Закон за защита на растенията



страница1/3
Дата02.06.2018
Размер0.58 Mb.
#71027
ТипЗакон
  1   2   3
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

Обн. ДВ. бр.91 от 10 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. защитата на растенията и растителните продукти от болести, неприятели и плевели (вредители) чрез прилагане на превантивни мерки и методи за борба при тяхното презгранично преминаване, поява и разпространение върху територията на страната;

2. внедряването и усъвършенстването на методи за интегрирана борба срещу вредителите по растенията и растителните продукти;

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) изискванията към продукти за растителна защита и торове, режима на изпитване, разрешаване, внос, производство, търговия и контрол на употребата им с цел защита здравето на хората и животните и опазване на околната среда;

4. изискванията към фитосанитарното качество и контрола на растенията и растителните продукти, предназначени за вътрешния пазар и за износ;

5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) изискванията към специализираната техника за растителна защита.

6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) периодичния и текущия контрол върху техниката за растителна защита;

7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) прилагането на методи за торене и изисквания към специализираната техника за торене;

8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) контрола на замърсителите в растителните суровини, почвите и водите за напояване;

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) контрола върху биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход;

10. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) условията и организацията за извършване на наблюдение, обследване, прогноза и сигнализация на икономически важни вредители по земеделските култури.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Националната служба за растителна защита (НСРЗ) е орган на Министерството на земеделието и продоволствието за осъществяване на контролните, диагностичните, научноизследователските, научно-приложните и разпоредителните функции на министерството по този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Националната служба за растителна защита е самостоятелно юридическо лице, на отделен баланс и банкова сметка, със седалище София и с регионални служби в страната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Устройството и дейността на Националната служба за растителна защита се определят с правилник, утвърден от министъра на земеделието и продоволствието.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За издаване на разрешенията и лицензите и за извършване на дейностите по контрола, регистрациите и услугите се заплащат такси по тарифа, определена от Министерския съвет.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Националната служба за растителна защита администрира следните приходи:

1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) таксите и приходите от услугите, събирани по чл. 3;

2. имуществените санкции и глобите, налагани по този закон;

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) наеми от движими и недвижими имоти на Националната служба за растителна защита.

4. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

5. спонсорство и дарения.

Глава втора. КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Раздел I. Защита срещу вредители и фитосанитарен контрол (Загл. доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 5. (1) Забранено е внасянето, съхраняването или транспортирането на карантинни вредители върху територията на Република България независимо от стадия на тяхното развитие.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието по предложение на Националната служба за растителна защита:

1. утвърждава списък на вредителите и на растенията и растителните продукти или на други носители на зараза от вредители;

2. определя специфичните условия за борба с вредителите;

3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) при констатиране на зараза от карантинни вредители разпорежда поставянето под карантина, дезинфекция, дезинсекция или фумигация или друга химична обработка, постановява забрана за засаждане или консумация, унищожаване чрез изгаряне или друг начин за унищожаване на растения, на части от растения или на други носители на зараза в определен район, в съседните на този район местности или сгради, складове и транспортни средства или връщане на стоките от внос на страната износител.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министерството на земеделието и продоволствието:

1. определя задължителни условия, при които се пренасят върху територията на страната растения, растителни продукти, техника, почви, оборски тор, компост и хранителни среди, както и контейнери и други съоръжения, които са или могат да бъдат преносители или разпространители на зараза от вредители;

2. осигурява и разпространява специална информация, отнасяща се до вредителите по растенията и растителните продукти;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) организира наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 8. (1) Всички растения и растителни продукти се поддържат и съхраняват в добро фитосанитарно състояние от лицата, които ги отглеждат, произвеждат, съхраняват, транспортират и продават.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При нарушения по ал. 1 контролните органи на Националната служба за растителна защита дават задължителни предписания за отстраняването им.

(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Производителите и търговците на растителна продукция водят дневник на проведените химични обработки за всяко поле или склад по образец, одобрен от министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) Опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители се извършва съгласно принципите на Добрата растителнозащитна практика по култури.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Условията и редът за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване се определят с наредба на министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на Националната служба за растителна защита носят униформено облекло и се легитимират със служебна карта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Видът на униформеното облекло и служебната карта по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 9. Всяко физическо или юридическо лице, което установи наличието на неизвестен вредител, е длъжно незабавно да уведоми за това компетентните държавни органи.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на Националната служба за растителна защита имат право:

1. да влизат в митници, митнически бюра, безмитни зони, разположени в морски и речни пристанища, летища, железопътни и автобусни гари, пощенски станции и в складове и хранилища към тях, във всички помещения на влизащи в страната влакове, плавателни съдове, самолети от гражданския транспорт и моторни превозни средства за извършване на прегледи на намиращите се в тях подкарантинни материали от растителен произход;

2. да посещават и извършват прегледи на посеви и насаждения, разсадници, маточници, оранжерии, ботанически градини, опитни участъци на институти и станции, фирми, арендатори, земеделски кооперации, лични стопанства, складове и хладилни помещения, преработвателни предприятия, магазини и пазари.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Националната служба за растителна защита отнема в полза на държавата растения и растителни продукти, когато:

1. е нарушена забраната по чл. 5;

2. не са спазени изискванията на чл. 27 и 35;

3. партидата е заразена с карантинни вредители и не може да бъде оздравена;

4. се предлагат на пазара без фитосанитарен паспорт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Унищожаването на растения и растителни продукти се извършва по ред и начин, определени с методика, утвърдена от министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 12. (1) На фитосанитарен контрол подлежат:

1. растения, включително семена;

2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) растителни продукти;

3. хранителни среди, транспортни средства и амбалаж на и от растения и растителни продукти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Фитосанитарният контрол се осъществява от Националната служба за растителна защита.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Всички лица, които произвеждат или внасят с научна и търговска цел растения и растителни продукти, както и публичните складове и тържищата, са длъжни да се регистрират в съответната регионална служба за растителна защита при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и продоволствието.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За всяка партида растения и растителни продукти се издава фитосанитарен паспорт по образец.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За регистрацията по ал. 3 не се дължат такси.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Когато се установи наличието на карантинни вредители в семепроизводните и други участъци и обекти, органите на Националната служба за растителна защита нареждат извършването на третиране и поставянето под карантина до пълното обеззаразяване или унищожаване. Собственикът или арендаторът е длъжен да изпълни дадените предписания от компетентните държавни органи.

Раздел II. Контрол за химични и биологични замърсители (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Националната служба за растителна защита контролира растителните суровини, почвите и водите за напояване за съдържание на химични и биологични замърсители съгласно Закона за храните и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва системно и при сигнал за замърсяване по време на вегетация, при производство, съхраняване и/или търговия на растителни суровини.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Контролът по ал. 1 обхваща инспекции, проверки на документацията и вземане на средни проби за анализ. Анализ на взетите проби извършват определени от министъра на земеделието и продоволствието лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 13б. (1) (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., предишен текст на чл. 13б, изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Националната служба за растителна защита по утвърдени от министъра на земеделието и продоволствието програми осъществява наблюдение (мониторинг) на растителни суровини в прясно, преработено, сушено и замразено състояние за остатъци от продукти за растителна защита.

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) При установяване на остатъчни количества от продукти за растителна защита в храни от растителен произход, предназначени за консумация, над максимално допустимите норми, партидите от внос се връщат на страната износител, а от местно производство се унищожават за сметка на производителя.

Раздел III. Контрол на качеството и съответствието при пресни плодове и зеленчуци (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 13в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.)

Раздел IV. Продукти за растителна защита, биологични агенти и активни вещества (Предишен раздел трети, загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара и се употребяват, когато са разрешени със заповед на министъра на земеделието и продоволствието.

(2) Въз основа на заповедта по ал. 1 генералният директор на Националната служба за растителна защита служебно издава на заявителя удостоверение за разрешаване за всеки отделен продукт за растителна защита, съдържанието на което се определя с наредбата по ал. 5.

(3) Неразрешен продукт за растителна защита може да се произвежда, съхранява и превозва в страната, ако е предназначен за употреба в друга държава, в която е разрешен.

(4) Условията и редът, при които може да се извършва производство, съхранение и превоз на неразрешени продукти за растителна защита по ал. 3, се определят с наредбата по чл. 23в.

(5) Редът за разрешаване на продукти за растителна защита се определя с наредба на Министерския съвет.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) По предложение на заявителя или при възлагане от Европейската комисия Националната служба за растителна защита извършва оценка и изготвя доклад за включване на активно вещество в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз.

(2) Редът и начинът за извършване на оценката и за изготвянето на доклада по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

(3) За оценката по ал. 1 се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието утвърждава със заповед списък на:

1. активните вещества, разрешени в Европейския съюз;

2. активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка по т. 1;

3. активните вещества, забранени за предлагане на пазара и употреба в Европейския съюз.

(2) Заповедите по ал. 1 се обнародват в "Държавен вестник" и се публикуват в Интернет страницата на Националната служба за растителна защита.

(3) Активните вещества, предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, трябва да са:

1. включени в списъка по ал. 1, т. 1, или

2. нотифицирани в Европейската комисия за включване в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието създава със заповед Съвет по продуктите за растителна защита като консултативен орган по въпросите, свързани с продуктите за растителна защита.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието определя със заповед състава на Съвета по продуктите за растителна защита, в който участват представители на Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, БАН, научни институти и други.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието издава правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Съветът по продуктите за растителна защита прави предложения до министъра на земеделието и продоволствието за:

1. разрешаване на продукти за растителна защита в случаите по чл. 15г, 15з и 15и;

2. разрешаване на продукти за растителна защита по взаимно признаване на данни съгласно чл. 15д;

3. разрешаване на паралелен внос на продукти за растителна защита съгласно чл. 15ж;

4. разрешаване на допълнителни употреби на продукти за растителна защита съгласно чл. 15е, ал. 1;

5. разширяване предназначението на продукти за растителна защита за минимални употреби съгласно чл. 15е, ал. 5;

6. подновяване разрешаването на продукти за растителна защита съгласно чл. 15л;

7. продължаване срока на разрешаване съгласно чл. 15м;

8. промяна на разрешаване съгласно чл. 15п, ал. 3;

9. отменяне на разрешаване съгласно чл. 15п, ал. 1;

10. прекратяване срока на разрешаване съгласно чл. 15п, ал. 2;

11. отказване на разрешаване;

12. разрешаване на еднократен внос съгласно чл. 16.

(5) Съветът по продуктите за растителна защита въз основа на експертни оценки на биологичните, токсикологичните и екотоксикологичните характеристики на продукти за растителна защита взема решения и прави предложения по ал. 4. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите на заседанието членове.

(6) Заседанията, на които се вземат решения по ал. 5, се смятат за редовно проведени, ако на тях присъстват две трети от всички членове.

(7) Експертните оценки по ал. 5 се извършват:

1. от Националната служба за растителна защита - на биологичните характеристики и физикохимичните свойства на активното вещество и продукта за растителна защита;

2. от Министерството на здравеопазването - на токсикологичните характеристики на активното вещество и продукта за растителна защита;

3. от Министерството на околната среда и водите - на екотоксикологичните характеристики на активното вещество и продукта за растителна защита.

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът за земеделието и продоволствието, по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита, разрешава със заповедта по чл. 14, ал. 1 предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, когато:

1. са ефикасни;

2. нямат нежелателно въздействие върху растения или растителни продукти, които не са обект на унищожаване;

3. не причиняват ненужно страдание и болка на гръбначните животни, срещу които се прилагат;

4. нямат вредно въздействие върху здравето на хората и животните;

5. нямат вредно въздействие върху околната среда при използването или разграждането им, особено по отношение на:

а) водите, включително питейната и подпочвените води;

б) биологичните видове, които не са обект на провежданата борба;

6. видът и количеството на техните активни вещества, на вредните примеси и на всички продукти, влизащи във формулацията им, могат да бъдат определени чрез стандартизирани или валидирани методи, или методи, предложени от заявителя;

7. остатъчните количества в резултат на предвидената употреба, които имат токсикологично и екотоксикологично значение, могат да се определят чрез стандартизирани или валидирани методи, или чрез методи, предложени от заявителя;

8. техните физични и химични свойства са подходящи за целите на употребата на продукта и за неговото съхранение;

9. остатъчните количества в земеделските продукти не превишават максимално допустимите количества съгласно Закона за храните;

10. заявителят е заплатил в Националната служба за растителна защита такса за разрешаване на продукта съгласно тарифата по чл. 3.

Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Заявителят подава в Националната служба за растителна защита заявление за разрешаване на продукт за растителна защита по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието и продоволствието.

(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в Интернет страницата на Националната служба за растителна защита.

(3) Националната служба за растителна защита създава и поддържа регистър на продуктите за растителна защита, заявени за разрешаване.

(4) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.

Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) За разрешаване на продукт за растителна защита, който съдържа активни вещества, включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, към заявлението се прилагат:

1. опис на представените документи;

2. биологично досие на продукта за растителна защита, включващо оценка на риска за всяка предложена употреба; всяка предложена употреба на продукта за растителна защита трябва да бъде съобразена с условията и ограниченията, под които активното вещество е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;

3. досие на активното вещество, включващо данни за физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните му характеристики; за всяко активно вещество се подава отделно досие;

4. досие на продукта за растителна защита, включващо данни за физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните му характеристики с резюме и оценка на представените данни за всяка предложена употреба; всяка предложена употреба трябва да бъде съобразена с условията и ограниченията, при които активното вещество/вещества са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;

4а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г.) оценката по т. 2 и оценката и резюмето по т. 4 се представят на български език;

5. декларация за срока за защита на данните;

6. квитанция за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.

(2) Специфичните изисквания към формата и съдържанието на информацията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.

(3) Данните от документацията се оценяват, когато са получени:

1. от официалните бази за изпитване на Националната служба за растителна защита и/или от бази на физически и юридически лица, одобрени от Националната служба за растителна защита - за данните по ал. 1, т. 2;

2. от лаборатории, притежаващи сертификат за оценено съответствие с Добрата лабораторна практика - за данните по ал. 1, т. 3 и 4.

(4) Когато данните, включени в документацията по ал. 1, т. 2, 3 и 4, са получени от чуждестранни бази и/или лаборатории, заявителят прилага копия на техните сертификати.

(5) При разрешаване на генеричен продукт заявителят представя и писмо за достъп до защитените данни, използвани при разрешаването на оригиналния продукт.

(6) Данните от документацията се оценяват съгласно единни принципи за оценка, определени с наредбата по чл. 14, ал. 5.

(7) Оценката на данните от документацията се извършва от ведомствата по чл. 15а, ал. 7.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита разрешава със заповед предлагането на пазара и употребата на продукт за растителна защита или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Чл. 15д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) Продукт за растителна защита, който е разрешен в държава - членка на Европейския съюз, се разрешава за предлагане на пазара и употреба в Република България чрез взаимно признаване на данни, когато:

1. активните вещества, които съдържа, са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;

2. агротехническите, растителнозащитните и климатичните условия, при които са получени данните за него, включително вредителите и културите, са подобни на тези в България.

(2) Изискванията към съдържанието на данните по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.

(3) За разрешаване по ал. 1 заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3.

(4) Оценката на данните от документацията се извършва от ведомствата по чл. 15а, ал. 7.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита разрешава със заповед предлагането на пазара и употребата на продукт за растителна защита или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.




Сподели с приятели:
  1   2   3




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница