Закон за свободното движение на услуги и за правото за придобиване на практика като европейски адвокат, както и за предоставянето на правни услуги чрез международно действащи адвокати в АвстрияДата22.01.2019
Размер150.5 Kb.
ТипЗакон
Федерален Закон за свободното движение на услуги и за правото за придобиване на практика като европейски адвокат, както и за предоставянето на правни услуги чрез международно действащи адвокати в Австрия

(EIRAG)
 1. Част – Област на приложение


§ 1.


 1. Този федерален закон урежда в своята Втора, Трета и Четвърта част свободното движение на услуги и придобиването на практика като европейски адвокат с цел упражняване на адвокатската професия в Австрия от граждани на държавите – членки на Европейския Съюз (ЕС) и на другите държави – страни по Споразумението за Европейската икономическа зона (СЕИЗ), както и на Швейцарската Конфедерация, които имат право да упражняват адвокатската професия под едно от посочените в приложението към този федерален закон наименования (европейски адвокати).

 2. Този федерален закон регламентира в своята Пета част предоставянето на правни услуги от адвокати, които са граждани на държава – членка по Общото споразумение по търговия с услуги (Федерален държавен вестник (ФДВ) № 1/1995), принадлежат към професионална организация на тази държава – членка и са получили в тази държава (родната страна) правоспособност за упражняване на адвокатската професия (международно действащи адвокати).

 3. Посочените в този закон наименования, отнасящи се до физически лица, са обозначени само в мъжки род, но те се отнасят еднакво за мъжете и жените. При употреба на наименованието по отношение на определени физически лица се използва специфичната за рода граматическа форма. 1. Част – Свободно движение на услуги§ 2 – Временна дейност
В Австрия европейските адвокати могат да извършват временно адвокатска дейност, доколкото това са услуги по смисъла на чл. 50 от ДЕО, с правата на адвокати, вписани в регистъра на австрийската Адвокатска камара, като обаче към тях се прилагат произтичащите от разпоредбите на тази част ограничения (предоставящи услуги европейски адвокати).
§ 3 – Професионално наименование, доказване на правоспособност


 1. При свободното предоставяне на услуги предоставящите услуги европейски адвокати използват наименованието на професията, с което са придобили правоспособност в държавата на тяхното постоянно местопребиваване (държавата по произход) съгласно действащото там законодателство и посочват професионалната организация, към която принадлежат в държавата по произход.

 2. Ако в изпълнение на свободното предоставяне на услуги те искат да предоставят услуги пред съд или административен орган в Австрия, те по искане на съда или на административния доказват своята правоспособност съгласно §1. При поставянето на това изискване те могат да извършват дейността си едва след представяне на доказателството.

 3. В рамките на контролните си задължения съгласно §7, ал. 1 компетентната адвокатска камара също може да изиска доказателство за правоспособност от работещите и предоставящи услуги в Австрия европейски адвокати съгласно §1.


§ 4 – Права и задължения


 1. При упражняване на дейност, свързана с представителство или защита на доверител в областта на правораздаването или пред съответните институции, предоставящите услуги европейски адвокати имат статута на адвокати, вписани в регистъра на адвокатите на някоя австрийска адвокатска камара, и по-специално техните права и задължения, доколкото това не е свързано с принадлежността към дадена адвокатска камара или със седалището на кантората. Преди изпълнението на първия ангажимент на територията на някоя адвокатска камара те писмено уведомяват съответната компетентна адвокатска камара (§7, ал.1).

 2. При упражняване на други видове адвокатска дейност предоставящите услуги европейски адвокати спазват действащите в Австрия правила за упражняване на адвокатската професия в качеството им на предоставящи услуги адвокати и само дотолкова, доколкото спазването на тези правила е обективно оправдано, за да се гарантира правилното упражняване на дейността на адвоката, както и зачитането на достойнството на професията и на различията.


§ 5 – Одобряващ адвокат


 1. При дела, в които страните по делото се представляват от адвокат или трябва да се привлече защитник, предоставящите услуги европейски адвокати могат да действат като представители или защитници на някоя от страните само със съгласието на вписан в регистъра на някоя адвокатска камара адвокат (одобряващ адвокат). Негова задача е да въздейства на предоставящия услуги европейски адвокат така, че при представителството или защитата той да спазва законоустановения ред. Отношенията между одобряващия адвокат и страната по делото не са договорни, освен ако участващите не определят друго.

 2. Одобрението се представя в писмен вид пред съда на първото заседание по делото. Евентуалното оттегляне на одобрението се съобщава на съда в писмена форма. То има действие само за в бъдеще. Процесуални действия, за които по време на тяхното извършване не е представено одобрение, се считат за извършени не от адвокат. Одобряващият адвокат уведомява своята адвокатска камара писмено както за издаването, така и за оттеглянето на отнасящо се до всякакви случаи одобрение.

 3. Ал. 1 и 2 не се прилагат, ако предоставящият услуги европейски адвокат е издържал успешно регламентирания в раздел 3 на Трета част изпит за правоспособност.


§ 6 – Връчване на документи
За връчване на документи по съдебно или административно производство предоставящите услуги европейски адвокати при първото, извършено от тях процесуално действие, посочват лице, което живее в страната и е упълномощено да му се връчват документи. Ако такова лице не бъде посочено, в процедурата по § 5, ал. 1 функциите на лице, упълномощено да му се връчват документи, се поемат от одобряващия адвокат. Във всички други случаи се процедира по реда, предвиден в § 10 от Закона за връчване на документи, ФДВ № 200/1982, а след безуспешно приканване на предоставящия услуги европейски адвокат връчването се извършва чрез депозиране в съда или административния орган.
§ 7 – Надзор, дисциплинарен контрол


 1. При изпълнение на свободното движение на услуги предоставящите услуги европейски адвокати подлежат на контрол от страна на адвокатската камара (§ 23 от Указанията за упражняване на адвокатската професия – УАП) и на дисциплинарен контрол от страна на Дисциплинарния съвет и на Висшата апелативна дисциплинарна комисия при съответно прилагане на Дисциплинарния устав за адвокати и помощник-адвокати (ДУ), ФДВ № 474/1990. Компетентността на адвокатската камара се определя от мястото, където ще се предостави услугата в страната, а компетентността в дисциплинарното производство е според местоизвършването на дисциплинарното нарушение. Ако е определен одобряващ адвокат, компетентността е според адвокатската камара, в която той членува.

 2. Дисциплинарните наказания и временните мерки, които ограничават упражняването на адвокатската професия, имат действие само на територията на държавата, в която са постановени. На мястото на дисциплинарното наказание „заличаване от регистъра” влиза в сила наказанието „забрана за предоставяне на услуги на територията на държавата”.

 3. § 45 ДУ се прилага само ако местопребиваването на предоставящия услуги европейски адвокат е неизвестно или е невъзможно да му се връчат документи в чужбина в предвидения от закона срок.

 4. Мерките на Адвокатската камара съгласно §23 от УАП относно предоставящ услуги адвокат, както и постановените в дисциплинарното производство срещу него предупредителни постановления или постановления за временни мерки, както и информацията, свързана със спазване на професионалната дисциплина, се съобщават на компетентните органи в държавата по произход.


§ 8 – Устройство на местната кантора
При упражняване на свободното движение на услуги, съгласно разпоредбите на тази част, не се изисква европейските адвокати да се вписват в списъка на която и да било австрийска адвокатска камара. Те поддържат местна кантора само доколкото това е необходимо за предоставянето на времените услуги. Те писмено уведомяват Адвокатската камара за мотивите, които налагат устройването им с кантора. 1. Част – Установяване на практика
 1. Глава – установяване на практика под професионалното наименование на държавата по произход


§ 9 – Вписване в регистъра на адвокатите, практикуващи като европейски адвокати
Европейските адвокати могат да се установят на постоянна практика като адвокати в Австрия с професионалното наименование, получено в държавата по произход, при спазване на произтичащите от разпоредбите на тази част ограничения, ако по подадено от тях заявление бъдат вписани в регистъра на адвокатите, практикуващи като европейски адвокати.
§ 10 – Заявление


 1. Заявлението за вписване в списъка на практикуващите като европейски адвокати съдържа адреса на кантората в страната и се подава до ръководството на компетентната адвокатска камара.

 2. Към заявлението се прилагат:

  1. Удостоверение за гражданство на държава – членка на ЕС или друга държава – страна по споразумението за ЕИЗ;

  2. Удостоверение от компетентния орган в държавата по произход за принадлежността на европейския адвокат към тази професия, като адвокатската камара може да иска удостоверението да е издадено преди не повече от три месеца.

  3. Удостоверение за сключена застраховка „професионална отговорност” или гаранции по смисъла на §15.

 3. Заявлението и приложените към него документи се представят на немски език; другите документи, ако не са на немски език, се представят със заверен превод.


§ 11 – Процедура на вписване


 1. Ако кандидатът е изпълнил изискванията на § 10, той се вписва в регистъра на лицата, практикуващи като европейски адвокати. Ако вписването трябва да бъде отказано, преди това се изслушва кандидатът. § 5а от УАП се прилага по аналогия.

 2. Адвокатската камара информира за вписването компетентния орган в държавата по произход.

 3. Регламентираните в § 5, ал. 5 от УАП вътрешнодържавни задължения за реклама и публикуване се прилагат по аналогия за вписването в регистъра на лицата, практикуващи като европейски адвокати. В съставените от Федералната австрийска камара на адвокатите и от съответната адвокатска камара регистри се вписват и практикуващите като европейски адвокати.


§ 12 – Професионално наименование


 1. Практикуващите като европейски адвокати използват професионалното наименование, под което са получили правоспособност в държавата по произход съгласно действащото там законодателство. Който има право да се нарича „адвокат” или „защитник”, допълнително посочва и професионалната организация, в която членува в държавата по произход.

 2. Практикуващите като европейски адвокати незабавно уведомяват адвокатската камара за прекъсването или прекратяването на правото им да упражняват адвокатската професия в държавата по произход, за смяната на професионалната организация, към която принадлежат в държавата по произход, както и за всяка промяна, настъпила в тяхното професионално наименование в държавата по произход.


§ 13 – Професионален статут
Практикуващите като европейски адвокати имат статута на адвокати, вписани в регистъра на адвокатите. Те обаче не могат:

  1. да бъдат избирани за членове на органите на някоя адвокатска камара, на Федералната австрийска адвокатска камара, на Дисциплинарния съвет, на Висшата апелативна дисциплинарна комисия, нито да стават адвокати на камарата;

  2. да обучават помощник-адвокати;

  3. да бъдат определяни за служебни защитници и повереници при безплатната правна помощ; (във връзка с това практикуващите като европейски адвокати не могат да претендират получаване на суми за възраст или нетрудоспособност за себе си или в полза на наследниците си);

  4. да вкарват документи в архива на адвокатурата като орган на Федералната австрийска камара на адвокатите.


§ 14 – Одобряващ адвокат
В производствата, по които страната по делото се представлява от адвокат или защитник, практикуващите като европейски адвокати включват и одобряващ адвокат съгласно § 5. Тази разпоредба не се прилага, ако практикуващият като европейски адвокат е положил успешно посочения в глава 3 изпит за правоспособност.
§ 15 – Застраховка „професионална отговорност”


 1. Практикуващите като европейски адвокати са освободени от задължението да сключват застраховка „професионална отговорност”, когато адвокатската камара може да удостовери, че има сключена съгласно разпоредбите на държавата по произход застраховка или съществува гаранция, която е равностойна на условията на покритие на застраховка по смисъла на § 21а от Указанията за упражняване на адвокатската професия и която покрива и професионалната дейност на европейския адвокат в Австрия. Когато липсва равнопоставеност, се прави допълнителна застраховка или се предоставя гаранция, за да се осигури защита, която да отговаря на изискванията на § 21а от УАП. § 21а, ал. 2 от УАП се прилага по аналогия.

 2. В случаите на ал. 1 практикуващите като европейски адвокати сключват договор с чуждестранен застраховател или чуждестранна фирма за осигуряване при професионален риск, който ги задължава да спазват регламентираните в §21а, ал. 6 от УАП процедури за информиране на компетентната адвокатска камара в случаите на все още съществуващо застрахователно задължение и да представят документ за това пред адвокатската камара.


§ 16 – Участие в адвокатско дружество


 1. Ако практикуващите като европейски адвокати не принадлежат към някакво обединение с цел съвместно упражняване на професията, те могат да упражняват адвокатската професия (§12) също и съвместно, под юридическата форма на посоченото в §§1а и 21в от УАП адвокатско дружество; по отношение на това дружество се прилагат по аналогия §§1а, 1б, 21а, 21 в до 21ж от УАП. Ако практикуващите като европейски адвокати в държавата по произход принадлежат към сдружение с цел съвместно упражняване на професията, те съобщават това на адвокатската камара. Те посочват наименованието на сдружението и правната форма, под която то е регистрирано. Адвокатската камара може да им възложи да предоставят и друга информация за съответното сдружение.

 2. Практикуващите като европейски адвокати могат в правната кореспонденция да използват наименованието на сдружението за съвместно упражняване на професията (европейско адвокатско дружество), в което сдружение те членуват в държавата по произход, като могат да упражняват съвместно адвокатската професия и в рамките на клон на това дружество, членове на което обаче могат да бъдат само лица по смисъла на §21в от УАП. В този случай те посочват под каква юридическа форма съществува дружеството в държавата по произход. Само те могат да бъдат вписани във фирмения дневник като упълномощени представители и да упражняват адвокатската професия в Австрия в рамките на този клон на дружеството. Подробностите на съвместното упражняване на адвокатската професия се уреждат съгласно §§21в до 21ж от УАП.

 3. При вписване на вътрешен клон на европейско адвокатско дружество, както и при всяко друго свързано с този клон вписване във фирмения дневник се представя декларация от компетентната адвокатска камара, че тя не възразява срещу вписването. Възражение може да се направи, ако предстоящото вписване противоречи на закона; §5, ал. 2, второ изречение и § 5а от УАП се прилагат по аналогия.

 4. Ако единственият вписан упълномощен представител загуби правото си да упражнява адвокатската професия в Австрия, клонът на дружеството се заличава служебно.


§17 – Надзор, дисциплинарен контрол


  1. Предоставящите услуги европейски адвокати подлежат на надзор от страна на адвокатската камара (§23 от Правилника за работата на адвокатурата) и на дисциплинарен контрол от страна на Съвета и на Висшата апелативна и дисциплинарна Комисия при съответно прилагане на Дисциплинарния устав за адвокати и помощник- адвокати.

  2. Дисциплинарните наказания и временните мерки, които ограничават упражняването на адвокатската професия, имат действие само за територията на държавата, в която са постановени.

  3. Преди образуването на дисциплинарно производство Дисциплинарният съвет трябва незабавно да уведоми компетентния орган на държавата по произход, като посочи необходимите подробности, като държи компетентния орган в течение относно развитието на дисциплинарното производство, по-специално чрез изпращане на постановените в дисциплинарното производство предупредителни постановления или постановления за временни мерки, както и на информацията, свързана със спазване на професионалната дисциплина. В процедурата по обжалване компетентният орган на държавата по произход може да изрази позиция. Представители на компетентния орган на държавата по произход могат да вземат участие в заседанията по дисциплинарното производство.

  4. Прекъсването или прекратяването на разрешението за упражняване на професията в държавата по произход води до пряка временна или окончателна забрана за лицето да практикуване като европейски адвокат.
 1. Глава – Вписване в регистъра на адвокатите след тригодишна дейност


§ 18 – Общи предпоставки


 1. Който по реда на § 19 може да удостовери, че ефективно и постоянно е практикувал като европейски адвокат не по-малко от три години в Австрия в областта на австрийското право, включително и в областта на общностното право, може да бъде вписан в регистъра на адвокатите след подаване на заявление (§ 1, ал. 1 от УАП).

 2. Ефективно и постоянно практикуване е действителното упражняване на професията без прекъсване. При преценка на продължителността на ефективното постоянно упражняване на професията не се отчитат прекъсванията. Прекъсвания поради нещо, случило се в ежедневието, също не се вземат под внимание.

 3. При преценка на прекъсванията по смисъла на ал. 2 компетентната адвокатска камара трябва да отчита всички обстоятелства, свързани с конкретния случай, както и причината, продължителността и честотата на прекъсванията.


§ 19 – Представяне на удостоверение за дейност


 1. Кандидатът за вписване в регистъра на адвокатите доказва обема и вида на обработените от него дела от областта на австрийското право, както и общата продължителност на своята дейност. Той предоставя на адвокатската камара цялата информация и всички документи, които са годни за доказателство. Адвокатската камара може да поиска от кандидата писмени или устни разяснения относно предоставените от него данни.

 2. За удостоверяване на обработените дела от областта на австрийското право кандидатът предоставят списък със случаи, в които са посочени деловоден номер, предмет на делото, време, вид и обхват на дейността, както и състояние на делото към момента. Освен това по искане на адвокатската камара кандидатът представя анонимизирани работни проби, например писмено изготвени документи или жалби.

 3. Относно данните и документите на кандидата по аналогия се прилага § 10, ал. 3.


§ 20 – Вписване в регистъра при по-кратка дейност в областта на австрийското право


 1. Който е практикувал най-малко три години ефективно и постоянно като европейски адвокат в Австрия, но само за известно време е работил в областта на австрийското право, също може да бъде вписан в регистъра на адвокатите след подадено заявление, ако по реда на ал. 2 удостовери своята способност да продължи да упражнява тази дейност.

 2. В този случай кандидатът освен посочените в § 19 доказателства предоставя и цялата информация и документи, които доказват неговите познания и професионален опит в австрийското право. § 10, ал. 3 се прилага по аналогия. В този случай адвокатската камара проверява в разговор дали кандидатът е упражнявал ефективно и постоянно професията на практикуващ като европейски адвокат в областта на австрийското право в страната и дали той е в състояние да продължи да изпълнява тази дейност. Разговорът е свързан с професионалната практика на кандидата и неговия опит в австрийското право.

 3. При постановяването на решение адвокатската камара отчита вида и обхвата на професионалната дейност, всички познания и професионален опит на кандидата в областта на австрийското право, както и участието му в курсове и семинари по австрийско право, включително и по Закона за правното регулиране на адвокатската професия.


§ 21 – Полагане на изпит за правоспособност от практикуващите като европейски адвокати
Практикуващите като европейски адвокати, независимо от посочените в тази глава предпоставки, се вписват в регистъра на адвокатите по всяко време след подаването на заявление, ако са издържали успешно посочения в трета глава изпит за правоспособност. За провеждането на изпита компетентна е изпитната комисия за адвокати, на чиято територия се намира седалището на кантората на практикуващия като европейски адвокат.
§ 22 – Право на жалба
За правото на жалба срещу решенията на ръководството на адвокатската камара, постановени по реда на тази глава, се прилага по аналогия § 5а от УАП.
§ 23 – Професионално наименование след вписване в регистъра на адвокатите
Практикуващите като европейски адвокати, които съгласно разпоредбите на тази глава са били вписани в регистъра на адвокатите, могат наред с наименованието „reсhtsanwalt” да посочват и професионалното наименование, придобито в държавата по произход (§12).


 1. Глава – Вписване в регистъра след полагане на изпит за правоспособност


§ 24 – Предпоставки


 1. Граждани на държавите – членки на ЕС и на другите държави – страни по споразумението за ЕИЗ, както и на Швейцарската Конфедерация, които притежават документ за завършено образование, удостоверяващ, че притежателят му отговаря на професионалните изисквания, необходими за получаването на пряк достъп до някоя от посочените в приложение 1 към този федерален закон професии, се вписват в регистъра на адвокатите след подаване на заявление (§ 1, ал. 1 от УАП), ако успешно са издържали изпит за правоспособност.

 2. Документи, удостоверяващи завършено образование по смисъла на ал. 1 са дипломи, свидетелства за положени изпити или други доказващи умения документи по смисъла на Директива 2005/36/ ЕО. Документ, удостоверяващ получено образование не предимно на територията на ЕС или в ЕИЗ, дава право за установяване на практика по смисъла на ал. 1, ако притежателят на този документ е упражнявал една от посочените в приложението към този федерален закон професии действително и постоянно най-малко три години и това се удостоверява от държава – членка на ЕС или държава – страна по Споразумението за ЕИЗ, която е издала или признала документа за завършено образование.


§ 25 – Цел на изпита за правоспособност
Изпитът за правоспособност е държавен изпит, насочен към проверката на професионалните познания на кандидата, с който изпит се преценява способността му да упражнява адвокатската професия в Австрия. При изпита за правоспособност се взема предвид обстоятелството, че кандидатът има професионална квалификация за упражняването на юридическа професия в държава – членка на ЕС или държава – страна по Споразумението за ЕИЗ.
§ 26 – Изпитна комисия


 1. Изпитът за правоспособност се полага пред състав на Комисията за изпитване на адвокати (§ 3 от Закона за изпитването на адвокати – ЗИА, ФДВ № 556/1985).

 2. Компетентността на Комисията за изпитване на адвокати се определя от държавата по произход на кандидата, както следва:

  1. Комисията за изпитване на адвокати към Апелативния съд – гр. Виена – за кандидати от Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Финландия, Република Полша, Кралство Швеция, Република Унгария, Република Исландия и Кралство Норвегия;

  2. Комисията за изпитване на адвокати към Апелативния съд – гр. Грац – за кандидати от Република Гърция, Република Италия, Република Малта, Република Португалия, Република Словения, Кралство Испания и Република Кипър.

  3. Комисията за изпитване на адвокати към Апелативния съд – гр. Линц – за кандидати от Република България, Република Естония, Република Франция, Република Латвия, Република Литва, Румъния, Република Словакия, Обединеното Кралство Великобритания, Северна Ирландия и Ирландия.

  4. Комисията за изпитване на адвокати към Апелативния съд – гр. Инсбрук – за кандидатите от Кралство Белгия, Велико Херцогство Люксембург, Кралство Холандия, Чешка Република, Княжество Лихтенщайн и Швейцарската конфедерация.


§ 27 – Допускане до изпит за правоспособност
При подадено от кандидата заявление решението за допускане до изпит за правоспособност се взема от председателя на Комисията за изпитване на адвокати в съгласие с адвокатската камара, намираща се на територията на съответния апелативен съд, не по-късно от четири месеца, след като кандидатът е представил пълния набор необходими документи.
§ 28 – Заявление


 1. Към заявлението за допускане до изпит за правоспособност се прилагат:

  1. дипломи, свидетелства за положени успешно изпити или удостоверения за квалификация съгласно § 24, ал. 2;

  2. документ, че кандидатът е бил обучаван през повече от половината от необходимото за обучение време в държава – членка на ЕС или държава – страна по Споразумението за ЕИЗ, или документ, че кандидатът е упражнявал тази професия най-малко три години в някоя от тези държави;

  3. документ, че кандидатът е гражданин на държава – членка на ЕС или държава – страна по споразумението за ЕИЗ;

  4. посочване на изучаваните във факултета предмети;

  5. квитанция за платена такса за изпита;

  6. други удостоверения за успешно положени изпити съгласно § 29.

 2. Заявлението и приложените към него документи се представят на немски език, а всички други документи – със заверен превод.


§ 29 – Определяне на изпитните предмети
Председателят на Комисията за изпитване на адвокати определя заедно с компетентната по § 26 адвокатска камара по нейно заявление изпитните предмети, ако кандидатът докаже, че по време на досегашното си обучение или професионална дейност е придобил по определен изпитен предмет необходимите за упражняването на професията на адвоката в Австрия материалноправни и процесуалноправни познания по австрийско право.
§ 30 – Части на изпита
Изпитът за правоспособност се състои от писмена и устна част. Той се полага на немски език.
§ 31 – Писмен изпит


  1. Писменият изпит обхваща две писмени работи.

  2. Едната от писмените работи е задължително от областта на австрийското гражданско право. Изпитваният трябва или въз основа на съдебни преписки да напише жалба срещу решение на първоинстанционен съд или въз основа на писмена информация да напише иск, отговор на иск и решение.

  3. Другата писмена работа е, по избор на кандидата, или от областта на австрийското наказателно право или от областта на австрийското административно право. Ако изборът на кандидата е от областта на австрийското наказателно право, той въз основа на съдебна документация изработва писмена жалба срещу решение на първоинстанционен съд, а ако изборът е от областта на австрийското административно право, той въз основа на постановено определение изработва въззивна жалба до Федералния конституционен съд или Федералния административен съд.


§32 – Устен изпит


 1. Устният изпит задължително включва:

  1. Решаване на казуси в рамките на правната консултация, прилагането на правото и правната защита в областта на австрийското гражданско право, включително и казуси от трудовото и социално право;

  2. Решаване на казуси в рамките на правната консултация, прилагането на правото и правната защита в областта на австрийското фирмено и дружествено право;

  3. Закона за упражняване на адвокатската професия, както и Закона за таксите и съдебните разноски.

 2. Освен това кандидатът избира една от следните области:

  1. Решаване на казуси в рамките на правната консултация, прилагането на правото и правната защита в областта на австрийското наказателно право;

  2. Решаване на казуси в рамките на правната консултация, прилагането на правото и правната защита в областта на австрийското публично право; или

  3. Решаване на казуси в рамките на правната консултация, прилагането на правото и правната защита в областта на австрийското данъчно право.

 3. Кандидатът не може да избере една и съща област на правото за писмения и устния изпит. Ако за писмения изпит кандидатът не е избрал австрийското наказателно право, той е длъжен да го избере за устния изпит.

 4. Предмет на изпитите са също и съответните на материалното право области на процесуалното право.


§ 33 – Повторение на изпита за правоспособност
Изпитът за правоспособност може да бъде повторен два пъти.
§ 34 – Приложение по аналогия на Закона за изпитване на адвокатите
Във всички останали случаи по отношение на изпита за правоспособност по аналогия се прилага Законът за изпитване на адвокатите.
§ 35 – Вписване в регистъра на адвокатите


 1. Ако иска да установи практика с цел упражняване на адвокатска професия в Австрия, след успешно полагане на изпит за правоспособност кандидатът заявява, че желае вписване в регистъра на адвокатите (§ 1 от УАП) пред ръководството на адвокатската камара, на чиято територия е регистрирано седалището на кантората му. Относно обжалването на решението и правата на кандидата при обжалването се прилагат §§ 5 и 5а от УАП.

 2. Към написаното на немски език заявление се прилагат удостоверението за успешно положен изпит за правоспособност, свидетелство за безупречна дисциплинираност, удостоверение, че няма открита процедура за несъстоятелност срещу кандидата, и свидетелство за съдимост по смисъла на чл. 6 от посочената в § 24 ал. 2 директива. Тези документи трябва да се издадени не по-късно от три месеца към момента на представянето им; те се представят със заверен превод.
 1. Глава – Клетва


§ 36.
При клетвата, която полагат съгласно § 7 от УАП преди вписването в регистъра на адвокатите, лицата, които нямат австрийско гражданство, отпадат позоваването на гражданската чест и клетвата за вярност към Република Австрия. Това се отнася и за вписването в регистъра на практикуващите като европейски адвокати.


 1. Част – Сътрудничество, кореспонденция с компетентните органи, наименования


§ 37 – Сътрудничество с компетентните органи в други държави
Адвокатските камари са длъжни да оказват служебна помощ, когато са замолени за това от компетентен орган на държана по произход при позоваване на Директива 98/5/ЕО, Директива 77/249/ЕИО, Директива 2005/36/ЕО, Директива 2005/60/ЕО и Директива 2006/123/ЕО.
§ 37 а – Бюра за връзка
Адвокати, които желаят да извършват услуги по смисъла на Част втора или да установят практика по смисъла на Част трета част в Австрия, се обръщат във връзка с процедурите и формалностите, необходими за започване и упражняване на адвокатската дейност към търговски представителства или към компетентната според местонахождението на кантората адвокатска камара, които бюра за контакт по смисъла на Директива 98/5/ЕО и 77/249/ЕИО в това им качество предприемат необходимите действия. Контактите с бюрата за връзка могат да се осъществяват по имейл.
§ 38 – Забрана за използване на наименованието „европейски адвокат” като професионално наименование в рекламата
Използваното в този федерален закон наименование „европейски адвокат” не може да се използва като професионално наименование в рекламата.

§ 39 – Пълномощно за разпореждане
Федералният министър на правосъдието може да променя чрез наредба Приложението към § 1, ако кръгът или названията на посочените професии или кръгът на държавите – членки на ЕС или договорните държави по Споразумението за ЕИЗ се променят.


  1. Част – Предоставяне на прани услуги от международно действащи адвокати


§ 40.
Международно действащите адвокати могат да извършват професионални правни услуги в Австрия само под формата на даване на правни консултации за националното право на тяхната родна страна и международното право, без правото на ЕИЗ и на ЕС, по начина, по който това се прави от вписан в регистъра на адвокатите на австрийска адвокатска камара адвокат, като за тях се прилагат ограниченията, посочени в разпоредбите на тази част.
§ 41.
За предоставянето на правна услуга съгласно § 40 международно действащите адвокати имат право на ограничено пребиваване в Австрия само по искане на клиент и когато това е свързано с предоставянето на точно определена услуга. § 8 се прилага по аналогия.
§ 42.


 1. Международно действащите адвокати използват професионалното название, което са придобили в родната си държава съгласно действащото там законодателство, като отбелязват мястото на придобиване на правоспособност и професионалната организация, към която те принадлежат.

 2. Преди предоставяне на правната услуга в Австрия по смисъла на § 41 международно действащите адвокати писмено уведомяват за това съответната компетентна адвокатска камара (§ 7, ал. 1). § 4, ал. 2 се прилага по аналогия по отношение на международно действащите адвокати.

 3. По отношение на международно действащите адвокати § 7 се прилага по аналогия. В рамките на това задължение за контрол компетентната адвокатска камара може да изиска от международно действащите адвокати доказателство за тяхната правоспособност съгласно ал. 1.


§ 43.
Не може да се използва като професионално название или в рекламата използваното в този федерален закон наименование „международно действащ адвокат”.

Приложение към § 1
Адвокатски професии в държавите – членки на ЕС, другите държави – страни по Споразумението за ЕИЗ и Швейцарската Конфедерация
- в Белгия Avokat/Advocaat/Rechtsanwalt

- в България Адвокат

- в Дания Advokat

- в Германия Rechtsanwalt

- в Естония Vandeadvokaat

- във Финландия Asianajaja/Advokat

- във Франция Avokat

- в Гърция Dikigoros

- във Великобритания Advokate/ Barrister/Sоlicitor

- в Ирландия Barrister/Solicitor

- в Италия Avvocato

- в Латвия Zverinats advokats

- в Литва Advokatas

- в Люксембург Avokat

- в Малта Avukat/Prokuratur Legali

- в Холандия Advocaat

- в Полша Adwokat/Radka prawny

- в Португалия Advogado

- в Румъния Avocat

- в Швеция Advokat

- в Словакия Advokat/Komercny pravnik

- в Словения Odvetnik/Odvetnica

- в Испания Abogado/Advokat/Avogado/Abokatu

- в Чешката Република Advokat

- в Унгария Ügyved

- в Кипър Dikigoros

- в Исландия Lögmaur

- в Лихтенщайн Rechtsanwalt- в Норвегия Advokat

- в Швейцария Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech-Avocat/Avvocato

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница