Закон за собствеността. Текст, съдебна практика (1954-1991). Мотиви към законопроекта за собствеността. Литература по вещно правоДата07.09.2017
Размер59.3 Kb.
#29680
ТипЗакон
Вещно право.
Бобатинов, Марио и др. Вещно право : Практически проблеми / Марио Бобатинов, Красимир Влахов. - София : Сиби, 2007 ; 347.2/Б52

Боянов, Георги Вещните субективни права / Георги Боянов. - София : УИ Стопанство, 1997 ; 347.2/Б74

Боянов, Георги Вещно право / Георги Боянов. - 5 прераб. и доп. изд. - София : Авалон, 2001 ; 347.2/Б74

Боянов, Георги Вещно право / Георги Боянов. - 6 основно прераб. и доп. изд. - София : Авалон, 2004 ; 347.2/Б74

Боянова, Гергана Вещните сервитутни права / Гергана Боянова. - София : Авалон, 2008 ; 347.2/Б73

България. Върховен съд Закон за собствеността. : Текст, съдебна практика (1954-1991). Мотиви към законопроекта за собствеността. Литература по вещно право (1944 - 1992) / състав. Никола Младенов. - София : Сиби, 1992 ; 347.2/(094.57)

България. Закони и др. Закон за наемните отношения, правилник за прилагането му и др.. - София : Наука и изкуство, 1970; 347.2/(094.4)

България. Закони и др. Закон за собствеността на гражданите. Правилник за приложение на Закона за собствеността на гражданите. - София : Наука и изкуство, 1989 ; 347.23/(094.4)

България. Закони и др. пр. Административни актове по Закона за собствеността на гражданите : Предмети и особености / състав. Николай Кузманов. - София : Съвет на САК, 1973 ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Вещно право. Сборник нормативни актове. - София : Солотон, 1995 ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Държавна и общинска собственост. - София : Сиби, 2003. - (Поредица Джобни издания) ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. и др. Собственост : Закони, укази, правилници, тарифи и други нормативни актове. - София : Наука и изкуство, 1957 ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Приватизация. Концесии : ЗКСК, ЗКонц, Търговски дружества с държавно участие в капитала. Търгове и конкурси. Действащи и отменени редакции. Препращания. - 3 изд. - София : Сиби, 2008. - (Поредица Джобни издания) ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Реституционни закони : Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени.... - София : БАН, 1992 ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Реституция и обезщетения : Одържавяване, отчуждаване: Сборник нормативни актове / ред. Николай Чомпалов. - София : Фенея, 1999 ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Собственост и наемни отношения : Закони, правилници, тарифи и др. / състав.Д. Димитров. - София : Наука и изкуство, 1973 ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др.пр Приватизация. Концесии. - София : Сиби, 2002. - (Поредица джобни издания) ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др.пр. Закони за собствеността с всички изменения и допълнения : Правилници за прилагане на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост. - София : Фенея, 1996. - (Библиотека Нормативни актове) ; 347.2/(094.4)

България. Закони и др.пр. Собственост и наемни отношения. : Закони, правилници, тарифи и други / състав. Димитър Димитров. - София : Наука и изкуство, 1976 ; 347.2/(094.4)

Василев, Любен Българско Вещно право / Любен Василев. - второ прераб. изд. от акад. Чудомир Големинов. - София : Нова звезда, 2001 ; 347.2/В24

Василев, Любен Българско вещно право / Любен Василев; ред. Чудомир Големинов. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1995 ; 347.2/В24

Велинов, Иван Придобиване от граждани недвижими имоти в населените места : Особени способи / Иван Велинов. - София : Наука и изкуство, 1972 ; 347.2/В40

Венедиков, Петко Ново вещно право / Петко Венедиков. - 2 изд. - София : ИК П. венедиков, 1999 ; 347.2/В46

Венедиков, Петко Съсобственост : Правни въпроси / петко Венедиков. - 3 изд. - София : ИК П.Венедиков, 2000 ; 347.2/В46

Венедиктов, А.В. Гражданскоправна защита на социалистическата собственост в СССР / А. В. Венедиктов. - София : Наука и изкуство, 1955 ; 347.2/В46

Върховен съд. Съдебна практика Съдебна пракитка по Закон за собствеността. Закон за наследството. - 2 доп. изд. - София : Паралакс, 2003 ; 347.2/(094.57)

Върховен съд. Съдебна практика Съдебна практика по Закона за собствеността, Закона за наследството : Нови практики. - 2 доп. изд. - София : Паралакс, 2005 ; 347.2/(094.57)

Гаджова, Мария 100 въпроса 100 отговора за недвижимите имоти / Мария Гаджова. - Пловдив : Тракия, 2001 ; 347.2/Г15

Георгиев, Александър. Практически въпроси на собствеността: Проблеми на гражданския и търговския оборот. Коментар на нормативната уредба. Казуси и правни решения. Анализ на съдебната практика. С.: ИК „Труд и право”, 2012; 347.2/Г37

Данов, Христо Проблеми при отчуждаването на недвижими имоти и свързаните с това обезщетявания по нашето действащо право / Христо Данов. - София : ЦСА, 1981 ; 347.2/Д16

Джеров, Александър Вещно право / Александър Джеров. - 6 прераб. и доп. изд. - София : Сиела, 2003 ; 347.2/Д51

Джеров, Александър Вещно право / Александър Джеров. - 8 доп. и прераб. изд. - София : Сиела, 2010 ; 347.2/Д51

Жекова, Илияна и др. Приватизация : Международен опит и българска практика / Илияна Жекова, Галина Рашкова. - София, 1997 ; 347.2/Ж; 32

Закони за собствеността: Сборник нормативни актове: Собственост, владение вписвания. Етажна собственост. Държавна и общинска собственост. Приватизация. Реституционни закони. Действащи и отменени редакции. Препращания. Съдебна практика, 12 изд. С.: Сиби, 2011; 347.2/(094.4)

Запрянов, Асен Актуални студии по вещно право / Асен Запрянов. - София : Сиби, 1997 ; 347.2/З-; 32

Запрянов, Асен Режим и ограничания на вещни права по ЗТСУ : Избрани студии по вещно право / Асен Запрянов. - София : Сиби, 2000 ; 347.2/З-; 32

Каранджулов, Ради и др. Цените на недвижимите имоти / Ради Каранджулов, Зафир Златанов. - София : Наука и изкуство, 1982 ; 347.2/К; 34

Маринов, Марин За социалистическо отношение към обществената собственост / Марин Маринов. - София : Наука и изкуство, 1977 ; 347.2/М31

Маринова, Бисерка Сделките с имоти - права и отговорности. : Предварителен договор. Ново строителство. Недействителност. Неизпълнение. Отговорност на трети лица / Бисерка Маринова. - София : Сиби, 2009 ; 347.2/М31

Наказателноправна и гражданскоправна защита на социалистическата собственост : Литература, текст, съдебна практика / състав. Иван Топалов и др.. - София : Наука и изкуство, 1959 ; 347.2/(094.57)

Ненов, Илия и др. Азбучен справочник по Закона за собствеността на гражданите / Илия Ненов, Зафир Златаров. - София : Наука и изкуство, 1981 ; 347.2/Н55

Омарбалиев, Христо Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността / Христо Омарбалиев. - София : Наука и изкуство, 1973 ; 347.2/О-53

Омарбалиев, Христо Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността / Христо Омарбалиев. - 3 фототипно издание. - София : Сиби ; 347.2/О-53

Панайотова-Чалъкова, Люба Суперфицията о българското вещно право / Люба Панайотова-Чалъкова. - София : Фенея, 2009 ; 347.2/П17

Петров, Владимир и др. Вещно право / Владимир Петров, Методи Марков. - София : Сиби, 2005. - (Modus Studenti) ; 347.2/П47

Петров, Владимир и др. Вещно право : помагало / Владимир Петров, Методи Марков. - 5 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2009. - (Modus studendi) ; 347.2/П47

Ричи, Франческо Имущества, собственост и нейните видоизменения : Книга втора / Франческо Ричи; прев. от итал. Ангел Стойков. - Стара-Загора : Печатница Светлина, 1926 ; 347.2/Р66

Розанис, Соломон Имуществени отношения : (собственост, наследяване, съпружеска общност) / Солоном Розанис. - София : Фенея, 1994 ; 347.2/Р77

Розанис, Соломон Недействителност на сделките / Соломон Розанис. - София : Фенея, 2005 ; 347.2/Р77

Розанис, Соломон Недействителност на сделките / Соломон Розанис. - София : Фенея, 2009; 347.2/Р77

Розанис, Соломон Частноправни хипотези / Соломон Розанис. - София : Фенея, 2002 ; 347.2/Р77

Русчев, Иван Договорът за концесия / Иван Русчев. - София : Софи-Р, 1999 ; 347.2/Р93

Собственост : Закони, укази, постановления и разпореждания на Министерския съвет, правилници, наредби, тарифи и други нормативни актове / състав. Димитър Димитров. - София : Наука и изкуство, 1966 ; 347.2/(094.4)

Ставру Стоян Човешкото тяло като предмет на вещни права / Стоян Ставру. - София : Сиби, 2008 ; 347.2/С61

Ставру, Стоян Вещноправно действие на смъртта : Мъртвото човешко тяло преди и след погребението / Стоян Ставру. - София : Сиби, 2008 ; 347.2/С61

Ставру, Стоян Въпроси на етажната собственост / Стоян Ставру. - София : Сиби, 2009 ; 347.2/С61

Ставру, Стоян и др. Въпроси на българското вещно право / Стоян Ставру. - София : Фенея, 2008 ; 347.2/С61

Ставру, Стоян и др. Публични вещни права / Стоян Ставру, Петър Илиев = Конституционноправни и вещноправни аспекти. - София : Фенея, 2007 ; 347.2/С61

Ставру, Стоян Междусъседски отношения : Вещноправни аспекти / Стоян Ставру. - София : Фенея, 2008 ; 347.2/С61

Ставру, Стоян Съсобственост : Правни аспекти / Стоян Ставру. - София : Сиби, 2010 ; 347.2/С61

Сталев, Живко Нотариалната форма и кризата на недвижимата собственост у нас в тяхното историческо развитие : Практическо приложение на валидизационните закони в нотариалното производство / Живко Сталев. - София : Фенея, 2005; 347.2/С63

Стойчев, Цанко Нови положения в режима на личната собственост : Изм. и доп. на ЗСГ - Д.в.бр.52/80г. / Цанко Стойчев. - София : ЦСА, 1982 ; 347.2/Н86

Стоянов, Венцислав Вещно право / Венцислав Стоянов. - София : БАН-ИПН, 2004 ; 347.2/С83

Стоянов, Георги Правен режим на приватизацията в България / Георги Стоянов. - София : Сиби, 1996 ; 347.2/С83

Судебная практика по жилищным вопросам : Сборник постановлений, решений федеральных судов. - 2 перераб. и доп. изд. - Москва : Норма, 2002 ; 347.2/(094.57)

Таджер, Витали Владение : част четвърта / Витали Таджер. - София : Софи-Р, 1991 ; 347.2/Т18

Таджер, Витали Е. Вещно право на Република България : ч.1. - / Витали Таджер. - София : Софи-Р, 1991; ч.4. Владение. - 1991 ; 347.2/Т18

Таджер, Витали Правото на държавна социалистическа собственост в НРБ / Витали Таджер. - София : Наука и изкуство, 1975; 347.2/Т18

Тасев, Симеон Делба на съсобственост / Симеон Тасев. - София : Сиела, 2006 ; 347.2/Т36

Тасев, Симеон Делба на съсобственост / Симеон Тасев. - София : Сиела, 2009 ; 347.2/Т36

Тасев, Христо Въпроси на съдебната делба / Христо Тасев. - София : Наука и изкуство, 1979 ; 347.2/Т36

Тасев, Христо Въпроси на съдебната делба / Христо Тасев; нова ред. Симеон Тасев. - София : Софи-Р, 1995 ; 347.2/Т36

Хорозов, Георги Практически правни проблеми на приватизацията. ЗППДОП. Съдебна практика по приложението на ЗППДОП. Практически студии по приватизацията / Георги Хорозов. - София : Сиби, 1998 ; 347.2/Х69

Хорозов, Георги Приватизационният договор : Същност, особености, правно действие / Георги Хорозов. - , 2000 ; 347.2/Х69

Хорозов, Георги Следприватизационният контрол : Същност. Действие. Последици / Георги Хорозов. - София : Сиби, 2002 ; 347.2/Х69

Цончев, Кръстю Подобренията / Кръстю Цончев. - София : Софи-Р, 2001 ; 347.2/Ц79Шестакова, Н. Д. Недействительность сделок / Н. Д. Шестакова. - 2 перераб. и доп. изд. - Санкт Петербург : Юрид. център-Пресс, 2008 ; 347.2/Ш58


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница