Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиДата10.02.2018
Размер238.1 Kb.
#56743
ТипЗакон

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Стоян Асенов Стругов

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Гърмен

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):


съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:


имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: 12.01.2009г.
Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Феим Ахмед Иса

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на СОУ „Йордан Йовков“, с. Рибново

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):


съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:


имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 15.01.2009г.

05.11.09г.

Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)


Долуподписаният: Манчо Манчев Джуркин

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ВРИД директор на СОУ „Йордан Йовков”, с. Рибново

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): ПК „Чала”, с. Рибново, член на УС - Председател

Форестал УУД ООД с. Осиково, съдружник 7%

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): ПК „Чала”, с. Рибново, член на УС
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: ПК „Чала”, с. Рибново, член на УС

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора): Уникредит Булбанк – потребителски кредит 7 000 лева

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения – Ибрахим Сюлейманов Джуркин – брат учител, Ибрахим Шерифов Джуркин – братовчед – учител, Ирина Милкова Караилиева братовчед – учител, Снежана Манчева Джуркина – дъщеря, заема длъжността АСД


5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси не

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 02.11.2011г.

12.09.2015г.

Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
за настъпили обстоятелства по чл. 12, т. 3 във вр. с чл. 15 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният Манчо Манчев Джуркин

(трите имена)в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ВРИД директор на СОУ „Йордан Йовков”, с. Рибново (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Има сключен договор с лицето Б. М., син за длъжността „Експерт програма и проекти“, считано от 21.09.2017г.,

Дата: 25.09.2017г.
Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Верхат Османов Топчиев

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Дебрен

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): нямам

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Член на УС на училищното настоятелство в ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Дебрен, член на УС на читалище „Отец Паисий”, с. Дебрен

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:


имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): нямам

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Член на УС на училищното настоятелство в ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Дебрен, член на УС на читалище „Отец Паисий”, с. Дебрен

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): кредит 7 000 лв. ДСК- ЕАД – Г. Делчев
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
1. Елвер Османов Топчиев, брат работи от 01.09.1995 г.в училището, длъжност учител по химия, човекът и природата и физ. възп. и спорт

2.Тюлфит Мустафов Караибраимов, брат на съпругата ми, работи от 01.09.1989 г. в училището, длъжност учител по труд и техника и информационни технологии

3. Атидже Ибраимова Топчиева, съпруга на брат ми , работи от 15.09.1995 г. в училището, длъжност възпитател на І клас

4. Фатме Мустафова Топчиева- съпруга работи от 01.07.1993г. в ОУ, с. Дебрен, в момента на длъжност завеждащ административна служба

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: 20.01.2009г.
Декларатор: /п/ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Верхат Османов Топчиев

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Дебрен

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

От 01.10.2009г. е прекратен трудов договор по чл. 328, ал. 1 т.2 из.2 от КТ на съпругата ми Фатме Мустафова Топчиева завеждащ административна служба.


Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 10.02.2010г.
Декларатор: /п/ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 4 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Верхат Османов Топчиев

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Дебрен

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Участвам по право в комисията за определяне точките за постигнати резултати от учителския труд на персонала. В това число са Елвир Топчиев – брат, Атидже Топчиева - снаха и Тюлфит Караибраимов – брат. При определяне броя на точките аз не участвам, а само членовете на комисията.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 01.10.2010г.
Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 4 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Верхат Османов Топчиев

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Дебрен

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Участвам по право в комисията за определяне точките за постигнати резултати от учителския труд на персонала. В това число са Елвир Топчиев – брат, Атидже Топчиева - снаха и Тюлфит Караибраимов – брат. При определяне броя на точките аз не участвам, а само членовете на комисията.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29.09.2011г.
Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Илия Йорданов Цацев

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Дъбница

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:


имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): не

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): не


5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
1. Съпругата ми Бонка Цонова Цацева – учителка по математика, назначена преди мене

2.Първи братовчед Стоян Божиков Цацев, касиер – домакин, назначен преди мене

3. Съпругата на Стоян Цацев – Иванка Василева, учител по география и изобразително изкуство, назначена преди мене

4. Сестрата на Стоян Цацев – Недялка Божикова Воденичарова, начална учителка

5. Медицинска сестра Даниела Тетимова, съпруга на мой племенник, назначена на 21.12.2008г. от кмета на общината

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 12.01.2009г.
Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 4 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Илия Йорданов Цацев

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Хр. Ботев”, с. Дъбница

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Участвам по право в комисията за определяне точките за постигнати резултати от учителския труд на персонала. В това число са Съпругата ми Бонка Цонома Цацева, първа брадовчедка Недялка Воденичарова, съпругата на първия братовчед Иванка Цацева. При определяне броя на точките аз не участвам, а само членовете на комисията в състав: Лидия Жостова, Недялка Воденичарова, Баки Бинджев, Катя Стойчева
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 17.09.2009г.
Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Илия Йорданов Цацев

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Хр. Ботев”, с. Дъбница

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Стоян Божиков Цацев, касиер домакин е освободен от длъжност по взаимно съгласие на 15.02.2010г.


Дата: 26.02.2009г.
Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният Асим Ахмед Адемов

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Дряново

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора): не

4. 4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения - не


5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси не

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 08.08.2012г.

01.09.2015г.

23.02.2017г.

Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)Долуподписаният: Азим Кезимов Мутишев

(трите имена)в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Горно Дряново

(изписва се институцията и заеманата длъжност)ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора): не

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения - не
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Милятка Билянова Мутишева – съпруга, ст. учител по история и география

2. Найла Кезимова Мутишева – чистач, сестра
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.Дата: 08.08.2012г.

Декларатор: /п/ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)Долуподписаният Сейхан Рифадов Ахмедов

(трите имена)в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „Димитър Талев”, с. Хвостяне

(изписва се институцията и заеманата длъжност)ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора): не

4. 4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения - не
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси не

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 08.08.2012г.

13.11.2015г.

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)


Долуподписаният Ахмед Ахмед Башев

(трите имена)


в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „П. Кр. Яворов”, с. Огняново

(изписва се институцията и заеманата длъжност)


ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора): не

4. 4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения - не
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

Шуфре Мустафова Башева – съпруга, учител в ОУ„П. Кр. Яворов, с. Огняново;

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.
Дата: 08.08.2014г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за настъпили обстоятелства по чл. 12, т. 3 във вр. с чл. 15 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният Ахмед Ахмед Башев

(трите имена)в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „П. Кр. Яворов”, с. Огняново

(изписва се институцията и заеманата длъжност)ДЕКЛАРИРАМ, че:
Дата: 08.02.2016г.
Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за настъпили обстоятелства по чл. 12, т. 3 във вр. с чл. 15 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният Ахмед Ахмед Башев

(трите имена)в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: директор на ОУ „П. Кр. Яворов”, с. Огняново

(изписва се институцията и заеманата длъжност)ДЕКЛАРИРАМ, че:

От 12.09.2017г. временно изпълняващият длъжността „директор“ е назначил за начален учител Селве Ахмедова Хамид, която ми е дъщеря.

Дата: 13.09.2017г.
Декларатор: /п/ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)Долуподписаната: Гюлка Хюсеинова Арнаудова

(трите имена)в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:ВРИД директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Дряново

(изписва се институцията и заеманата длъжност)ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не

съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора): не

4. 4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения - не
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси не

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 19.09.2017г.

Декларатор: /п/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница