Закон за защита на животните (ззж); Закона за храните (ЗХ); Закона за опазване на околната среда (зоос); Закона за управление на отпадъците (зуо); Закона за пчеларството и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актовеДата11.01.2018
Размер142.99 Kb.
#43571
ТипЗакон
Проект

Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА И МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА

ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Наредбата регламентира реда, начина и условията за отглеждане на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Червен бряг с изключение на кучета и други животни за компания, които са обект на друга наредба.

(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на община Червен бряг свързани с дейностите по ал.1.

Чл.2 На територията на общината се разрешава отглеждането на продуктивни животни за лични нужди при спазване на следните нормативни актове: Закон за устройство на територията (ЗУТ); Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД); Закон за животновъдството (ЗЖ); Закон за защита на животните (ЗЗЖ); Закона за храните (ЗХ); Закона за опазване на околната среда (ЗООС); Закона за управление на отпадъците (ЗУО); Закона за пчеларството и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове.

Чл.3 (1) Общинският съвет ежегодно приема решения за предоставяне на ползването на мери и пасища, включени в общинския поземлен фонд, за свободна паша на продуктивни животни. Решенията се обявяват със заповед на кмета на общината за всяко населено място поотделно.

(2) Кмета на общината и кметовете на населени места, ежегодно издават заповед с която определят местата за събиране на животните за временна паша и доене през летния сезон, както и маршрутите за движението на животните по улиците на селищата при изкарването им на паша. В заповедите се конкретизира, как и от кого да стане почистването на улиците.

Чл.4 (1) Кмета на общината и кметовете на населените места определят места (депа) за временно съхранение на оборския тор от животновъдни обекти на физически лица за лични нужди на терени включени в общинския поземлен фонд, при спазване на нормативната уредба и правилата за добри земеделски практики по следния начин:

1. Кметовете на населените места определят местонахождението на терените, като ги идентифицират със скица и внасят доклад до кмета на общината;

2. Кмета на общината издава заповед за определянето на тези терени, като депа за временно съхраняване на оборски тор и ги вписва в регистъра на общината.

3. Заповедта на кмета на общината се обявява на видно място в сградата на кметството и се информират собствениците на животни, които ще ползват депото.(2) Депата за съхранение на оборски тор се обозначават с табела на която е изписано местността, номера и размера на терена по скицата и надпис “ДЕПО ЗА ОБОРСКИ ТОР”

Чл.5 Според мястото на отглеждане на продуктивни животни, територията на Община Червен бряг, се зонира както следва:

1. Централна градска част.

2. Градски район – територията на гр. Червен бряг и гр. Койнаре извън централната градска част.

3. Селски райони – територията на селата в община Червен бряг.

4. Райони извън регулацията на населените места.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ ПО ВИДОВЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
Чл. 6 (1) В Централната градска част е забранено отглеждането на продуктивни животни от всякакъв вид.

(2) В градския район, при спазени изисквания на нормативните документи посочени в чл.2 от настоящата наредба се разрешава отглеждане на:

1. Еднокопитни животни (коне, магарета, мулета, катъри) до 3 брой с приплодите му до 2 годишна възраст;

2. Едър рогат добитък (говеда и биволи) до 3 бр. с приплодите им до едногодишна възраст;

3. Дребни преживни животни (овце и кози) – до 10 броя с приплодите им до 6 - месечна възраст;

4. Свине за угояване – до 3 броя; (отглеждането на свине майки е на особен режим на регистрация и може да стане само след съгласуване и одобрение на обекта от Областната дирекция по безопасност на храните).

5. Зайкини – майки – до 10 броя с приплодите им до 4 месечна възраст;

6. Птици – до 100 броя.

7. Бройлери – до 150 броя.

8. Пчелни семейства - отглеждането да става в съответствие със Закона за пчеларството.

(3) В селските райони - при спазени изисквания на нормативните документи посочени в чл.2 от настоящата наредба се разрешава отглеждането на:

1. Еднокопитни животни (коне, магарета, мулета, катъри) до 3 броя с приплодите им до 2 годишна възраст;

2. Едър рогат добитък (говеда и биволи) до 3 бр. с приплодите им до едногодишна възраст.

3. Дребни преживни животни (овце и кози) – до 10 броя с приплодите им до 6 - месечна възраст;

4. Свине за угояване – до 5 броя; (отглеждането на свине майки е на особен режим на регистрация и може да стане само след регистрация и одобрение на обекта от Областната дирекция по безопасност на храните).

5. Зайкини – майки – до 10 броя с приплодите им до 4 месечна възраст;

6. Птици – до 100 броя.

7. Бройлери – до 150 броя.

8. Пчелни семейства - отглеждането да става в съответствие със Закона за пчеларството.

Чл. 7 В райони извън регулация на селищата на общината се разрешава отглеждането на всички видове селскостопански животни от физически лица за лични нужди, при следните ограничения:


  1. хигиенно-защитна зона – 300 м.

1. свитнеферми от 500 до 1000 бр. при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване.

2. говедовъдни ферми с 100 до 500 животни и овцеферми с 200 до 500 бр.

3. промишлено отглеждане на пилета (бройлери) от 4000 до 10 000 бр. (в затворени помещения с механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата – вентилиране при запазване на сухи подове) и кокошки носачки от 1000 до 5000 бр.

4. ферми за гъски с открити дворове и басейни за плуване с капацитет до 10 000 бр.; ферми за принудително угояване на гъски от 500 до 1000 бр. при затворено клетъчноотглеждане с механизирано хранене, водопой и вентилиране.

5. промишлено отглеждане на над 100 бр. зайци, нутрии и норки.

6. стопански сгради за работен добитък, силажохранилища и силажни ями.

7. производство на фуражни смески.

8. питомник за кучета и други домашни и екзотични животни и птици.


  1. хигиенно-защитна зона – 100 м.

1. промишлено отглеждане на пилета (бройлери) от 2000 до 4000 бр. в затворени помещения при механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата (вентилиране) при запазване на сухи подове.

2. селскостопански дворове със складове, работилници, сушилни, фуражни бази, парници за разсад, люпилни и др.; станции за обеззаразяване на семена и билки чрез обгазяване.

3. промишлено отглеждане на кокошки носачки от 500 до 1000 бр.; зайци, американска катерица (чинчила), нутрии и норки от 10 до 100 бр.; затворено угояване на гъски от 100 до 500 бр.; бази за временно лагеруване на стада овце през топлия сезон при всекидневно събиране и изнасяне на торовия отпад.

4. свинеферма от 100 до 500 броя свине при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване.

5. говедовъдни ферми с 50 до 100 животни и овцеферми със 100 до 200 бр.
  1. хигиенно-защитна зона – 50 м.
  1. ветеринарни лечебници със стационар и осеменителни станции.

  2. изкупвателни пунктове за животни, пазари за продажба на живи животни и птици.

  3. промишлено отглеждане на бройлери до 2000 бр. при механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата (вентилиране) при запазване на сухи подове; затворено угояване до 100 бр. гъски; отглеждане на 200 до 500 кокошки носачки.

  4. промишлено отглеждане на на змии и жаби.

  5. свинеферми с 50 до 100 броя свине при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване.

  6. говедовъдни ферми с 10 до 50 животни и овцеферми с 50 до 100 бр.

  7. тържища за изкупуване на селскостопанска продукция.


Чл.8 (1) Собствениците на животни са длъжни да уведомят практикуващия ветеринарен лекар за промяна в числеността на животните, като представят за закупените животни ветеринарно свидетелство (за едрите преживни животни и за еднокопитните и паспорт) както следва:
1. В срок от три дни за новопостъпили и напуснали (продадени, заклани за лична консумация или умрели) животни;

2. В срок до седем дни за новородени свине, едри и дребни преживни еднокопитни животни;

3. В срок до 20 дни след раждането да предоставят приплодите на едрите и дребни преживни животни за идентификация (поставяне на ушна марка).
(2) Собствениците на животни са длъжни да водят дневник за отглежданите от тях животни в който да вписват наличните, родените и новозакупени животни. В дневника вписват:
1. Едрите, дребните преживни животни и свинете с номера на ушната марка.

2. Еднокопитните животни с номера на електронния чип (залепя се лепенка с баркода);3. Лечението на животни, когато се използват антибиотици, хормонални препарати и препарати с карантинен срок и датата до която млякото и месото на животното не може да се ползва за храна на хора.
(3) Собствениците на животни са длъжни да осигурят достъп до животновъдния обект на ветеринарния лекар, който ги обслужва и на инспекторите от Агенцията по храните, които осъществяват държавен контрол.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
Чл. 9 Във всички райони се разрешава отглеждането на декоративни птици и рибки и др. екзотични животни, които не са посочени в чл.6, освен ако за същото не се изисква специално разрешение от службите с контролни функции, съгласно действащите нормативни документи.

Чл. 10 (1) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти, при спазване на изискванията на Закона за пчеларството (Обн. ДВ. бр.57 от 24.06. 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.19/ 8.03. 2011 г.).

(1) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временни пчелини.

(2) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т. 1 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.

(3) В населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от границата на съседа , ако входовете им са ориентирани към него, и не по малко от 3 м., ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м., под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда.

(4) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

1. разстояние, по-малко от 100 м. от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;

2. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

3. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства;

4. територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.

(5). Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ ЗА ЖИВОТНИ
Чл.11. (1) Животните да се отглеждат в специално изградени за целта помещения, отговарящи на ветеринарномедицинските, зоохигиенните и санитарно – хигиенни изисквания и изискванията за хуманно отношение, към съответния вид животни.

(2) Постройките да бъдат с водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция. Да са снабдени с електричество и с вода, отговаряща на изискванията на “вода за пиене”.

Чл.12 (1) Стопанските постройки, предназначени за отглеждане на животни в градските и селските райони, да се изграждат съгласно определените норми от ЗУТ и да са разположени, както следва:

1. На най-малко 3 (три) метра от оградата на съседен имот или улица;

2. На най-малко 6 (шест) метра от жилищна сграда, намираща се в съседен имот;

3. На най-малко 30 (тридесет) метра от оградата на административни сгради, детски ясли и градини, училища, болнични заведения или др. обществени сградиЧл.13 (1) В имотите, към сградите, в които се отглеждат животни да има изградени циментови площадки, за съхранение на оборския тор с капацитет, който позволява съхранението му за срок най-малко един месец, с наклон към изградена циментирана яма към нея, в която да се събира течностите, които изтичат от торовата площадка.

1. Площадката да е изградена на място, технологично свързано с помещението в което се отглеждат животните и до нея да има достъп за транспортно средство с което тора да се извозва.

2. Площадката се изгражда на разстояние най-малко на 30 (тридесет) метра от жилищна сграда, разположена в съседен имот;

(2) Торовата постеля се събира ежедневно от помещението в което се отглеждат животните и се поставя на торовата площадка.

(3) За обекти с малко на брой животни и обекти в които се отглеждат само птици, и там където е невъзможно да се изгради торосъбирателна площадка, торовата маса се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и се извозва извън границите на имота, най-малко веднъж седмично.

(4) Собствениците на имоти в които се отглеждат животни са задължени

ежемесечно (при необходимост и по-често) да извършват дезинфекция на

помещенията и да опръскват помещенията в които оглеждат животните, дворовете и входовете на имотите с инсектицидни средства (срещу бълхи, мухи, кърлежи и др.паразити).
Чл.14 Забранява се:
(1) Отглеждането на продуктивни животни в стопански сгради (масивни и

паянтови), в които не може да се осигурят ветеринарномедицински, санитарно -

хигиенните и изисквания за хуманно отношение при отглеждане на съответния вид животни и при условия, които са в противоречие с нормативните изисквания за опазване на селищата и околната среда от замърсяване.

(2) Пашата и движението на едри и дребни преживни животни и коне, които не са идентифицирани с ушна марка, а за конете с електронен чип;

(3) Пашата и движението на животни върху, които не са извършени задължителните диагностични и лечебно-профилактични мероприятия, съгласно държавната профилактична програма за опазване на здравето на животните.

(4) Пашата и движението на животни без контрола на собственика (гледача,пастира) им и изоставянето на животни без надзор, като безстопанствени.

(5) Изхранването на животни с не стерилизирани кухненски отпадъци и продукти от животински произход, кланични отпадъци и отпадъци, събирани от сметищата.

(6) Отглеждането на свине при пасищни условия.

(7) Отглеждането и пашата на продуктивни животни в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, паркове, градини, улично озеленяване, извън селищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, междублоковите пространства, дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.

(8) Пашата и преминаването на продуктивни животни в непосредствена близост до сметища и торища, животински гробища или други места на които има събрани отпадъци от биологичен произход.

(9) Отглеждането на продуктивни животни в обекти, които са незаконни строежи по смисъла на ЗУТ или не се ползват по предназначение.

(10) Отглеждането на продуктивни животни и птици в жилищни сгради.

(11) Хранене на животни и складиране на оборски тор по улиците, тротоарите, не застроени имоти, зелените площи, междублокови пространства и на други места в рамките на регулационния план на населеното място и непосредствена близост до пътища от общинската и републиканската пътна мрежа, които минават през територията на общината.

(12) На физическите и юридически лица, които отглеждат селскостопански животни да замърсяват земната повърхност и почвата в населените места с торова постеля и други отпадни продукти.

(13) Труповете от умрели животни, да се загробват в трупосъбирателна яма, изградена извън регулацията на гр. Червен бряг.

(14) Клането на животни и обработката на животински продукти и кожи по

тротоарите, улиците, площадите и междублоковите пространства.(15) Използването на превозни средства с животинска тяга без необходимите съоръжения за предотвратяване на замърсяването и за почистване (престилка, кофа, лопата, уплътнени каросерии).


РАЗДЕЛ ПЕТИ
КОНТРОЛ
Чл. 15 Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Община Червен бряг, кметовете на кметства и упълномощените от кмета на Общината длъжностни лица.

Чл. 16 (1) В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняване на констатираните нередности, като определят срок за отстраняването им.

(2) За констатирани нарушения по Наредбата, както и за неизпълнение на дадени преди това предписания за изпълнение на нормите, посочени в тази наредба, съгласно чл.37 от ЗАНН контролните органи на общината съставят актове, въз основа на, които съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА се издават наказателни постановления от Кмета на общината или упълномощен от него представител.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, връчването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).


РАЗДЕЛ ШЕСТИ
САНКЦИИ
Чл.17 (1) За нарушения по настоящата Наредба на виновните лица се налага административно наказание – глоба от 50 до 500 лева.

(2) При повторно или поредни нарушения – глобата е от 550 лв. до 2000 лв.

Чл.18 (1) Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.

(2) Наказанията по чл.18 се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл.19 Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на общината.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредбата:

1."продуктивни животни" са животни, отглеждани и развъждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско – или горскостопански цели, или за работа (еднокопитни животни, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, буби, пчели).

2."едри преживни животни" са говеда и биволи.

3."дребни преживни животни" са овце и кози.

4."еднокопитни животни" са коне, магарета и техните хибриди.

5."птици" са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждани в затворени помещения и за лични нужди.

6. „повторно” е нарушението, извършено в рамките на 2 години от констатирано нарушение на разпоредбите на настоящата наредба.

7. Животновъдни обекти на физически лица за лични нужди са обектите, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, определят се като лично стопанство и собствениците им нямат право да предлагат на пазара произведените в обекта суровини и храни.

8. Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като ферми и се регистрират по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

За същите се прилагат разпоредбите и изискванията на Наредба 44 от 20.04.2006г. на МЗХ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и е съобразена с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ); Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД); Закона за животновъдството (ЗЖ); Закона за защита на животните (ЗЗЖ); Закона за храните (ЗХ); Закона за опазване на околната среда (ЗООС); Закона за управление на отпадъците (ЗУО); Закона за пчеларството и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове.

§ 3. Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица, издават при поискване от собственици на животни, писмено Становище, с експертна оценка за съответствието на животновъдни обекти на територията на общината с тази наредба.

§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Червен бряг, кметовете и упълномощените от кмета лица.

§ 5. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните, които не са обект на настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на посочените в чл. 2 нормативни документи.

§ 6. Да отпадне от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Червен бряг (приета с реш. № 606/25.02.2010 г.), чл. 18, част от ал. 1, а именно „а за жилищните сгради ако няма съгласието на съседите”.

§ 7. Настоящата наредба влиза в сила от деня на приемането и от Общински съвет Червен бряг.

Павлин Фильовски

Кмет на община Червен бряг

Каталог: pdf
pdf -> Взаимодействие Подписан е втори договор за сътрудничество
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
pdf -> Книги ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. Ангелов
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница