Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти зоос закон за опазване на околната средастраница1/5
Дата28.10.2018
Размер9.86 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5

Преустройство на съществуваш цех за бутилиране на вино в с.Надарево , общ.Търговище в Цех за смесване на съставки за биологични торове
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

НА ОБЕКТ: Преустройство на съществуваш цех за бутилиране на вино в с.Надарево , общ.Търговище в Цех за смесване на съставки за биологични торове
2017 год.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

 1. BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники

 2. ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по стандартизация

 3. PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата

 4. бр. - брой

 5. БТ – безопасност на труда

 6. ВиК – водоснабдяване и канализация

 7. ДВ – държавен вестник

 8. ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти

 9. ЗООС – Закон за опазване на околната среда

 10. ЛПС – локално пречиствателно съоръжение

 11. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води

 12. МОСВ – Министерство на околната среда и водите

 13. МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а)

 14. НДНТ – най-добри налични техники

 15. ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда

 16. ПДК - пределно допустима концентрация

 17. ПМС – постановление на Министерския съвет

 18. пр. – продукт

 19. ПУП – Проект за устройствен план

 20. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите

 21. сур. – суровина

 22. БДС – български държавен стандарт

 23. ГСМ – гориво за смазочни материали

 24. изм. – изменение

 25. доп. – допълнение

 26. ЛОС – летливи органични съединения

 27. ХН – хигиенни норми

 28. СНЕ – схема за намаляване на емисии

 29. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

 30. АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност

 31. ННЕ – норми за неорганизирани емисии

 32. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии

 33. КАВ – качество на атмосферния въздух

 34. ДОП – долен оценъчен праг

 35. ОР – органични разтворители

ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ:


 1. dB – децибел

 2. g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3

 3. Gcal - гигакалория

 4. Gcal/t - гигакалории на тон

 5. Hz – херц

 6. kCal/t – килокалория на тон

 7. kg/m3 – кг/м3

 8. kg/t (кг/т) – килограма на тон

 9. kg/y (кг/год.) – килограма за година

 10. kWh - киловат часа

 11. kWh/y - киловат часа за година

 12. kWh/m3 - киловат часа на м3

 13. kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт

 14. l – литър

 15. l/сек. (l/s)- литри на секунда

 16. m3 - кубични метра

 17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час

 18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година

 19. mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър

 20. mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър

 21. mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3

 22. MW – мегават

 23. МWh - мегават-часа

 24. МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина

 25. МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година

 26. nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър

 27. nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час

 28. nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година

 29. t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година

 30. t/h; (т/ч) – тона за час

 31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона

 32. тегл.% - тегловни проценти

 33. g/h – грама за час

 34. g/ед.п - грама за единица продукт
 1. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя-физическо лице, седалище и идентификационен номер на юридическото лице.


 1. „ГроуГрийн Юръп“ АД, ЕИК 202853458

гр. София, ул. Евлоги Челеби №39, вх.А, ап.25
2.Пълен пощенски адрес:

гр. София, ул. Евлоги Челеби №39, вх.А, ап.25


3. Телефон, факс и e-mail: +359 899933544; е-mail: romina@growgreen.bgm
4.Лице за контакти:

Димитър Благоев – GSM : +359 899933544

   

II. Характеристики на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение предвижда: Преустройство на съществуваш цех за бутилиране на вино в с.Надарево , общ.Търговище в Цех за смесване на съставки за биологични торове с обща застроена площ около 1600 м² в ПИ №64 от квартал 51 по плана на с. Надарево, община Търговище, област Търговище с площ от 26 598 кв.м.

Възложителят не е използвал сградата от придобиването ѝ на собственост до момента.

Имотът е ограден с ограда и по този начин се осигурява ограничаване на свободния достъп до обекта.

Съществуващата сграда се разполага в централната част на имота.

Сградата има два подхода от изток и от юг. Сградата е с монолитна скелетна конструкция и носещи фасадни стени от 25 см. тухлена зидария. Преустройството се състои в частично събаряне на неносещи вътрешни стени, изграждане на нови вътрешни стени, доизиждане до таван на вътрешни преградни стени и частична подмяна на дограма. Технологията на цеха ще бъде изградена съгласно Технологичен проект.

Съществуващите настилки и завършеци на подове, стени и тавани се запазват.

Покривът на сградата е плосък и се запазва.

Дограмата ще е PVC и се подменя частично.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Необходимите пътни връзки, както и източниците на ел. енергия и вода са осигурени до имота, поради което не се налага изграждане на нови такива.

Площадката на строителството е разположена в имот на инвеститора.

Ще се изгради модерен Цех за смесване на съставки за биологични торове, отговарящ на европейските изисквания и действащата в Р България нормативна уредба за производство на торове.

Капацитетът на цеха ще е:


 • 2 000 000 литра годишно смес от Profert, Microbe Plus и Phoscal от “ Смесен модул“;

 • 100 000 литра годишно стимулатор от растително масло от модула „ Xtend“ 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложението.

Селскостопанските площи и горите обхващат голяма част от територията ни и играят ключова роля за определяне на здравето на селските икономики, както и на селския ландшафт. Селското стопанство тепърва ще дава своя ценен принос за устойчивата икономика на селските райони. Земеделските производители изпълняват много различни функции — от производство на хранителни и нехранителни селскостопански продукти до управление на селските райони, опазване на природата и туризъм. Затова може да се каже, че земеделието има множество функции.Тези факти, както и философията за здравословно и чисто производство, дават предпоставка за нарастваща тенденция при използването на биоторове в зеленчуковите и плодови насаждения, овощарството, лозарството, цветарството и зърнените култури.

Изследвания направени в Института по земеделски култури "Марица" - гр. Пловдив показват високата ефективност на биоторта при различните култури. При производството на зеленчуци се вижда увеличаване на кълняемата енергия с до 5 пъти, намаляване на развитието на разсада с 10-15 дни и узряване на плодовете с 10-20 дни по-рано. В лозарството и при производството на плодови дръвчета биохумуса допринася за бързото и устойчиво развитие на материала, по-доброто обагряне на плода и увеличаване на големината му. Като последен положителен пример можем да дадем ефекта на биоторта в производството на картофи - увеличаване на добива с цели 40%, повишаване съдържанието на нишесте с 15-35%.

Инвестиционното предложение предвижда да произвежда в своя собствена фабрика биторове и биостимулатори .

Новаторският избор на суровини (екстракти и разтвори от накиснати други растения, протеинови извлеци от растителен произход, етерични масла, винаги от растителен произход) отличава фирмата от  другите производители на подобни продукти. Инвеститора залага не само на подхранването и защитата на растенията, но също така и на общ подход, с цел въвеждане им в най-добрите производствени условия и на резистентност на различни паразити и болести чрез използването на екстракти, есенции и разтвори от накиснати други растения.

Производството на биоторове е една от най- новаторските дейности в областта на земеделието в страната. В тази връзка е намерението на възложителя да развива своята дейност в областта на производство на биоторове.

Необходимостта от изграждане и реализация на Цех за смесване на съставки за биологични торове е обоснована от професионалната ангажираност на възложителя и намерението му да развива своята дейност в сферата на производство на биторове .

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в подобряване жизнения статус на населението в района. Осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и постоянни работни места за работещите в Цеха.

Имотът е собственост на инвеститора и в него ще бъде изградена напълно нов Цех за смесване на съставки за биологични торове. Ще бъде отремонтирана съществуваща сграда където ще бъде офиса, битовка на работещите в Цеха. Намира се на производствена площадка, в която и преди са се извършвали производствени дейности. Граничи с местен път и е леснодостъпен. Необходимостта от изпълнение на настоящето инвестиционно предложение е провокирана от факта, че в региона този отрасъл на селкостопанството е слабо развит и в същото време е наличен човешки потенциал.

С инвестицията ще се създадат условия за:

- развитие на производството на биоторове , отговарящи на стандартите на ЕС;

- повишаване на конкурентоспособността и съживявате на икономиката на населеното място

Инвеститорът няма други алтернативи за местоположението на Цеха. Всички дейности по реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното намерение ще се извършат пряко на гореспоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

Освен това в момента има програми по усвояване на европейски пари, по които инвеститорът ще кандидатства. 1. Връзка с други съществуващи и одобрени  с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП и кумулиране с други предложения

Инвестиционното предложение предвижда Реконструкция на промишлена сграда в ПИ №64 от квартал 51 по плана на с. Надарево, община Търговище, област Търговище с площ от 26 598 кв.м..Имота има изградена необходимата за основната дейност инфраструктура.

Реализирането на ИП не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища – ще се използва съществуващата пътна инфраструктура граничеща с имота. Намеренията на инвеститора не противоречат на други устройствени проекти и програми.

Водоснабдяването се осъществява, чрез съществуващата водопроводна мрежа на имота захранена от водопроводната мрежа на с.Надарево.

За електрическо захранване – обектът е присъединен към съществуващата електроразпределителна мрежа.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи планове и дейности. В с.Надарево в момента няма други инвестиционни предложения от този тип и затова не се очакват кумулативни въздействия.

Представени са скици за имотите 1. Подробна информация за разгледани алтернативи.

По местоположение – Местоположението на терена в структурата на населеното място е благоприятно за развитие на бъдещата инвестиция, тъй като се намира в промишлен имот. Избора на конкретната площадка за създаване на Цеха е на база на следните условия:

 • Използва се имот с изградена техническа инфраструктура;

 • Използва се съществуващи сгради които само ще бъдат отремонтирани;

 • Местоположението е подходящо, тъй като се намира в подветрената страна на селото и е защитено от преобладаващите ветрове в района;

 • Теренът не попада в зоната на замърсявания от големи индустриални предприятия;

 • Имотът не граничи и не попада в границите на защитена територия.

 • До Цеха има изградена пътна инфраструктура;

 • Има достатъчно място за капацитета;

 • Имотът е подходящ, тъй като се намира на минимум 445 м. от съседни къщи;

Избраната система за производство на биоторове има редица предимства, като: по-евтиното обзавеждане на сградите, по-простото обслужване, по-лесното постигане на оптимален микроклимат.

Предвид гореизложените условия, на който отговаря имота , не са разглеждани други алтернативи, тъй като избраното място е подходящо и отговаря на изискванията за осъществяване на инвестиционното намерение.„Нулевата алтернатива” е настоящото инвестиционно предложение да не се реализира и подходящия имот и сгради в него да не се използват . По тези съображения „нулевата алтернатива” не е подходяща.

В технологично отношение - По отношение на приложената технология е извършен преглед и сравнение със следните референтни документи за НДНТ:

 • За производство на торове;

 • За оценка на съответствието на дейностите по съхранение на странични продукти, в т.ч. и намаляване на емисиите от тази дейност;

 • За рационалното използване на енергия;

 • Относно липсата на пренос на замърсители и икономическа пригодност на прилаганите техники;

 • За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда;

 • Препоръчваните НДНТ с ВАТ документите са;

 • Експлоатация на сгради, които да са затворен тип и топло изолирани;

 • Използване на модулна производствена система, която предотвратява разпиляването на компоненти и суровини;

 • Инсталиране на модулни системи с ниски норми на ефективност, които предотвратяват разливите на вода и субстанции. Запазването на помещенията сухи намалява значително емисиите в атмосферата. Използването на такива модулни системи значително намаляват разхода на вода и други консумативи;

 • Инсталиране на модулна система за принудителна вентилация с нисък разход на електроенергия и възможност за осигуряване на минимална вентилация през зимата, която да намалява разходите за електроенергия и отопление. Осигуряване на добър контрол на вентилационната система;

 • За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда;

Технология на експлоатация - Оборудване на отремонтираната сграда за смесване на съставки за биологични торове

 • Управление на компонентите за производство на биотор - колкото по-стриктно се спазва технологията, толкова значително намаляват емисиите на компонентите, емитирани от тях. Намаляването на емисиите на компонентите в атмосферата се постига със следните мерки: поддържане на сухи и в добро състояние помещения в цеха за поризводство;

 • Управление на биотора след изнасянето му от цеха, което включва съхранение върху водонепроницаеми площадки , от където той се транспортира за наторяване на земеделски земи при спазване на добрите земеделски практики;

 • Охлаждане и отопление на сградите чрез системи с нисък разход на електроенергия;

 • Използване на осветление с висока енергийна ефективност;

 • Избраната технология на производство е широко разпространена както в Европейския съюз така и в други страни;

 • По всички компоненти на въздействие избраните технологични модули и начин на производство напълно съответства на НДНТ. Политиката на възложителя е насочена към внедряването на високоефективни технологии на производство с ниски разходи на енергия, вода и минимално генериране на отпадъци;

Нулева алтернатива – алтернативата за нереализиране на инвестиционното предложение е в противоречие с развитието на региона и устойчивото ползване на природните ресурси. При нейното разглеждане е установено, че е възможно да не се реализира Инвестиционното предложение, но с това ще се спрат нови работни места и доставки на необходими суровини.

„Нулевата алтернатива” е настоящото инвестиционно предложение да не се реализира и съществуващия сграден фонд да не се използва . По тези съображения „нулевата алтернатива” не е подходяща. 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Настоящото ИП е разположено в област Търговище, община Търговище, в ПИ №64 от кв.51 по плана на с.Надарево.

По време на строително-монтажните дейности, оборудването и експлоатацията на обекта не се предвижда заемане на допълнителни площи за временни дейности, те ще се извършват в границите на имота, предмет на инвестиционното предложение.


Местоположението на имота е благоприятно и е съобразено с дейността, която ще се развива в него. Дейността не би повлияла върху здравето на хората и не би предизвикала дисбаланс в околната среда.
Имотът, предмет на ИП не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие нито съставянето на схема за нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже трансгранично въздействие.

Най-близко разположената защитена зона е “Хърсовска река” (BG0000106) по директивата за местообитанията, която отстои на повече от 7 км. от имота.


Отстоянието на площадката, на която ще се реализира ИП до най-близките жилищни сгради е на повече от 445 м.

Сателитна снимка на район

Имотът предмет на инвестиционното намерение се намира на 445 м от селото.

Приложени са скица на имота.


Към настоящия момент в цитирания имот има постройки. Имотът е ограден, като на входния портал се предвижда да бъдат обособен пропускателен пункт.

За временни дейности по строителство ще се използва описания имот, който е с достатъчно голяма площ.


6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейности и съоръжения в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

Инвестиционното намерение ще включи следните дейности: • ремонтиране на съществуваща стопанска постройка;

 • обособяване на контролно – пропускателен пункт до входа на Цеха ;

 • оборудване помещенията с нужното оборудване;

 • изграждане на административни и битови помещения към цеха;

 • водоснабдяването ще става от водопроводната мрежа на с.Надарево;

 • почистването ще става автоматизирано;

Номенклатура на производството

Цеха ще смесва и произвежда следните биологични торове: • Profert/Amino Elite /Проферт/Амино Елит/;

 • Microbe Plus NPK / Микроб Плюс НПК/;

 • Microbe Plus Hi-NS /Микроб Плюс Хи-НС/;

 • Microbe Plus Kelp /Микроб Плюс Кафяви водорасли/;

 • Microbe Plus Zinc /Микроб Плюс цинк/;

Стимулатор от растително масло Xtend

 • Phoscal / Фоскал/;


Капацитет на производство

 • 2 000 000 литра годишно смес от Profert, Microbe Plus и Phoscal от “ Смесен модул“ при 5-дневен работен режим на работа седмично. Всяка рецепта изисква минимум 24 часа за изпълнение, но за смесването на всички суровини за рецептата е необходим 8-10 часов работен ден;

 • 100 000 литра годишно стимулатор от растително масло от модула „ Xtend“ при работен режим 1 ден седмично. За изпълнение на рецептата за „ Xtend“ са необходими 7 дни ;


Технологична структура

Цеха смесващ и произвеждащ биологични торове има модулна структура състояща се от следните елементи: • Смесителен модул за производство на Profert/ Microbe Plus и Phoscal;

 • Модул за производство на Xtend;

 • Модул за буфериране на междинни течни продукти на Profert;

 • Модул за буфериране на рапично масло;

 • Модул за спомагателни операции;

 • котел за гореща и технологична вода;

 • безмаслен компресор за сгъстен въздух със студоизушител;

 • Складов модул, предназначен за съхранение на твърди суровини;

 • Модул разфасовка на готова продукция в IBC /еврокуб/ контейнери;

Голяма част от готовата продукция може да бъде складирана на открито , ако температурите не падат под 10 0 С.
Технологичен процес

Всички рецепти са предназначени за серийно производство и включват операциите по дозиране и обработка на течните и прахообразни суровини, както и операциите по хомогенизиране, фино смилане, контрол на температурата, контрол на pH и разфасовка в IBC /еврокуб/ контейнери


Смесителен модул Profert


Суровините в процеса на смесване са комбинация от прахообразни и течни компоненти. Някои суровини са в малки количества и следователно ще бъдат измервани предварително и обозначавани с определения партиден номер и количество. Сухите основни съставки ще се доставят в насипно състояние, на палети и ще се добавят ръчно в приемния бункер на проточния миксер ТРМ 2+ от оператора на процеса.

Течните съставки ще се доставят в IBC /еврокуб/ контейнери и ще се изпомпват в бункера на проточния миксер или директно във ферментационния съд. За прецизно дозиране на компонентите, ферментационния съд е монтиран върху тензометрична система.

Процесът Profert/МР е многостадиен процес на смесване с редица стъпки в зависимост от конкретната рецепта. В общия случай всички съставки, освен течните и някои междинни компоненти в насипно състояние, ще се подават ръчно от оператора в бункера на проточния миксер и ще се прехвърлят във ферментационния съд за щателно смесване.

Процесът ще бъде следен и управляван от Програмируем логически контролер /PLC/ съгласно изискванията на конкретната рецепта.

По принцип, рецептите се изпълняват на стъпки в един общ процес, както следва:


 • Определено количество суровина се добавя в приемния бункер на проточния миксер, който засмуква течност от ферментационния съд и осъществява прехвърлянето на компонента във ферматора. Същевременно се извършва и смесване на компонентите. Скороста на прехвърляне от ферментационния съд към миксера е променлива - между 50 l/min и 100 l/min. По време на престоя във ферментационния съд оператора контролира:

 • температурата да бъде в границите от плюс –минус 50С съгласно изискванията на рецептата за този конкретен стадий;

 • контрола на температурата ще бъде автоматичен;

 • максималната температура на загрятата вода ще е 600С;

 • температурата на сместа във ферментационния съд не трябва да бъде по-ниска от 100С и по-висока от 350С, при целева температура 250С плюс-минус 50С.

 • pH в границите от плюс-минус 5 съгласно изискванията на рецептата за всеки конкретен случай;

pH се регулира ръчно чрез дозиране на киселина или основа според необходимостта за постигане на указаното pH за този стадий на рецептата. Дозираното количество се записва, като част от досието на произвежданата партида.

След края на стадиите за добавяне на съставки получената субстанция се оставя да ферментира , като в зависимост от рецептата , времето за ферментация е между 24 и 48 часа. По време на ферментационния стадий оператора контролира: • температурата на 250С плюс –минус 50С;

 • pH според изискванията на рецептата;

В края на ферментационния стадий сместа се рециркулира в продължение на 3 часа през колоидна мелница. Смилането се извършва до размер ≤ 50µ.

В края на стадия на смилане материала се пресява през вибрационно сито и се прехвърля към буферната зона за разфасовка.

Ситото ще отделя частиците ≤ 50µ към събирателен съд за рециркулация.

Делът на материал с едрина ≤ 50µ се очаква да бъде ˂ 0,5%.Маслен процесор Xtend

Рапичното масло се съхранява в насипен резервоар готово за употреба.

Рапичното масло има следната спецификация:


 • клас-хранителни продукти;

 • не съдържа ГМО;

 • обезмаслено във висока степен;

Процеса изисква определено количество рапично масло да бъде прехвърлено от резервоара за съхранение във ферментационния съд. За прецизно дозиране на маслото и останалите компоненти, ферментатора се монтира върху тензометрична от три тензометрични датчика.

Процеса ще бъде контролиран и управляван от Програмируем логически контролер / PLC/.

Интерфейсът човек/машина на PLC се осъществява от операторски пулт, монтиран в работното пространство на масления модул с ергономичен достъп на оператора.

Операторския пулт е предназначен да изпълни следните функции: • да осигури на оператора следене на всички аларми на процеса;

 • да даде възможност на оператора на пулта да управлява всички параментри на процеса;

 • да даде възможност на оператора да управлява двигателите, помпите и вентилите;

Ферментатора е със специална конструкция от неръждаема стомана и с размери, показани в графичната част на проекта.

Към рапичното масло във ферментационния съд се добавя определено количество повърхностно активно вещество.

Системата се рециркулила в продължение на 3 часа за пълно смесване и след това се оставя да се утаи и ферментира във ферментационния съд.

Температурата на сместа от рапично масло и ПАВ се подържа 250С ± 50С. Сместа се оставя да ферментира естествено с помощта на бактериите в рапичното масло.

Необходимото време за ферментация е 7 дни.

След края на ферментацията в коничната част на резервоара се акумулира смола. Смолата следва да се източи и съхрани за продажба на трети клиенти за храна на животните. Вторичния продукт смола е под 2%. След дрениране на смолата сместа се рециркулира в продължение на 3 часа. По време на този финален стадий към смолата се добавят окончателните количества предварително претеглени допълнителни съставки.

След това наличната смола в резервоара се разфасова в IBC /еврокуб/ контейнери и се етикира.
Използвани суровини

Химични вещества

В технологичния процес не се използват вещества включени в Приложение 3 за химически опасни вещества от ЗООС. Производствената програма предвижда работа с малки запаси от суровини с изключение на меласа и рапично масло. Суровините се доставят в затворени контейнери IBC. Месечно ще се ползват следните количества: • МКР – Монокалиев фосфат - Monopatassium Phosphate – KH2PO4 – 12 000 кг.

 • Soluble Boron – Разтвор на Бор – B/OH/3 и B/OH/4 - 1 920 кг.

 • Soluble Molybdate – Разтвор на Молибден Na2MoO4.2H2O – Дихидрат - 77 кг.

 • Iron Sulphate – Железен сулфат /Зелен камък/ -FeSO4. H2O – 154 кг.

 • Cobalt Sulhate – Кобалтов сулфат – CoSO4. H2O – 78 кг.

 • Copper Sulhate – Меден сулфат / Син камък/ - CuSO4. 5 H2O – 15 кг.

 • Potassium Sorbate – Калиев сорбат / Е 204/ - CH3CH=CH-CH=CH-CO2K – 38 кг.

 • Potassium Nitrate – Калиев нитрат – KNO3 – 12 000 кг.

 • Zinc Sulhate – Цинков сулфат – ZnSO4 – 8 400 кг.

 • Magnesium Sulhate – Магнезиев сулфат – MgSO4 – 3 840 кг.

 • Urea /Carbamide/ - Карбамид – CO/NH2/2 – 16 320 кг.

 • Zeolite – Зеолит – Na2AI2Si3O10. 2 H2O - 960 кг.

С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда всеки оператор на ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3, е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по приложение № 3 и да документира извършената класификация.

На територията на завода химични вещества или смеси и опасни вещества които влизат в Приложение 3 ще се съхраняват в минимални количества. Единствено ще се съхраняват Copper Sulhate – Меден сулфат / Син камък/ - CuSO4. 5 H2O, Potassium Nitrate – Калиев нитрат – KNO3 и Zinc Sulhate – Цинков сулфат – ZnSO4 в обособен за това склад отговарящ на изискванията на Наредбата за съхранение на химични вещества.

Тези химични вещества попадат в приложение 3 но количествата им е много по малко от праговите количества Наредбата: • Copper Sulhate – Меден сулфат / Син камък/ - CuSO4. 5 H2O, индекс номер 029-004-00-0 ,ЕО номер №231-847-6, CAS № 7758-98-7 – Приложение 3 на ЗООС част 1 Таблица 1, Раздел Е , опасност за околната среда – Е1

 • Potassium Nitrate – Калиев нитрат – KNO3 Приложение 3 на ЗООС част 2, таблица 2, т.6

 • Zinc Sulhate – Цинков сулфат – ZnSO4 - индекс номер 030-006-00-9 ,ЕО номер №231-793-3, CAS № 7446-19-7 – Приложение 3 на ЗООС част 1 Таблица 1, Раздел Е , опасност за околната среда – Е1

Складовете ще са построени съгласно всички изисквания на Наредбата за съхранение на химични вещества. Природен газ и амоняк няма да се ползват.

Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС на площадката на „ГроуГрийн Юръп“ АД е представена в следващата Таблица.
Вид опасно вещество по Приложение 3 на ЗООС

Технологично съоръжение

Капацитет на технологичното съоръжение (тона)

Специфични условия на експлоатация

Copper Sulhate – Меден сулфат / Син камък/ - CuSO4. 5 H2O

Склад за съхранение на химични вещества Съхранява се във

фабрични опаковки


няма

Potassium Nitrate – Калиев нитрат – KNO3

Склад за съхранение на химични вещества Съхранява се във

фабрични опаковки


няма

Zinc Sulhate – Цинков сулфат – ZnSO4

Склад за съхранение на химични вещества Съхранява се във

фабрични опаковки


НямаНе химични суровини

 • Меласа – 16 800 кг.

 • Рапично масло;

 • Вода – 255 000 кг.

Всички продукти ще бъдат придружавани с Информационни листи за безопасност , съгласно Регламент 1907/2006 REACH, Регламент 1272/2008 CLR.


Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

За всички химични вещества, препарати, спомагателни материали и горива, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП ще са налице информационни листи за безопасност, и се съхраняват съгласно условията за съхранение посочени в тях в указаните за целта места. Информационните листове за безопасност ще са разпространени по работните места, на които се използват и е осигурен достъпът до тях на работещите с химични вещества. Създадена е и електронна база данни с информационните листи за безопасност до която имат достъп всички работещи.


Оценка на безопасност за съхранение на ОХВ и смеси

Преди изграждане и въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси дружеството ще извърши оценка на безопасността на съхранението им. Стриктно ще бъдат спазени Указанията за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси утвърдени със заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ.

Оценката следва да докаже съответствие с общите и организационните изисквания за съхранение на опасни вещества и смеси, въведени с наредбата.

Оценката по изграждане и въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси ще се извърши чрез проверка на: • категориите на опасност на съхраняваните опасни вещества и смеси;

 • съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси;

 • съответствието с общите изисквания на чл. 6 от Наредбата ;

 • съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

 • съответствието с изискванията за организация на съхранението по чл. 7 от Наредбата;

 • съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност и/или в информацията по чл. 5 от Наредбата.

 • проверката по ал. 3, т. 1 – 4 от Наредбата ще се извършва преди изграждането на склада за съхранение на опасни вещества и смеси въз основа на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

 • Проверката по ал. 3, т. 5 и 6 се извършва преди въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни вещества и смеси.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница