Закон за управление на отпадъците § По смисъла на този закон: "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамеряваДата30.04.2018
Размер79.2 Kb.
#66963
ТипЗакон
Закон за управление на отпадъците

......................................

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от следните категории:

а) остатъци, получени в процеса на производството или след консумацията на продукти, които не са изброени по-долу - код Q1;

б) продукти, неотговарящи на съответните стандарти - код Q2;в) продукти с изтекъл срок на годност или на максимална ефективност - код Q3;

г) материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били разлети, разпилени, изгубени или по друг начин са им причинени щети, увреждащи непоправимо първоначалните им качества, включително материали и оборудване, замърсени при злополука - код Q4;

д) материали, замърсени вследствие на планирани действия (остатъци след операции по почистване, опаковки, съдове и други подобни) - код Q5;

е) неизползваеми части (употребени батерии, изхабени катализатори и други подобни) - код Q6;ж) вещества, които повече не притежават необходимите качества и свойства и не могат да се използват по предназначение (замърсени киселини, замърсени разтворители, отработени охлаждащи соли и други подобни) - код Q7;

з) остатъци от промишлени дейности (шлаки, утайки от дестилация и други подобни) - код Q8;

и) остатъци от пречиствателни дейности (утайки от скрубери, прах от ръкавни филтри, отработени филтри и други подобни) - код Q9;

к) остатъци от режещи и полиращи машини (стружки, нагари и други подобни) - код Q10;

л) остатъци от добива и обогатяването на суровини (остатъци от минната промишленост, отпадъчни нефтопродукти и други подобни) - код Q11;

м) примесени с вредни вещества материали (масла, замърсени с полихлорирани бифенили и други подобни) - код Q12;

н) всички материали, вещества или продукти, чието използване е забранено със закон - код Q13;

о) продукти, за които притежателят не намира по-нататъшна употреба (ненужни вещи от селското стопанство, бита, търговията, канцелариите, магазините и други подобни) - код Q14;

п) замърсени материали, вещества или продукти, получени в резултат на дейности по възстановяване на земната повърхност - код Q15;

р) други материали, вещества или продукти, които не са включени в категориите по букви "а" - "п", от които притежателят им се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи - код Q16.

2. "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

3. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.4. "Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

5. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

6. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

7. "Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.

8. "Обезвреждане на отпадъците" е всяка от следните операции, обозначена със съответния код:

а) депониране (наземно или подземно) - код D1;

б) обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви) - код D2;

в) дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани) - код D3;

г) повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения) - код D4;

д) специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда) - код D5;

е) изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани - код D6;

ж) изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т. ч. инжектиране под морското дъно - код D7 ;

з) биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се обезвреждат по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D8;

и) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите по букви "а" - "м") - код D9;

к) наземно изгаряне (инсинерация) - код D10;

л) изгаряне в море - код D11;

м) постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) - код D12;

н) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D13. При отсъствие на друг подходящ код D този код може да включва предварително третиране преди обезвреждането, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране или разделяне преди подлагане на някоя от операциите с кодове D1 - D12.

о) препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите по букви "а" - "н" - код D14;

п) съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им - код D15.

9. "Рециклиране на отпадъците" е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства.

10. "Преработване на отпадъци" е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

11. "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

12. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

13. "Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци.

14. "Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

15. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

16. "Повторно използване" е използването на отпадъците като продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма за същата цел.

17. "Оползотворяване на отпадъците" е всяка от следните операции, обозначена със съответния код:

a) използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия - код R1;

б) пречистване или регенериране на разтворители - код R2;

в) рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане - код R3;

г) рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения - код R4;

д) рециклиране или възстановяване на други неорганични материали - код R5;

е) регенериране на киселини и основи - код R6;

ж) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването - код R7;

з) възстановяване на компоненти от катализатори - код R8;

и) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла - код R9;

к) обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда - код R10;

л) използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви "а" - "к" - код R11;

м) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви "а" - "л" - код R12. При отсъствие на друг подходящ код R този код може да включва предварително третиране преди оползотворяването, като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11.

н) съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - код R13.

18. "Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране - код С.

19. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност - код Т.

20. "Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.

21. "Временно съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:

а) три години при последващо предаване за оползотворяване;

б) една година при последващо предаване за обезвреждане.

22. "Грубо нарушение" са такива действия или бездействия на заявителя, които са довели до въздействия над допустимите норми за въздействие върху компоненти на околната среда или човешкото здраве, установени и документирани по съответния ред от компетентните органи.

23. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) "Системно нарушение" е извършване на три или повече нарушения, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.

24. "Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" е осъществяване на разпоредителни сделки с отпадъци от черни и цветни метали, както и свързаните с тях дейности (събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране, механична обработка и други).

25. "Свързани лица" са:

а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

б) работодател и работник;

в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

г) съдружниците;

д) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

з) лицата, едното от които е търговски представител на другото.26. "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и което управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

27. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Пазарна цена" е цената по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Каталог: downloads -> Edition 06 2012
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
Edition 06 2012 -> Национална агенция за приходите
Edition 06 2012 -> №2 1113 от 16. 06. 2010 г относно третиране по реда на зкпо и зддс на върнати вестници


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница