Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти зоос закон за опазване на околната средастраница5/5
Дата28.10.2018
Размер9.86 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5

Опазване на подземните води чрез:

 • предотвратяване на постъпването на замърсители в подземни води, използвани и предназначени за черпене на вода за питейно-битово водоснабдяване на населението;

 • ограничаване на депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до пряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

 • промяна в производствените практики;

 • изработване на управленска и производствена политика, предвиждаща механизми за финансиране за прилагане на мерки за привеждане в съответствие със стандартите;

 • други дейности върху земната повърхност, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

 • забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води с различно качество чрез съоръженията за подземни води; • Почва

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда.

Площадката е повлияна от антропогенната дейност, извършвана в бившото предприятие. По време на строително-ремонтните дейности ще има въздействие върху почвите при изграждане на водоплътната изгребна яма на комплекс. Обхвата на въздействието е с локален характер и се изразява в изземване на земни маси. Периода на въздействие е интензивен и кратък само по време на строителството и реконструкция, а степента на въздействие е ниска. Иззетите земни маси и хумусен слой ще се депонират на временно депо и в впоследствие ще се използват за благоустрояване, рекултивация и озеленяване на остатъчната зелена площ в имота съобразно нормативната уредба.Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е вече урбанизирана. Върху нея ще се реализират всички дейности, в т.ч и временни дейности по време на ремонтирането на Цеха.Не се очаква ИП да окаже въздействие върху почвите


 • Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на фермата, поради предвидените мерки за изолация на площадката.

 • Ландшафт

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда

 • Природни обекти

В близост няма разположени природни обекти и паметници на културата. Въздействието се оценява като нулево.

 • Минерално разнообразие

Не се очаква въздействие върху околната среда и минералното разнообразие по време на експлоатацията на фермата за отглеждане на мъжки телета.

 • Биологично разнообразие и неговите елементи

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на с.Надарево - промишлен имот на инвеститора и не попада в защитени зони. Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията:

 • Защитената зона BG0002093 „Овчарово" за опазване на дивите птици / обявена със Заповед №РД-844/17.11.2008 г. На Министра на околната среда и водите, обн.ДВ бр.12/13.02.2009 г.

Зоната се намира между общините Велики Преслав и Търговище и заема площ от 1478 хектара. Мястото е от международно значение за опазване на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец. Срещат се и видовете червеногърба сврачка, сива овесарка, черночела сврачка. Към настоящия момент защитена зона „Овчарово” е обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. (ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.), в която съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразия / ЗБР /се посочва местоположението на защитената зона, предметът и целите й на опазване, опис на имотите, включени в съответната защитена зона, забрани или ограничения на дейности.

 • Защитената зона BG0000382 „Шуменско плато" за опазване на природните местообитания / включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на министерски съвет №122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г.

Защитена зона BG 0000382 „ Шуменско плато“ – за опазване на природните местообитания, намираща се на отстояние от посочения имот.


Защитената територия е обявена като Народен парк със Заповед № 79/05.02./1980г. на КОПС и прекатегоризиран в Природен парк със Заповед на МОСВ №563/08.05.2003 г. С площта си от 3929,9 ха, от които 3703,9 ха са в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Шумен” и „ДГС Преслав” и 226 ха - общински фонд на община Шумен, е най-голямата защитена територия в района на РИОСВ. Разположен е югозападно от гр.Шумен и обхваща по-голямата част от площта на Шуменското плато – най-големия дял на Шуменските височини, разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Географското положение, особеностите на релефа и почвено-климатичните условия предопределят голямото видово разнообразие на флората - повече от 550 вида висши растения, от които над 120 вида лечебни растения. Обликът на растителността като цяло в парка се определя от екосистемите, заемани от представителя на коренната дървесна растителност - мизийския бук и смесените съобщества широколистни гори, в които бука съжителства с обикновен и келяв габър, цер, благун, клен, ясен, сребролистна липа, космат дъб и др. Многообразието на тревната покривка е представено и от защитени, застрашени и редки растителни видове, някои от които включени в “Червената книга” на България, като горска съсънка, давидов мразовец, пролетно ботурче /циклама/, седефче, снежно кокиче, българско еньовче, източен миск, кавказка копривка, ленолистен целолист, степен пащърнак, червен хедизарум, щитовидна фибигия. Проучени и описани на територията на ПП са 11 рода и 20 вида - представители на сем. Орхидеи, от които 1 вид е от включените 12 вида в “Червената книга” на България, а 5 от срещащите се видове са в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.  ПП “Шуменско плато” с местоположението си, умерения климат и разнообразните биотопи е привлекателно местообитание за много представители на животинския свят. Висшата фауна, от средно-европейски с понтийски елементи, е представена от 109 вида гръбначни животни, от които 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. От видово най–многочислената орнитофауна 45 са гнездящи, а останалите преминаващи или зимуващи.  Разнообразието във видовото животинско  представителство се изразява с присъствието на видовете смок мишкар, голям и малък ястреб, бухал, черен кълвач, черен щъркел, включени в “Червената книга” на България. Територията на Природния парк “Шуменско плато”, с разнородния скален състав на релефа и подземните реки, определящи карстовия ландшафт, е осеяна с около 60 пещери - сухи и водни, въртопи, скални образувания; скални манастири и църкви – археологически останки на крепости и селища, датиращи от различни исторически епохи. 

За опазването и управлението на тази територия има изготвен план за управление на националния парк. Най- близките защитени зони се намират на достатъчно голямо разстояние от обекта, предмет на инвестиционното  предложение. Реализацията му няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите растения и животни. Не се очакват увреждане,фрагментация и / или загуба на типовете природни местообитания, включени в Приложение №1 на Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и местообитания по видове,включени в Приложение №1 на Директивата 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици. • Защитената зона BG0000421 „Преславска планина" за опазване на природните местообитания / приет с Решение на министерски съвет №122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г. намиращи се на отстояние от около 5 км. от ИП.

Сравнително ниската Преславска планина е живописно кътче от Предбалкана. На север варовиковата планинска верига постепенно се прелива в Дунавската равнина, а южната верига преминава в Карнобатските и Айтоските възвишения. Най-високият връх е Голяма Въшкадалница – 723 м н.в. В полите на Преславската планина се намира столицата от времето на княз Борис – Велики Преслав. Растителността тук е представена предимно от широколистни видове.

Установените типове природни местообитания, описани в стандартния формуляр на Натура 2000 за Защитена зона „Преславска планина” BG0000421:КОД

Пр.

ИМЕ

% Покр.

6110

*

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

0.144

6210

*

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

3.38

6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

0.21

6510
Низинни сенокосни ливади

0.049

8310
Неблагоустроени пещери

0.01

9150
Термофилни букови гори (Cephalanthero- Fagion)

6.14

9170
Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

16

91E0

*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

0.04

91H0

*

Панонски гори с Quercus pubescens

0.1

91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори

1.11

91Z0
Мизийски гори от сребролистна липа

0.77

91G0

*

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

15.46

Към момента ЗЗ BG0000382 „Шуменско плато" и ЗЗ BG0000421 „Преславска планина не са обявени със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Надарево, община Търговище и не попада в защитени зони.

Имотът, в който ще бъде изграден обектът е част от бивше промишлено предприятие. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти и земеделски земи, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона • Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Дейността по смесване на съставки за биологични торове и опасност от инфекциозни заболявания. Производството ще е в затворено помещение при строг режим на влизане и излизане. Евентуален контакт между материалите и консумативите предмет на производството и околната среда може да се осъществи само при доставянето им в сградата през първия ден и при изнасянето на готовата продукция по време на товаренето им в камионите. Имотът ще бъде обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на производствена и лична хигиена. В обекта ще бъдат допускани само работници и служители на фирмата, които преминават задължителна дезинфекция на подметките на обувките и ръцете, изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на Цеха. В обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с производството. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или изнасяне от Цеха на инфекциозни заболявания общи за животните и човека.


 • Отпадъци –видове и тяхното местонахождение

По отношение на съществуващите системи за управление на отпадъците на общинско и регионално ниво, имащи пряко отношение към инвестиционното намерение, ще се въведе система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжението за крайно обезвреждане на отпадъци, обслужващо общината.

Различните по вид и количество отпадъци, които ще се генерират по време на строителните дейности и при експлоатацията на инвестиционното предложение са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Българското законодателство.

Всички отпадъци от обекта ще бъдат съхранявани в специално обособени помещения и площадки. Помещенията ще се заключват, те ще бъдат достъпни само за лицето определено със заповед за отговорник за дейностите с отпадъци.

Всички отпадъци ще се предават на фирми с документ по ЗУО. При спазване набелязаните мерки няма да се очаква влияние върху околната среда. • Рискови енергийни източници / шум, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми/.

Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат техниката обслужваща Цеха / трактори, камиони , ел.двигатели, вентилатори и др./.

По своя характер, излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е постоянен по време на работа, т.е. денонощен период. Основния източник на шум на площадката ще бъде обслужващата техника. Въздействието на шума засяга преди всичко работещите. Очаква се еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да не превишава пределно- допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да не превишава съответно 55 dBA и 45 dBA - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период. Степента на шумовото въздействие на специализирания транспорт е средна, честотата - временна, а продължителността - краткотрайна (по време на движението на автомобилите през обекта и при извършване на товаро-разстоварни дейности). Не се очаква кумулативно въздействие. Районът на инвестицията е спокоен и значително отдалечен от населени места, големи производства, които биха способствали за увеличаване на нивото на шумовия фон в района.

Въздействието се оценява като минимално.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Надарево, община Търговище и не попада в защитени зони. Имотът, в който ще бъде изграден обектът е част от бивше производствено предприятие. В него не се срещат описаните по-горе видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти и земеделски земи, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.3. Интензивността и комплексността на въздействието. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Негативното въздействие е върху компонентите на околната среда – почви и растителност. То се определя като Пряко; Временно.- атмосферен въздух

Незначително, краткотрайно по време на строителството и реконструкция.

По време на експлоатация-незначително, дълготрайно.

- води

Незначително по отношение на повърхностните води, по отношение на подпочвените води-непряко, незначително.- почви

Незначително въздействие.4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Най-близко разположеното населено место е село Надарево. Разстоянието от имота предмет на ИП до жилищната зона на с.Надарево е повече от 445 м.

5.Вероятност на поява на въздействието.

Смесването на съставки за биологични торове и опасност от инфекциозни заболявания . Смесването на съставки за биологични торове ще е в затворени помещения, работещите се допускат в него при строг режим на влизане и излизане. Имотът ще бъде обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на производствена и лична хигиена. В обекта ще бъдат допускани само работници и служители на фирмата, които преминават задължителна дезинфекция на подметките на обувките и ръцете, изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на фермата. В обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с производството. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или изнасяне от Цеха на инфекциозни заболявания общи за животните и човека. • Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъде техниката обслужваща Цеха.

 • Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действуващи. Това са камионите доставящи материали и консумативи за производството веднъж седмично. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

 • Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че не се отделят специфични миризми.

Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Надарево.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората. 1. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителност на въздействие е в периода на експлоатация на имота;

Честота на въздействие – ниска;

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се очаква лесно възстановяване на района.


 1. Комбинирано въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Подобни обекти, намиращи се в непосредствена близост до Цеха, при които е възможно да възникне комбинирано въздействие от дейността която развиват няма. Поради своята относителна отдалеченост и характера на своето производство ИП не застрашава възникване на комбинирано въздействие.

8. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са представени в т.12. • Изграждане на водоплътната изгребна яма от водоплътни материали;

 • Опазване на чистотата на почвите и подземните води;

 • Предотвратяване на натрупване на нерегламентирани отпадъци в рамките на обекта, водеща до разпространяване на интензивно миришещи вещества;

 • Опазване здравето на хората;

 • Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води;

 • Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци;

 • Екологосъобразно третиране на отпадъците;

 • Недопускане депониране на отпадъци на нерегламентирани места в и извън територията на Цеха;

 • Опазване на съседните терени от замърсяване.

9. Трансграничен характер на въздействията.

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава или държави.

ИНВЕСТИТОР………………
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница