Закон за туризма; Наредба №1 от 5 юни 2007 г за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за храненеДата14.01.2018
Размер48.3 Kb.
ТипЗакон
Категоризиране на туристическите хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи заведения за хранене

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт:Даниела Ненкова, Ангелина Илиева, Гергана Миткова, Ваня Велкова, Елена Костова
Телефон: 02/9046813, 02/9046811
Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

 • Закон за туризма;

 • Наредба №1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене;

 • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;

 • Устройствен правилник на Министерство на туризма;

 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма;

 • Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти.

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

За определяне категория на туристическа хижа, туристически учебен център, туристическа спалня и прилежащи заведения за хранене може да кандидатства лице, което: 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;

 2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;

Необходими документи за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи заведения за хранене:

 1. Заявление за категоризиране на туристически хижи или за заведение за хранене – по образец;

 2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

 4. Формуляр за определяне на категорията - съгласно приложение № 6 или 7 от Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене;

 5. Копия от документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;

 6. Копие на договор за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

 7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 8. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Забележки:

 1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;

 2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.

Процедура по извършване на административната услуга

Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице с изрично пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене изискуемите документи в деловодството на Министерството на туризма:гр. София, ул. "Съборна" №1.


Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, предлага на министъра на туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 6 месеца.

Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на посочен от него адрес в 14-дневен срок от заседанието на ЕККСТО.

В случай, че ЕККСТО констатира нередовности в представените от лицето документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на комисията за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

Комисията може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

ЕККСТО с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на изискванията по Приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, посочени в Приложения № 2 и 3, съобразно заявената категория на Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене.

В експертните работни групи за проверка на място се включват експерти, посочени от управителния съвет на Българския туристически съюз и одобрени от министъра на туризма. Външните експерти работят по граждански договор.

Експертните работни групи се състоят от председател и членове.

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко 3 души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до комисията, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на туристическите хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи заведения за хранене се извършва в срок до шест от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на туризма по предложение на ЕККСТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.

Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма за категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

1. За категоризиране на туристическа хижа: за едно легло - 10 лв.

2. За категоризиране на заведения за хранене:

а) до 20 места за сядане - 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1400 лв.;

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD
Каталог: sites -> tourism.government.bg -> files -> uploads -> nikovska
nikovska -> Закон за туризма; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
nikovska -> Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория
nikovska -> Закон за туризма; Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
uploads -> Проект наредба
uploads -> Мотиви към проекта на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница