Закон за запазване на механичната енергия. Потенциална енергия на тяло издигнато над земната повърхност. Потенциална енергия на пружинаДата01.10.2016
Размер36.13 Kb.
#11064
ТипЗакон
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Физика I-ва част


 1. Кинематични понятия и величини - скорост, ускорение, траектория. Едномерно и двумерно движение с постоянно ускорение. Закони на Нютон. Видове взаимодействия и сили. Системи мерни единици. Закон за запазване на импулса.

 2. Работа, кинетична и потенциална енергия, мощност. Връзка между силата и потенциалната енергия. Закон за запазване на механичната енергия. Потенциална енергия на тяло издигнато над земната повърхност. Потенциална енергия на пружина.

 3. Линеен хармоничен осцилатор. Кинематика и динамика на хармоничното трептение. Енергия на хармоничен осцилатор. Представяне на хармоничното трептение чрез комплексни числа. Събиране на хармонични трептения с еднакви направления.

 4. Затихващи трептения. Амплитуда, честота и период на затихващото трептение. Принудени трептения. Амплитуда на принуденото трептение, резонанс.

 5. Вълни, видове вълни, вълново число, скорост, дължина на вълната. Диференциално вълново уравнение. Уравнение на плоска и сферична вълна. Принцип на Хюйгенс – Френел, закон за пречупване на светлината.

 6. Механичен принцип на относителността на Галилей. Постулати на специалната теория на относителността на Айнщайн, интервал от време и дължина на тяло в движеща се координатна система. Лоренцови трансформации, събиране на скорости. Елементи на релативистката динамика, връзка между маса и енергия.

 7. Основно уравнение на молекулно-кинетичната теория на газовете. Абсолютна температура. Разпределение на енергията по степените на свобода. Вътрешна енергия на идеален газ, топлинни капацитети на идеалния газ.

 8. Статистически метод във физиката, функция на разпределението. Закон на Максуел за разпределението на молекулите по скорости и кинетични енергии. Барометрична формула, разпределение на Болцман в потенциално поле. Закон на Максуел-Болцман.

 9. Ефективно сечение и среден свободен пробег на молекулите. Явления на пренасяне. Вътрешно триене в газове и течности. Топлопроводност на газовете. Дифузия и самодифузия в газовете.

 10. Електрични заряди, закон за запазване. Закон на Кулон. Интензитет на електричното поле. Работа на силите на електростатичното поле. Потенциал. Връзка между интензитета и потенциала, силови линии и еквипотенциални повърхности. Теорема на Гаус. Електрично поле на заредена равнина, електрично поле между две успоредни равнинини. Електростатично поле в проводници.

 11. Диполен момент. Полярни и неполярни молекули във външно електрично поле. Поляризация на диелектриците, видове диелектрици. Вектор на поляризацията. Относителна диелектрична проницаемост. Сегнетоелектрици. Пиезоелектричен и обратен пиезоелектричен ефект, приложение.

 12. Постоянен електричен ток. Електродвижещо напрежение. Класическа електронна теория за електропроводимостта на металите. Закони на Ом и Джаул-Ленц от гледна точка на класическата електронна теория.

 13. Магнитен дипол, магнитна индукция. Закон на Био-Савар-Лаплас. Магнитно поле на ток, протичащ по праволинеен проводник. Циркулация на магнитната индукция. Магнитен поток.

 14. Закон на Ампер. Взаимодействие между два успоредни праволинейни проводника по които протича електричен ток. Единици за измерване на електромагнитните величини. Сила на Лоренц. Движение на заредени частици в еднородно магнитно поле. Масспектрография. Ефект на Хол и приложението му.

 15. Закон на Фарадей за електромагнитната индукция. Магнитни моменти на електроните и атомите. Атом в магнитно поле. Намагнитване на веществата. Интензитет на магнитното поле. Относителна магнитна проницаемост. Диамагнетици, парамагнетици и феромагнетици.

 16. Уравнения на Максуел. Физична природа на светлината според електромагнитната теория. Интерференция на светлината, опит на Юнг. Интерферометри и тяхното приложение. Дифракция на светлината. Френелови зони. Дифракционна решетка.

 17. Естествена и поляризирана светлина. Закон на Малюс. Поляризация при отражение и пречупване на светлината, ъгъл на Брюстер. Поляризация на светлината при двойно пречупване.

2014г. /доц. д-р Светлозар Недев/


Информация : тел.8163446 http://physics.uctm.edu
Литература


 1. В.Заячки, П.Девенски, Хр.Каназирски, "Физика", изд.”Мартилен”, София 1993.

 2. В. Иванова, С. Недев, Хр. Каназирски, "Физика, встъпителен курс", изд.”Абагар”, В. Търново, 2004.

 3. "Ръководство за лабораторни упражнения по физика", колектив, изд. Мартилен, София, 1994.

 4. "Сборник от задачи по физика", колектив, изд. Мартилен, София, 1994.

 5. С. Недев, “Записки по физика I част”, http://www.uctm.edu/departments/physics/phys1.ps

 6. Р. Файнман, Р. Лейтон, М. Сендс, "Файнманови лекции по физика", т. I, изд. Народна просвета , 1970, т. II, 1972.

 7. И. В. Савельев,Курс общей физики, том 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика”, http://edc.tversu.ru/elib/phys/0033.pdf

 8. Д. Сивухин, “Общий курс физики. Том 3. Электричество”, http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Sivuxin_t3_1977ru.djvu;

 9. The Feynman Lectures on Physics, Volume 1,

http://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_toc.html

 1. The Feynman Lectures on Physics, Volume 2,

http://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.htmlКаталог: sites -> default -> files -> Konspekti
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
Konspekti -> Физика на твърдото тяло (физика II р а част)
Konspekti -> К о н с п е к т по физика II част
Konspekti -> К о н с п е к т по физика II част
Konspekti -> Закон за запазване на импулса. Закон за запазване на момента на импулса
Konspekti -> Конспект по "Основи на генното инженерство"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница