Закон за водите ззввхвпп закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продуктиДата25.01.2018
Размер75.95 Kb.
#51233
ТипЗакон
Списък на използваните съкращения

на кирилицаMМO

Международна Морска Организация

АР

Анализ на риска

БД

Басейнова дирекция

БПК

Биологична Потребност от Кислород

ГЕФ

Глобален екологичен фонд

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДВ

Държавен вестник

ДВСК

Държавният Ветеринарно-Санитарен Контрол

ДПК

Държавен пристанищен контрол

ДПЧМВ

Дирекция за Поддържане Чистотата на Морските Води

ЕС

Европейски съюз

ЗВ

Закон за водите

ЗЗВВХВПП

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти

ЗМПВВППРБ

Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАMA

Изпълнителна Агенция “Морска Администрация”

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда

ИАПА

Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”

ИУОС

Инструменти за управление на околната среда

КПС

Канална помпена станция

ЛОС

Летливи органични съединения

МЗ

Министерство на здравеопазването

ММО

Международна морска организация

МОС

Международна организация по стандартизация

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МР

Меморандум за разбирателство

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСД

Метод за само-диагностика

МТС

Министерство на транспорта и съобщенията

НАСЕМ

Националната система за екологичен мониторинг

НДНТ

Най-добрите налични технологии

НИТТПОО

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци

НКП

Национална компания “Пристанища”

НПВД

Националната програма за възприемане на достиженията на правото на ЕС

НПО

Неправителствени организации

НСИС

Национална система за статистическа информация

ОВОС

Оценка въздействието върху околната среда

ОН

Обединени нации

ПАВ

Полициклични Ароматни Въглеводороди

ПМС

Постановление на министерския съвет

РИОСВ

Регионална Инспекция по Околна Среда и Водите

СВР

Системи за вземане на решения

СЕУО

Системата за екологично управление и одит

СКР

Селективна каталитична редукция

СПД

Стратегически план за действие

СПДВОЧМ

Стратегическия План за Действие за Възстановяване и Опазване на Черно Море

СУК

Системи за управление на качеството

СУОС

Системите за управление на околната среда

ТБО

Депо за твърди битови отпадъци

УОЗ

Устойчиви органични замърсители

УОС

Управление на околната среда

УПИАМА

Устройствен Правилник на Изпълнителна агенция “Морска администрация”

УР

Устойчиво развитие

ХЕИ

Хигиенно-Епидемиологична Инспекция

ХПК

Химична потребност от кислород

ХФВ

Хлорофлоровъглеводороди

ЦИЕС

Централно и източноевропейски страни

ЦУК

Цялостно управление на качеството

ЧМЕП

Черноморска екологична програма


на латиницаADL

Advanced Distributed Learning

AICC

Aviation Industry Computer Based Training Committee

APPS

Холандски закон за Предпазване на замърсяване от кораби

ARENA

Регионална програма за повишаване на капацитета и изграждане на информационна мрежа с цел осъвременяване на мониторинговите и прогнозни дейности в басейна на Черно море

AVB (SITA/DAPEMO)

Инструкции за опазване на околната среда в пристанището на Ротердам

AVHRR

Усъвършенстван радиометър с висока разделителна способност

BOOS

Балтийска Система за Наблюдение на Океана

BS

Британски стандарт


BSGOOS

Черноморска Глобална Система за Наблюдение на Океана

CARIBEGOOS

Карибска Глобална Система за Наблюдение на Океана

CEC

Съвет на Европейската комисия

CMI

Computer Managed Instruction

DBCP

Система за събиране на данни с дрейфуващи буйове (WMO-IOC)

DCMR

Агенция по околната среда в Холандия

DoD

Департамент по отбраната (Department of Defence)

EC

Европейска Комисия

EEA

Европейска агенция по околна среда

EMAS

Европейска схема за еко-мениджмънт и одит (European Eco-Management and Audit Scheme )

EMDP

Процес за развитие на управлението на околната среда (Environmental Management Development Process)

EMPA

Фламандско-български проект за управление на околната среда в пристанищни райони

EMS

Система за управление на околната среда (Environmental Management System)

EMSA

Европейска морска агенция по сигурността (European Maritime Safety Agency)

EPD

Декларация за политиката по опазване на околната среда (Environmental Policy Declaration)

ERS

Сателит за дистанционно наблюдение на Земята (на Европейската Космическа Агенция)

ESPO

Организация на европейските морски пристанища (European Sea Port Organization)

EU

Европейски съюз

EuroGOOS

Европейска Глобална Система за Наблюдение на Океана

FAQ

Често задавани въпроси (Frequently Asked Questions)

GLOSS

Глобална Система за Наблюдение на Морското Ниво

GODAE

Глобален експеримент за асимилация на океански данни (GOOS)

GOOS

Глобална Система за Наблюдение на Океана

HAM

Двигател с влажен въздух

HTML

Hyper Text Markup Language

ICS

Международна камера по корабоплаване

ICT

Информационни и комуникационни технологии

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

ILO

Международна организация по труда (International Labor Organization)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods

IMO

Международна морска организация

IMS

IMS Global Learning Consortium

IOC

Междуправителствената Океанографска Комисия (към UNESCO)

IOGOOS

Индоокеанска Глобална Система за Наблюдение

ISM

International Safety Management

ISO

Международна организация по стандартизация (International Standard Organisation)

JCOMM

Съвместна Техническа Комисия на WMO и IOC за Океанография и Морска Метеорология

LANDSAT

Земен сателит (на NASA)

LL

Load Lines

LOM

Learning Object Metadata

LTSC

Learning Technology Standards Committee

MAMA

Средиземноморска мрежа за оценка и усъвършенстване на мониторинга и прогнозната дейности в региона

MARPOL

Международна конвенция за предпазване на замърсяване от корабите

MedGOOS

Средиземноморска Глобална Система за Наблюдение на Океана

MS

Microsoft

OECD

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

OILPOL

Международна конвенция за предпазване от замърсяване с петрол

ONWA

Петрол в плавателни води (Oil in Navigable Waters)

PAPA

Програма за балтийска мрежа за оценка и усъвършенстване на оперативната и прогнозна система в региона

PDCA

Plan-Do-Check-Act

PDP

Програма за развитие на докерството (Portworker Development Programme)

PEMS

Система за управление на околната среда в пристанищата

PM

Твърди частици

PtC

Страни по конвенцията

SCORM

Shareable Content Object reference Model

SeaWiFS

Датчик за ширикообхватно наблюдение на морето (на NASA)

SGS

Societe General de Surveillance

SOLAS

Safety of Life at Sea

SOMAT

Стопанско обединение за автотранспорт

STCW

Standards of Training, Certification and Watchkeeping

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TOR

Рафинерията на пристанище Тема-Гана

UNCLOS

Конвенция на ООН по морско право (United Nations Convention on the Law of the Sea)

UNDP

Програма на ООН за развитие

UNESCO

Организация на Обединените Нации за Наука и Култура

VDR

Voyage Data Recorders

WHO

Световна здравна организация

WMO

Световна Метеорологична Организация

XBT

Размотаващ се батитермограф

XML

Extended Markup Language

Каталог: www systems engineerig laboratory -> Distance learning systmeng -> Distance Course 5 -> Lekcii Course 5 -> Lekcii Course 5 DOC -> BOOK BG BUL 017 02
BOOK BG BUL 017 02 -> Указател по ключови думи
Lekcii Course 5 -> Здраве и безопасност в пристанищни райони
Lekcii Course 5 -> Цонка Консулова
Lekcii Course 5 -> Планиране в екологията и реновация на пристанищата в България
Lekcii Course 5 -> Инструменти за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
Lekcii Course 5 -> Програма за опазване и възстановяване на околната среда 2002 2005 г. Бургас, май 2002 г. Въведение
Lekcii Course 5 -> Ролята на проекта арена в Глобалната Система за Наблюдение на океана и приносът му за пристанищата като крайни потребители на оперативна океанографска информация
Lekcii Course 5 -> Българско и международно право за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
Lekcii Course 5 -> Състояние на околната среда на пристанище варна
BOOK BG BUL 017 02 -> Организация, експлоатация и развитие на българските пристанища


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница