Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти зоос закон за опазване на околната среда


Защитената зона BG0002093 „Овчарово"страница4/5
Дата28.10.2018
Размер9.86 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5

Защитената зона BG0002093 „Овчарово" за опазване на дивите птици / обявена със Заповед №РД-844/17.11.2008 г. На Министра на околната среда и водите, обн.ДВ бр.12/13.02.2009 г.

Зоната се намира между общините Велики Преслав и Търговище и заема площ от 1478 хектара. Мястото е от международно значение за опазване на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец. Срещат се и видовете червеногърба сврачка, сива овесарка, черночела сврачка. Към настоящия момент защитена зона „Овчарово” е обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. (ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.), в която съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразия / ЗБР /се посочва местоположението на защитената зона, предметът и целите й на опазване, опис на имотите, включени в съответната защитена зона, забрани или ограничения на дейности.

 • Защитената зона BG0000382 „Шуменско плато" за опазване на природните местообитания / включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на министерски съвет №122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г.

Защитена зона BG 0000382 „ Шуменско плато“ – за опазване на природните местообитания, намираща се на отстояние от посочения имот.


Защитената територия е обявена като Народен парк със Заповед № 79/05.02./1980г. на КОПС и прекатегоризиран в Природен парк със Заповед на МОСВ №563/08.05.2003 г. С площта си от 3929,9 ха, от които 3703,9 ха са в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Шумен” и „ДГС Преслав” и 226 ха - общински фонд на община Шумен, е най-голямата защитена територия в района на РИОСВ. Разположен е югозападно от гр.Шумен и обхваща по-голямата част от площта на Шуменското плато – най-големия дял на Шуменските височини, разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Географското положение, особеностите на релефа и почвено-климатичните условия предопределят голямото видово разнообразие на флората - повече от 550 вида висши растения, от които над 120 вида лечебни растения. Обликът на растителността като цяло в парка се определя от екосистемите, заемани от представителя на коренната дървесна растителност - мизийския бук и смесените съобщества широколистни гори, в които бука съжителства с обикновен и келяв габър, цер, благун, клен, ясен, сребролистна липа, космат дъб и др. Многообразието на тревната покривка е представено и от защитени, застрашени и редки растителни видове, някои от които включени в “Червената книга” на България, като горска съсънка, давидов мразовец, пролетно ботурче /циклама/, седефче, снежно кокиче, българско еньовче, източен миск, кавказка копривка, ленолистен целолист, степен пащърнак, червен хедизарум, щитовидна фибигия. Проучени и описани на територията на ПП са 11 рода и 20 вида - представители на сем. Орхидеи, от които 1 вид е от включените 12 вида в “Червената книга” на България, а 5 от срещащите се видове са в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.  ПП “Шуменско плато” с местоположението си, умерения климат и разнообразните биотопи е привлекателно местообитание за много представители на животинския свят. Висшата фауна, от средно-европейски с понтийски елементи, е представена от 109 вида гръбначни животни, от които 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. От видово най–многочислената орнитофауна 45 са гнездящи, а останалите преминаващи или зимуващи.  Разнообразието във видовото животинско  представителство се изразява с присъствието на видовете смок мишкар, голям и малък ястреб, бухал, черен кълвач, черен щъркел, включени в “Червената книга” на България. Територията на Природния парк “Шуменско плато”, с разнородния скален състав на релефа и подземните реки, определящи карстовия ландшафт, е осеяна с около 60 пещери - сухи и водни, въртопи, скални образувания; скални манастири и църкви – археологически останки на крепости и селища, датиращи от различни исторически епохи. 

За опазването и управлението на тази територия има изготвен план за управление на националния парк. Най- близките защитени зони се намират на достатъчно голямо разстояние от обекта, предмет на инвестиционното  предложение. Реализацията му няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите растения и животни. Не се очакват увреждане,фрагментация и / или загуба на типовете природни местообитания, включени в Приложение №1 на Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и местообитания по видове,включени в Приложение №1 на Директивата 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици. • Защитената зона BG0000421 „Преславска планина" за опазване на природните местообитания / приет с Решение на министерски съвет №122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г. намиращи се на отстояние от около 5 км. от ИП.

Сравнително ниската Преславска планина е живописно кътче от Предбалкана. На север варовиковата планинска верига постепенно се прелива в Дунавската равнина, а южната верига преминава в Карнобатските и Айтоските възвишения. Най-високият връх е Голяма Въшкадалница – 723 м н.в. В полите на Преславската планина се намира столицата от времето на княз Борис – Велики Преслав. Растителността тук е представена предимно от широколистни видове.

Установените типове природни местообитания, описани в стандартния формуляр на Натура 2000 за Защитена зона „Преславска планина” BG0000421:КОД

Пр.

ИМЕ

% Покр.

6110

*

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

0.144

6210

*

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

3.38

6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

0.21

6510
Низинни сенокосни ливади

0.049

8310
Неблагоустроени пещери

0.01

9150
Термофилни букови гори (Cephalanthero- Fagion)

6.14

9170
Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

16

91E0

*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

0.04

91H0

*

Панонски гори с Quercus pubescens

0.1

91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори

1.11

91Z0
Мизийски гори от сребролистна липа

0.77

91G0

*

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

15.46

Към момента ЗЗ BG0000382 „Шуменско плато" и ЗЗ BG0000421 „Преславска планина не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.
Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.

4а. Относително изобилие, достъпност,Качество и възстановителна способност на природните ресурси /вклйчително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове..

Обектът е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от селищната водопроводна мрежа. Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в прилежащите райони са високи.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

За изграждане на Цех за смесване на съставки за биологични торове ще се ползва собствен имот намиращ се в с.Надарево, Община Търговище.

От извършените собствени проучвания на Възложителя местоположението е подходящо за изграждане на производствен обект от този вид и няма алтернатива.

Отпада възможността за „нулева алтернатива”, т.е. предложението да не се осъществи на посочената площадка.IV. Тип на характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 1. Естеството на въздействие. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. • Въздействие върху хората и тяхното здраве.

Въздействието върху хората и тяхното здраве може да възникне по време на работа. По време на работа има опасност от възникване на физически травми, затова се налага задължителен инструктаж на работници и осигуряване на необходимите средства за индивидуална защита. По време на експлоатация на такъв вид обект ще се направи задължителен инструктаж на работещия персонал в обект, който да се извършва периодично. Ще се изготвят и инструкции за отделните работни места, ще се осигурят индивидуални предпазни облекла. Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува.

 • Земеползване

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение в с.Надарево няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти.

 • Материални активи

Експлоатацията на имота като Цех за смесване на съставки за биологични торове няма да доведе до промени или нарушаване на материалните активи на околните имоти. Ще се създадат нови материални активи.

 • Атмосферен въздух и атмосфера

По време на строителните дейности в атмосферния въздух ще се отделят емисии на замърсителите от отработените горивни газове на строителната техника и МПС. Най-често употребяваната в сторителството техника работи на дизелово гориво, поради което ще оценим нейното въздействие като преобладаващо.

Съгласно методиката на МОСВ за определяне на емисии на вредни вещества във въздуха в състава на отделяните от МПС емисии влизат замърсители, включени във всички определящи групи. Най-съществените от тях са: серен диоксид, азотни окиси, двуазотнен оксид, въглероден оксид, въглероден диоксид, ЛОС, метан, сажди. По експертно мнение през строителния период на площадката всеки ден по 4 часа за период от 1 месец ще бъдат заети следните видове промишлена техника с дизолови двигатели: код на процеса 080800 • Багер – колесен 40 kW и верижен -200 kW

 • Бетонобъркачка – 1 бр. - 150 kW

 • Автокран – 1 бр. - 250 kW

 • Булдозер - 1 бр. - 250 kW

 • Специализирани машини за строителни цели 2 бр. - 150 kW

 • Тежкотоварни дизелови автомобила -5 бр., с разход на гориво 256,7 g/km, преминаващи всеки ден по 5 км на ден в района на площадката, или общо 9 км. на ден с консумация обща 6,41 kg дизелово гориво.

Съгласно Методиката цялата тази техника при посочените допускания за ралотно време и движение ще отдели за 1 месец във въздуха количество замърсители в килограм в съответствие с емисионните фактори както следва:

Таблица


CO

NOx

NMVOC

CH4

PM

CO2

H2O

NH3

2,421

5,805

1,404

0,057

0,462

7112,767

36,288

1,209

0,042

0,973
0,294

0,001

5,188

42,093

2,613

0,099

1,435

711

0,294

0,001

Имайки предвид, че работата на строителната техника ще бъде периодична в рамките на работния ден с прекъсване в нощните часове и краткотрайна в годишен аспект, считаме, че отделяните при нейната работа замърсители няма да окажат измеримо и наднормено въздействие върху качеството на приземния слой на въздуха в района.

Наличните атмосферни предпоставки ще способстват разсейването на замърсителите.

Малко вероятно строителни работи да предизвикат значително неорганизирано прахоотделяне от открити повърхности на праообразуващи строителни материали. Но считаме, че независимо от това в проекта за организация и изпълнение на строителните работи трябва да бъдат предвидени мерки съгласно изискванията на чл.70 от НАРЕДБА № 1/2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии / ДВ бр.64/

Като цяло въздействието от изгорелите газове и неорганизираните източници на праха по време на строителството може да се красифицира като отрицателно, пряко, без вторично въздействие, временно, краткосрочно и обартимо.

Основен източник на неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действуващи. Това са мторните превозни средства ангажирани в строителството и камионите доставящи материали за поризводството веднъж седмично. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните вещества от обекта в атмосферата е вятърът. Представени са многогодишни, сезонни и моментни стойности за параметрите на ветровите процеси в зоната, от които се вижда, че преобладават ветровете от запад - около 32%. Като ветрове с най-висока средна скорост се оформят северните и северозападни ветрове. От значение в конкретния случай са ветровете със скорост до 10 m/s. Разпределението на тези ветрове е представено в следващата таблица и розата на вятъра за района.

От гледна точка на възможностите за задържане и натрупване на замърсители във въздуха имат значение случаите на тихо време. Разглежданата територия е сред областите със висок процент на тихо време – ~ 47,4 % от наблюдаваните дни. За разглеждания район случайте с тихо време (скорост на вятъра под 1 m/s) са средно около 45-50%, т.е. потенциалът на замърсяване е сравнително голям.

В Таблица по долу са представени обобщени данни за честотата и скоростта на вятъра по посоки.

Обобщени данни за честотата и скоростта на вятъра по посоки

Показател

Посока

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Скорост (m/s)

4.1

3.5

2.9

3,0

3.2

4.1

5.9

4.7

Честота (%)

15.7

11.8

8.1

12.5

10.8

8.3

18.6

13.8

Съгласно представените в табицата данни е изготвена и характерната за района роза на ветровете.

Роза на ветровете за района на с.Надарево

Преобладаващите ветрове в този район са от запад и северозапад. Тази информация ще позволи да бъде извършена адекватна оценката за въздействието на емисиите от строителните дейности и производството върху подветрено разположените населени територии.

Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Надарево. Ветровете са северозападни, така че неприятните миризми ще са в обратна посока на жилищните сгради.

Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер. Повечето от предприятията в района или не работят или работят с минимален капацитет. Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.

През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспортът и битовото отопление.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.


 • Води

Към настоящия момент в разглеждания имот има 14 сгради които в момента не се ползват. Битово - фекалните отпадъчните води от обекта няма да се заустват в повърхностен или подземен воден обект. Отпадъчните води от обекта са битово-фекални и дъждовни. Производствени отпадъчни води не се формират поради начина и приета технология на производство.

Площадковата канализационна система обхваща битовите и производствени отпадни води от Цеха.Производствени отпадни води

От производствената дейност не се предвижда заустяване на отпадни води.

Водите генерирани при производство ще се събират в контейнери и чрез рециркулационна помпа се връщат в производствения процес./Затворен цикъл/.

Производствените отпадъчни води се формират от измиване на помещения, амбалаж и последната промивка на съоръженията. Те след преминаване през маслоуловителна шахта ще се заустват в новоизградена водоплътна изгребна яма.

Поради факта, че в предишната си дейност в миналото заустяването и отвеждането на отпадните води се е извършвало в р.Врана а инвестиционното намерение не предвижда такова ще бъде затапена канализационната мрежа и крайната шахта на площадката ще бъде тампонирана и пломбирана от РИОСВ-Шумен.
Битови отпадни води – ще бъде изградена водоплътна изгребна яма по всички хигиени и технически изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Отпадните води ще бъдат извозвани от специализирана фирма с нужните разрешителни за тази дейност до най близката ГПСОВ.

Избраната технология не предвижда емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води - такива няма да се формират.

На площадката няма да се съхраняват свободно опасни вещества, при разливането на които могат да се получат замърсявания на подземните води.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на водите в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда. Извършена е прогноза и оценка на въздействието на предвидените с инвестиционното предложение дейности върху режима на повърхностните водни обекти в района на ИП. Местоположението на площадката, както и технологията за производство, залегнала в инвестиционното предложение, не предполагат негативни въздействия върху количествените показатели на водни обекти. Не се предвижда да се засегнат техни крайбрежни заливаеми ивици, легла в естествено състояние, бентове и диги. Инвестиционното предложение не предвижда заустване на отпадъчни води.

Общите цели за опазване на околната среда за водните тела, в обхвата на които попада инвестиционното предложение, с които е необходимо да бъдат съобразени мерките в доклада, предвидени за предотвратяване и намаляване значителните вредни въздействия върху околната среда (водите) при реализация и експлоатация на инвестиционното намерение.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница