пристъпи към инжектиране;

12. влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение, с което е преценено да не се извършва такава оценка, съгласно Закона за опазване на околната среда.
Раздел IV.
Предоставяне на разрешение за проучване и на разрешение за съхранение

Чл. 27. (1) Разрешение за проучване и разрешение за съхранение се предоставят чрез конкурс.

(2) Разрешение за съхранение на въглероден диоксид се предоставя по право на титуляр на разрешение за проучване при условията на чл. 54.


Чл. 28. (1) Процедура за предоставяне на разрешение за проучване или на разрешение за съхранение се открива след съгласуване с компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии и обекти, включително защитени територии за опазване на културното наследство.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изисква становище от органите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.

(3) Органите по ал. 1 представят становище в срок до 14 дни от получаване на искането. Непредставянето на становище от органите по ал. 1 в този срок се смята за съгласуване без бележки.

(4) Откриването на процедура за предоставяне на разрешение за проучване или на разрешение за съхранение се обявява в общините по местонахождението на обекта заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта на разрешението.


Чл. 29. (1) Конкурс за предоставяне на разрешение за проучване или на разрешение за съхранение се открива със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в тримесечен срок от подаване на заявление, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 или 3, както и при отрицателни становища на компетентните министри по чл. 28, ал. 1. Отказът не подлежи на обжалване по съдебен ред.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изпраща заявлението за предоставяне на разрешение за съхранение за информация на Европейската комисия в едномесечен срок от получаването му.


Чл. 30. (1) Заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за откриване на конкурс за предоставяне на разрешение за проучване или на разрешение за съхранение на въглероден диоксид съдържа:

1. обекта на разрешението;

2. срока на разрешението;

3. срока за провеждане на конкурса;

4. срока, в който се приемат документите за участие в конкурса;

5. размера на депозита и срока, в който трябва да бъде внесен;

6. начина на финансовото обезпечение и минималния размер на средствата;

7. срока за закупуване на конкурсната документация, който не може да е по-кратък от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от датата на обнародване на решението;

8. други условия на конкурса.

(2) Заповедта за откриване на конкурса се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.


Чл. 31. (1) За организиране и провеждане на конкурса министърът на икономиката, енергетиката и туризма назначава комисия.

(2) Комисията се състои от нечетен брой членове, включително председател, и включва представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на финансите, на Министерството на околната среда и водите и на администрацията на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на едно ведомство.

(3) В заповедта за назначаване на комисията се посочва резервен член за всеки от назначените титуляри. Титулярят от определено ведомство се замества само от резервен член от същото ведомство. Резервният член замества титуляря при невъзможност на титуляря да участва в заседание на комисията или при освобождаването му по реда на ал. 6.

(4) Не може да участва като член на комисията или като резервен член лице, което:

1. има материален интерес от предоставянето на разрешението за проучване или за съхранение;

2. е свързано лице по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или участник в процедурата или с членове на техните управителни или контролни органи.

(5) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:

1. получаване на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация по ал. 4, т. 1;

2. узнаване на обстоятелството, че в процедурата за предоставяне на разрешение за проучване или за съхранение участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията;

3. настъпване на промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2 да подадат декларация, съответно - искане за освобождаване от състава на комисията.

(6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма освобождава член на комисията при:

1. деклариране на материален интерес;

2. подадено искане за освобождаване от състава на комисията;

3. наличие на други случаи, при които по обективни причини членът на комисията не може да изпълнява задълженията си.


Чл. 32. Председателят на комисията може да привлича като консултанти служители или външни експерти. Консултантите се назначават със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на председателя на комисията. Разпоредбите на чл. 31, ал. 4 - 6 се прилагат съответно и за консултантите.
Чл. 33. (1) На членовете на комисията и на привлечените консултанти се изплаща възнаграждение в размер, определен със заповедта за тяхното назначаване.

(2) Средствата за възнаграждения на членовете на комисията, както и на привлечените към нея консултанти се осигуряват от постъпленията от такси за участие и от средствата от продажба на конкурсни документации.


Чл. 34. (1) Комисията заседава при кворум минимум две трети от състава, като приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) За всяко заседание на комисията се изготвя протокол.

(3) Решенията на комисията се мотивират и се отразяват в протокола.

(4) Протоколът се подписва в два екземпляра от всички присъствали на заседанието членове на комисията. Подписването с особено мнение на член на комисията се отбелязва в протокола, към който се прилагат писмените мотиви за особеното мнение.


Чл. 35. (1) Членовете на комисията, служителите, които осъществяват техническото обслужване, и привлечените консултанти са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на процедурата информация, за което подписват декларация.

(2) По време на провеждане на процедурата лицата по ал. 1 не могат да правят изявления, свързани с провеждането на процедурата, пред средствата за масово осведомяване.


Чл. 36. (1) Комисията по чл. 31:

1. изготвя и предлага за одобряване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма проект на конкурсна документация;

2. организира съхраняването на заявленията за участие в конкурса и на предложенията;

3. допуска до или отстранява от участие кандидатите в конкурса;

4. дава разяснения по конкурсната документация и предоставя допълнителна информация или документи;

5. разглежда и оценява предложенията и класира участниците в конкурса;

6. при необходимост може да изисква по служебен път документи за установяване достоверността на представената от кандидатите или участниците информация;

7. приема правила за работата си.

(2) В конкурсната документация се определят минималните изисквания за технически капацитет и финансови възможности на кандидатите.
Чл. 37. (1) Конкурсната документация по чл. 36, ал. 1, т. 1 съдържа най-малко:

1. копие от заповедта за откриване на процедурата за предоставяне на разрешение за проучване или за съхранение;

2. геоложка информация за площта за проучване или за съхранение и карта (схема) на площта в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки и техните координати в система "1970 г.";

3. изискванията относно представянето на заявлението и документите по чл. 39, ал. 2 и 3, както и документи по образец в съответствие с конкурсната документация;

4. минималните изисквания за технически капацитет и финансови възможности на кандидатите;

5. конкурсните условия, включително изискванията към разработките по отделните критерии за оценка на предложенията и документите, с които се доказват, в случаите, когато такива са необходими;

6. правилата за провеждане на конкурса, включително сроковете за подаване на искания за разяснения по конкурсната документация;

7. методиката за оценка на предложенията.

(2) Към конкурсната документация се прилагат:

1. проект на разрешение за проучване или за съхранение;

2. образци на декларацията за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация, както и на всички други декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелства, препятстващи възможността за участие в конкурса;

3. образци на заявление и на предложение;

4. други документи и образци, които по преценка на конкурсната комисия следва да бъдат включени в конкурсната документация.
Чл. 38. Заявление за участие в конкурса може да подаде всяко закупило конкурсната документация заинтересовано лице.
Чл. 39. (1) Кандидатите за участие в конкурса за предоставяне на разрешение за проучване или на разрешение за съхранение на въглероден диоксид подават писмено заявление за участие в конкурса на български език съобразно изискванията, определени със заповедта за откриване на процедурата.

(2) Със заявлението за участие в конкурса се представят:

1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице;

2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден;

3. доказателства за закупена конкурсна документация, внесен депозит и платена такса за участие;

4. декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;

5. препоръки от банкови и други финансови институции, както и от бизнес партньори;

6. декларация, че кандидатът няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен;

7. декларация от управителя или от членовете на управителния орган на кандидата, че не са осъждани за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба или за подкуп, както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група.

(3) Към заявлението за участие в конкурса се прилагат и:

1. нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

2. декларация, подписана от лице с представителна власт, за удостоверяване на банка, банков клон и банкова сметка, по която да бъде възстановен внесеният от кандидата депозит за участие в процедурата;

3. доказателства за удостоверяване наличието на изискваните технически капацитет и финансови възможности.
Чл. 40. (1) Заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се подават в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в срока, определен със заповедта за откриване на конкурса.

(2) Не се приемат заявления за участие в конкурса, които са подадени след определения срок.

(3) Заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се подават в запечатан плик, обозначен с надпис "Заявление за участие в конкурс", с посочване на предмета на конкурса. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

(4) Върху плика длъжностното лице, което го приема, отбелязва поредния номер, датата и часа на приемането, след което го предава срещу подпис на член на комисията. Комисията води регистър, в който се описват заявленията за участие по поредността на подаването им.


Чл. 41. В конкурса не се допуска до участие лице:

1. което има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен;

2. на което управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба или за подкуп, както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

3. което не е дало съгласие за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;

4. което не е дало съгласие с предварително обявените условия на конкурса и с правилата за неговото провеждане;

5. което не е представило в съответствие с изискванията в конкурсната документация доказателства за удостоверяване наличието на минималните изисквания за технически капацитет и финансови възможности;

6. което не е закупило конкурсната документация, не е внесло определения депозит и не е заплатило таксата за участие;

7. чието заявление за участие или приложените към него документи не отговарят на изискванията на този закон и на конкурсната документация.


Чл. 42. (1) Подадените заявления за участие в конкурса с приложените към тях документи се отварят и разглеждат от комисията в срок до 30 дни от изтичането на срока за подаването им.

(2) Комисията се произнася по спазването на определените с документацията изисквания и по необходимостта от даване на срок за отстраняване на допуснати нередовности или непълноти, като посочва точно техния вид.

(3) При наличие на нередовности или непълноти комисията изготвя и изпраща уведомление до съответния кандидат, което съдържа точни указания и срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 7 дни, като в тези случаи срокът по ал. 1 се удължава с определения от комисията срок за отстраняване на нередовностите и/или непълнотите.
Чл. 43. (1) Комисията приема решение за допускане до участие в конкурса или за отказ кандидатът да бъде допуснат до участие в конкурса. Председателят на комисията уведомява писмено кандидатите и участниците за приетите решения.

(2) Уведомяването на кандидатите и участниците в конкурса се извършва срещу подпис на кандидата, съответно участника, или на негов упълномощен представител или с изпращане на писмо с обратна разписка, или по факс. Уведомяването може да се извърши и чрез електронната поща, посочена при закупуване на конкурсната документация за участие, съответно в заявлението за участие. При изпращане чрез електронна поща уведомлението се смята за връчено с постъпването му в посочената информационна система и се удостоверява с копие от електронния запис за това.

(3) Комисията отказва да допусне до участие в конкурса кандидат, който не отстрани нередовностите в срока по чл. 42, ал. 3 или представената от него информация е невярна.

(4) Отказът за допускане до участие в конкурса подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Конкурс се провежда и когато има подадено само едно заявление за участие или до участие в конкурса бъде допуснат само един участник.
Чл. 44. (1) Комисията приключва работата си с изготвяне на:

1. протокол за класиране на участниците в проведения конкурс, или

2. протокол, удостоверяващ, че няма допуснат до участие в процедурата кандидат.

(2) Протоколите по ал. 1 се изготвят в два екземпляра, единият от които се прилага към досието на процедурата.

(3) До приключване на процедурата документацията, събрана в хода й, се съхранява от председателя на комисията.

(4) В срок до три работни дни от приключване работата на комисията председателят й предава документацията по ал. 3 за архивиране.


Чл. 45. Допуснатите участници представят предложение в запечатан непрозрачен плик в съответствие с конкурсните условия.
Чл. 46. (1) Предложението на допуснатите до конкурса участници съдържа:

1. разработки по критериите, формиращи комплексната оценка на предложението;

2. други разработки в изпълнение на условията, посочени в конкурсната документация;

3. предложение за работна програма за проучването или за съхранението в съответствие с разработките по т. 1 и 2.

(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат:

1. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

2. документи, удостоверяващи изпълнението на критериите, формиращи комплексната оценка;

3. декларация за конфиденциалност за част от информацията в предложението, представляваща търговска или техническа тайна на участника, защитена по съответния ред;

4. други документи, посочени в конкурсната документация;

5. опис на приложенията към предложението.


Чл. 47. Комисията отваря предложенията на допуснатите участници по реда на постъпването им и проверява съответствието им с приложения опис и с изискванията на закона и конкурсната документация. Констатираните несъответствия се отразяват в протокола на комисията. Комисията изисква отстраняването им в определен срок.
Чл. 48. (1) След отварянето на предложенията членовете на комисията се запознават с тяхното съдържание преди провеждане на заседанието за разглеждането и оценяването им.

(2) Комисията разглежда и оценява предложенията по съдържащата се в конкурсната документация методика за оценка в срок до 14 дни от изтичането на срока за подаване на предложенията.


Чл. 49. (1) При разглеждане на предложенията комисията може по всяко време да:

1. проверява заявените обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез официално запитване до компетентни органи;

2. изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в предложението, или отстраняване на технически несъответствия.

(2) В случаите по ал. 1 участниците или компетентните органи предоставят поисканата от комисията информация в срок до 7 дни от получаване на искането.

(3) Отстранените технически несъответствия и представените допълнителни доказателства стават неразделна част от предложението, като не могат да изменят или допълват предложението относно разработките по отделните критерии за оценка на предложението.
Чл. 50. (1) В 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на предложения комисията класира участниците в съответствие с конкурсните изисквания.

(2) Въз основа на класирането по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася в Министерския съвет за одобряване проект на разрешение за:

1. проучване - в срок до един месец от класирането на участниците;

2. съхранение - в срок до 5 месеца от класирането на участниците.

(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма предоставя на Европейската комисия цялата документация по процедурата, включително документацията по чл. 26, 37, 45 и 46, и проекта на разрешение по ал. 2, т. 2 за становище.

(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася в Министерския съвет проекта на разрешение по ал. 2, т. 2 в срок до един месец след получаване от Европейската комисия на уведомление, че комисията няма да предоставя становище, или след получаване на становище на Европейската комисия.


Чл. 51. (1) Министерският съвет одобрява внесения от министъра на икономиката, енергетиката и туризма проект на разрешение за проучване, когато са изпълнени всички нормативни изисквания.

(2) Министерският съвет, като взема предвид становището на Европейската комисия по чл. 50, ал. 4, ако има такова, одобрява проекта на разрешението за съхранение, когато:

1. са изпълнени всички нормативни изисквания;

2. спечелилият конкурса участник е финансово стабилен и технически компетентен и надежден да експлоатира и контролира мястото, както и когато за участника и за целия му персонал, ангажиран с дейности по разрешението, е осигурена професионална и техническа подготовка и повишаване на квалификацията;

3. при повече от едно място за съхранение в един хидравличен блок възможните взаимодействия на налягане са такива, че и двете места едновременно могат да отговарят на изискванията на закона.

(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава разрешение за съхранение и го изпраща на Европейската комисия.


Чл. 52. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма отказва да издаде разрешение за проучване в случаите по чл. 11, ал. 2.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма отказва да издаде разрешение за съхранение при:

1. установяване на нарушения по чл. 11, ал. 3;

2. неизпълнение на условията по чл. 51, ал. 2.


Чл. 53. Конкурсът за предоставяне на разрешение за проучване или за предоставяне на разрешение за съхранение се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, когато:

1. не е подадено заявление или предложение;

2. няма допуснат кандидат;

3. нито едно предложение не отговаря на изискванията на заповедта за откриване на конкурса и/или на обявените с документацията за участие условия;

4. отпадне необходимостта от провеждане на конкурса в резултат на обстоятелства, които не са предвидени или не са могли да бъдат предвидени при издаване на заповедта за откриване на процедурата;

5. се установят нарушения при откриването или провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

6. класираният на първо място участник и класираните на второ и трето място участници последователно се откажат от разрешението.


Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница