Закон за устройство на територията, обн. Дв, бр. 1/02. 01. 2001г. Наредба №8 от 28. 07. 1999 г за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места в сила от 14. 09. 1999гДата21.01.2018
Размер70.17 Kb.
ТипЗакон

ОБЕКТ: “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градска среда“


ПОДОБЕКТ2: «ЕТАП 10 - бул. „Сливница” ПИ 10135.1508.74 - градинка „Севастопол”

.Част І. Общи положения.1.База на която е разработен проекта.

Проектът е изработен в съответствие със спечелила архитектурен конкурс концепция на основата на съгласувана с инсталационните предприятия НЕК, ВиК, Виваком, подземен кадастър на Община Варна, НИНКН/МК, виза за проектиране от 05.07 2012 год. и задание от Възложителя.

Проектът е изготвен в съответствие с изискванията на сега действащата нормативна база:


 • Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.);

 • Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от Министерство на Енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 15.01.2005г.;

 • Закон за устройство на територията, обн. ДВ, бр.1/02.01.2001г.

 • Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места в сила от 14.09.1999г.

Изпълнението на проекта да се извърши съгласно тези правилници и допълненията им по време на строителството.

1.2.Описание и цел на строежа.

Настоящият проект има за цел да обедини исторически създалите се фрагменти на зоната в градска среда, наситена с полезна и интересна информация, ясни и лесни за следване маршрути и деликатна естетика. Концепцията на авторския колектив е максимално опростена концепция, с цел яснота и икономичност. Състои се в систематичното прилагане на три компонента, които в комбинация да създадат множество разнообразни градски ситуации за взаимодействие с гостите си - пешеходната зона на Варна е изключително важно пространство, което е лицето и сърцето на града ни: • Пръстени – микроплощади с вградена тематична информация, които служат като лесни за описание дестинации и интересни за разгадаване системи;

 • Пътеки – ясни за следване връзки между микроплощадите, които са буквално изтъкани от настилката и правят ориентацията лесна, като в същото време обобщават естетиката на цялата пешеходна зона.

 • Градска зеленина – вмъкната навсякъде по протежение на пешеходната зона, така че да създаде усещането за цялостна връзка с природата, която избива изпод пръстените и пътеките, и напомня за своята сила.

Трите компонента създават ясна и богата на информация и емоции пешеходна среда, която е директно свързана с живота на Варна и нейните история и характер. Предложената система е гъвкава и лесно адаптивна към бъдещи намеси в благоустрояването на територията на резервата.

Оформяне на микроплощади: имената на микроплощадите са „Духовност”, „Независимост (Личности)”, „Варна”, „България”, „Свят”, „Море и парк”. За връзка между микроплощадите се оформят пътеки, изпълнени от керамични и каменни блокчета със съответни вид, цвят и текстура. Те са ограничени от двете страни с преходни зони до сградите, редени по ръчен метод.

Целта на настоящата разработка е да даде проектно решение за нов облик на градинското пространство на „Севастопол”.

Пешеходната зона и площадното пространство се явяват външно съоръжение, без клас по функционална пожарна опасност, по смисъла на таблица № 1 от Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.);

Предназначението му, освен основната му функция, е и осигуряване на път за противопожарни нужди в урбанизираната територия.


1.3.Документация на техническия проект: част „Пожарна безопасност“ - 6 екз.

  1. Изисквания за осигуряване на безопасност при пожар

   1. Пасивни мерки за пожарна безопасност

    • Проектни обемно планировъчни и функционални показателина строежа:


Обектът е линеен, не съдържа сградни конструкции.

Обектът е проектиран в среда с трайна настилка и има за цел осигуряване на път за противопожарни цели, съгласно чл. 27 от Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.); в случая – запазват се съществуващите достъпи към централната градска зона, без промяна на сгради и поставяне на нови прегради.
     • За евакуация при възникване на пожар трябва да се използват наличните тротоари, улици и пътища за извеждане от пожароопосната зона на работещи и пребиваващи хора;

    • Клас на функционална пожарна опасност - съгласно Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.), таблица №1 към чл. 8, клас по функционална пожарна опасност на строежа не се дефинира.

    • Категория по пожарна опасност - съгласно Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.), таблица №2 към чл. 8, категория по пожарна опасност на строежа не се дефинира.

    • Степен огнеустойчивост на строежа и на неговите конструктивни елементи, покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, димо-топлоотвеждащи) – не се дефинира, съгласно Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.)

    • Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, димо-топлоотвеждащи):

       • Елементи на пътните платна се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-ниска от А2, съгласно Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.);

       • За кабелните линии трябва да се използват кабели с клас по реакция на огън Аса.

    • Изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи, покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, димо-топлоотвеждащи):

       • Няма елементи, подлежащи на огнезащита, съгласно Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.);   1. Активни мерки за пожарна безопасност    • Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителна инсталация – няма изискване за линеен обект, не се предвижда изграждане на АПИИ;    • Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителна инсталация – няма изискване за линеен обект, не се предвижда изграждане на такава инсталация;    • Обемно планировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации – няма изискване за линеен обект, не се предвижда изграждане на такива инсталации;    • Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасенепроектът не предвижда подмяна и/или изграждане на нови водопроводи. На територията на участъка има съществуващи пожарни хидранти. При извършване на естетизацията (ремонта) ще се извърши проверка на пожарните хидранти, като се провери тяхното техническо състояние и изправност. При констатирани неизправности, ще се извършва ремонт, възстановаване и маркирането му по установените правила – НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.). При отремонтирането на пожарните хидранти ще се изпълнят изискванията на БДС ЕN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип” БДС ЕN 14339 „Подземни пожарни хидранти”.    • Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене – няма изискване за линеен обект, не се предвижда оборудване на строежа с такива уреди и съоръжения;    • Функционални показатели за евакуационно осветление – няма изискване за линеен обект, не се предвижда изграждане на такова осветление;


Предвижда се запазване на съществуващите стълбове, рахабилтацията им, подмяната на живачни крушки, ако има такива с натриеви, съгласно проект по част Електро. В зоната на зелените острови интегрираме ефектно осветление под дървестната и храстовидна растителност, с цел по- добра осветеност на средната зона и нови визуални възприятия.
    • Евакуационен план – не се предвижда графичен план. Трябва да се използват наличните улици и пътища, в зависмост от мястото на възникналата пожароопасна зона.


3. Мерки по БХТПБ и ОПС

При разработване на настоящия проект са спазени изискванията на Наредба№І-з1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009; поправка ДВ бр.17/2010г.) и всички действащи след 01.2007г. нормативи, свързани с безопасността при аварийни ситуации и нормален режим на работа.По време на строителството да се спазват предпазните мерки, предвидени в проектно-сметната документация на строежа, както и специалните изисквания по част „ПБЗ” към проекта.         1. Съставил:

/инж. И. Съйкова/

Каталог: op zop -> gradska sreda -> proekti -> 2.10 Invest DO 10
proekti -> Възложител: Община Варна
proekti -> Възложител: Община Варна
proekti -> Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда
proekti -> Обяснителна записка относно: Инженерно-геоложко проучване на обект: „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на гр. Варна, чрез реконструкция на градската среда”
proekti -> Възложител: Община Варна
proekti -> Обяснителна записка към конструктивен проект
proekti -> Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда
proekti -> Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда
2.10 Invest DO 10 -> Обяснителна записка към работен проект за верикално планиране и трасировъчен план


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница