Закон за ветеринарномедицинската дейност (звмд), както и да се провеждат мероприятията срещу заболяванията, посочени в списъка по чл. 120 от звмдДата24.10.2018
Размер0.59 Mb.
ТипЗакон


брой VІІ, м. юли 2006 г.


ПРЕДСТОИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С ТУРЦИЯ
Правителството одобри проект на решение на Смесения комитет България-Турция за изменение на Протокол Б към Споразумението за свободна търговия (ССТ) между двете страни, което се отнася до дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество.

Промените въвеждат в ССТ новата система за пан-евро-средиземноморска кумулация на произхода. Специфичните елементи на тази система налагат и включването на допълнителна информация към доказателствата за произход, като за тази цел се създават EUR-MED сертификат за движение и EUR-MED декларация върху фактура.

Решението на Смесения комитет България-Турция влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ получаването на последната дипломатическа нота, с която се потвърждава, че са изпълнени вътрешните законови процедури.
ОДОБРЕНА Е НОВА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА
П

равителството одобри нова тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба и отмени досега действащата. Новата тарифа дава възможност да се извършват всички контролни дейности на НВМС, регламентирани във влезлия в сила от 1 май 2006 г. Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и да се провеждат мероприятията срещу заболяванията, посочени в списъка по чл. 120 от ЗВМД.

Предвидените такси са на базата на сега действащите и са съгласувани с браншовите организации и асоциациите на производителите и преработвателите на суровини и храни от животински произход.

Съгласно тарифата, ветеринарните такси ще се заплащат от собственика на суровините и храните от животински произход след извършване на ветеринарно-санитарните експертизи, инспекции и контрол, като таксите за суровините и храните от животински произход се определят върху нетното им тегло.

Такси няма да се събират в случаите на транспортиране на сурово мляко от фермите и млекосъбирателните пунктове до млекопреработвателните предприятия, при превозване на суровини и храни от животински произход, които са хуманитарна помощ, на малки птици от люпилнята до помещенията за отглеждането им в рамките на едно населено място и на един собственик и при пренасяне на зарибителен материал в рамките на едно рибовъдно стопанство.


НСИ: 5,6% Е ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ ЗА I-ВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2006 Г.

По предварителни оперативни данни, произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2006 г. възлиза на 9815,4 млн. лева по текущи цени, съобщи Националният статистически институт. На човек от населението се падат 1268 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,626138 лева за щатски долар, БВП възлиза на 6036 млн. долара и съответно 779,9 долара на човек от населението. Стойността на БВП, преизчислена в Eвро, възлиза на 5018,5 млн. Eвро или на човек от населението се падат 648, 4 Eвро.

Спрямо първото тримесечие на 2005 година реалният обем на БВП е с 5,6 на сто повече.Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 8412,4 млн. лева по текущи цени.

В


структурата на икономиката индустриалният сектор увеличава относителния си дял от 32,9 на сто през първото тримесечие на 2005 година на 33,7 на сто за същото тримесечие на 2006 година. Относителният дял на добавената стойност, създадена от дейностите в сферата на услугите, е 61,4 на сто, като спрямо първото тримесечие на 2005 година е реализирано намаление с 0,2 процентни пункта. С 0,6 процентни пункта намалява относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката.

Промените в структурните дялове се обуславят от реално увеличение на добавената стойност в секторите индустрия и услуги съответно с 8,8 и 6,0 на сто. Добавена стойност в аграрния сектор намалява реално с 2,7 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Индексът на физическия обем на инвестициите (брутообразуване в основен капитал) 21,4 на сто определя нарастващ относителен дял на тази категория до ниво от 23,9 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 2419,3 млн. лева стойностния обем на износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот е нараснал реално с 18,8 на сто. Износът на стоки и услуги е нараснал с 12,9 на сто, докато увеличението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2005 година е 20,0 на сто.
ЕТИКЕТИРАМЕ МЛЯКОТО ЗА ПИЕНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

От 1 януари 2007 г. млякото за пиене трябва да се етикетира според изискванията на европейските регламенти. Това предвижда промяна в съществуваща наредба на Министерския съвет, която урежда материята.

България обаче е успяла да договори гратисен период за въвеждането на някои разпоредби. До 30 април 2009 г. млякото за пиене с масленост 3% ще може да се етикетира като пълномаслено, а млякото за пиене с масленост 2% - като полуобезмаслено. В страните от ЕС като пълномаслено се приема мляко с масленост не по-малка от 3,5%, а маслеността на полуобезмасленото мляко е от 1,5% до 1,8%.

Етикетирано по досега възприетия начин, млякото за пиене ще може да се продава в България и да се изнася за трети страни, но не и за държави от ЕС.


ВЪВЕЖДАТ СЕ НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

Правителството промени Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино. Въвежда се изискването при етикетирането на качествено вино, произведено в определен район, да се вписва контролен номер. Той се състои от 10 цифри, като първата идентифицира номера на териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозята и виното, втората - номера на лозаровинарския район, третата и четвъртата - поредния номер на заявлението, от пета до десета - входящият номер, който определя броя на бутилките от партидата.

С промените в наредбата се транспонират европейските изисквания относно общата организация на пазара на вино. Постига се пълна хармонизация с регламентите на Европейския съюз.
ВЪВЕДЕНА Е ЗАБРАНА ЗА ИЗНОС НА ЖИВИ ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ

Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба временно забрани износа на живи птици и птичи продукти, непретърпели термична преработка, гарантираща унищожаването на причинители на заболяването Нюкясълска болест.

Забранява се и износът на разплодни яйца, като забраната се отнася за износ в страните-членки на ЕС и ще важи до вземане на решение за регионализация от ЕК на откритото наскоро в с. Слънчоглед, община Джебел, област Кърджали, огнище на Нюкясълска болест. Забраната за износ на птици и птичи продукти важи за цялата страна.

Заповедта е издадена след консултации с Генерална дирекция САНКО - Брюксел, за да бъде напълно спазена процедурата за регионализация на Кърджалийска област.


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПЪТИЩА В ПОГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ С ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява тръжни процедури за набиране на изпълнители за няколко пътни обекта - отсечка от E-87 Малко Търново - ГКПП с Република Турция и обходен път на Малко Търново и част от път Е-80 - връзка на Ново село с магистрала Марица.

Новият път от Малко Търново до ГКПП с Турция ще е дълъг 3,5 км. В рамките на проекта е и строителството на обходен път на Малко Търново с дължина 0,452 км. Проектът предвижда и строителството на трета лента за тежки МПС по цялата дължина на пътя.

Изпълнителят на новия път по Е-87 ще се избира чрез местен открит търг. Финансирането е по програма ФАР-ТГС между България и Турция.Краен срок за подаване на офертите за този проект е 19.09.2006 г. в МРРБ.

По програма ФАР-ТГС с Гърция ще се строи второкласен четирилентов път между Ново Село, близо до Свиленград и магистрала "Марица". Новият участък ще е естествено продължение на новопостроения четирилентов път от КПП Ново село-Орменион, Гърция до Ново Село. Отсечката е проектирана за скорост от 80 км/ч и ще има подходяща за тежкия трафик настилка. Ще бъде построен мост над р. Марица с дължина 309 м. Изпълнителят ще се избира чрез международен открит търг.

Оферти се приемат до 20.10.2006 г. в МРРБ. Повече информация на www.mrrb.government.bg
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ТЪРГОВСКИ МИСИИ В ТУРЦИЯ
Търговската секция на Турското посолство кани български фирми-вносителки да участват в търговски мисии с цел посещение на следните панаири в Истанбул и осъществяване на контакти с турски производители и износители от съответните браншове:

1. Панаир за текстил Texgate 2006

Търговската мисия е от 26 до 30 септември 2006 г.

Краен срок за подаване на документи: 15 август 2006 г.

2. Панаир за индустриални стокиMUSIAD 2006 (машини, компютърна техника, електроуреди, продукти от автомобилния бранш, текстил, облекла, кожи, килими, строителни материали, мебели, продукти от хранително-вкусовата промишленост, опаковки и др.)

Т

ърговската мисия е от 21 до 25 ноември 2006 г.

Краен срок за подаване на документи: 1 септември 2006 г.

При интерес за участие българските фирми следва да попълнят формуляр за участие, който да бъде изпратен на Търговска секция на Турското посолство в България

За допълнителна информация:

Търговска секция на Турското посолство

бул. Васил Левски, 80, София

тел.: 02/ 981 61 65, 981 82 22, факс: 02/ 981 61 65

E-mail: dtsofia@bitex.com,

Web: www.counsellors.gov.tr
М есечният он-лайн бюлетин “Форум за трансгранично приятелство и информация”

се издава в рамките на проект BG2003/005-632.02.01-01“Форум за бизнес партньорство – България – Турция" на Ямболска търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция“ - Фонд за малки проекти, Бюджетна линия: BG2003/005-632.02.01.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница