Закон за военното разузнаване комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законастраница1/5
Дата22.10.2018
Размер0.9 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И Т Р Е Т О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Д О К Л А Д
ОТНОСНО: Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г., приет на първо гласуване на 20 май 2015 г.
Проект!

Второ гласуване
ЗАКОН

ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕКомисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯКомисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.
Чл. 1. Този закон урежда организацията, дейностите, задачите и функционирането на военното разузнаване, както и статуса на служителите му.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
Чл. 2. Военното разузнаване обединява дейността на всички разузнавателни структури и формирования във въоръжените сили на Република България и се води с цел добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация в интерес на отбраната на страната и на националната сигурност.
Предложение на н.п. Атанас Атанасов:

В чл. 2 думите „и на националната сигурност" се заличават

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:

Чл. 2. Военното разузнаване обединява дейността на всички разузнавателни структури и формирования във въоръжените сили на Република България и се води с цел добиване, обработване и предоставяне на разузнавателна информация в интерес на отбраната на страната и на националната сигурност.
Чл. 3. Военното разузнаване участва в дейността на разузнавателните общности на организацията на Северноатлантическият договор (НАТО) и на Европейския съюз (ЕС), осъществява обмен на разузнавателна информация и разузнавателна поддръжка в съюзни и коалиционни операции.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
Чл. 4. Военното разузнаване се осъществява от:

1. служба „Военна информация“, наричана по нататък „Службата“;

2. разузнавателни структури в органите за управление и разузнавателни военни формирования в Българската армия.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
Чл. 5. Военното разузнаване се осъществява въз основа на следните принципи:

1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;

2. зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;

3. взаимодействие с органите на държавната власт, службите за сигурност и службите за обществен ред;

4. централизирано управление и контрол на разузнавателната дейност;

5. скритост, съчетаване на явни и тайни форми и способи на работа;

6. спазване на политически неутралитет;

7. обективност и безпристрастност.


Предложение на н.п. Атанас Атанасов:

В чл. 5, т. 5 думата „скритост" се заличава.

Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:

Чл. 5. Военното разузнаване се осъществява въз основа на следните принципи:

1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;

2. зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;

3. взаимодействие с органите на държавната власт, службите за сигурност и службите за обществен ред;

4. централизирано управление и контрол на разузнавателната дейност;

5. съчетаване на явни и тайни форми и способи на работа;

6. спазване на политически неутралитет;

7. обективност и безпристрастност.
Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕКомисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.
Раздел I

Организация на военното разузнаванеКомисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.
Чл. 6. Разузнаването във въоръжените сили на Република България е организирано в единен централизиран процес и се осъществява на стратегическо, оперативно и тактическо ниво.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
Чл. 7. (1) Службата организира и води стратегическото разузнаване с използване на човешки ресурси и технически средства.

(2) Службата е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната - юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Директорът на Службата е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(3) Службата събира и обработва цялата информация, добита от разузнавателните органи на военното разузнаване или получена от разузнавателните структури на НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и от партньорски служби.

(4) Службата е автономна при осигуряване на вътрешната сигурност, защитата на класифицираната информация и контра-разузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност.


Предложение на н.п. Методи Андреев:

В чл. 7 се предлагат две нови алинеи:

,,(2) Служба ,,Военна информация’’ е служба за сигурност непосредствено подчинена на Министерския съвет”;

,,(3) Службата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София, а директорът на Службата е първостепенен разпоредител с бюджетни средства.”;

- сегашните алинеи (3) и (4) се преномерират и стават съответно (4) и (5).

Предложението е оттеглено.
Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:

Член 7, ал. 2 се изменя така:

(2) Службата е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.“.Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:

Чл. 7. (1) Службата организира и води стратегическото разузнаване с използване на човешки ресурси и технически средства.

(2) Службата е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната и е юридическо лице. Директорът на Службата е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.

(3) Службата събира и обработва цялата информация, добита от разузнавателните органи на военното разузнаване или получена от разузнавателните структури на НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и от партньорски служби.

(4) Службата е автономна при осигуряване на вътрешната сигурност, защитата на класифицираната информация и контра-разузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност.
Чл. 8. (1) Съвместното командване на силите планира и организира разузнаването и разузнавателното осигуряване на оперативно ниво, координира разузнавателния процес и осъществява ръководството и взаимодействието на разузнавателните формирования и органи на видовете въоръжени сили при провеждане на съвместни операции.

(2) Командирите на видовете въоръжени сили на оперативно ниво планират, организират и ръководят разузнаването на подчинените си структури.Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
Чл. 9. Командирите (началниците) на военни формирования организират военното разузнаване на тактическо ниво.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
Раздел II

Задачи на военното разузнаванеКомисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.
Чл. 10. На военното разузнаване на стратегическо, оперативно и тактическо ниво в съответствие с предназначението, функциите и отговорностите им в единния разузнавателен процес се поставят задачи по ред, определен с акт на министъра на отбраната.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
Чл. 11. На военното разузнаване не може да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер. То не събира, не обработва, не анализира и не съхранява информация от вътрешнополитически характер.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
Чл. 12. Основни задачи на военното разузнаване на стратегическо ниво са:

1. добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, необходима за отбраната на страната и защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи;

2. информационно осигуряване на дейностите на държавните институции в областта на сигурността и отбраната на страната;

3. осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и колективната отбрана;

4. осигуряване на разузнавателна информация за нуждите на планирането във въоръжените сили и за развитието на оперативни способности;

5. развиване на информационно и оперативно сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби в интерес на националната и колективната отбрана и сигурност;

6. осъществяване на обмен на разузнавателна информация и провеждане на съвместни операции с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби;

7. осигуряване на разузнавателна информация в интерес на сигурността на операциите и мисиите извън територията на страната, в които участват български военни контингенти и отделни военнослужещи.


Предложение на н.п. Атанас Атанасов:

В чл. 12:

1. В т. 1 след думите „на страната" думите „и защита на националната сигурност" се заличават.

2. В т. 2 думите „сигурността и" се заличават.

3. Точка 3 се изменя така:

3. осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за военни рискове и заплахи за отбранителната сигурност и колективната отбрана;Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:

В чл. 12 се правят следните допълнения:

а) Създава се нова т. 8:

8. осъществява непосредствено ръководство на военните представителства към дипломатическите мисии на Република България в чужбина.“Комисията подкрепя по принцип предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:

Чл. 12. Основни задачи на военното разузнаване на стратегическо ниво са:

1. добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, необходима за отбраната на страната и защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи;

2. информационно осигуряване на дейностите на държавните институции в областта на сигурността и отбраната на страната;

3. осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и колективната отбрана;

4. осигуряване на разузнавателна информация за нуждите на планирането във въоръжените сили и за развитието на оперативни способности;

5. развиване на информационно и оперативно сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби в интерес на националната и колективната отбрана и сигурност;

6. осъществяване на обмен на разузнавателна информация и провеждане на съвместни операции с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби;

7. осигуряване на разузнавателна информация в интерес на сигурността на операциите и мисиите извън територията на страната, в които участват български военни контингенти и отделни военнослужещи;

8. осъществяване на непосредствено ръководство на службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България.
Чл. 13. За изпълнение на възложените й задачи Службата:

1. използва специфични форми, методи и средства на оперативна работа при условия и по ред, определени с правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет от Министерския съвет;

2. привлича за сътрудничество български граждани или граждани на друга държава с тяхното доброволно съгласие за изпълнение на разузнавателни задачи при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

3. осигурява мерки за защита и закрила на лицата, които работят или са работили, сътрудничат или са сътрудничили на военното разузнаване;

4. осъществява мерки за скриване на кадровия си състав и организацията на своята дейност чрез използване на собствени прикрития и на прикрития във ведомства, организации, търговски и други юридически лица;

5. разработва и произвежда специална техника, спомагателни средства и документи за осигуряване на оперативната си дейност;

6. използва документи за защита и скриване на принадлежността на личния си състав, сградите и съоръженията, предоставени за управление от Службата;

7. развръща и използва органи за електронно разузнаване за добиване на информация в интерес на националната сигурност от външни електронни системи и средства при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“;

8. развива способности да добива разузнавателна информация, самостоятелно или съвместно със структури на НАТО, ЕС и партньорски служби, чрез използване на космически, авиационни, морски или земни системи за получаване на изображения при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“;

9. сключва договори с юридически и физически лица за услуги и доставки, свързани с дейността на Службата в съответствие със Закона за обществените поръчки и със Закона за защита на класифицираната информация.


Предложение на н.п. Атанас Атанасов:

В чл. 13, т. 7 отпадат думите „в интерес на националната" и се заменят с думите „за отбранителната".

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Методи Андреев:

В чл. 13, т. 7 думата ,,развръща” се заменя с думата ,,развива”.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:

В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

а) Точка 4 се изменя така:

4. създава собствени прикрития на служители на Службата при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на Службата.“.б) Създава нова т. 5:

5. използва прикрития във ведомства, организации, търговски и други юридически лица при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на Службата;в) Създава нова т. 6:

6. съставя и използва документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители от Службата, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност, при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на Службата;Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:

Чл. 13. За изпълнение на възложените й задачи Службата:

1. използва специфични форми, методи и средства на оперативна работа при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;

2. привлича за сътрудничество български граждани или граждани на друга държава с тяхното доброволно съгласие за изпълнение на разузнавателни задачи при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

3. осигурява мерки за защита и закрила на лицата, които работят или са работили, сътрудничат или са сътрудничили на военното разузнаване;

4. създава собствени прикрития на служители на Службата при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;

5. използва прикрития във ведомства, организации, търговски дружества и други юридически лица при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;

6. съставя и използва документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители от Службата, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност, при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;

7. разработва и произвежда специална техника, спомагателни средства и документи за осигуряване на оперативната си дейност;

8. използва документи за защита и скриване на принадлежността на личния си състав, сградите и съоръженията, предоставени за управление от Службата;

9. развръща и използва органи за електронно разузнаване за добиване на информация в интерес на националната сигурност от външни електронни системи и средства при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;

10. развива способности да добива разузнавателна информация, самостоятелно или съвместно със структури на НАТО, ЕС и партньорски служби, чрез използване на космически, авиационни, морски или земни системи за получаване на изображения при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;

11. сключва договори с юридически и физически лица за услуги и доставки, свързани с дейността на Службата, в съответствие със Закона за обществените поръчки и със Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 14. Разузнавателните структури в Българската армия изграждат и поддържат способности за разузнавателна поддръжка на операциите.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
Чл. 15. (1) Военното разузнаване на оперативно и тактическо ниво изпълнява задачи по:

1. планиране и организиране на разузнаването, разузнавателната поддръжка и управлението на разузнавателните сили и средства на подчинените военни формирования;

2. добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация, поддържане на база данни и управление на разузнавателния процес;

3. наблюдение и добиване на информация за обстановката на и извън територията, във и извън териториалните води и във и извън въздушното пространство на Република България с цел предотвратяване и пресичане на евентуални заплахи за отбраната на страната;

4. добиване на информация от комуникационни, информационни и радиотехнически системи и средства чрез развръщане на разузнавателни органи за електронно разузнаване и постове за наблюдение от открити източници;

5. добиване на разузнавателна информация от видеофилми и изображения, включително в реално време, чрез развръщане на сили и средства за тяхното получаване, обработване и дешифриране.

(2) Структурата и функциите на органите за военно разузнаване на оперативно и тактическо ниво се регламентират с актове на началника на отбраната.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
Чл. 16. При съвместни операции военното разузнаване се планира и организира от Съвместното командване на силите с участието на органи на стратегическо ниво, изпълнява задачи по разкриване на противостоящи сили и замисъла за тяхното използване и в съответствие с разработените планове осъществява разузнавателна поддръжка на войските и силите.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
Глава трета

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕКомисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.
Раздел I

Устройство на военното разузнаванеКомисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.
Чл. 17. (1) Службата е организирана в ръководство, дирекции, отдели и сектори.

(2) Към дирекциите по ал. 1 може да се създават териториални отдели.

(3) Към Службата може да се създават военни формирования и задгранични структури на пряко подчинение на директора й.

(4) Устройството на Службата, организационно-щатната й структура и организацията на работа се определят с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.
Предложение на н.п. Михо Михов:

1. В чл. 17, ал. 2 израза „може да" да отпадне и в края на текста да се продължи с израза „при необходимост".

2. В чл. 17, ал. 3 израза „може да" да отпадне и в края на текста да се добави „при крайна необходимост".

Предложението е оттеглено.
Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:

Член 17 да се измени така:

Чл. 17. (1) Устройството на Службата, организацията на работа и общата численост на служителите се определят с Правилника за устройството и дейността на Службата.“.Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17:

Чл. 17. (1) Службата е организирана в ръководство, дирекции, отдели и сектори.

(2) Към дирекциите може да се създават териториални структури.

(3) Към Службата може да се създават военни формирования и задгранични структури на пряко подчинение на директора й.

(4) Устройството на Службата, организацията на работа и общата численост на служителите се определят с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет от Министерския съвет.
Чл. 18. Службата изпълнява самостоятелно възложените й задачи в съответствие с този закон и с правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:

Чл. 18. Службата изпълнява самостоятелно възложените й задачи в съответствие с този закон и с правилника по чл. 17, ал. 4.
Чл. 19. Устройството на военното разузнаване в Българската армия е в съответствие с командната структура на оперативно и тактическо ниво:

1. на оперативното ниво - в Съвместното командване на силите и командванията на видовете въоръжени сили чрез подчинените им разузнавателни военни формирования;

2. на тактическото ниво - във военните формирования чрез органите им за разузнаване.
Предложение на н.п. Христо Гаджев, Пламен Манушев, Валентин Радев и Владимир Тошев:

В чл. 19 т. 1. след думата „разузнавателни" се добавя „органи и"

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:

В чл. 19 т. 1 след думата „разузнавателни" се добавя „органи и".

Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19:

Чл. 19. Устройството на военното разузнаване в Българската армия е в съответствие с командната структура на оперативно и тактическо ниво:

1. на оперативното ниво - в Съвместното командване на силите и командванията на видовете въоръжени сили чрез подчинените им разузнавателни органи и военни формирования;

2. на тактическото ниво - във военните формирования чрез органите им за разузнаване.
Раздел II

Ръководство на военното разузнаванеКомисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.
Чл. 20. Ръководството на военното разузнаване се осъществява от:

1. министъра на отбраната;

2. началника на отбраната.
Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:

В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

а) Създава нова т. 1:

"1. министър-председателя;“.

Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:

Чл. 20. Ръководството на военното разузнаване се осъществява от:

1. министър-председателя;

2. министъра на отбраната;

3. началника на отбраната.
Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:

Създава се нов чл. 21:

Чл. 21. Министър-председателят:1. осъществява общото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво;

2. поставя дългосрочни и годишни информационни задачи на служба „Военна информация“;

3. изисква и получава становища и доклади от директора на служба „Военна информация“ по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и задачи.“.

Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 21:

Чл. 21. Министър-председателят:

1. осъществява общото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво;

2. поставя дългосрочни и годишни информационни задачи на Службата;

3. изисква и получава становища и доклади от директора на Службата по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и задачи.
Чл. 21. Министърът на отбраната:

1. осъществява общото ръководство на военното разузнаване;

2. поставя информационни задачи;

3. издава нормативни актове, свързани с дейността на военното разузнаване;

4. осъществява контрол върху цялостната дейност на Службата;

5. внася предложения в Министерския съвет за издаване на нормативни актове, свързани със Службата, и годишен доклад за изпълнение на поставените й задачи.


Предложение на н.п. Михо Михов:

В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:(2) Дейностите по ал.1, т.З, 4 и 5 се осъществяват след съгласуване с началника на отбраната, който преподписва нормативните актове отнасящи се до дейността на службата.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Методи Андреев:

В т. 2 на чл. 21 след думата ,,задачи” се поставя запетайка и се добавя ,,съгласувано с министър-председателя, а по време на военно положение и война и с президента на Републиката.”;

Предложението е оттеглено.
Предложение на н.п. Красимир Каракачанов:

Чл.21, т.1 да придобие следната редакция:

Чл.21, т.1 - Осъществява общо ръководство на военното разузнаване непосредствено или чрез началника на отбраната.

Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Любомир Христов, Петър Петров и Стефан Дедев:

Член 21 се изменя така:

Чл. 21. Министърът на отбраната:1. осъществява непосредственото ръководство на военното разузнаване;

2. поставя информационни задачи;

3. издава нормативни актове, свързани с дейността на военното разузнаване;

4. осъществява контрол върху финансово-административната дейност и разпореждането с материално-техническите ресурси на Службата;

5. внася в Министерския съвет предложения за издаване на нормативни актове, свързани със Службата, и годишен доклад за изпълнението на поставените й задачи.“.

Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 22:

Чл. 22. Министърът на отбраната:

1. осъществява непосредственото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво и общото ръководство на военното разузнаване в Българската армия;

2. поставя информационни задачи;

3. издава нормативни актове, свързани с дейността на военното разузнаване;

4. осъществява контрол върху финансово-административната дейност и разпореждането с материално-техническите ресурси на Службата;

5. внася в Министерския съвет предложения за приемане на нормативни актове, свързани със Службата, и годишен доклад за изпълнението на поставените й задачи.
Чл. 22. (1) Началникът на отбраната:

1. ръководи военното разузнаване в Българската армия;

2. поставя задачи на военното разузнаване в Българската армия и осъществява контрол върху изпълнението им.

(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1 и при изпълнение на задълженията по чл. 85, ал. 1, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България началникът на отбраната се подпомага от Службата.


Предложение на н.п. Михо Михов:

В чл.22, ал.2, в края на текста да се добави „като й поставя конкретни задачи".

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Атанас Атанасов:

Чл. 22, ал. 1, т.1 след „Българската армия" се добавя „на оперативно и тактическо ниво".

Комисията подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Методи Андреев:

В т. 2 на ал. 1 от чл. 22 след думата ,,армия” се поставя запетайка и се добавя ,,съгласувано с министъра на отбраната’’;

Предложението е оттеглено.
Предложение на н.п. Красимир Каракачанов:

В чл.22, т.1 придобива следната редакция:

1. Ръководи военното разузнаване в българската армия и осъществява координацията и взаимодействието между стратегическото, оперативното и тактическото разузнаване като единен разузнавателен процес в системата на отбраната и въоръжените сили.“2. В чл. 22 ал. 2 да отпаднат последните две думи „се подпомага от Службата" и вместо тях да се запише „използва потенциала и информационния продукт на Службата".

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22, който става чл. 23:

Чл. 23. (1) Началникът на отбраната:

1. ръководи военното разузнаване в Българската армия на оперативно и тактическо ниво;

2. поставя задачи на военното разузнаване в Българската армия и осъществява контрол върху изпълнението им.

(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1 и при изпълнение на задълженията по чл. 85, ал. 1, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България началникът на отбраната се подпомага от Службата, като й поставя конкретни задачи.
Раздел III

Ръководство на СлужбатаКомисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел III да се измени така:
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница