Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти зоос закон за опазване на околната средастраница2/5
Дата28.10.2018
Размер9.86 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5

Регламент (EO) 1907/2006 - REACH


Целта на Регламента REACH е постигане на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, в условията на свободно движение на химикалите на вътрешния пазар, заедно с подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на иновациите в областта на производството на химични вещества.

Съгласно член 11(1) на Регламент 1907/2006 (съвместно подаване на данни по регистрация), подаването на регистрационно досие в Агенцията се извършва от един регистрант на веществото, избран във форума за обмяна на информация за веществата (SIEF) за “водещ регистрант”, освен в случаите предвидени в чл.11(3) на регламента. В тази връзка, Дружеството ще установите кой е водещия регистрант във форума за веществото което ще се използва в Цеха с цел да установите контакт с него по повод предстоящата регистрация, споделяне на данни и разходи по регистрация. 

Едновременно с това, всеки регистрант трябва да подаде самостоятелно в Агенцията информацията по чл. 10(а)(i), (ii), (iii) и (x), както и данните по чл. 10(а)(viii). Това става посредством предварително генериране на данните чрез софтуера IUCLID 5 и подаването им в електронния портал REACH-IT на Агенцията - http://echa.europa.eu.
Съгласно чл.103 на ЗООС заключението за извършената класификация на „ГроуГрийн Юръп“ АД, Цех за смесване на съставки за биологични торове е:

Предприятието се класифицира като „ предприятието не е нисък рисков потенциал“ и „ предприятието не е с висок рисков потенциал“ съгласно извършената класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, въз основа на броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения , в които са налични опасни вещества и отпадъци от Приложение №3 на ЗООС.


Технологични съоръжение които ще бъдат монтирани

 • Ферментационни съдове смесител – ферментатори с рамкова бъркалка;

 • ферментационни съдове без бъркалки;

 • Циркулационни центробежни помпи;

 • Поточни смесители;

 • Колоидни мелници;

 • Вибросита;

 • Буферни съдове с подходяща вместимост;

Използваното оборудване ще бъде от неръждаема стомана AISI 304 и AISI 316L.
Съществуваща сграда предмет на ИП ще се реконструира:

Строително – монтажните работи /СМР/ при реконструкцията се свеждат до:

 • Преустройството се състои в частично събаряне на неносещи вътрешни стени, изграждане на нови вътрешни стени, доизжиждане до таван на вътрешни преградни стени и частична подмяна на дограма

Цеха разполага със санитарен възел.Автоматично регулираният микроклимат в помещенията е част от съвременните технологии за този тип производства. Биоторта ще се приготвя по рецептурници . За всяка партида ще се съхранява масив от компютърна информация, като всеки момент се знае какво е качеството и наличните компоненти и т.н.

Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност при производство на биотор. Разпределението на зоните ще е направено в съответствие с европейските изисквания за разделно приемане и съхранение на основни суровини. Предлаганото разположение на производствените и складови помещения създава предпоставки да се разделят товаропотоците от суровини, спомагателни материали, амбалаж, готова продукция, като се осигурят условия за безопасни условия на труд и спазване на хигиенните изисквания при производството на биотор.

В Цеха ще работят 14 работника. За тях е предвидена битовка.
Поддържането и почистването на производствените помещения ще се извършва изцяло съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави.
Използване на електроенергия. Захранването с електроенергия ще се извършва от съществуващата електропроводна мрежа. НДНТ е намаляването на потреблението на енергия чрез прилагане на добри практики, като се започне с дизайна на производствената сграда и извършване на адекватна експлоатация и поддръжка на корпуса и оборудването.
Водоснабдяване - водоснабдяването ще се извършва от селищния водопровод на с.Надарево. За целта има сключен Договор с В и К ООД Търговище.
Площадковата канализационна система обхваща битовите и производствени отпадни води от Цеха.

Производствени отпадни води

От производствената дейност не се предвижда заустяване на отпадни води. Водите генерирани при производство ще се събират в контейнери и чрез рециркулационна помпа се връщат в производствения процес./Затворен цикъл/.

Производствените отпадъчни води се формират единствено от измиване на помещения, амбалаж и последната промивка на съоръженията. Те след преминаване през маслоуловителна шахта ще се заустват в новоизградена водоплътна изгребна яма .
Поради факта, че преди заустяването и отвеждането на отпадните води се е извършвало в р.Врана а инвестиционното намерение не предвижда такова ще бъде затапена канализационната мрежа и крайната шахта на площадката ще бъде тампонирана и пломбирана от РИОСВ-Шумен.

Битови отпадни води – ще бъде изградена водоплътна изгребна яма по всички хигиени и технически изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Отпадните води ще бъдат извозвани от специализирана фирма с нужните разрешителни за тази дейност до най близката ГПСОВ.

Мониторинг – ежемесечно ще се извършва мониторинг на водоплътната изгребна яма и на канализационната мрежа с цел недопускане на преливане и течове.

Поддържането и почистването на производствените сгради ще се извършва съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави.


Дъждовните отпадни води ще се оттичат разсредоточено следвайки естествения наклон на терена.

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна

Имотът, предмет на ИП има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към селската инфраструктура.

Площадката е с изградени пътни връзки - отклонение към пътната мрежа на с.Надарево. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

За развитие на дейността ще е необходимо отремонтиране на съществуваща сграда предмет на ИП. Сградата е строена и е експлоатирана като производствено помещения.

С настоящият проект е предвидена реконструкция на сградата. Сградата има два подхода от изток и от юг. Сградата е с монолитна скелетна конструкция и носещи фасадни стени от 25 см. тухлена зидария. Преустройството се състои в частично събаряне на неносещи вътрешни стени, изграждане на нови вътрешни стени, доиззиждане до таван на вътрешни преградни стени и частична подмяна на дограма. Технологията на цеха ще бъде изградена съгласно Технологичен проект.

Съществуващите настилки и завършеци на подове, стени и тавани се запазват.

Покривът на сградата е плосък и се запазва.

Дограмата ще е PVC и се подменя частично.

Захранване на обекта с питейна вода ще стане от водопроводната мрежа на с.Надарево за което има сключен договор с „В и К Търговище” ЕООД, гр. Търговище .

Електрозахранването е трифазно с присъединена мощност за което има сключен Договор с „Енерго ПрО Мрежи" АД, гр. Варна

Инвестиционна програма за реализиране на проекта:


по ред

ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ

ОТГОВОРНИК/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

1.

Информиране на компетентните органи и обществеността.

май

2017 г.


инвеститор

2.

Изготвяне на документи за преценка необходимостта от ОВОС

май 2017г.

инвеститор

3.

Разработване на технически проект във връзка с реконструкция на сградите.

юли 2017г.


проектант

4.

Съгласуване на техническия проект.

юли-август

2017 г


Главен архитект

Община Търговище5.

Получаване на разрешение за строеж.

септември

2017 г.


Главен архитект

Община Търговище6.

Извършване на строително-ремонтни дейности.

септември- декември

2017 г.


инвеститор

7.

Въвеждане в експлоатация и извършване на пускови проби.

декември

2017 г.


инвеститор

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда.

Строителният период ще се осъществи в рамките до 12 месеца.

Текущият ремонт на обекта, предмет на инвестиционното предложение е на основание чл. 151 от ЗУТ и за него не се изисква издаване на разрешение за строеж. Строително монтажните работи ще се изпълняват спрямо организационните етапи на ЗБУТ за обекта. Които се състоят в: • Водоснабдяване на обекта;

 • Ремонт на сградата съгласно инвестиционния проект;

 • Частична подмяна на дограма;

 • Изпълнението на довършителните работи;

 • Монтаж на модулните системи;

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално и доходоносно използване на територията.

Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Експлоатационният период се определя от амортизацията на сградния фонд. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация ще се наложи след около 30 години. Той е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

Инвестицията е с дългосрочна перспектива за развитие и не се предвижда закриване на обекта.

Периода на експлоатация на Цеха ще се определи от пазарните механизми и необходимостта от развитие на този вид производство в района. След прекратяване на дейността на Цеха, съоръженията ще се демонтират, сградите и прилежащата територия ще се почистят. Предвид факта, че обектът е антропогенизиран и се използва от преди повече от 10 години не е необходимо площадката да се рекултивира за друг тип използване. Извеждането й от експлоатация ще отнеме не повече от три месеца. Засега не се предвижда закриване.


9. Предлагани методи за строителство.


 • Строителни работи

Предлаганите методи за строителство ще бъдат уточнени с работното проектиране и съобразени с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актове . Ще бъдат избрани в съответствие с вида и предназначението на сградите и съоръженията в Цеха.

Цеха ще бъде разположен изцяло на площадката на Възложителя. Сграденият фонд е съществуващ и само ще бъде отремонтиран.

За реализацията на ИП, за изграждане на Текущ ремонт на съществуваща сграда – в ПИ №64 от кв.51 по плана на с.Надарево, общ.Търговище за смесване на съставки за биологични торове, се предвижда частичен ремонт, свеждащ се до:

Строежът представлява текущ ремонт на съществуваща сграда. Сградата е разположена свободно в парцела , съгласно представената скица.

Сградата има два подхода от изток и от юг. Сградата е с монолитна скелетна конструкция и носещи фасадни стени от 25 см. тухлена зидария. Преустройството се състои в частично събаряне на неносещи вътрешни стени, изграждане на нови вътрешни стени, доизиждане до таван на вътрешни преградни стени и частична подмяна на дограма. Технологията на цеха ще бъде изградена съгласно Технологичен проект.

Съществуващите настилки и завършеци на подове, стени и тавани се запазват.

Покривът на сградата е плосък и се запазва.

Дограмата ще е PVC и се подменя частично.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Сградата е строена и е експлоатирана като цех за бутилиране на вино.

Материалите за нуждите на строителния процес ще се складират в зоната на имота. Площадката на която ще се реализира ИП е определена на базата на технолстроителството няма да бъдат засегнати площи от сервитутната ивица.


Цеха разполага със санитарен възел. За работниците е предвидена битовка.

При ремонта на сградите ще се прилагат съвременни строителни технологии с цел постигане на звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост на сградите. Ще се използват строителни материали като: сухи строителни смеси (лепила и мазилки), топлоизолационни и декоративни материали от EPS, керемиди, лапперия и дървен материал, фаянсови и теракотни плочки.

Имотът е електрозахранен и водоснабден.

Отпадъчните води от битовките и санитарният възел на цеха ще се заустват в изгребна яма с черпателна шахта с обем на изгребната яма 3.50 м3 и черпателна шахта 14.00 м3,разположена в имота. • Монтажни и инсталационни работи

Технологичното оборудване на сградата ще бъде закупено и монтирано от водещи производители в бранша.

 • Настилките ще се изпълнят по проект


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатация

През строителния период ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, тухли, армировъчна стомана и др. материали за метални конструкции, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал, стъкло) и ресурси (електроенергия и вода). Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните фирми

По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси:


 • Вода - максимално 4200 куб. - вода за питейно- битови нужди на персонала. Водата ще бъде осигурявана от „В и К Търговище ” ООД.
Предназначение

Количество

Резерв

период

Вода за подгряване на реактори и съдове 45-500С -циркулационна

11,5 м3

1,5 м3

Непрекъснато в зависимост от климатичните условия подгряване или охлаждане с води 45-500С/12-140С и поддържане на температура 20-250С ± 40С на продукта в реактора

Вода за охлаждане на реакторите и съдове ˂140С -циркулационна

11,5 м3

1,5 м3

Непрекъснато в зависимост от климатичните условия подгряване или охлаждане с води 45-500С/12-140С и поддържане на температура 20-250С ± 40С на продукта в реактора

Вода технологична 600С

6 м3
За период от 30 мин.

Вода технологична 250С

6 м3
За период от 25 - 30 мин.

Предвижда се в помещението да се монтира йонно-обменна инсталация за предварителна обработка на водата. • Електроенергия - максимално 200 KV. Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД град Варна.


11.Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.
Отпадъци, генерирани по време на ремонта и строителство

Отпадъците по време на строежа са почва, битови, строителни, производствени и опасни отпадъциЩе се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти.

Образуване на отпадъци

Очакваните видове отпадъци от реализация на инвестицията са с код, наименование и количества както следва:

1. Смесени отпадъци от строителство и събаряне

Състав на отпадъка – бетонови настилки, тухли, мазилки и керемиди

Източници: строително-ремонтни дейности

Количество:17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03t/y

20

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год./посл.изм.и доп.21.04.17 г./, МОСВ и МЗ.

17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 032. Бетон

Състав на отпадъка – бетон

Източници: строително-ремонтни дейности

Количество:


17 01 01 Бетон

t/y

20,0

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

17 01 01- Бетон3. Тухли

Състав на отпадъка – тухли

Източници: строително-ремонтни дейности

Количество:


17 01 02 Тухли

t/y

30

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

17 01 02- Тухли4. Керемиди, плочки и керамични изделия

Състав на отпадъка – керемиди, плочки и керамични изделия

Източници: строително-ремонтни дейности

Количество:


17 01 03 керемиди, плочки и керамични изделия

t/y

2,0

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год. ., посл.изм.и доп.21.04.17 г, МОСВ и МЗ.

17 01 03- керемиди, плочки и керамични изделия5. Стъкло

Състав на отпадъка – Стъкло

Източници: строително-ремонтни дейности

Количество:


17 02 02 Стъкло

t/y

1,0

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год. посл.изм.и доп.21.04.17 г, МОСВ и МЗ.

17 02 02- Стъкло


6. Дървесина

Състав на отпадъка – дървесина, целулоза

Източници: строително-ремонтни дейности

Количество:


17 02 01 Дървесина

t/y

2,0

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год. посл.изм.и доп.21.04.17 г, МОСВ и МЗ.

17 02 01- дървесина7. Чугун и стомана

Състав на отпадъка – желязо и стомана

Източници: строително-ремонтни дейности

Количество:


17 04 05 Чугун и стомана

t/y

5,0

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год. посл.изм.и доп.21.04.17 г, МОСВ и МЗ.

17 04 05 - чугун и стомана8. Изолационни материали

Състав на отпадъка – минерална вата

Източници: строително-ремонтни дейности

Количество:


17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

t/y

1,5

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год. посл.изм.и доп.21.04.17 г, МОСВ и МЗ.

17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница