Закон за управление на отпадъците Подзаконови нормативни актове по прилагане на зуостраница1/14
Дата17.08.2018
Размер1.13 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА РУЕН 2015 – 2020 Г.СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

 1. Въведение

 2. Обхват на Програмата

 1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 1. Законодателна рамка за управление на отпадъците в България

 1. Закона за опазване на околната среда

 2. Закон за управление на отпадъците

 3. Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО

 4. Закон за местните данъци и такси

 5. Закон за устройство на територията

 6. Рамкови национални документи, свързани с управлението на отпадъците

 1. Европейско законодателство

 1. Законодателство на ЕС за управление на отпадъците

 2. Стратегия на Европейската общност относно бъдещото управление на битовите отпадъци

 1. Принципи за управление на отпадъците

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

 1. Географска характеристика на територията на общината

 2. Административно-териториална характеристика

 3. Социално-демографска характеристика

 4. Икономическо развитие на Общината. Стопански дейности

 5. Екологична характеристика

 1. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 1. Данни за отпадъците, съществуващо състояние

 1. Битови отпадъци

 2. Строителни отпадъци

 3. Растителни отпадъци

 4. Производствени отпадъци

 1. Съществуващи практики за третиране и транспортиране на отпадъците

 2. Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

 3. Предварително третиране и обезвреждане на отпадъците

 4. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

 5. Внасяне и изнасяне на отпадъци

 6. Администриране на дейностите по управление на отпадъците

 7. Проучване, прогнозиране, планиране

 8. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците

 1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И МЕРКИ, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ПРИЛАГАНЕТО ИМ

 1. Компоненти на отпадъчния поток и отговорности за управление на отпадъците от тях

 2. Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците

 3. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

 1. Национални цели

 2. Регионални цели

 3. Въвеждане на системи за разделно събиране с цел оползотворяване и рециклиране на отпадъци

 4. Домашно компостиране

 5. Информационни кампании

 6. Мерки

 1. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране

 1. Разработване и прилагане на системи за събиране на опасни отпадъци

 2. Събиране и транспортиране на смесени БО

 1. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

 2. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

 3. Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в областта

 4. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците

 5. Управление на специфични потоци отпадъци в съответствие с изискванията на националното законодателство

 1. Отпадъци от опаковки

 2. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 3. Батерии и акумулатори

 4. Излезли от употреба моторни превозни средства

 5. Отработени масла

 6. Едрогабаритни отпадъци

 7. Опасни отпадъци от домакинства

 8. Излезли от употреба гуми

 9. Отпадъци от хуманната медицина

 10. Утайки от пречиствателни станции за отпадни води

 1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

 1. Възможности за финнасиране

 2. Приоритетни инвестиционни проекти

 1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

I. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

1. Въведение

Програмата за управление на отпадъците на община Руен за 2015 – 2020г. се прави във връзка с §11 и чл.52, ал.3, т.1. и т.2 от Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр.53 от 13.07.2012г., в сила от 13.07.2012г., съгласно, които, приетите програми по чл.29, ал.1, т.1 от отменения ЗУО запазват своето действие до изтичането на срока им, но не по-късно от две години от влизането в сила на Закона и че програмите се актуализират при промяна във фактическите и/или нормативните условия. Промяната в нормативната база по отношение на управление на отпадъците в национален план променя и определени схеми и досегашни практики. Разработеният нов План за управление на отпадъците за периода 2015-2020г. дава нови насоки и предвиждания, които следва да се имат в предвид в настоящата актуализация, съгласно чл.52, ал.4 от ЗУО.Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Руен е разработена с основната цел да се определят необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в община Руен, като елемент на интегрирана Регионална система за управление на отпадъците на регион Бургас, в която влизат общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, чрез която да се постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на управление на отпадъците.

2. Обхват на Програмата

Обхватът и съдържанието на Програмата за управление на отпадъците на община Руен е в съответствие с Методическите указания за разработване на общински и регионални програми за управление на дейностите по отпадъците, и структурата, целите и предвижданията в приетия от МС на 22.12.2014г. Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г.

Програмата за управление на отпадъците обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.

II. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. Законодателна рамка за управление на отпадъците в България

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на отпадъците (ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със съответните подзаконови нормативни актове са основните закони в областта на управление на отпадъците в България. Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние върху развитието на сектор „Управление на отпадъците”, като по - важните от тях са споменати в този раздел от Програмата.

1.1. Закона за опазване на околната среда

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. Законът очертава принципите за защита на компонентите на околната среда – като например “устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи.

1.2. Закон за управление на отпадъцитеДо приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците” и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности по отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална, общински и фирмени програми за управление на отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за неизпълнение. За първи път се дефинират понятията „отпадък”, „причинител” и „притежател” на отпадъци. С този закон се въвежда и принципа за „разширена отговорност на производителите” чрез изискване към производителите и вносителите на продукти, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци, да заплащат продуктови екотакси. За детайлизиране разпоредбите на закона впоследствие са утвърдени редици подзаконови нормативни актове.

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003г., доразвива философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна член на ЕС през 2007г., законодателството в сектора е хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане на реални действия от местните власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и за преминаване към регионален принцип на управление на битовите отпадъци.

Законът за управление на отпадъците, в сила от юли 2012 г. въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на управление на отпадъците. Той въвежда за първи път конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на масово разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно контролните функции на институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона.

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са: • количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат общините, в следните срокове и количества:

   • до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло

   • до 1 януари 2020 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло

   • до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.

 • Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.

 • Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:

   • до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;

   • до 1 януари 2020 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;

   • до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

 • Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители и за курортните населени места.

 • Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители и при необходимост в други населени места

 • Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г.

 • Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез регионални съоръжения и организация.

 • Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането.

 • Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006, изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и възможните случаи на ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези отпадъци.

Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет през януари 1996 г (обн., ДВ, бр.8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 от 1999 г.) са ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво конвенцията се прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.

1.3. Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, могат да се обособят в четири групи:

Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и инсталации:


 • към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

 • за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци

 • за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци

 • за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

 • към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни потоци:

 • за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

 • за строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали

 • две отделни наредби за третиране и за разделно събиране на био-отпадъците

 • ПХБ

 • за опаковки и отпадъци от опаковки

 • ИУЕЕО

 • ИУМПС

 • за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори

 • за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

 • за автомобилни гуми

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци чрез икономически инструменти:

 • за отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци

 • за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички)

 • за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на отпадъци.

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:

 • за класификацията на отпадъците

 • за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно отпадъците.

Съответствие с европейското право в сектор отпадъци

Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в съответствие с европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците”. Констатираните от ЕК пропуски в националното законодателство - нетранспониране в срок на Директива 2010/75/ЕС относно индустриалните емисии (част „Отпадъци”) и на Директива 2011/97/ЕС за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък - са отстранени и съответните наредби са приети.

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗУО

Наредба № 7 от 19.9.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.9.2013 г.)

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.9.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.9.2013 г.)

Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп.,бр. 76/30.08.2013 г.)

Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. )

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013г.)

Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.9.2004 г., обн., ДВ, бр. 19 от 23.9.2004 г.).

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.9.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.9.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 90 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.)

1.4. Закон за местните данъци и такси

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ):

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и други; Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци.

1.5. Закон за устройство на територията

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на техническата инфраструктура. Това създава допълнителни административни бариери и забавяния на планирането и изграждането им, тъй като се изисква изработването на специален ПУП, дори ако теренът е определен с ОУП или ПУП за промишлени цели, т.е. неясен остава въпросът защо на терени, определени с устройствен план като промишлени, на които могат да се изграждат енергийни, химически, металургични и други подобни обекти, могат да стартират проекти за отпадъци, например компостираща или сепарираща инсталация, но след провеждане на процедура за нов ПУП. От гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория строеж от общо осем категории, като първа категория са най-сложните и рискови, а осма категория – с незначителен риск и сложност.


Каталог: wp-content -> uploads -> oksreda
uploads -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
oksreda -> Програма за развитие на селските райони псов пречиствателна станция за отпадъчни води


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница