Закон за запазване на импулса. Работа. Мощност. Работа за изменение на скоростта, за издигане на тяло над земята и за деформация на пружинаДата26.09.2018
Размер38.3 Kb.
#82799
ТипЗакон
Конспект по Физика за специалности: Корабоводене, КММ, ЕОК, КРЕ,
2007
/2008 учебна година

1. Кинематика на материална точка. Основни величини.

2. Динамика на материална точка. Основни принципи. Закон за запазване на импулса.

3. Работа. Мощност. Работа за изменение на скоростта, за издигане на тяло над земята и за деформация на пружина.

4. Кинетична и потенциална енергия. Пълна механична енергия. Закон за запазване на енергията. Потенциални криви.

5.Кинематика на въртеливото движение на абсолютно твърдо тяло. Основни величини. Връзка между линейните и ъгловите величини.

6. Динамика на въртеливото движение на абсолютно твърдо тяло. Работа. Момент на сила. Кинетична енергия. Инерчен момент.

7. Основно уравнение на динамиката на въртеливото движение. Закон за запазване на момента на импулса. Жироскопен ефект. Жироскоп.

8. Термодинамика на идеален газ. Опитно установени закони. Молекулно-кинетична теория на идеален газ. Основно уравнение.

9. Статистически разпределения на молекулите. Разпределение на Максуел по скорости. Формула на Болцман. Разпределение по енергии.

10. Реален газ. Сили на взаимодействие между молекулите. Уравнение на Ван дер Ваалс. Изотерми на реалния газ.

11. Твърди тела. Молекулен строеж. Дефекти и дислокации. Деформации на твърдите тела.

12. Течности. Молекулен строеж. Повърхностно налягане. Повърхностно напрежение.

13. Явления на пренасяне. Дифузия, топлопроводност и вътрешно триене при газове и течности.

14. Статика на флуиди. Закон на Паскал. Закон на Архимед. Хидростатично уравнение. Кинематика на флуиди.Уравнение за непрекъснатост на потока.

15. Динамика на флуиди. Уравнение на Бернули. Закон на Торичели. Ламинарно и турбулентно течение.

16. Кинематика и динамика на хармонично трептене. Основни величини. Уравнение. Енергия на трептящо тяло.

17. Събиране на трептения с еднакви и взаимно-перпендикулярни направления.

18. Затихващи механични трептения.

19. Принудени механични трептения. Резонанс.

20. Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол.

21. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение.

22. Работа на електростатичните сили. Потенциал. Връзка между интензитета и потенциала на електростатичното поле.

23. Електростатично поле в диелектрици. Видове диелектрици. Поляризация на диелектрика. Диелектрична проницаемост и възприемчивост.

24. Електрическа индукция. Теорема на Гаус за електрическата индукция. Сегнетоелектрици. Прав и обратен пиезоелектричен ефект.

25. Проводник в електростатично поле. Наелектризиране на проводник. Електрически капацитет. Кондензатор.

26. Електрически ток. Големина и плътност на тока. Закони на Ом и Джаул-Ленц. Свръхпроводимост.

27. Електродвижещо напрежение. Закон на Ом за нехомогенен участък от електрическа верига. Правила на Кирхоф.

28. Магнитно поле във вакуум. Магнитна индукция. Закон на Био-Савар-Лаплас. Приложение.

29. Циркулация на магнитната индукция. Приложение.

30. Действие на магнитното поле върху проводник с електрически ток. Закон на Ампер. Взаимодействие между проводници с ток. Работа за преместване на проводник с ток в магнитно поле.

31. Сила на Лоренц. Движение на заредени частици в магнитно поле. Ефект на Хол.

32. Магнитно поле във веществото. Намагнитеност. Магнитна проницаемост. Интензитет на магнитното поле.

33. Диа-, пара- и феромагнетици. Магнитострикция.

34. Електромагнитна индукция Токове на Фуко. Взаимна индукция.

35. Самоиндукция. Индуктивност. Ток при включване и изключване на електрическа верига.

36. Механични вълни. Уравнение на бягаща плоска вълна. Вълново уравнение.

37. Интерференция на механични вълни. Стоящи вълни. Собствени трептения на ограничени среди.

38. Електрически трептящ кръг. Свободни, затихващи и принудени трептения.

39. Електромагнитно поле. Уравнения на Максуел. Електромагнитни вълни. Вълнови уравнения за Е и Н. Получаване на електро-магнитните вълни. Спектър.

40. Интерференция и дифракция на светлината.

41. Закони за топлинното излъчване.

42. Външен фотоефект. Закони на Столетов. Волт-амперна характеристика. Уравнение на Айнщайн.

43. Строеж на атома. Ядрен модел на Ръдърфорд. Атом на Бор.

44. Квантово-вълнов дуализъм. Съотношение на неопределеност на Хайзенберг. Вълнова функция. Уравнение на Шрьодингер. Квантови числа. Изграждане на периодичната система на химичните елементи.

45. Основи на зонната теория на проводимостта. Разпределение на Ферми- Дирак.

46. Собствена и примесна електропроводимост на полупроводниците. P-N преход.

47. Термоелектронна емисия. Волт-амперна характеристика.

48. Контактна потенциална разлика. Термоелектричен ефект.

49. Спонтанни и принудени преходи. Квантови генератори. Свойства на лазерното излъчване.Литература:

1. Р.Ралев, Ив. Ралчев, Ст. Миленков, Физика, ДВИ, 1992

2. П. Тодорова, Кр. Кърджилова, Лабораторна тетрадка, 3-то изд. Данграфик, Варна, 2007

3. П. Тодорова, Тестови въпроси и задачи по физика. Лабораторен практикум, Данграфик, Варна, 2007

4. http://www.pawtod.phyzone.com – презентации на лекции

5. http://www.phyzone.com – виртуално генериране на тестове за лаб. упражненияПреподавател: (гл.ас.д-р П. Тодорова)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница