Закон за устройство на територията; Закон за устройството и застрояването на столичната община; Наредба №7/22. 12/2003г за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба №Iз-1971Дата21.01.2018
Размер243.7 Kb.
#49938
ТипЗакон

ОБЕКТ: Офисна сграда с подземен паркинг

в УПИ II-810,1774, кв.10, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, р-н „Витоша“, гр.София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “РИЧХИЛ” ООД

ЧАСТ: Архитектура

ФАЗА: Технически ПроектА и А Архитекти ООД

Бизнес Парк София сграда 1 A


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Настоящият проект е изготвен въз основа на договор за проектиране между Възложителя и Проектанта, и одобрено от Възложителя техническо задание за проектиране.

Проектът е изработен на фаза Технически проект с обхват и съдържание съгласно Наредба №4/21.05.2001 г.

Спазени са разпоредбите на действащата нормативна уредба: Закон за устройство на територията; Закон за устройството и застрояването на столичната община; Наредба №7/22.12/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба №Iз-1971/ бр.2 от 8.01. 2016г. за противопожарните строително-технически норми; Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба №2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; Наредба № 7/ 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; Наредба №4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Отделните части на проекта са съгласувани помежду си и към всички части има приложени изчисления и графични материали в необходимата пълнота и в съответствие с нормативните изисквания.
 1. Ситуиране и обемно-пространствена композиция.

Сградата е ситуирана в УПИ II-810,1774, кв.10, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път“, р-н „Витоша“, гр.София.

Имотът, в който е разположена сградата граничи на запад с УПИ I-2556, където е изграден магазин за спортни стоки „Декатлон“, от юг и от изток с общинска улица „Панорама София”, а от север с УПИ III-1768, предвиден за застояване с административна сграда, шоурум, магазини, сервизи, складове и ТП. Теренът е с лека денивелация с понижение на северо-изток.
Сградата се състои от два надземни блока: А и В, свързани помежду си на ниво партер. Под тях се предвиждат две нива подземен паркинг.

Двата надземни блока – Блок А и Блок В са с начупени призматични обеми и са конструктивно самостоятелни. Имат по 7 надземни етажа- партер и 6 офисни нива.


Автомобилният достъп до комплексът е осигурен от ул. „Панорама София” чрез един двулентов вход директно към първото ниво на подземния паркинг от изток, и един вход/изход в югозападната част на ниво терен. Проектирана е двупосочна автомобилна алея, която в югозападната част на имота минава проходно под Блок B. От двете страни на алеята е организиран паркинг за посетители с общо 53 паркоместа. Предвидени са две места за зареждане на електромобили и стойки за паркиране на велосипеди.
От южната страна на имота на понижена кота от тротоара е предвидена зона за изчакване на автомобили.
Достъпът до подземния паркинг се осъществява от изток на нивото на терена, посредством двулентов вход с малък наклон от ул. „Панорама София”, а в западната част на имота е разположена еднопосочна рампа за изход от подземните паркинг нива.

Съгласно Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда са предвидени 13 бр. паркоместа за хора с увреждания.


В южната част на имота е проектирано пешеходно пространство с алеи, зони за рекреация и озеленяване. През пешеходното пространство се достига до централния вход на сградата. От северната част се предвижда вход за потока от хора, идващи от бъдещата метростанция на околовръстното шосе. Предвиждат се още няколко второстепенни входа и евакуационни изходи.

В западната част на имота са разположени отвори за вентилация на подземния паркинг, а в северната е ситуиран дизелгенераторът.

Предложеното застрояване следва предвижданията на действащия ПУП - РУП за параметри, отстояния, етажност и характер на застрояването.

Към двата съседни имота се спазва предвиденото по ПУП-РУП свързано застрояване чрез калканни стени.


2. Функционално предназначение, планова структура и функционално зониране.
В надземните етажи на сградата се предвижда изграждане на офиси за отдаване под наем клас „А” според международните стандарти, търговски и облужващи площи. В двата подземни етажа на сградата се предвижда изграждане на паркинги на служители, складове, технически и сервизни помещения.
Всеки един от двата подземни етажа разполага с по 4 евакуационни стълбищни клетки, 7 асансьора и рампи за достъп до горно ниво. Предвидени са общо: 280 паркоместа, 30 стойки за велосипеди, 5 места за мотоциклети, складове, съблекални и душове за велосипедисти, помещения за обслужващ персонал с битово, кухненски бокс и офис с 18 работни места, технически помещения, мазниноуловител, резервоари за спринклерната инсталация и за дъждовната вода, помпено и технически помещения.
На ниво партер (кота 0,00) се предвиждат: централно фоайе с рецепция, конферентни зали, кафене, ресторант-столова, помещение за охрана, телекомуникационно помещение, главно сървърно, ел. помещения, предверия, стълбища и асансьори за офисните блокове. В средата на сградата е разположено представително централно фоайе с двойна височина. На север от централното фоайе са разположени две конферентни зали с възможност за обединяване. В източната част е разположена столовата, а между нея и централното фоайе се намира кафенето. Кафенето и столовата имат достъп до външна тераса за разполагане на маси.

Над фоайето е предвидено покривно озеленяване и разполагане на градини с достъп на служителите на офисите до тях.


Проектирани са по шест офисни етажа във всеки блок. Офисните етажи имат централно разположени комуникационни ядра с 4 асансьора в Блок А и 3 асансьора в Блок В, и с по две евакуационни стълбища във всеки блок и по една външна евакуационна стълба от първи етаж до партерното ниво.

Предвидена е максимална гъвкавост на офисните пространства, позволяваща делене на три самостоятелни офисни модула в Блок А и два самостоятелни офисни модула в Блок В. Офисните пространства са еднакво подходящи както за офиси тип “open space”, така и за коридорен тип офиси. Осигурена е техническа възможност за изграждане на големи кухни с места за хранене на различни места по фасадата. За повишаване на комфорта на служителите са обособени по две тераси на всеки офисен етаж- от изток и от запад. Те са разположени в рамките на етажа под формата на лоджии.


В Блок А:

На етаж 1 (кота +4,10) се предвижда един офисен модул с разполагане на 159 работни места, 3 заседателни зали, 2 кухни и зони за отдих, 3 сървърни помещения, тоалетни и технически помещения. На етажа офисите разполагат и с тераса в зоната над конферентните зали. Офисния модул разполага с топла връзка към Блок В и тераса в зоната над конферентните зали.


На етаж 2 (кота +7,75) се предвиждат от 1 до 3 офисни модула с въможност за разполагане на общо: 160 работни места, 1 заседателна зала, зони за отдих, 3 сървърни помещения, тоалетни и технически помещения.
На етажи от 3 (кота +11,40) до 6 (кота +22,35) се предвиждат от 1 до 3 офисни модула с въможност за разполагане на максимален брой 158 работни места, 3 заседателни зали, 3 кухни и зони за отдих, 3 сървърни помещения, тоалетни и технически помещения.
В Блок В:

На етаж 1 (кота +4,10) се предвижда един офисен модул с разполагане на 147 работни места, 3 заседателни зали, 2 кухни и зони за отдих, 3 сървърни помещения, тоалетни и технически помещения. Офисния модул разполага с топла връзка и тераса между двете сгради в зоната над конферентните зали и голяма тераса в западната част към калкана.


На етаж 2 (кота +7,75) ) се предвижда един офисен модул с разполагане на 50 работни места, 3 заседателни зали, 2 кухни и зони за отдих, 3 сървърни помещения, тоалетни и технически помещения.
На етаж 3 (кота +11,40) се предвиждат от 1 до 2 офисни модула с въможност за разполагане на максимален брой 125 работни места, 3 заседателни зали, 3 кухни и зони за отдих, 3 сървърни помещения, тоалетни и технически помещения.

На етажи от 4 (кота +15,05) до 6 (кота +22,35) се предвиждат от 1 до 2 офисни модула с въможност за разполагане на максимален брой 126 работни места, 3 заседателни зали, 3 кухни и зони за отдих, 3 сървърни помещения, тоалетни и технически помещения.


Предвижда се в сградата да има общо 1669 работни места.
Конструктивната височина на първото подземно ниво U1 е 3.60m, а светлата височина е 3.15 m; в отделни зони под околосградното пространство, височината варира в зависимост от нивата на вертикалната планировка.

Конструктивната височина на второто подземно ниво U2 е 3.10m, със светла височина на етажа от 2.73 m.

Партерът е с конструктивна височина 7.60 m в главното фоайе и 4.10m в останалата част, със светла височина на етажа от 6.6 m във високата част и 3.20m в ниската част.

Конструктивната височина на офисните етажи е 3.65 m, със светла височина на етажа 2.80m.


3. Строителни системи и технологии


 • Конструкции

Сградата е основно с монолитна стоманобетонна конструкция, с носещи вертикални колони и ядра, и безгредови етажни подови конструкции. В някои зони са предвидени стоманобетонни антиземетръсни шайби.
Двуетажните тела, разположени на калкан от север и запад на границата на имота са отделени с фуга от основната стоманобетонна конструкция. Предвижда се те да бъдат изпълнени с рамкови стоманобетонни конструкции.
Предвижда се стоманена конструкция за централната част от партера, заключена между Блок А и Блок В. Статическата схема на стоманената конструкция е решена във вид на рамки с корави възли с вложени вути в едното главно направление и рамки с вертикални връзки (тип „Х“ и тип „V“) по другото главно направление.
Почти под целия имот има сутерен, който се разделя на два конструктивно самостоятелни обема – източен и западен, стъпващи върху самостоятелни фундаменти.

Източната част на подземния паркинг се отделя от западната чрез деформационна фуга по ос 9, с цел постигане на самостоятелна реакция на хоризонтални въздействия.

Конструкцията на сутерена е съставена от фундаментна плоча с дебелина от 100см в центалната част и 50 по периферията, колони , шайби, безгредови етажни плочи и сутеренни стени. На първото сутеренно ниво U1 е предвидена безгредова плоча с капители, с цел намаляване дебелината й.
Използван е универсален конструктивен модул от 135см., с конструктивни полета от 810х810см, с вариации към периферията, което предлага максимална гъвкавост на офисните пространства, комфортна дълбочина от фасадата до ядрото на сградата, модулност и кратност на фасадата.
В типовите офисни етажи се предвиждат безгредови, безкапителни плочи от предварително напрегнат стоманобетон.
Вътрешните преградни стени са предвидени от зидове от газобетонни блокове с дебелина 25см. в зоните на ядрата и сухо строителство от щендерни стени в останалите части на сградата.

Проектирани са двойни инсталационни подове с конструктивна височина 18см на всички офисни етажи. В двойният под се развива структурното окабеляване и хоризонталните трасета на климатизацията

Във всички обитаеми помещения е предвиден окачен таван, в който са вградени осветителни тела и климатични касети. В офисните помещения тавана е метален, касетъчен. В санитарните възли и сървърните помещения е от гипскартон и пана минералфазер.

Хоризонталните трасета на въздуховодите за пресен и отработен въздух и окабеляването за осветлението са развити в пространството на окачения таван.
 • Фасади:

Фасадите са решени с алуминиева окачена фасада, стъклопакети със соларно стъкло в зоната между двойния под и окачения таван и непрозрачно стъкло в зоните пред ст.б. плочи.

Предвидени са стъкла с добри топлотехнически показатели, осигуряващи едновременно добра топлоизолация и соларна защита.

Фасадата на сградата е решена на базата на универсален фасаден модул от 135см с възможност да бъде изпълнена с различни видове „фостен-ригел” фасадни системи, като е отворена за вграждане както на стандартни, така и на иновативни решения.

Предвижда се вграждане на отваряеми клапи с външни защитни решетки от перфорирана ламарина през един фасаден модул, за по-добър комфорт на работното място и за намаляване на разхода за вентилация.

Предвижда се изпълнение на ламелни щори за слънцезащита и контрол на осветеността по източната, южната и западната фасади. Щорите се предвижда да бъдат монтирани пред фасадата като външни щори. Щорите се предвижда да бъдат интегрирани към централно управление с метерологична станция и програмирани режими на работа.

Лоджиите са оформени с декоративни елементи от перфорирана ламарина върху метална подконструкция. Те ще играят и ролята на парапет, а допълненително от вътрешната страна на терасите, ще има и метална ръкохватка на височина от 105 см, а на 6-ти етаж- 120см. Освен че допринасят за обобщаване на визуалният образ на сградата декоративните елементи ще осигуряват и засенчването на терасите.


Проектирани са архитектурно-декоративни елементи, които да закриват и предпазват ОВИ инсталациите на покрива. Предвижда се и тези елементи да се изпълнят от перфорирана ламарина с носеща метална конструкция от стоманени рамки.


 • Покриви:

Проектирани са плоски зелени покриви с тераси към прилежащите офисните нива. Настилката при тях ще бъде от гранитни плочи на фуга, повдигнати на крачета, което позволява отводняването да остава скрито под нея.

Предвижда се покривното озеленяване със следните слоеве: почвен слой 30 см., , дренажна система с HIPS мембрана и геотекстил, два слоя битумна хидроизол. мембрана, битумен грунд, армирана циментова замазка под наклон, топлоизолация от плочи XPS мин. 20см , с разместена фуга, пароизолационна мембрана.За Покривното озеленяване в зоната между Блок А и Блок В се предвиждат следните слоеве: почвен слой 30 см., дренажна система с HIPS мембрана и геотекстил, два слоя битумна хидроизол. мембрана, битумен грунд, армирана циментова замазка 5 см., топлоизолация от плочи XPS -20см, пароизолационна мембрана, поцинкована LT ламарина h=10см. и метална конструкция, състояща се от главни и второстепенни греди.
4. Пожарна и аварийна безопасност


  • Пасивна пожарна безопасност:

Клас по функционална пожарна опасност на строежа.

Клас по функционална пожарна опасност

Ф4

Подклас по функционална пожарна опасност

Ф4.2

 • Нормативна степен на огнеустойчивост на строежа.

Клас по функционална пожарна опасност

Ф4

Подклас по функционална пожарна опасност

Ф4.2

ЗП

2 317,82 кв.м

РЗП

28 138,54 кв.м.

Височина

7 (седем) надземни нива

Кота корниз

по-ниска от 28 м.

Съгласно таблица 4 към чл.13, ал.1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП, нормативно необходимата нормативна степен на огнеустойчивост на сградата е І.

Клас на функционална пожарна опасност

Максимално допустима застроена площ между брандмауерите, m2

Допустим брой на надземните етажи (височина)

Степен на огнеустойчивост

I

II

III

IV

V

Ф4

Ф4.2

Над 5 ет.

(с височина до 28м)2200

1500

НД*

НД*

НД*

Нормативна огнеустойчивост на конструктивните елементи на строежа. Съгласно таблица 71 към чл.656, ал.1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП, нормативно необходимата нормативна степен на огнеустойчивост на гаражите е І.
Степен на огнеустойчивост на гараж

Полезна площ на гаража, m2

I

Над 2000

II

От 500 до 2000

III

От 200 до 500

IV

От 100 до 200

V

До 100

Нормативната огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградата съгласно изискванията на чл.12, ал.1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП се определя по таблица 3 от наредбата както следва:

Степен на огнеустой чивост на сградите

Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите

колони и рамки

външнии вътрешни носещи стени

външни и вътрешни неносещи стени

стени, отделящи пътищата за евакуация

междуетажни преградни конструкции (плочи и греди)

стени на стълбища

площадки и рамена на стълбища

покривна конструкция със защита съгласно колона 6

покривна конструкция без защита съгласно колона 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Критерии за огнеустой-чивост

R

R,E,I

E,I

E,I

R,E,I

E,I

R

R или RE

R или RE

I

180

180

30

60

90

120

90

не се нормира

60

  • Клас по реакция на огън на строителните конструктивни елементи.

Сградата е от І степен на огнеустойчивост, поради което нормативно необходимия клас по реакция на огън на строителните конструктивни елементи е не по-нисък от А2 съгласно чл.14, ал.10 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

- Евакуация:

Евакуацията от сутерен -2 се осъществява през стълбищните клетки и рампите към сутерен -1 и партера, откъдето се излиза извън сградата.

От сутерен -1 има изход директно навън от сградата през входа за гаражите, както и през стълбищните клетки към партера.

Предвидени са външни стълбища за евакуация от първи етаж директно навън, без да се преминава през партера. През стълбищните клетки също се достига до партера.

От последния офисен етаж до първия, евакуацията се осъществява през четирите стълбищни клетки, по две, предвидени във всеки блок.

Широчината на евакуационните коридори и на евакуационните изходи към стълбищата е съобразена с необходимата най-голямата единична широчина на евакуационен изход от помещенията съгласно изискванията на чл.45, ал.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП и е предвидена светло минимум 1,50 м., което удовлетворява изискванията на чл.45, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, за надземните и полуподземните етажи да бъде по 0,8 м. на 100 човека, а за подземните етажи да бъде по 1,2 м. на 100 човека.

Широчината на стълбищното рамо в евакуационното стълбище е съобразена с необходимата най-голямата единична широчина на евакуационен изход от помещенията съгласно изискванията на чл.45, ал.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП и е предвидена светло минимум 1,40 м.

Светлата височина на евакуационните изходи в надземните етажи е предвидено да бъде минимум 2 м., за подземните етажи минимум 1,9 м. в съответствие с изискванията на чл.54, ал.2 и ал.3 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Евакуационните врати на помещенията с 16 и повече човека се отварят по посока на евакуацията съгласно изискванията на чл.43, ал.4 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Всички евакуационни врати по пътищата за евакуация за повече от 100 човека са оборудвани с „антипаник” брави съгласно изискванията на чл.43, ал.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Дължината на евакуационния път в помещения с един изход е предвидено да не превишава 20 м. от най-отдалечената точка в помещението до евакуационния изход (без да се отчита оборудването) съгласно изискванията на чл.44, ал.2, т.1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Дължината на евакуационния път в помещения с два изхода е предвидено да не превишава 40 м. от най-отдалечената точка в помещението до евакуационния изход (без да се отчита оборудването) съгласно изискванията на чл.44, ал.2, т.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Стълбището обслужва повече от два надземни и един подземен етаж поради което е затворена в стълбищна клетка съгласно изискванията на чл.47, ал.3, т.1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Вратите на стълбищната клетка са предвидени димоуплътнени и самозатварящи се в съответствие с изискванията на чл.47, ал.1, т.4 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Вратите на помещенията, които попадат в обема на стълбищната клетка, са предвидени самозатварящи се с ЕІ60 С3 съгласно изискванията на чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Вътрешното стълбище обслужва повече от три надземни етажа, поради което е предвиден отвор в покрива за отдимяване при пожар с площ 1,5 кв.м. с димен люк, отварящ се откъм входната зона с автономно електро захранване в съответствие с изискванията на чл.50, ал.2, т.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.


- Генерална планировка на строежа:

До сградата е осигурен достъп за противопожарни екипи.

През строежа или в близост няма данни да преминават подземни или надземни инженерни проводи, до които е необходимо да се спазват отстояния съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Около строежа няма данни да има строежи и инсталации от клас по функционална пожарна опасност Ф5, до които е необходимо да бъдат осигурени отстояния.
 • Активна пожарна безопасност.

- Противопожарно водоснабдяване:

Съгласно изискванията на чл.162 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП за сградата се изисква осигуряване на водоснабдяване за външно пожарогасене с пожарни хидранти.

В подземните нива на паркинга ще бъде предвидена спринклерна инсталация за автоматично пожарогасене.

Съгласно изискванията на чл.193, ал.1, т.8 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП за сградата се изисква изграждане на сградна водопроводна инсталация за пожарогасене.

За гаражът се изисква изграждане на сградна водопроводна инсталация за пожарогасене с пожарни кранове съгласно изискванията на чл.193, ал.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Захранването на сградата с вода за битово-питейни и противопожарни нужди ще стане от съществуващ уличен водопровод ф225 PEHD, минаващ пред южният фронт на парцела.

За осигуряване на необходимото водно количество и напор ще бъде предвидена система за повишаване на налягането, разположена в помпеното помещение на кота -6,60.


 • Пожароизвестителна инсталация:

В сградата се изпълнява адресируема пожароизвестителна инсталация, обхващаща всички помещения с изключение на санитарните възли и мокрите помещения.

При задействането си, АПИИ подава светлинен и звуков сигнал в помещението с постоянно дежурство и на фасадата на сградата.

Типа на пожароизвестителите се съобразява с предназначението на помещенията.


 • Оповестителна инсталация

За сградата се предвижда оповестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж от АПИИ.

 • Димо- и топлоотвеждане. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина.

Съгласно изискванията на глава девета „Димо- и топлоотвеждане” изискванията се прилагат за сгради и помещения, чиито площи между пожарозащитните стени и плътност на топлинното натоварване попадат в обхвата на критериите на таблица 14 към чл. 122.

Ще се осигури трикратна смукателна вентилация при нормална работа на сградата.

Предвид общата площ на всеки от сутерените те са разделени на два димни басейна с димна бариера по ос 9. Предвидени са пет високотемпературни аксиални вентилатори изхвърлящи през шахти над терен.

Съгласно изискванията на чл.113, ал.5 за сгради и помещения от клас по функционална пожарна опасност Ф4.2 не се изисква изграждане на вентилационна система за отвеждане на дима и топлината. • Пожарогасителна инсталация

Съгласно чл.8, ал.2 и таблица 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, сградата и помещенията в нея се класифицират като следва:

- категория на пожарна опасност - Ф5В - (Подземен паркинг за автомобили).

В проекта се предвижда автоматичното пожарогасене да се осъществява от спринклерна пожарогасителна инсталация. Същата ще реагира автоматично при възникване на пожар, като едновременно с започването на пожарогасенето да подава сигнал за наличието на пожар. Инсталацията ще е оборудвана със спринклерни глави за пожарогасене и контролно-сигнални клапани (КСК). Помещенията на подземните паркинги не са отопляеми и предвижданата инсталация е тип “вода-въздух“.

За захранване на спринклерна секция се предвижда помпената станция. Същата е разработена заедно с резервоара за съхраняване на ПП запас.


За административната част от сградата, която е от подклас по пожарна опасност Ф4.2, не се предвижда инсталация за пожарогасене.

- Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

В обекта следва да се осигурят подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене съгласно Приложение 2 към чл.3, ал.2 на Наредба Із-1971 за СТПНОБП. • Сутерен -U2 – общо- 36 бр. 6кг прахов пожарогасител АВС. и 10 бр. противопожарно одеало с размери 1,5 х 1,5 м.

 • Сутерен -U1 – общо- 37 бр. 6кг прахов пожарогасител АВС и 10 бр. противопожарно одеало с размери 1,5 х 1,5 м.

 • Партер – общо- 8 бр. пожарогасител на водна основа 9 l.; 14 бр. 6кг прахов пожарогасител АВС и 3 бр. CO2 пожарогасител 5kg.

 • Етаж 1 – общо- 9 бр. пожарогасител на водна основа 9 l.; 22 бр. 6кг прахов пожарогасител АВС; -8 бр. CO2 пожарогасител 5kg.

 • Етаж 2 – общо- 5 бр. пожарогасител на водна основа 9 l; 16 бр. 6кг прахов пожарогасител АВС и 6 бр. CO2 пожарогасител 5kg.

 • Типов етаж – на етаж, за всеки от четирите- 4 бр. пожарогасител на водна основа 9 l; 14 бр. 6кг прахов пожарогасител АВС; 4 бр. CO2 пожарогасител 5kg.


5. Околосградно пространство и места за паркиране
Околосградното пространство е решено с автомобилни и пешеходни алеи, плочници и озеленени пространства, проектирани в синхрон с цялостната концепция за сградата.

Предвиждат се зони за разполагане на декоративни градински и паркови елементи, както и пилони за знамена.

Озеленените площи в имота са 40%, като те включват и зелените покриви.

Предвижда се част от терена да се използва за паркинг за посетители и паркинг за велосипеди.


Съгласно изискванията на Наредба 2, чл.24, ал.1, необходимият минимален брой на паркоместата за сградата е общо 221 паркоместа, видно от следните изчисления:

 • Разгарната застроена площ на офисните етажи в сградата: 14 884,33 / 100кв.м. + 20% допълнителни паркоместа за посетители (съгласно Наредба 2, чл.24, ал.1)

= 179 паркоместа


 • Търговска площ на търговски обекти в сградата: 64,68 m2 / 150m2/паркомясто + 75% допълнителни паркоместа за посетители (съгласно Наредба 2, чл.24, ал.1)

= 1 паркоместа


 • Брой места за посетители на кафене и столова: 134 посетителски места / 12 посетителски места за 1 паркомясто + 75% допълнителни паркоместа за посетители (съгласно Наредба 2, чл.24, ал.1)

= 20 паркоместа


 • Брой места за конферентни зали: 110 посетителски места / 10 посетителски места за 1 паркомясто + 90% допълнителни паркоместа за посетители (съгласно Наредба 2, чл.24, ал.1)

= 21 паркоместа

Общо 221 паркоместа
Броят на предвидените паркоместа в проекта е общо 333 паркоместа в границите на имота, което е повече от нормативно изисквания минимален брой паркоместа съгласно Наредба 2, чл.24, ал.1.
6. Общодостъпна среда
Сградата е проектирана в съответствие с Наредба № 4/2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Всички входове са достъпно осигурени и са свързани с достъпните маршути на околосградното пространство.

Предвидени са 13 броя достъпни паркоместа съгласно чл.19 от Наредба № 4/2009 г. , с минимални размери 3,60m х 5m.

Всички комуникационни пространства отговарят на условията за достъпност.

На кота ±0.00 е осигурен санитарен възел достъпен за хора в инвалидни колички.

Около всички опасни пространства - стълби, рампи, тераси са предвидени парапети при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 3. от Наредба № 4/ 2009г.


Вътрешните стълбища които свързват достъпните пространства и елементи на сградата са проектиране при спазване на изискванията на чл.48 от Наредба № 4/ 2009г. - широчина стълбищното рамо не по-малка от 120 cm; междинни площадки с дължина не по-малка от 120 сm; всичките стъпала на едно стълбищно рамо са еднакви и с височина не по-голяма от 17,0 cm, и с широчина от 28 до 35 сm.
Всички асансьори в сградата са проектирани в съответствие с чл. 50 от Наредба № 4/ 2009г. със светлата широчина на вратата на асансьорната кабина най-малко 90 сm., с автоматични врати, като пред тях се предвижда свободно място за движение с размери не по-малки от 150 на 150 cm.
7. Показатели


Застроена площ

Етаж

Партер/ Сутерен, м2

РЗП Блок А, м2

РЗП Блок В, м2

РЗП ОБЩО, м2

Сутерен 2

5 283,63

-

-

5 283,63

Сутерен 1

5 280,14

-

-

5 280,14

Партер

2 317,82

-

-

2 317,82

Етаж 1

-

1 604,93

1 484,74

3 089,67

Етаж 2

-

1 367,72

1 149,89

2 517,61

Етаж 3

-

1 283,78

1 035,31

2 319,09

Етаж 4

-

1 284,01

1 035,31

2 319,32

Етаж 5

-

1 284,01

1 035,31

2 319,32

Етаж 6

-

1 284,01

1 035,31

2 319,32

Покрив

-

198,83

173,79

372,62

РЗП СГРАДА

12 881,59

8 307,29

6 949,66

28 138,54

Категория на обекта: II-ра категория, буква „д”, съгласно чл.137, ал.1, т.3-в от ЗУТ и Чл.4. ал.5, т.1 от НАРЕДБА №1 за Номенклатурата на видовете строежи

Застроена площ (ЗП): 2 317.82 m2

Разгънта застроена площ (РЗП): 28 138.54 m2

РЗП надземно: 17 574.77 m2

РЗП подземно: 10 563.77 m2

Площ УПИ: 6 099 m2

Плътност на застрояване: 38%

Интензивност на застрояване 2.88

Процент на озеленяване 40%


Допустима плътност и КИНТ: без ограничения съгласно чл.27, ал. 3 от ЗУТ, действащия ПУП и Визата за проектиране.

02.2016 г. …………………..

София арх. А. Милев

А и А Архитекти ООД стр. oт

Бизнес Парк Сфия, сграда 1, ет3тел. (02) 489 9999, www.aaa.bg

Каталог: FileBrowser -> File?path=Materiali%20kam%20dneven%20red
File?path=Materiali%20kam%20dneven%20red -> Обект: Сграда със смесено предназначение Гранд Каньон в упи III 6137, 6153, кв. 2, м. Младост 3, р-н Младост, София project: Grand Kanyon mixed use development in rlp III 6137, 6153, q. 2, loc. Mladost 3, Mladost Reg., Sofia
FileBrowser -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
FileBrowser -> Покана екипът по проект bg1610001/5-02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г
FileBrowser -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
FileBrowser -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
FileBrowser -> Решение за откриване на процедурата. Раздел Обявление за обществена поръчка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница