Закона за българското гражданство Категории лицаДата13.10.2017
Размер40.61 Kb.
ТипЗаконПридобиване на българско гражданство

на основание чл.15 от Закона за българското Закона за българското гражданство
Категории лица

Съгласно чл.15 от Закона за българското гражданство, българско гражданство могат да придобият следните категории лица:
  • лица от български произход

  • лица, осиновени от български гражданин при условията на пълно осиновяване

  • лица, на които единият родител е български гражданин или е починал като български гражданин


Законово основание

чл.15 от Закона за българското Закона за българското гражданство
„ (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 33 от 2010 г.) Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство по натурализация, без да са налице условията по чл. 12, т. 2, 4, 5 и 6 ако отговаря на едно от следните изисквания:

1. е от български произход;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване;

3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2010 г.) В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се представя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. В удостоверението се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход.

(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2010 г.) Удостоверението по ал. 2 се издава в едномесечен срок.”


Документи
1. Молба по образецПриложение № 1 към Наредба № 1от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
- Молбата трябва да бъде написана на български език.
- Лицата по чл. 15, т. 1 от ЗБГ представят удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.
- Лицата по чл. 15, т. 2 от ЗБГ представят официален препис от влязло в сила решение за допускане на пълно осиновяване и официален документ, че осиновителят е български гражданин.
- Лицата по чл. 15, т. 3 от ЗБГ представят официален документ за българско гражданство на родителя, издадено от съответната община или от Министерството на правосъдието, че единият родител е български гражданин или е починал като български гражданин

2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ. 3. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство.

4. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето пребивава дългосрочно в Република България.

5. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница. Този документ се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина.

6. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.

7. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена

8. Автобиография

9. Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой.

10. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.

11. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 30 лв.; за учащите се до 26 г. възраст - 10 лв. при представяне на Уверение от ВУЗ. Сумата се внася по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.
Легализация и заверки

Документите, представени от заинтересуваните лица, трябва да отговарят на изискванията за легализация и заверки, както и да бъдат снабдени с превод на български език, който се извършва по предвидения в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.Процедури
Молбата, заедно с останалите необходими документи, се подават лично :
- в Министерство на правосъдието

където се регистрира в дирекция „Административно обслужване и канцелария”, ул. „Славянска” № 1 от 9,00 до 17,30 часа . При подаването на молбата с молителя се провежда интервю на български език по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието. Когато молителят не ползва български език, си осигурява преводач. Интервюто се провежда от служител на дирекция „Българско гражданство” в първия работен ден след регистрацията на молбата в дирекция „Административно обслужване и канцелария” всеки работен ден от 13,30 до 16,00 часа на ул. „Аксаков” № 5, ет. 1. При нередовности на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок.


или

- в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина, където интервюто на български език с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница