Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношенияДата25.02.2018
Размер49.7 Kb.
#59190
ТипЗакон
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ”
К О Н С П Е К Т

2011-2011 уч.г.

 1. Науката за международните отношения като самостоятелна научно-изследователска дисциплина и изучаването й в България.

 2. Теоретични източници и концепции за възникването на науката за международните отношения.

 3. Съвременни теоретични направления.

 4. Закономерности в международните отношения.

 5. Обект и предмет на международните отношения.

 6. Връзка между вътрешна политика и външна политика, и дипломация.

 7. Системи на международни отношения - историческа еволюция и динамика.

 8. Типове и структури на международни системи.

 9. Среда на системата на международни отношения.

 10. Участници в международните отношения.

 11. Държавни участници. Същност и роля на държавата като участник в международните отношения.

 12. Недържавни участници в международните отношения.

 13. Цели и средства на участниците в международните отношения.

 14. Международна политика и сигурност.

 15. Силата като цел и средство в международните отношения.

 16. Проблемът за правното регулиране на международните отношения.

 17. Морал, етика и право в международните отношения.

 18. Стабилност, конфликти, сътрудничество в международните отношения.

 19. Вестфалските договорености (1648 г.) – характеристика и значение. Специфики на Вестфалската система на международни отношения.

 20. Европа през ХVIII в. – политика на съглашения и сблъсък на интереси между Великите сили (1713-1789 г.).

 21. Великата френска революция и отражението й върху международните отношения. “Наполеонова Европа» (1789-1814 г.).

 22. “Европейският концерт” и системата на международни отношения през ХIХ век. Утвърждаването на принципите на монархическата солидарност в европейската дипломация (1815-1848 г.). Виенски конкрес и Свещен съюз.

 23. Възходът на националните държави и проблемът за равновесие на силите в Европа (1849-1871 г.).

 24. Източният въпрос, колониалното съперничество и новата съюзна система (1871-1914 г.).

 25. Външно-политически приоритети на България (1878-1914 г.).

 26. Версайско-Вашингтонска система на международни отношения (1919-1939 г.). Последици от Първата световна война. Системата от мирни договори и новият международен ред. Общество на народите.

 27. Специфики и тенденции в международната система в междувоенния период.

 28. Втората световна война /1939-1945 г./ и значението й за международните отношения.

 29. Международноправно регулиране на следвоенния свят (1945-1955 г.). Оформяне на двуполюсната система.

 30. Студената война и отражението й върху международните отношения. Историографски и теоретични проблеми.

 31. Блоковото противопоставяне и «Разведряването». Преходът към многополюсния свят (1956-1989 г.).

 32. Световната дипломация в геополитиката на съвременността.

 33. Специфики на международната система след Студената война.

 34. Класическа геополитика – национални школи и основни направления. Съвременната световна геополитика.

 35. Глобализация – понятие, основни направления. Политическата глобализация и мястото и ролята на националната държава.

 36. Глобализацията и нейното отражение върху международните отношения в началото на ХХI в.

 37. Национален и държавен интерес.

 38. Концепцията за суверенитета и националната сигурност в съвременните международни отношения.


Л И Т Е Р А Т У Р А:

Александров, Е.Речник по международни отношения. С., 2001

Виенската конвенция за дипломатическите отношения. В: Международни отношения. кн.4/1998, с.113-126

Бонифас, Паскал, Съвременната геополитика. Основните разделителни линии. С., 2007

Бояджиева, Надя, История на международните отношения ХVII-ХХ в. Исторически и правни аспекти, С., 2002

Бояджиева, Н., САЩ и конфликтът в Босна и Херцеговина /1989-1995 г./. С., 2000

Ваис, Морис, Международните отношения след 1945 г. С., 2004

Вайденфелд, В., Веселс, В. Европа от А до Я. Справочник по европейска интеграция.2002

Госийо, Жан-Франсоа. Власт и етнос на Балканите. С., 2004

Дейвис, Норман. Европа във война 1939-1945.Велико Търново., 2007

Дипломация. Кратка енциклопедия. С., 2001

Доурти, Дж. и Р. Пфалцграф-Младши. Теории за международните отношения в две части. С., 2004

История на Европейската идея. Антология. Съст.К.Уилсън, ян ван дер Дусен. С., 2004

Кисинджър, Хенри, Дипломацията. С.,1997

Кисинджър, Х., Политиката. С., 2002

Кожухаров, Йордан. Дипломати, консули, протокол. С., 2006

Купчан, Чарлс, Краят на американската ера. Външната политика на САЩ и геополитиката на ХХI век. С., 2004

Машев, Димитър, Дипломатическо право. С., 1992

Мирчева Христина, Глобалната конфронтация в глобалната политика. История на международните отношения 1945 - 1995. С., 1999

Мирчева, Хр. История на международните отношения в Най-ново време. Книга първа и книга втора. С., 2003

Мирчева, Хр. Между две интифади. С., 2005

Мир в разгара на войни. Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти. Под редакцията на Дейвид Карнет и Патрик Джеймс. С., 2001

Мухаев, Р.Т. Геополитика, Москва, 2007

Пантев, А., Хр.Глушков, Р.Мишев. История на Новото време.В.Търново,2004

Пантев, A., Б. Гаврилов. Пътят на модерния свят. С., 1994

Пантев, А. Европа между две революции.1799-1848.Сходства, паралели, различия. С., 2005 Пантев, Пламен. Международните преговори в областта на сигурността. С. 2006

Пантев, Пл. Теоретични предпоставки на борбата с тероризма в съвременните международни отношения, в: Трудове по Международно право, том шести, БАМП, 2003, с. 79-92.

Петев, Петьо, Европейската политика на САЩ след Студената война. С., 2001

Петрова, Гълъбина. История на българската държава и право. 681-1878. С., 2009

Попова, Жасмин. Право на Европейския съюз. С., 2011

Саздов, Димитър и др. История на Третата българска държава (1878-1944). С., 1993

Стателова, Елена, Грънчаров, Стойчо, История на българската дипломация (1879-1913 г.). С., 1994

Стефанов, Г., Видин, Бл. и др. Международни отношения. Международно право.

Стефанов, Георги. Теория на международните отношения. С., 2005

Стефанов, Г. Международната сигурност. С., 2007

Фелтъм, Ралф Дж. Дипломатически наръчник, С., 1995

Фрийдман, Т. Светът е плосък. Кратка история на ХХІ век. С., 2006

Христакудис, Апостолос, Многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа и европейската интеграция./история и съвременност/. С., 2002

Дипломатический словарь в трех томах. Москва, 1984

Современные международные отношения. Под ред. проф.А. В.Торкунова, Москва, 2005

Современные международные отношения и мировая политика. Под ред. проф. А.В Торкунова., М.2008

American Foreign Policy. Theorethical Essays. Ed. G.John Ikenberry. New York, 2003

Baylis John, St. Smith, Ed. The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations.Oxford, 2001

Best, Antony, Jussi M. Hanhimaki, Joseph A.Maiolo, Kirsten E.Schulze, Ed. International History of the Twentieth Century. London, 2004

Evans, Graham and Jeffrey Newnham. The Penguin Dictionary of International Relations. L., 2002

The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Ed. By Baylis, J.&Steve Smith, Oxford,2001

Hedley Bull, "The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics," Columbia Univ. Press, 1977.

Michael Sullivan, "Theories of International Relations: Transition versus Persistence," Palgrave, 2001.

Jack Snyder, “One World, Rival Theories,” Foreign Policy, No. 145 (Nov/Dec 2004),pp. 52-63

Lansford, Tom, “The Triumph ot Transatlanticism: NATO and the Evolution of European Security after the Cold War”, The Journal of Strategic Studies, Vol.22, Number 1, (March 1999), pp.1-28

Robert Jervis, “Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate,” International Security, Vol. 24, No. 1 (Summer 1999), pp. 42-63

Robert O. Keohane, Ironies of Sovereignty: The European Union and the United States. – In: American Foreign Policy. Theoretical Essays. Ed.G.John Ikenberry. 5th ed.pp.290-309

Nye, Joseph S., Jr. Understanding International Conflict. An Introduction to Theory and History. Pearson longman, 2005

http://www.fas.harvard.edu/~hpcws/index2.htm

 http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1409

Интернет-страница с учебни материали за подготовка на студентите, препоръчани от преподавателя: http://www.jatsbulgaria.org/show.php?type=resource&id=75

--------------------------------гр.Пловдив, м.април 2011 г. ИЗГОТВИЛ:.....................................

(доц. д-р Н.Бояджиева)
Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница