Закон за закрила на детето. Конвенция за правата на детето. София : Паралакс и др., 2001; 347. 6/(094. 4)Дата10.07.2017
Размер50.88 Kb.
#25433
ТипЗакон
Семейно право.
Бешков, Панчо Недействителност на брака / Панчо Бешков. - София : Наука и изкуство, 1981. - (Библиотека на практикуващия правник) ; 347.6/Б43

Бешков, Панчо Осиновяването по българското семейно право / Панчо Бешков. - 2 изд. - София : Фенея, 1996 ; 347.6/Б43

Бешков, Панчо Правни отношения между родители и деца / Панчо Бешков. - София : Наука и изкуство, 1977. - (Библиотека на практикуващия правник) ; 347.6/Б43

Бешков, Панчо Родителското задължение за издръжка : правни аспекти / Панчо Бешков. - София : Фенея, 1997 ; 347.6/Б43

Бешков, Панчо Ръководство по делата за развод : Теория, съдебна практика, образци на искови молби / Панчо Бешков. - София : Фенея, 2005 ; 347.6/Б43

Бешков, Панчо Унищожаемост на брака / Панчо Бешков. - 2 прераб. изд.. - София : Фенея, 1997 ; 347.6/Б43

Българи Закони и др.п. Закон за закрила на детето. Конвенция за правата на детето. - София : Паралакс и др., 2001 ; 347.6/(094.4)

България. Върховен съд Семеен кодекс. : Текст, съдебна практика. Библиография. Нормативни актове / състав. Никола Младенов, Пенка Братанова. - София : Сиби, 1996 ; 347.6/(094.57)

България. Върховен съд Съдебна практика по семеен кодекс и закона за лицата и семейството : Законите са с посочени стари текстове / ред. Петя Димова. - 2 изд. - София : Паралакс, 2001 ; 347.6/(094.57)

България. Закони и др. пр. Закон за лицата и семейството : Правилник за имената на гражданите и правилник за гражданското състояние. - София : Наука и изкуство, 1953 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за лицата и семейството : текстове и съдебна практика. - София : Наука и изкуство, 1953 ; 347.6/(094.57)

България. Закони и др. пр. Закон за наследството. Семеен кодекс. Закон за лицата и семейството : с предишни редакции на текстовете. - София : Софи-Р, 2002 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закрилата на децата : Международни актове в гражданскоправната област. - София : ГорексПрес, 2004 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Изплащане на семейни помощи за деца : Нормативна уредба / състав. Димитър Радонов. - София : Нова звезда, 2002 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Новият Семеен кодекс : Семейството - гнездо или клетка. Новата нормативна уредба. Коментар на специалиста. Важни въпроси и отговори. - София : Апис, 2009 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Семеен кодекс : Коментар / ред. Христо Георгиев. - София : Наука и изкуство, 1975 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Семеен кодекс : Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право. Семеен кодекс от 2009 г. Семеен кодекс от 1985 г. Закон за лицата и семейството. Закон за закрила на детет. Закон за защита срещу домашното насилие. Закон за наследството. - 5 изд. - София : Сиби, 2009. - (Поредица "Джобни издания") ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Семеен кодекс : Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право. - 6 изд. - София : Сиби, 2010. ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Семеен кодекс 2009 и Семеен кодекс 1985 : Съпоставка на текстовете. Сборник нормативни актове / състав. Цанка Цанкова, Веселин Петров. - София : Сиела, 2009 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Семеен кодекс 2009. Закон за наследството. - София : Сиела, 2009 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Семеен кодекс в сила от 01.10.2009 : Таблица на съответсвията с отменения СК. Закон аз наследството. - София : Апис, 2009 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др. пр. Семеен кодекс. - София : Наука и изкуство, 1968 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др.п. Семеен кодекс. - София : Наука и изкуство, 1985 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др.пр. Закон за лицата. Наредба-закон за задълженията за издръжка. Закон за изчезналите военни и граждански лица през време напоследните войни и смутове. - София : Държавна печатница, 1940 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др.пр. Закон за наследството. Семеен кодекс. Закон за лицата и семейството : с предишни редакции на текстове. - София : Софи-Р, 2002 ; 347.6/(094.4)

България. Закони и др.пр. Семеен кодекс : Семеен кодекс. Закон за закрила на детето. Закон за лицата и семейството. Закон за наследството: Действащи и отменени редакции. Препращания. Съдебна практика. - 2 изд. - София : Сиби, 2005. - (Поредица Джобни издания) ; 347.6/(094.4)

Бърлгария. Закони и др.пр. Семеен кодекс. Закон за лицата и семейството. Закон за семейни помощи за деца. Закон за наследството. - София : Аскони-Издат, 2005. - (Българско законодателство) ; 347.6/(094.4)

Венедиков, Петко Въпроси на съпружеската имуществена общност / Петко Венедиков. - 3 изд. - София : ИК П.Венедиков, 2000 ; 347.6/В46

Венедиков, Петко Въпроси на съпружеската имуществена общност по Семейния кодекс от 1985 / Петко Венедиков. - София : Ико-Информ, б.г.. - (Централен съвет на адвокатурата) ; 347.6/В46

Върховен съд. Съдебна практика Съдебна практика по Семеен кодекс, Закон за лицата и семейството. - 2 доп. изд. - София : Паралакс, 2005 ; 347.6/(094.57)

Гоцев, Васил Имуществени отношения между съпрузите по Семейния кодекс / Васил Гоцев. - София : Наука и изкуство, 1988 ; 347.6/Г71

Гълъбов, Атанас Правни последици от прекратяването на брака поради развод / Атанас Гълъбов. - София : Наука и изкуство, 1972 ; 347.6/Г96

Гълъбов, Атанас След развода / Атанас Гълъбов. - София : Изд-во на ОФ, 1970 ; 347.6/Г96

Дамянов, Цоню Стълкновителните норми по семейното право на НРБългария / Ц. Дамянов. - София : Наука и изкуство, 1979. - (Библиотека на практикуващия правник) ; 347.6/Д15

Дамянов, Цоню Стълкновителните норми по семейното право на НРБългария / Цоню Дамянов. - София : Наука и изкуство, 1969 ; 347.6/Д15

Константинов, Димитър Задължения за издръжка / Димитър Константинов. - София : Наука и изкуство, 1954 ; 347.6/К81

Константинов, Димитър Отношения между съпрузите / Димитър константинов. - София : Изд. на Отеч. фронт, 1988. - (Човек и закон) ; 347.6/К82

Константинов, Димитър Произходът по българското семейно право / Димитър Константинов. - София : Наука и изкуство, 1973. - (Библиотека на практикуващия правник) ; 347.6/К82

Королев, Ю. А. Брак и развод: съвременные тенденции. М-ва: Юридическая литература, 1978; 347.6/К85

Литман, Светозар Задължението за издръжка между съпрузи и бивши съпрузи / Светлозар Литман. - София : Централен съвет на адвокатурата, 1988 ; 347.6/Л69

Манасиева, Тони От семейството до възпитателното училище - интернат / Тони Манасиева. - София : Съюз на учените в България, 2003 ; 347.6/М24

Марков, Методи Семейно и наследствено право / Методи Марков. - 2 изд. - София : Сиби, 2005. - (Modus studenti) ; 347.6/М; 32

Марков, Методи Семейно и наследствено право / Методи Марков. - 4 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2009. - (Modus Studenti) ; 347.6/М; 32

Марков, Методи Семейно и наследствено право / Методи Марков. - София : Сиби, 2004. - (Modus Studendi) ; 347.6/М; 32

Марков, Методи Семейно и наследствено право : помагало / Методи Марков. - 3 изд. - София : Сиби, 2007. - (Modus Stidendi) ; 347.6/М; 32

Матеева, Екатерина Семейно право на Република България : Разширен лекционен курс по новия Семеен кодекс (2009) / Екатерина Матеева. - София : ВСУ Черноризец Храбър, 2010 ; 347.6/М39

Митова, Кр. Семейно право: Нормативни актове. Семеен кодекс-2009 г. препратки. Наредби, инструкции, тарифи и др. С.: Нова звезда, 2010; 347.6/(094.4)

Михайлов, Борис и др. Някои въпроси по Кодекса на труда / Борис Михайлов, Борислав Панчев. - София : Наука и изкуство, 1988. - (Централен съвет на адвокатурата) ; 347.6/М74

Ненова, Лиляна Вината в българското семейно право : Същност, прояви, последици / Лиляна Ненова. - София : Наука и изкуство, 1983 ; 347.6/А55

Ненова, Лиляна Разводът и децата / Лиляна Ненова. - София : Софи-Р, 1995 ; 347.6/Н55

Ненова, Лиляна Семейно право : Книга първа: Нова редакция по новия Семеен кодекс от 2009 г. / Лиляна Ненова; ред. проф. Методи Марков. - Нова ред. по новия Семеен кодекс от 2009 г.. - София : Софи-Р, 2009 ; 347.6/Н55

Ненова, Лиляна Семейно право на Народна република България / Лиляна Ненова. - София : Наука и изкуство, 1977 ; 347.6/Н55

Ненова, Лиляна Семейно право на Република България / Лиляна Ненова. - 2 осн. прераб. изд. - София : Софи-Р, 1994 ; 347.6/Н55

Ненова-Лалова, Л. Правно положение на децата при развод между родителите / Л. Ненова-Лалова. - София : Наука и изкуство, 1962 ; 347.6/Н55

Осиновяването – услуга за детето: Британският опит и българското законодателство и практика за защита на детето при осиновяване. С.: Бълг. асоц. на жените с юрид. професия, 1998; 347.6/О80

Пеков, Йончо Защита на правото на издръжк / Йончо Пеков. - София : Наука и изкуство, 1982 ; 347.6/П33

Попов, Любомир Имуществена общност на съпрузи / Любомир Попов. - София : Наука и изкуство, 1969 ; 347.6/П76

Семейни закони : ГДР, ПНР, РСФСР, СРР, СССР, СФРЮ, УНР, ЧССР / състав. Никола Цветковски, Велко Вълканов, Ефтим Петров. - София : СЮБ, 1972 ; 347.6/(094.4)

Спасов, Христо Осигуряване и обезщетения по държавното обществено осигуряване / Христо Спасов. - София : Наука и изкуство, 1952 ; 347.6/С55

Станева, Анна Брачният договор по новия Семеен кодекс / Анна Станева. - София : Сиела, 2009 ; 347.6/С68

Цанкова, Цанка и др. Коментар на новия Семеен кодекс / Цанка Цанкова, Методи Марков, Анна Станева, Велина Тодорова. - София : ИК Труд и право, 2009 ; 347.6/Ц17

Цанкова, Цанка Фактическото съпружеско съжителство и българското семейно право / Цанка Цанкова. - София : Фенея, 2000 ; 347.6/Ц17

Bulgaria.Laws etc. The Family Code : Published in the tate Gazette May 28, 1985. - Sofia : Sofia Press, 1986; 347.6/(094.4)

Cornu, Gerard Les Regimes Matrimoniaun / Gerard Cornu. - Presses Universitaires de France : Paris, 1974 ; 347.6/K85

Family Legal Guide. - New York : Times Book, 1994 ; 347.6/Ф20

Germany.Gezetss Familienrecht : 1297-1588 / Theodor Engelmann. - Berlin : Urtur Gellier, 1913 ; 347.6/(094.4)Marty, Gabriel и др. Les regimes matrimoniaux / Habriel Marty. Pierre Raynaud. - Sirey : Paris, 1985. ; 347.6/М; 34


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница