Закон за устройство на територията (зут); Наредба №4/21. 05. 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проектиДата05.03.2018
Размер59.56 Kb.
#61517
ТипЗакон
УТВЪРЖДАВАМ: ......................................................

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВАОбластен управител на Област Добрич


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
за обект: „Почистване коритото на р. Батова от км. 0+000 до км. 3+940 за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“
І. ОБЩА ЧАСТ

Местонахождение: Землището на с. Кранево, Община Балчик, Област Добрич

Собственост: Държавна собственост

Да се разработи Технически проект, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, въз основа на задълженията на Областния управител по чл. 64 от Закона за защита при бедствия, чл. 140 от Закона за водите и във връзка с изпълнение на мерки в плана за управление на резервата, както и в План за управление на речния басейн (ПУРБ) за Черноморския район. Целта е да се извърши почистване на затлаченото и обрасло с дървесна растителност речно корито и да се осигури отвеждане на оразмерителните водни количества при преминаване на висока вълна в резултат на обилни валежи (и интензивно снеготопене) във водосборната област на река Батова. Разработката да обхване руслото на реката от км. 0+000 (заустването в Черно море), включително и участъка на вливането на река Краневска, до км. 3+940 (при отделянето от старото корито).


ІІ. ИЗХОДНИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО

При разработването на инвестиционния проект – фаза Технически проект следва да бъдат спазени разпоредбите на посочените по-долу нормативни документи отразяващи добрите практики в проучването и проектирането на подобни обекти: • Закон за устройство на територията (ЗУТ);

 • Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

 • Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г. и изм.);

 • Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки – 1994 г.;

 • Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения. (публ. БСА 11/1985 г.);

 • Наредба №РД-02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г. и изм.);

 • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци;

 • Еврокод 1;

 • Еврокод 2;

 • Еврокод 7;

 • Еврокод 8;

 • Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата, предмет на настоящото задание, същите следва своевременно да бъдат съобразени и отразени в разработките.

В проекта следва да се предвиждат продукти (техника, материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и други), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 от ЗТИП.

Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите да е оценено и удостоверено и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление №325 на МС от 2006 г.

При разработването на инвестиционния проект да се заложи използването на съвременни технологични решения, ефективна механизация и автотранспорт и създаване на оптимални условия за дълготрайно използване.

Конкретните проектни решения да бъдат разработени в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени сметки по всички части.

На най-ранен етап на инвестиционното предложение е необходимо да се извърши преценка за необходимостта от ОВОС, ОС и да се получи разрешение за ползване на воден обект по реда на Закона за водите.

Проектната документация трябва да осигурява проектни решения от започването и изпълнението на СМР до завършването на обекта. Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел ІІ от ЗУТ – чл. 142, ал.1-6, чл. 143, ал.1, т.1 и т.3, ал.2, чл. 144, ал.1 и чл. 145, ал.1 и ал.3.

Проектът да се съобрази оптимално с действащия регулационен план (ако го засяга) и по възможност без отчуждения, съобразен със съществуващите комуникации и без отрицателно въздействие върху околната среда.

Обекта е І категория съгласно Наредба №1/30.07.2003 г. – чл. 2 (7), “ж“.
ІІІ. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЧАСТИ НА ПРОЕКТА

Техническият проект да съдържа следните части: • Част „Геодезия“ – да се извърши предварително геодезическо заснемане на р. Батова, бермите й и околният терен, съоръжения и т.н. в периметъра на обхвата на проектираният обект и около него (по преценка за необходимост на проектантите по другите части) и се представи в координатна система БГС 2005 г. в графичен и цифров вид – като подложка AutoCAD за другите части на проекта. Заснемането да обхване и връзката с р. Краневска и морското заустване. Изготвя се обяснителна записка с трасировъчен план обвързан с осевата мрежа и координатен регистър за всички елементи на обекта. Да се представи регистър на засегнатите имоти.

 • Част „Хидрология“ – да се изготви хидроложки доклад обобщаващ орохидрографските характеристики на водосборната област за определяне на нормативните оразмерителни водни количества с изчертаване на теоретична крива на обезпечеността на водните количества и ключова крива на водните стоежи при избраният профил и характеристики на водното течение. Изходната информация за оттока на река Батова да се осигури от възложителя чрез БАН - НИМХ за Хидрометрична станция село Оброчище за период от 30 години (от 2015 г. назад).

 • Част „Хидротехническа“ – да се извърши хидравлично оразмеряване на водното корито за провеждане на нормативното водно количество с обезпеченост 1,0% и да се извърши проверка при преминаване на висока вълна с обезпеченост 0,1%, като се отчете ретензиранщия ефект на принудително оводнявания резерват. В графичната част на проекта да се дадат ситуация в подходящ мащаб, надлъжен профил на проектният участък, напречни профили (през метраж преценен от проектанта) и мероприятия по съоръжения пресичащи речното корито. Да се дадат варианти за прокарване на временни пътища за обслужване на обекта и връзки до депа за наносните отложения и растителни отпадъци. Да се реши въпроса с включването на река Краневска в реновираната корекция – укрепване на левия бряг за предотвратяване навлизане на водни маси в резервата в посока к.к. „Албена”.

 • Част „Пътна и Временна организация на движението“ (изготвя се при необходимост и по преценка на проектанта) – Проектната документация да се изработи относно необходимостта от изпълнение на експлоатационен път за обслужване на съоръжението. Решенията ще зависят от избраното трасе на пътните връзки и организацията на строителството. Вертикалната планировка да позволява отвеждането на дъждовният поток в новопроектираното речно корито. Да се дадат варианти за прокарване на временни пътища за обслужване на обекта и връзки до депа за наносните отложения и растителни отпадъци.

 • Част ПБЗ;

 • Част ПУСО;

 • Част ПБ;

 • Част сметна документация (КСС).

Техническите проекти, трябва да бъдат предоставени надлежно подписани и подпечатани в 4 еднообразни копия на хартиен носител и на 1 магнитен носител.

Всички части на проекта да се разработят от лицензирани лица, членове на КИИП с пълна проектантска правоспособност и валидна застраховка „Професионална отговорност”.

Проектите да съдържат


 • Челен лист;

 • Виза (скица) за проектиране;

 • Удостоверение на проектанта от КИИП за същата година;

 • Застрахователна полица на проектанта;

 • Обяснителна записка;

 • Оразмеряване на съоръженията (където е необходимо);

 • Подробни количествени сметки за СМР;

 • Чертежи – ситуация, надлъжни и напречни профили, разрези, съоръжения, детайли и др. необходими в съответен мащаб.

Да се спазват всички нормативни изисквания, предвидени в законодателството на Република България.

Възложителят ще съгласува проекта с отговорните инстанции и експлоатационни дружества, като таксите за това са за негова сметка. При необходимост ползва съдействието на водещия проектант.

Ако възложителя или съгласуващите инстанции установят неточности или пропуски в инвестиционния проект, то той се преработва за сметка на проектанта в указан от възложителя срок.

Съставил:…………………………..


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница