Закон за условията и реда за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство г л а в а п ъ р в а Основни положения ЧДата11.01.2018
Размер211.5 Kb.
ТипЗаконЗАКОН
ЗА Условията и реда за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство
Г л а в а п ъ р в а
Основни положения
Чл. 1. С този закон се определят:

 1. изискванията към физическите лица – еднолични търговци, и юридическите лица за извършване на строителство в Република България;

 2. условията и редът за вписване на лица, извършващи строителство, в Единния национален професионален регистър на строителите, наричан по-нататък “Професионален регистър”;

 3. условията и редът за водене и съхраняване на Професионалния регистър.

Чл. 2. Законът цели да създаде условия за:

 1. идентифициране на лицата, извършващи строителство, и провеждане на ефективен контрол върху дейността им;

 2. защита интересите на гражданите, на държавните и обществените органи и други организации, ползващи строителни услуги;

 3. подобряване управлението на строителната дейност;

 4. повишаване на отговорността на строителя за постигане на съществените изисквания към строежите и повишаване на качеството на строителната продукция;

 5. прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство.

Чл. 3. Законът се отнася за всички физически лица - еднолични търговци, и юридически лица, извършващи строителство на територията на Република България, наричани по-нататък “строители”.

Г л а в а в т о р а


ИЗИСКВАНИЯ при изпълнението на СТРОЕЖИТЕ
Чл. 4. Строежите от първа до пета категория включително по чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) могат да се изпълняват само от строители, които са вписани в Професионалния регистър на Камарата на строителите в България.

Чл. 5. Лицата, които подписват актовете и протоколите по време на строителството и заверяват екзекутивната документация при завършване на строежа подписват посочените строителни книжа само след като строителят и неговите подизпълнители представят удостоверение за вписване в Професионалния регистър на Камарата на строителите в България за изпълнение на съответната категория строеж и/или на съответните строителни и монтажни работи.

Чл. 6. (1) Строителят задължително назначава по трудов договор висококвалифициран специалист – строителен инженер, който осъществява контрола по качеството на влаганите в строежите строителни продукти (материали, суровини, полуфабрикати, заготовки, строителни конструкции и др.).

(2) Контрольорът по качеството наблюдава за допуснати отклонения от нормите, стандартите, договорите, договореното качество, срока и цената. Той установява причините за тези отклонения, прави анализ и предлага на строителя решения за коригиране и възстановяване на допуснатите отклонения.”


Г л а в а т р е т а


КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ. учредяване и органи на управление
Чл. 7. (1) Камарата на строителите в България (Камарата на строителите) е професионална организация на строителите, учредена като юридическо лице със седалище София.

(2) Камарата на строителите осъществяват дейността си на територията на страната посредством областни структури - колегии.

Чл. 8. Камарата на строителите:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;

2. изготвя кодекс по професионална етика на строителите и упражнява контрол по спазването му;

3. не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;

4. създава условия за свободен избор на строители от страна на клиента (инвеститора);

5. изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани със строителството;

6. осъществява сътрудничество със сродни камари (професионални организации) на европейско и международно равнище;

7. извършва други дейности, предвидени в устава й.Чл. 9. За изпълнение на основните цели по чл. 8 Камарата на строителите:

1. води и поддържа Професионалния регистър;

2. организира и провежда курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски правила и стандарти;

3. издава удостоверение за вписване в Професионалния регистър;

4. определя цени за вписване в Професионалния регистър.

Чл. 10. Органи на Камарата на строителите са общото събрание и управителният съвет.

Чл. 11. Камарата на строителите се представлява от председателя на управителния съвет.

Чл. 12. (1) Общото събрание на Камарата на строителите е редовно или извънредно.

(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.

(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.

Чл. 13. (1) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят с устава на Камарата на строителите.

(2) Делегати на общото събрание се определят при условията и по реда, определени с устава на Камарата на строителите.

Чл. 14. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от гласувалите. Членовете на управителния съвет се избират с тайно гласуване.

Чл. 15. (1) Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва устава на камарата;

2. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

3. приема отчетите на управителния съвет;

4. определя размера на членския внос и размера на отчисленията от приходите на областните колегии;

5. приема бюджета на камарата.

(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

Чл. 16. (1) Управителният съвет се състои от председател, 10 членове и председателите на областните колегии на Камарата на строителите.

(2) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения се определят с устава на Камарата на строителите.

Чл. 17. Управителният съвет:

1. избира председател на камарата между своите членове;

2. свиква общо събрание на камарата;

3. управлява имуществото на камарата;

4. създава и поддържа Професионалния регистър;

5. изпълнява други функции, възложени му с устава на камарата.

Чл. 18. (1) В областите се учредяват областни камари на строителите, в които членуват лицата по адрес на регистрация.

(2) Областните камари не са юридически лица.

(3) Структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на областните камари се уреждат с устава на Камарата на строителите.

Чл. 19. (1) Бюджетът на Камарата на строителите се определя за една година.

(2) Приходът на Камарата на строителите се формират от:

1. еднократни встъпителни вноски;

2. годишни вноски на членовете;

3. цени за услуги, извършвани от камарата, които се определят от управителния съвет;

4. дарения, помощи и други постъпления.

Г л а в а ч е т в ъ р т а


Професионален регистър на Строителя
Чл. 20. (1) В Професионалния регистър на строителя се вписват всички лица и техните клонове, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137 ЗУТ на територията на Република България, включително лицата, изпълняващи отделни видове строителни и монтажни работи по смисъла на ЗУТ.

(2) Вписването в Професионалния регистър се извършва по категории строежи (строежи от първа и втора категория и строежи от трета, четвърта и пета категория) и по отделни видове строителни и монтажни работи за изпълнението на които лицето трябва да докаже съответствие с изискванията на този закон.

(3) Лицата, вписани в Професионалния регистър за изпълнението на строежи от първа и втора категория и получили удостоверение за тях, могат да изпълняват всички категории строежи. Лицата, вписани в Професионалния регистър за изпълнението на строежи от трета, четвърта и пета категория и получили удостоверение за тях, могат да извършват само посочените категории строежи.

(4) Лицата, вписани в Професионалния регистър, могат да изпълняват само тези строителни и монтажни работи, за които са вписани в регистъра и са получили съответното удостоверение, в съответствие с изброените групи и класове от раздел 45 “Строителство”, посочени в приложението.Чл. 21. (1) В Професионалния регистър се вписват строители, които отговарят на следните административни, технически и финансови изисквания:

1. да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

2. да нямат парични задължения към държавата или към съответната община по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

3. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. притежават необходимата организация и комплектуваност за изпълнение на строителните и монтажни работи, които са заявили за вписване в регистъра;

5. разполагат с изискващото се техническо оборудване (средства) за извършване на заявените строителни и монтажни работи и с необходимия постоянен инженерно-технически персонал, нает по валидни трудовоправни отношения, включително за техническо ръководство на строежите, за контрол на качеството на влаганите в строежите строителни продукти (материали, суровини, полуфабрикати, строителни конструкции, системи и др.), за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, , както и с други лица, за които нормативно се изисква да са на безсрочен трудов договор;

6. наетият инженерно-технически персонал притежава техническа правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност по отношение на действащото техническото и трудово законодателство;

7. наетите работници притежават подходяща професионална квалификация, достатъчни практически знания и умения за изпълнение на извършваните строителни дейности;

8. имат валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията им, свързани с цялостното изпълнение на строителството или на отделни строителни и монтажни работи.

(2) За вписване в Професионалния регистър при изпълнението на строежи от първа и втора категория съгласно чл. 137 ЗУТ освен на посочените изисквания по ал. 1 строителите трябва да отговарят и на следните условия:

1. средносписъчната численост на персонала да е не по-малко от 50 човека;

2. годишният оборот за предходната финансова година да е не по-малък от 1 500 000 лв. и стойносттта на дълготрайните материални активи за предходната финансова година да е над 200 000 лв.;

3. да притежават сертифицирана система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001.

(3) В Професионалния регистър се вписват чуждестранни лица със седалище държава - член на Европейския съюз, при условията на взаимност.Чл. 22. Професионалният регистър съдържа административна, техническа и финансова информация за строителите.

Чл. 23. Административната информация за строителите включва:

 1. вид, наименование, седалище, адрес и фирмено дело на строителя или съответните регистрационни данни съгласно законодателството по регистрация на строителя;

 2. органите и лицата, които представляват строителя, и начина на представляване;

 3. БУЛСТАТ и данъчен номер.

Чл. 24. Техническата информация за строителите включва:

 1. численост и квалификация на заетите лица;

 2. данни за техническите ръководители, контрольорите по качеството и контрольорите по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, назначени по трудов договор;

 3. проведено професионално обучение на инженерно-техническия персонал и работниците през последните 3 години;

 4. описание на притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване (по видове, брой и технически показатели);

 5. документи, установяващи правото на строителя и на неговите работници да извършват строителство, свързано с изграждане или ползване на съоръжения с повишена степен на опасност;

 6. списък на строежите, изпълнени през последните 3 години, по вид, местонахождение и обем в стойностно изражение.

Чл. 25. Финансовата информация за строителите включва:

 1. годишните счетоводни отчети на строителя за последните 3 години;

 2. документи, доказващи редовността на изплащане на задълженията към държавата, общественото осигуряване и банките.

Чл. 26. (1) Заявления за вписване в Професионалния регистър се подават в Камарата на строителите в България чрез съответната областна строителна камара, на чиято територия се намира седалището на строителя. Заявленията се съставят по образец, утвърден от управителния съвет на Камарата на строителите в България.

(2) Към заявлението за вписване се прилагат следните документи:

1. заверено копие от решението за вписване в търговския регистър при съответния окръжен съд или легализирани документи на строителя съгласно законодателството по неговата регистрация;

2. удостоверение за актуална съдебна регистрация или легализиран документ съгласно законодателството по регистрация на строителя;

3. декларация, че строителят не е в процес на преобразуване, приватизация, план за оздравяване или ликвидация и не е в производство по несъстоятелност;

4. документи (лицензи, сертификати и др.), разрешаващи на строителя или на неговите работници да извършват строителство, свързано с изграждане или ползване на съоръжения с повишена степен на опасност;

5. данни за числеността на персонала по категории и възрастов състав;

6. данни за техническите ръководители и работниците, които са в трудовоправни отношения със строителя (трите имена, ЕГН, трудов стаж, дата на сключване на трудовия договор, дата на изтичане на срочните трудови договори и т.н.);

7. копия от документи, удостоверяващи техническата правоспособност на техническите ръководители и квалификацията на работниците;

8. доказателства за проведено квалификационно обучение на инженерно-техническия персонал и на работниците през последните 3 години;

9. описание на притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни работи (по видове, брой, година на доставка и технически параметри);

10. информация за изпълнените от строителя строежи през последните 5 години (вид и местонахождение на строежите, обем на изпълненото строителство, имена и адреси на възложителите);

11. препоръки за изпълнените строежи;

12. годишните счетоводни отчети на строителя за последните 3 години;

13. банкови препоръки;

14. документи, доказващи редовността на изплащане на задълженията към държавата, общественото осигуряване и банките;

15. документи, удостоверяващи средната продължителност в дни на изплащане на задълженията към доставчици, подизпълнители и др.;

16. копия от застрахователните полици за доказване на застрахователна осигуреност.

(3) За вписване в Професионалния регистър при изпълнението на строежи от първа и втора категория съгласно чл. 137 ЗУТ освен документите по ал. 2 се представят и документи, удостоверяващи спазването на условията на чл. 21, ал. 2 от този закон.

Чл. 27. (1) Областните камари проверяват подадените заявления и и при наличие на нередовности изпращат съобщение до заявителите за отстраняването им в 7-дневен срок. Областната камара изпраща заявленията и приложените документи до председателя на Камарата на строителите в България с мотивирано предложение за вписване или отказ за вписване в Професионалния регистър.

(2) Вписването или отказът за вписване в Професионалния регистър се извършва от председателя на управителния съвет на Камарата на строителите в България.Чл. 28. (1) Актът за вписване или отказът за вписване в Професионалния регистър се съобщава на заявителя.

(2) За извършеното вписване на заявителя се издава удостоверение, в което се отбелязват съответните категории строежи съгласно чл. 137 ЗУТ, и/или строителните и монтажни работи, за изпълнението на които лицето е вписано в Професионалния регистър.Чл. 29. (1) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено председателя на Камарата на строителите в България в 14-дневен срок за всяка промяна на обстоятелство, вписано в Професионалния регистър.

(2) Регистрираното лице е длъжно да представи в Камарата на строителите в България в 14-дневен срок от изтичане на съответната финансова година копие от годишния счетоводен отчет заедно с документи, доказващи редовността на изплащане на задълженията към държавата, общественото осигуряване и банките, и документи за установяване на техническата информация по чл. 24 за изтеклата година.

(3) Уведомяването по ал. 1 и представянето на документите по ал. 2 се извършват чрез съответната областна строителна камара.

Чл. 30. (1) Регистрираното лице се заличава от Професионалния регистър при:


 1. прекратяване на юридическото лице на строителя;

 2. неосъществяване на строителна дейност за срок от 3 години;

 3. неспазване на изискването по чл. 29, ал. 1 повече от три пъти в рамките на 3 последователни календарни години;

 4. неспазване на изискването по чл. 29, ал. 2;

 5. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, освен в случаите на наследяване;

 6. при влязло в сила решение за обявяваване в несъстоятелност;

 7. при несъответствие с условията по чл. 21, ал. 2.

(2) Заличаването се извършва с акт на председателя на Камарата на строителите в България.

Чл. 31. Отказът за вписване в Професионалния регистър и заличаването от него могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

Чл. 32. Със заличаването се обезсилва издаденото удостоверение за вписване в Професионалния регистър. Строителят е длъжен да върне удостоверението за вписване в тридневен срок от влизане в сила на акта за заличаването.

Чл. 33. (1) Всяко лице може да поиска справка за лицата и вида на дейността, по която са вписани в Професионалния регистър.

(2) Лицата, които по силата на служебните им задължения имат достъп до информация в Професионалния регистър, нямат право да я огласяват на трети лица, освен след писменото съгласие на регистрираното лице.Чл. 34. (1) За изгубено или унищожено удостоверение за вписване в Професионалния регистър лицето е длъжно в тридневен срок да уведоми писмено председателя на Камарата на строителите в България.

(2) Дубликат на изгубено или унищожено удостоверение за вписване в Професионалния регистър се издава по решение на председателя на Камарата на строителите в България по искане на регистрираното лице.Чл. 35. За извършеното вписване, заличаване или промяна на вписани в Професионалния регистър обстоятелства, както и за изгубено, унищожено или обезсилено удостоверение за вписване в Професионалния регистър председателят на Камарата на строителите в България прави съобщение в Информационния бюлетин на камарата.

Чл. 36. Стойността на извършените услуги по вписване в Професионалния регистър се определя по тарифа, приета от управителния съвет на Камарата на строителите в България.

Чл. 37. (1) В Камарата на строителите в България се създава специализирано звено за организиране, водене, поддържане и ползване на Професионалния регистър на строителя, както и за съхраняване на документацията, свързана с регистрацията.

(2) Специализираното звено: 1. дава информация на строителите за условията и реда за вписване в Професионалния регистър;

 2. подготвя образци на заявления и други документи, свързани с вписването в Професионалния регистър;

 3. подпомага технически дейността на председателя на Камарата на строителите в България при издаване на актове за вписване, заличаване и отказ за вписване в Професионалния регистър.

Г л а в а п е т а


АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 38. Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:

1. за изпълнението на строежи от първа и втора категория съгласно чл. 137 ЗУТ, без да е налице вписването им в Професионалния регистър - в размер от 5000 до 50 000 лв.;

2. за изпълнението на строежи от трета, четвърта и пета категория съгласно чл. 137 ЗУТ, без лицето да е вписано в Професионалния регистър - в размер от 3000 до 20 000 лв.

Чл. 39. (1) Установяването на нарушенията по този закон, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в този закон не е предвидено друго.

(2) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от служители на ДНСК.

(3) Наказателните постановления се издават от началника на ДНСК или от упълномощени от него длъжностни лица.

(4) Наказателни постановления, с които на юридически лица и на еднолични търговци е наложена имуществена санкция в размер до 5000 лв. включително, не подлежат на обжалване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на националното учредително събрание на Камарата на строителите в България, както и на областните събрания за избор на делегати за националното учредително събрание се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в "Държавен вестник" в едномесечен срок от влизане в сила на този закон.

(2) Участници в областните събрания за избор на делегати на националното учредително събрание на Камарата на строителите в България могат да бъдат всички лица, които осъществяват строителна дейност на територията на Република България и в двумесечен срок от влизане в сила на този закон подадат заявление за участие в областните събрания.

(3) Лицата по ал. 2 с адрес на управление на територията на съответната област подават заявления до областните управители, придружени от удостоверение за актуално състояние на физическото лице - едноличен търговец, или на юридическото лице, издадено не по-рано от един месец от подаване на заявлението.

(4) В двумесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 областните управители организират, насрочват и провеждат областните събрания за избор на делегати за националното учредително събрание на Камарата на строителите в България.

(5) Областните събрания избират делегати за националното учредително събрание на Камарата на строителите в България при норма на представителство по един представител за всеки 10 подали заявление по ал. 3.

(6) В 14-дневен срок от провеждането на областните събрания за избор на делегати областните управители изпращат протоколите с резултатите от изборите до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 2. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по § 2, ал. 6 министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава временна комисия за подготовка на проектоустава на Камарата на строителите в България и насрочва дата за провеждане на националното учредително събрание.

(2) Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на националното учредително събрание.

(3) Националното учредително събрание се председателства от най-възрастния делегат.

(4) Националното учредително събрание приема устава на Камарата на строителите в България и избира управителния съвет при условията и по реда, предвидени в този закон.§ 3. (1) От датата на учредяването на Камарата на строителите в България се прекратява без ликвидация Сдружение „Българска строителна камара”, рег. по фирм.дело № 17265/1991 г. на Софийския градски съд. Всички активи, пасиви, права и задължения по баланса на прекратеното сдружение се поемат от Камарата на строителите в България.

§ 4. Заварените към момента на влизане на закона в сила строители са длъжни в шестмесечен срок да поискат вписване в Професионалния регистър.

§ 5. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 231 думите „за издаване на разрешения” се заличават, а думите „физически и юридически лица” се заменят с „физически лица - еднолични търговци, и юридически лица”.

2. В чл. 163а се правят следните изменения и допълнения:

а) създават се нови ал. 1, 2, 3, 4 и 5:

„(1) Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.

(2) Технически правоспособни са местни и чуждестранни лица от държава - член на Европейския съюз, при условията на взаимност, с висше образование по технически науки или завършили средно образование с четиригодишен срок на обучение и с професионални направления “Строителство и геодезия”, “Електротехника и енергетика”, “Металообработване и машиностроене”.

(3) Лицата с висше образование по технически науки могат:

1. да извършват техническо ръководство на строежи без ограничение в обема на строителните и монтажни работи съобразно признатата специалност; 1. да изпълняват цялостно техническо ръководство на строежи, при условие че:

а) притежават квалификация “строителен инженер” и имат най-малко 3 години професионален стаж;

б) притежават квалификация “архитект” или друга инженерна техническа квалификация и имат най-малко 5 години техническа практика в строителството.

(4) Лицата, завършили средно образование, с четиригодишен срок на обучение могат да изпълняват:


 1. професия „строителен техник” с професионално направление „Строителство и геодезия” - специализирано техническо ръководство на строежи без ограничения в обема на строителните и монтажни работи на строежите, в случай че имат 5 години професионален стаж;

 2. професия „електротехник” с професионално направление „Електротехника и енергетика” - специализирано техническо ръководство на електроразпределителните мрежи, инсталации, уредби и др. без ограничения в обема на строителните и монтажни работи, в случай че имат 5 години техническа практика в строителството;

 3. професия „машинен техник” с професионално направление „Металообработване и машиностроене” - специализирано техническо ръководство на монтажа на машини, инсталации съоръжения и др. без ограничения в обема на строителните и монтажни работи, в случай че имат 5 години техническа практика в строителството.

(5) Извън случаите по ал. 2 техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.”;

б) досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 6 и 7.


Приложениекъм чл. 20, ал. 4


Раздел

Група

Клас

Наименование на позицията

45

Строителни и монтажни работи45.1Работи по подготовка на строител-ната площадка

45.11

Работи по събаряне и разчистванена сгради; земни работи

45.12

Сондажни и пробивни работи45.2Строителни и монтажни работи насгради и строителни съоръженияили на части от тях

45.21

Строителни и монтажни работипо общо изграждане на сгради истроителни съоръжения

45.22

Покривни и хидроизолационниработи

45.23

Строителни и монтажни работи напътища, самолетни писти и спорт-ни терени

45.24

Строителни и монтажни работи нахидротехнически съоръжения

45.25

Други специализирани строител-ни и монтажни работи45.3Строителни и монтажни работи наинсталации

45.31

Строителни и монтажни работи наелектрически инсталации

45.32

Изолационни строителни работи

45.33

Строителни и монтажни работи натръбопроводни инсталации

45.34

Строителни и монтажни работи надруги инсталации45.4Довършителни строителни работи

45.41

Работи по полагане на мазилки

45.42

Монтажни работи на дограма,интериорни и други завършващиелементи

45.43

Работи по полагане на подови нас-тилки и стенни облицовки

45.44

Работи по боядисване и стъклопо-ставяне

45.45

Други довършителни строителниработи45.5Услуги по даване под наем настроителни машини и оборудване,с оператор

45.50

Услуги по даване под наем настроителни машини и оборудване,с оператор

Забележка. Посочените в таблицата раздел, група, клас и наименование на позицията са в съответствие с Националната класификация на икономическите дейности, утвърдена от председателя на Националния статистически институт на основание чл. 9, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката, обнародвана като притурка на "Държавен вестник" (бр. 1 от 2003 г.).


стр.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница