Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти зоос закон за опазване на околната средастраница3/5
Дата28.10.2018
Размер9.86 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5

9. Хартиени и картонени опаковки

Състав на отпадъка – хартия, целулоза

Източници: опаковки от строителни материали и оборудване

Количество:


15 01 01 Хартиени и картонени опаковки

t/y

1,5

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки10. Пластмасови опаковки

Състав на отпадъка – полиетилен, полипропилен и др. пластмаси

Източници: опаковки от строителни материали и оборудване

Количество:


15 01 02 Пластмасови опаковки

t/y

0,5

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год. посл.изм.и доп.21.04.17 г, МОСВ и МЗ

15 01 02 - Пластмасови опаковки11. Смесени битови отпадъци

Състав на отпадъка – смесени битови отпадъци

Източници: от жизнената дейност на изпълнителите на СМР от 20 работещи и продължителност 3 месеца

Количество:


20 03 01 Смесени битови отпадъци

t/y

1,8

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

20 03 01 - Смесени битови отпадъци12. Почва и камъни различни от упоменатите в 17 05 04

Състав на отпадъка – почва и камъни

Източници: от изкопни дейности и продължителност 3 месеца

Количество:


17 05 04 почва и камъни различни от упоменатите в 17 05 03

t/y

20

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год. посл.изм.и доп.21.04.17 г, МОСВ и МЗ.

17 05 04 почва и камъни различни от упоменатите в 17 05 03

С образуваните от строително-ремонтните и монтажни дейности отпадъци, на площадката на Цеха в с. Надарево, община Търговище, не се предвижда да се извършват дейности с отпадъци по оползотворяване и обезвреждане. Ще се извършва само предварително съхранение на мястото на образуване им по смисъла на т.27 от § 1 на Допълнителните разпоредби, за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО (ДВбр.53/2012 г., изм. и доп.).

Предварително съхранение на отпадъците

Образуваните отпадъци на етап строително-ремонтни дейности ще се съхраняват непосредствено на мястото на образуването им, като преди това се подлагат на селективно разделяне. Ще има изготвен План за управление на строителни отпадъци, като неразделна част от инвестиционния проект, с който ще се определят начините на последващото третиране. Планът за управление на строителните отпадъци ще бъде изготвен в съответствие на чл.5 от Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни материали (обн.ДВ бр.89/2012 г.).Оползотворяване/ обезвреждане на отпадъците

Определението за отпадъци е една от ключовите концепции на Рамковата директива за отпадъци (РДО) . То определя кои материали попадат в обхвата на Директивата. Понятието за отпадъци в РДО оказва значително влияние върху подхода към управлението на отпадъците. Определението е от изключителна важност, защото изяснява кои вещества или предмети не са отпадъци. РДО определя отпадък като „всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи”. Изискванията на ключовия документ на ЕС са заложени и в националното ни екологично законодателство и по- конкретно в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Така лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, прилагат следната йерархия при управление на отпадъците: • предотвратяване на образуване на отпадъци;

 • подготовка за повторна употреба;

 • рециклиране;

 • друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия

 • обезвреждане.

Всички образувани отпадъци ще се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по Чл. 35 от ЗУО. Приоритетна операция, за която се предават отпадъците е оползотворяване и рециклиране.

Строителните отпадъци ще се предават на фирма и ще се депонират на место определено от общината.Отпадъци генерирани по време на експлоатация.

1. Смесени битови отпадъци

Състав на отпадъка – смесени битови отпадъци

Източници: от ескплоатаця

Количество:


Смесени битови отпадъци

t/y

1,8

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

 1. 3 01 - Смесени битови отпадъци

2.Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от 15 02 02

Състав на отпадъка – памучни тъкани и синтетични тъкани и материали- полиестерни, полиакрилни

Източници: употребени работни облекла и предпазни средства

Периоди на образуване: периодично

Количество:

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от 15 02 02

t/y

1,0

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от 15 02 023.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Състав на отпадъка - твърд отпадък, неопасен, метални сплави

Източници: от обслужваща техника на площадката

Периоди на образуване: периодично

Количество:

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

t/y

2,0

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

16 02 14 – Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 134.Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Образува се при подмяна на негодни да по-нататъшна употреба осветителни тела на площадката.

Състав на отпадъка – твърдо състояние, с опасни свойства Н6, Н14,

Източници: от осветителни тела на осветителната система на площадката на свинекомплекса

Периоди на образуване: периодично, при подмяна

Количество:Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

t/y

0,1

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

20 01 21* – луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак5. Утайка от пречиствателно съоръжение маслоуловителна шахта

Образува се при миенето на цеха, склада и производствените съоръженията.

Състав на отпадъка – полутечно състояние, с опасни свойства Н6, Н14,

Източници: маслоуловителна шахта

Периоди на образуване: периодично, при подмяна

Количество:Утайка от пречиствателно съоръжение маслоуловителна шахта

t/y

5

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

13 05 03* – Утайка от пречиствателно съоръжение маслоуловителна шахта6. Утайка от водоплътна изгребна яма

Образува се персонала.

Състав на отпадъка – полутечно състояние, с опасни свойства Н6, Н14,

Източници: сервизни помещения, битовка

Периоди на образуване: периодично,

Количество:Утайка от пречиствателно съоръжение водоплътна изгребна яма

t/y

15

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 год., посл.изм.и доп.21.04.17 г МОСВ и МЗ.

20 03 04* – Утайка от пречиствателно съоръжение водоплътна изгребна ямаОтпадъчните води от битовките и санитарният възел на Цеха ще се заустват във водоплътна изгребна яма с черпателна шахта с обем на септичната яма 3.50 м3 и черпателна шахта 14.00 м3,разположена в имота предмет на ИП.12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Устройството на територията ще се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии.

Монтажа ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план, включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са представени в следващото описание. • Да се допуска съхранение на отпадъци в района на Цеха само на отредената за това площадка;

 • Съобразяване инсталацията с европейските изисквания и българското законодателство;

 • Ежемесечно да се проверява нивото на водоплътната изгребна яма;

 • Да се въведат и изпълняват добри управленски практики ;

 • Използване на сухи методи на почистване и автоматична система за контрол на микроклимата;

 • Отпадъчни битово фекални води да се заустят в септичните ями;

 • Опазване на чистотата на почвите и подземните води;

 • Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води;

 • Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до последващо оползотворяване или обезвреждане;

 • Екологосъобразно третиране на отпадъците;

 • Опазване на съседните терени от замърсяване;

 • Предотвратяване появата на шумови емисии;

 • Редовна поддръжка на водопроводната система;

 • Предотвратяване загуби на питейна вода;

 • Предотвратяване поява на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Във връзка с инвестиционното предложение ще се изготви проект за ремонт и изграждане на Цеха с необходимите обслужващи помещения и съоръжения.

Водоснабдяването за питейно – битови цели ще се осъществява, чрез съществуващата водопроводна мрежа на имота, съгласно сключения договор с „Водоснабдяване и канализация – Търговище“.

Производствени отпадъчни води няма да се генерират.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се събират в новоизградена водоплътна яма с черпателна шахта.

Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуващата електроразпределителна мрежа, съгласно сключен договор с ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД – гр. Варна.
 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Други разрешителни във връзка с инвестиционното предложение се основават на ЗУТ и други нормативни документи, в това число:

 • Разрешение за строеж от Община Търговище.

За въвеждане в експлоатация са необходими разрешения от РЗИ, ВиК, Е.ОН, РИОСВ и РСПАБ гр.Търговище.

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното предложение включва Текущ ремонт на съществуваща сграда в ПИ №64 от кв.51 по плана на с.Надарево, общ.Търговище за смесване на съставки за биологични торове при стриктно спазване на изискванията по организация и изпълнение на строителството. Основавайки се на приетите технически и технологични решения, които ще бъдат заложени в проекта и при спазване инструкциите и мерките за безопасност при строителните и монтажни работи, опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда сведена до минимум.

Не се очаква замърсяване на околната среда. Технологията на производство изисква прилагането на изолиране на производството от външни фактори. При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Новоизградената водоплътна изгребна яма ще гарантират липсата на замърсяване на почви и подземни води със замърсители от битово - фекален характер.

Като цяло Цеха не емитира наднормено ниво на шум. Във връзка със изискванията за този вид производство, а и с цел по- продължителен живот на оборудването, периодично се извършва технически преглед на тези инсталации. При необходимост се извършва ремонт или подмяна на части.

При спазване мерките по т.12 замърсявания на околната среда се свеждат до минимум.

Очакваните замърсявания могат да се получат по време на строителство и експлоатация на обекта.

А/ Замърсяване с разпилени отпадъци.

Б/ Неправилно третиране на отпадъците.

С/ Реализиране на инвестиционното намерение не се очаква настъпване на дискомфорт на околната среда при спазване мерките описани в т.12.


16. Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съотвествие с научните познания.

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строително- монтажния процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР.

Рисковите фактори при реализацията на проекта могат да бъдат определени като стандартен риск за пребиваващите в района на строителната площадка, при нормално протичане на строителните дейности и експлоатация и като извънреден риск – при инциденти и аварийни ситуации.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния

При строителството и експлоатацията на обекта, риска от инциденти се състои в следното:


 • авария по време на строителство;

 • опасност от наводнения;

 • опасност от възникване на пожари;

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.

Мерките за предотвратяване на описаните рискови от инциденти ще се разработят в следваща фаза на проектиране с изготвяне на авариен план и план за безопасност и здраве.

17. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Обектът на Инвестиционното предложение е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от селската водопроводна мрежа.

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение , а имено: Изграждане на Цех за смесване на съставки за биологични торове в ПИ №64 от кв.51 по плана на с.Надарево, общ.Търговище .

При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща експлоатация не се очаква въздействие върху: • води, предназначени за питейно-битови нужди;

 • води, предназначени за къпане;

 • минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

 • шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

 • йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

 • нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

 • курортни ресурси;

Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната.

III. Местоположение на инвестиционното предложение.

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение включва отремонтирането на 1 сграда / за смесване на съставки за биологични торове в имот ПИ №64 от кв.51 по плана на с.Надарево, общ.Търговище.

Разстоянието от границата на имота до най - близката жилищна зона в с.Надарево е на повече от 454 м. В близост до имота няма обекти, подлежащи на здравна защита - детски градини, обекти за производство на храни, болници, санаториуми и др. Площадката е антропогенизирана.2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Настоящото ИП предвижда се текущ ремонт на съществуваща сграда за смесване на съставки за биологични торове в ПИ №64 от кв.51 по плана на с.Надарево, община Търговище, област Търговище. Възложителят не е използвал сградата от придобиването ѝ на собственост до момента.

Съществуваща сграда предмет на ИП представлява едноетажна сграда. Застроена площ около 1615 кв. м.

Площадката на строителството е разположена в имот на инвеститора , в качеството на Възложител.

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като В и К мрежата и ел. проводното отклонение за имота са изградени.

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот – всички имоти които ще бъдат засегнати са собственост на инвеститора.3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Предложената площадка за изграждане на Цех за смесване на съставки за биологични торове е разположена в имот с начин на трайно ползване – урбанизирана , придобита съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот и движими вещи от 04.02.2016 год. Околните имоти също са с предназначение „урбанизирани“.4. Абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус или подлежащи на здравна защита.

Имотът се намира в с.Надарево, Община Търговище , Област Търговище, и за него няма данни да попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии /ДВ, бр.133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002 г./ нито в защитена зона по Закона за биоразнообразие - ЗБР /ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/2005 г./.

Имотът е с начин на трайно ползване - урбанизиран и изключва наличието на дървесна растителност, която е обект на законодателна защита. Няма данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици. В близост до него не са регистрирани чувствителни територии, уязвими зони, защитени зони и др. Няма информация за обекти от Национална Екологична Мрежа.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на с.Надарево - промишлен имот на инвеститора и не попада в защитени зони. Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията е:


1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница