Закон за туризма; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлеченияДата20.07.2017
Размер55.87 Kb.
ТипЗакон
Категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт:Даниела Ненкова, Ангелина Илиева, Гергана Миткова, Ваня Велкова, Елена Костова
Телефон: 02/9046813, 02/9046811
Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

 • Закон за туризма;

 • Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;

 • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;

 • Устройствен правилник на Министерство на туризма;

 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма;

 • Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти.

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което: 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;

 2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;

 3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

Необходими документи за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:

 1. Заявление за категоризиране на място за настаняване или заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – по образец;

 2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

 4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;

 5. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.

 6. Формуляр за определяне на категорията - по образец;

 7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (при подаване на заявление за категоризиране на апартаментен хотел да се представи опис на апартаментите, включени в капацитета като за всеки апартамент се посочи № и собственик; препоръчително е описът да се представи и на електронен носител);

 8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

 9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 10. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Забележки:

 1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;

 2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.

Процедура по извършване на административната услуга
Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице с пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на Министерството на туризма: гр. София, ул. "Съборна" №1.

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, предлага на министъра на туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 4 месеца.

Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

В случай че ЕККСТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККСТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

Комисията може да вземе решение за удължаване на срока с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на изискванията по приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 2, 3 и 4 съобразно заявената категория от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Експертните работни групи се състоят от председател и членове.

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККСТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на вида и категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до четири месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на туризма по предложение на ЕККСТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.

Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния   кодекс.

Такси

За категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

1. за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи - 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.;

д) над 500 стаи - 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а) до 20 стаи - 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.;

д) над 100 стаи - 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.;

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане - 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1400 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD
Каталог: sites -> tourism.government.bg -> files -> uploads -> nikovska
nikovska -> Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория
nikovska -> Закон за туризма; Наредба №1 от 5 юни 2007 г за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
nikovska -> Закон за туризма; Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
uploads -> Проект наредба
uploads -> Мотиви към проекта на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница