Закон за управление на етажната собственост в сила от 01. 05. 2009 г. Обн. Дв бр. 6 от 23 Януари 2009г., изм. Дв бр. 15 от 23 Февруари 2010г., изм. Дв бДата23.07.2016
Размер53.67 Kb.
ТипЗакон
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

В сила от 01.05.2009 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г.

…………………………………………………………………………………………………..Правомощия на управителния съвет (управителя)

Чл. 23. (1) Управителният съвет (управителят):

……………………………………………………………………………………………..т.9. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост;

Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал.2 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) представяната информация следва да включва:  1. Име на страната на произход на кучето;

  2. Име, пол, цвят и порода;

  3. Дата и място(адрес) на раждане на кучето;

  4. Адрес, име на собственика;

  5. Данни на ветеринарния лекар, поставил чипа;

  6. Датата на поставяне на чипа или татуировката;

  7. Извършени ветеринарномедицински манипулации;

  8. Кастрация на кучето.

Освен тази информация е необходимо да се посочи и номерът (когато има такъв)* на ветеринарномедицинския паспорт на животното, а в случая и на ловния билет, с посочена заверка за годината.

*(Номера имат единствено сините паспорти за домашни любимци, които имат силата на документ валиден в Европейския съюз).


Н А Р Е Д Б А № 16

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

РАЗДЕЛ ХІ

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН

……………………………………………………………………………………………….Чл.53 „в” (1)За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 25 лева. При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик.

(2) /изм. с реш. № 160/17.04.08г./ Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от ЗВМД. Не се заплаща такса за куче, с поставен микрочип за първата година на неговото регистриране.

(3) Таксата се заплаща до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително месеца нва придобиването.

(4)/нова с реш. № 160/17.04.08г./; стара ал. 5(изм. с Решение № 191/16.05.2012 г.) Собственикът на животно-компаньон, който го отглежда с цел развъждане, регистриран по чл.137 от ЗВД, заплаща ежегодно такса в размер на 500 лв.

(5) /отм. и се създава нова с реш. № 160/17.04.08г./ Таксата по ал. 5 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.

(6) /нова с реш. № 160/17.04.08г./; стара ал. 7(изм. с Решение № 191/16.05.2012 г.) Приходите от събраните такси по ал.1 и ал. 4 се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията и броя на безстопанствените кучета.


ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ


В сила от 02.05.2006 г.; Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.

………………………………………………………………………………………….Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

РАЗДЕЛ ІІ

ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл. 7. Регистрация на животни - компаньони:

(1). Собствениците на домашни кучета ги регистрират при ветеринарен лекар по реда на ЗВМД.

(2)(изм. с Решение № 192/16.05.2012г.) Всички собственици на домашни кучета на територията на Община Русе са задължени да подадат декларация по образец на приложение 1 в Общината за притежаваните от тях животни. Към декларацията се прилага копие от ветеринарномедицинския паспорт на животното, заверен за годината ловен билет и др. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 175 от ЗВМД (за освобождаване от такса за притежаване на куче).

(3)(нова с Решение № 192/16.05.2012г.) При регистрирането на животното и заплащането на таксата за всяка година на собственика се издава регистрационна карта, съдържаща информацията от подадената декларация - № на чип на кучето, № на паспорт, адрес на обитаване, собственик, заплатена такса.

(4)(нова с Решение № 192/16.05.2012г.) За новопридобити животни, собственика ги регистрира при ветеринарен лекар по реда на чл. 174 от ЗВМД, и подава в общината декларацията по чл.7, ал.2 от настоящата Наредба в 14-дневен срок от регистрацията им.

(5)(нова с Решение № 192/16.05.2012г.) При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми общината в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето - домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието. Труповете на умрелите животни могат да се предоставят в общинския приют за безстопанствени животни за предаване на екарисаж или на други специализирани оператори за обезвреждане на отпадъци.

(6)(стара ал. 3 с Решение № 192/16.05.2012г.) В отдел "Екология" към общинска администрация се поддържа регистър на домашните кучета. В регистърът се съдържат данните от ветеринарномедицинските паспорти на всяко регистрирано от ветеринарните лекари домашно куче;

(7)(стара ал. 4 с Решение № 192/16.05.2012г.) Ветеринарните лекари са длъжни до десето число на месеца, следващ отчетния период да изпращат в отдел „Екология” на общинска администрация ежемесечна справка за регистрираните от тях домашни кучета. Ветеринарните лекари подават справка в отдел „Екология” дори в случаите, когато през съответния месец няма регистрирани домашни кучета.

Чл. 8.(изм. с Решение № 192/16.05.2012г.) При извеждане на животно-компаньон на обществено място собственикът и/или придружителят е длъжен:

1. Да не оставя животното-компаньон без надзор, да не го извежда без повод, а за агресивни кучета - и без намордник;

2. Да вземе мерки животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото след дефекация;

3. Да вземе мерки животното да не създава опасност за хора или други животни;

4. При извеждане на кучето да носи ветеринарномедицинския паспорт на животното и регистрационната карта, издадена от общината съгласно чл.7 ал.3 от настоящата наредба, и да ги представя при проверка.

5. Да не използва животни - компаньони за комерсиални цели – просия и хазарт;

Чл. 9. Забранява се разхождането на кучета с тегло над 10 кг от малолетни лица.

Чл.10.(изм. с Решение № 192/16.05.2012г.) Забранява се разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. Местата, забранени за разходка на кучета, се определят със заповед на Кмета на Общината.

Чл.11.(нов с Решение № 192/16.05.2012г.) Забранява се храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради.

Чл.12.(нов с Решение № 192/16.05.2012г.) Забранява се храненето на безстопанствени животни с необработени термично месни продукти (сурово месо, кокали, карантия и др.)

Чл.13. (изм. с р-е №719/12.11.2009г.; стар чл. 11 с Решение № 192/16.05.2012г.) Куче без надзор се счита за безстопанствено и подлежи на залавяне и настаняване в приют за безстопанствени животни.Чл. 14. (1)(стар чл. 12 с Решение № 192/16.05.2012г.) Собственик, чието куче е изгубено, избягало или откраднато е длъжен да уведоми писмено отдел „Екология” при община Русе в тридневен срок от узнаването.

(2). В двудневен срок от получаване на уведомлението по ал.1 отдел „Екология” информира приютите за безстопанствени животни на територията на Община Русе за обстоятелствата по ал.1.
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница