Закон за запазване на импулса в затворена механична система: или=constДата13.10.2018
Размер192.5 Kb.
#85126
ТипЗакон
2.1. Преместването е вектор равен на разликата на радиус векторите в крайното и началното положение на тялото

2.2. Скорост на движение – преместването на тяло за единица време

Средна скорост:

Скорост: (първа производна на радиус-вектора по времето

2.3. Ускорение – определя изменението на скоростта за определен интервал от време

Средно ускорение:

Ускорение: (втора производна на радиус-вектора по времето

3.1. Тангенциалното ускорение е насочено по направление на скоростта (по допирателната (тангентата) на кривата в дадена точка)променя големината на ускорението

3.2. Нормалното ускорение е насочено по перпендикуляра (нормалата) към траекторията на дадена точкапроменя посоката на ускорението

3.3. ,

3.4. Закон за движение и скоростта при равнопроменливо движение:

x=x0+v.t; s=x-x0=vt − при равномерно праволинейно

3.5. при праволинейно движение (=0)

4.1. Втори принцип на Нютон: (според SI к=1) => [N]=[kg.m/s2]

4.2. Ипмулс: [kg./ms]

4.3. Суперпозиция: F=F1+F2+…+FN

4.4. ,

5.1. Гравитационна сила:

5.2. Сила на тежестта:

5.3. Сила на еластичност:

5.4. Сила на триене Fs=kN, N – натиск (тегло)≠G

6.1. Трети принцип на Нютон: силите, с които си взаимодействат две тела са равни по големина и обратни по посока

6.2. Закон за запазване на импулса в затворена механична система: или=const

Пълният импулс на затворена механична система не се променя с времето

7.1. Работа на сила [A]=[N.m]=[J]

7.2. Работа на непостоянна сила:

7.3. Мощност [P]=[J/s]=[W]

7.4. Кинетична енергия: [T]=[J]

7.5. За много малък интервал dt: dA=dT=mvdv – връзка между Ек и А

Работата извършена върху свободно тяло е равна на промяната кинетичната енергия Т на тялото.

8.1.Консервативна сила: не зависи от изминатия път, а от началното и крайното положение

8.2. Работата на консервативна сила е равна на взетата със знак минус работа на потенциалната енергия на тялото. А=-ΔU, dA=-dUвръзка между U и А

8.3. Потенциална енергия: U(h)=mgh

8.4. Пълна механична енергия: E=T+U dA=F.dr=-dU

8.5. Пълната механична енергия на затворена система не се изменя с времето: dE=0, E=const

9.1. Ако разтоянието между точките на едно тяло не се променя (не се деформира) то е идеално твърдо тяло.

9.2. Ъгъл на завъртане

9.3. Ъглова скорост:

Средна ъглова скорост:

Ъглова скорост: [rad/s2]

Моментно ъглово ускорение:

9.4. Период на въртене: времето за което материалната точна извършва една обиколка

,

9.5. Честотата на въртене определя броя на пълните обиколки за единица време[Hz]

9.6. Закон за движение: φ=φ0t

9.7. Ускорение: a=an=vω

10.1. v=Rω,

10.2. at=, (α - ъглово ускорение), an=Rω2,

dr=R.dφ; V=dr/dt=R.dφ/dt=R.ω

10.3. Двиение по окръжност с постоянно ускорение: ω=ωαt,

11.1. Инерционен момент на тяло спрямо ос: Ii=miRi2

11.2. Кинетична енергия на въртящо се тяло:

11.3. Пълна кинетична енергия: T=T1+T2 , , -постъпателно + въртеливо

11.4 Инерционен момент на въртящо се тяло: , [kg.m2]

11.5. Инерционен момент спрямо произволна ос: I=Ic+ma2 –T. на Щайнер Ic=mR2/2

11.6. Момент на сила (въртящ момент): , M=RFsinβ [N.m]

11.7. Работа на сила: , A=MΔφ

11.8. Основно динамично уравнение на въртеливи движения:

11.9. Условия за равновесие на тяло: ,

12.1. Момент на импулса: , пълен момент на импулса: [kg.m/s]

12.2. Момент на импулса на материална точка:

12.3. В затворена механична система моментът на импулсът се запазва: , =const ЗЗМИ М=dL/dt - ЗИМИ

16.1. Основно уравнение на молекулно-кинетичната теория за идеалния газ: PV=NkT , , ; PV=NkT-основно уравнение за идеален газ.; m=ρv=Ni

18.1. Първи принцип на термодинамиката: dQ=dU+dA -ЗЗЕ, dQ=dU+PdV

18.2. Работа при изопроцеси:

P=const, A=P(V1-V2) - изобарен V/T=const P/T=NkT/V=const-Бойл-Мариот

V=const, A=0 – изохорен P/T=const Q=dU; V/T=NkT/P=const-Гей-Люсак

T=const, A= - изотермен P.V=const Q=A

P.V=NkT=NRT/NA=mRT/μ - Клапейрон-Менделеев

18.3. Топлинни капацитети:

Топлинен капацитет: [J/K]

Специфичен топлинен капацитет: [J/kg.K]

Моларен топлинен капацитет: - при постоянен обем, - за многоатомен газ, , CP=CV+R- уравнение на Майер

19.1. Уравнение на Поасон за адиабатните процеси: PVγ=const; dA=-dU=-mCvdT/μ

19.2. Работа при адиабатно разширение:

20.1. Коефициент на полезно действие на топлинна машина: , Q1 – количество топлина, ; η=T1-T2/T1=Q1-Q2/Q2

21.1. Ентропия [J/K]

22.1. Закон на Кулон: ; ε=1

23.1. Интензитет на електрично поле:

23.2. Закон на Гаус: - поток на интензитета [N.m2/C] dФE=E.dS

25.1. Потенциална енергия на точков заряд: точков заряд q в полето на Q, A12=-(U(r2)-U(r1))=-ΔU(r)

25.2. Потенциал на електростатично поле:

25.3. Връзка между интензитета и потенциала: ; ∫LE.dr=0 –циркулация

26.1. Капацитет на плосък кондензатор: ; C=R/k-капацитет на сфера.

C=Q/∆φ-плосък кондензатор; C=dQ/m.dT [J.kg.K] – спец. топлинен капацитет

26.2. Работа на зареден проводник:

26.3. Енергия на плосък кондензатор:

28.1. Големина на тока:

28.2. Плътност на тока: [A/m2]

28.3. Напрежение U12=ε12-Δφ12 =- ЕДН, пад на напрежение.

29.1. I=GU, ; j=σ.E – закон на ОМ в диференциална форма.

29.1. Свързване на консуматори: последователно: , успоредно:

29.2. Закон на Ом за затворена верига: ; R=1/σ=ρ.l/m – втори закон на ОМ

29.3. Закон на Джаул-Ленц: dQ=UIdt29.4. Мощност: P=UI
P.V=υ.R.T – уравнение на Клапейрон-Менделеев; υ=m/μ=N/NA

Галилеев закон за събиране на скорости – V=V* + U; a=a* + a0
Каталог: Home -> Emo -> СЕМЕСТЪР%201 -> материали%20физика -> физика1 -> физика%201
СЕМЕСТЪР%201 -> Полеви транзистори с pn-преход (jfet) общи сведения и класификация
СЕМЕСТЪР%201 -> 1. Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
СЕМЕСТЪР%201 -> Обработка на масив от данни въвеждане на изходни данни и построяване на хистограми
физика%201 -> Закон за запазване на импулса в затворена механична система: или=const
физика%201 -> Закони за запазване на импулса и на енергията


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница