Законово основание за функционирането и структурирането на Регионалните управления на горите / ругДата18.12.2018
Размер45 Kb.
ТипЗакон
Законово основание за функционирането и структурирането на Регионалните управления на горите

/ РУГ/
При разработването на проблематиката от курсовата ни работа описаните материали и знания се базират и основават на подзаконов нормативен акт –

Закон за горите (Обн.,ДВ бр.129 от 29 декември 1997г., изм бр.79 от 1998г.,бр.133 от 1998г., бр.26 от 1999г., бр.29 от 2000г., бр.78 от 2000г., бр.77 от 2002г.,бр.79 от 2002г., бр.99 от 2002г., бр.16 от2003г., бр.107 от 2003г.) ( чл.22 / Изм.-ДВ, бр.16 от 2003г/ чл.23 / Изм.-ДВ, бр.16 от 2003г/ чл.24 / Изм.-ДВ, бр.16 от 2003г/.

Устройсвен правелник.Наредба№33 ( издаден от министъра на земеделието и горите на 30.07.2004г., обн., ДВ, бр.70 от 10.08.2004г.,в сила от 01.01.2005г.)
Общи функции и задачи на Регионалните управления на горите
Регионалните управления на горите осъществяват управлението на държавния горски фонд и контрол върху горите и земите, както и върху лесничействата им в определения им регион. Държавните лесничейство осъществяват управлението на държавния горски фонд, охрана и контрол върху горите и земите в определения им район.

Съобразно своите функции и задачи, Регионалните управления на горите, осъществяват организацията, координацията и контрола на дейностите по: • Възпроизводството на горите в горския фонд

 • Ползванията от горите и земите в горския фонд

 • Опазването на горите и земите в горския фонд

 • Проектирането и строителството в горския фонд

 • Ловното стопанство

Регионалните управления на горите се ръководят от началник, който осъществява своите правомощия в определения им териториален обхват на дейност. Те са подчинени непосредствено на Националното управление по горите.


Характеристика и функции на Регионално управление на горите гр.Варна.

Регионалното управление на горите гр.Варна е специализирано териториялно звено към Национално управление по горите и осъществява управлението на държавния горски фонд и контрол върху горите и земите от горския фонд, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции на териториата на Варненска и Добричка области.

През 1880г. е назначен първия лесничей на Варненска губерния и това е началото на изграждането на държавна горска администрация в региона.

Общата горска площ е 183 000 хектара- 4,7 % от горския фонд на страната. Лесистоста е 19,8 %. На територията на Регионалното управление на горите се намират 14 % от площта на високостъблените дъбови гори и 41 на цто от ясеновите гори в страната.

Целта на стопанисване на горите е съхраняването им чрез екологосъобразно ползване на дървесните ресурси. То се използва при все по-често повтарящи се неблагоприатни явления – каламитети, засушавания, ветровали, ледоломи, пожари и други стресови фактори.

Горите и земите от горския фонд на региона се разделят на гори и земи с дървопроизводствени и среднообразуващи функции, които са 50,6 % , и защитени и реакционни и гори в защитени територии – 49,4 на сто. Тук се намира природния парк “ Златни пясаци”, два резервата – “ Камчия” и “ Калиакра” и пет поддържани – “ Киров дол” , “Калфата” , “Върбов дол”, “Вълчи преход” и “Балтата” , 25 защите ни месности и 6 природни забележителности.

Важно място заемат защитените горски пояси / ЗГП /, разположени на територията на Добричка област с площ 14 901 ха/ в.ч. 8 380 ха ДЗГП и 6521 ха ПГП/ и обща дължина 5 000 км.

Според вида на собственост горите се делят на държавни, които са 93.02 % , общински – 3.61% , частни – 2.22 % , гори на МОСВ – 0.7 % и гори на юридически лица и религиозни организации – 0.08 %. Води се регистър на всички гори и земи от горския фонд с данни за собствеността, площта и вида на горите както и за промените, настъпили в тях.

Залесяването е приоритетна дейност на РУГ гр.Варна. Средногодишно се залесяват по 6 576 дка , което е повече от 3.5 мил. Фиданки , от местни видове в площи.

В региона има отлични условия за развитие на ловно стопонство. За хранителната база се поддържат 4 400 дка. дивечови ниви, също така и дивечови ливади, сечища и просеки, 30 сеновала , 170 хранилки и 180 солища. Таксацията на дивеча през последните години показва стабилизиране на популациите.

Административно горите в района на регионалното управление се стопанисват от 7 държавни лесничейства – Старо Оряхово , Цонево , Провадия , Суворово , Варна , Добрич и Ген.Тошево и три държавни дивечовъдни станции в Балчик, Тервел и Шерба.
Организационно-управленска структура на РУГ

Организационно-управленската структура на Регионално управление на горите е линейно-функционална.РУГ е с централизирана администрация, организирана в Национално управление по горите, която е пряко подчинено на Министерството на земеделието и горите. Връзките в управленската структура на РУГ са вертикални. Регионалното управление на горите се ръководи и представлява от началник , на който са пряко подчинени зам. Началниците, Гл. юрист консулт, техн.сътрудник, сист. администратор, оператор комп данни, гл.счетоводител. Началникът се назначава и освобождава от Министерството на земеделието и горите.

Началникът на РУГ е орган на изпълнителната власт за осъществяване на държавната политика по управлението на държавния горски фонд и контрола върху горите и земите от горския фонд. Той осъществява правомощията си пряко в посоченете му райони. При осъществяването на своята дейност началникът на НУГ се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.

При осъществяване на правомощията си началникът се подпомага от заместник-началник.

Замесник началниците отговарят ( вж.приложение 1,2) за отделите за охрана , стража , борба с ерозията , по стопанисването, отчет ГФ и защ.територии, по отдаване на дейности, по ползването от горите и маркетинг, по ловно и рибно стопанство. Главния счетоводител отговаря за счетоводния отдел.


Функционаленo – структурен анализ
На върха на структурата на регионалното управление на горите гр. Варна стои Началник. В момента тази длъжност се заема от д-р инж. Емануил Димитров. Предоставените му правомощия са да ръководи пряко и да представлява Регионалното управление на горите гр.Варна , също така да планира, разпределя и конролира предоставените бюджетни средства и приходи на звеното. Основните задачи на началника на РУГ гр. Варна са управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите. Началникът на регионалните управления на горите се назначава и освобождава от Министерството на земеделието и горите.

Замесник началникът подпомага началника при осъществяване на функциите си. В отсъствие на началника той поема неговите функции и задачи. Зам.началника е пряко подчинен на началника. В момента в Регионално управление на горите гр. Варна длъжностите на зам.началник се заемат от инж.Стоян Саров и инж.Любомир Кузов.

Главеният счетоводите ръководи икономиката на звеното. Той е гпряко подчинен на началника. Отговаря за счетоводството на звеното, за горската икомоника, за финансковия трасфер, за куриерската дейност. В регионално управление на горите гр. Варна , тази длъжност е заета от Янко Янков.

Системен оператор. Той отговаря за операторното въвеждане и подържане на копютърната система.

Главен юрист консулт. Той отговаря за издотвянето на юридическите документи, съветва началника за вземането на законови решения, за прилагането на Закона , за Административнонаказателни състави по Закона. Проверява законноста на изготвените и получените документи. В момента тази длъжност в Регионалното управление на горите гр. Варна е предоставена на Биляна Борисова. Главният юрист консут подпомога административно началника на звеното.

Съдържание:


 1. Законово основание за функционирането и структурирането на Регионалните управление на горите.

 2. Общи функции и задачи на Регионалните управления на горите.

 3. Характеристика и функции на Регионално управление на горите гр. Варна.

 4. Организационно управлеска структура на Регионално управление на горите.

 5. Функционално- структурен анализ.

 6. Функционална органиграма РУГ Варна /Приложение №1/

 7. Структура на РУГ Варна / Приложение № 2/

 8. Матрица на РУГ.

 9. Използвана литература.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 1. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

 2. УСТРОЙСТВЕН ПРАВЕЛНИК НА НУГ

 3. МАТЕРИАЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ.

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница