Законът като източник на наказателноправните нормиДата21.01.2018
Размер150.37 Kb.
#49826
ТипЗакон
ВЪПРОСНИК

ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

А. ОБЩА ЧАСТ:


 1. ЗАКОНЪТ КАТО ИЗТОЧНИК НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ.

Източници на наказателноправните норми. Законът и неговото значение за българското наказателно право. Законоустановеност на престъпленията и наказанията по нашето право. Видове наказателни закони с оглед на техния обхват; значение на наказателната кодификация.


 1. ВИДОВЕ И СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ.

Норми на общата част и норми на особената част. Видове норми на общата част. Норми на особената част и тяхната структура. Видове диспозиции и санкции.


 1. ТЪЛКУВНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИИ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН.

Естество и видове тълкуване. Правоприлагане при разширително тълкуване и правоприлагане по аналогия. Превантивна функция – общовъзпитателно и предупредително възпиращо действие на наказателноправните норми. Регулираща функция на наказателноправните норми.


 1. ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО ВРЕМЕ.

Влизане в сила и излизане от сила на наказателния закон и наказателноправните норми. Действие на наказателноправните норми по време /чл. 2, ал. 1/. Обратно действие – на по-благоприятния за дееца закон /чл. 2, ал. 2/ и на по-неблагоприятния за него закон. 1. ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО МЯСТО.

Принципи, възприети от НК за обосноваване действието на наказателноправните норми по място: териториален /чл. 3, ал. 1 и 2/, личен /чл. 4, ал. 1/, реален /чл. 5/ и универсален /чл. 6/. Екстрадиция на обвиняеми и на осъдени и трансфер на осъдени лица.


 1. СУБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО.

Понятие за субекта на престъплението и неговото съотношение с наказателноотговорното лице; мястото на тези проблеми в общата част на наказателното право. Основни и допълнителни наказателноправни качества на субекта на престъплението.


 1. ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ.

Понятие за вменяемостта; предпоставки и значение. Невменяемост, критерии /чл. 33, ал. 1/ - психиатричен /медицински/ и психологически /юридически/ критерий. Пълна и частична невменяемост; намалена вменяемост. Психично разстройство след престъплението /чл. 33, ал. 2/. Принудителни медицински мерки.


 1. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ.

Значение на възрастта за наказателната отговорност. Положение на малолетните. Наказателноправен режим на наказателноотговорните непълнолетни; освобождаване от наказателна отговорност и от наложено наказание. Цели на наказанието, видове и ограничения в наказанията за непълнолетните.


 1. ОБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО.

Понятие за обекта на престъплението. Общ обект на престъплението. Родов и непосредствен обект на престъплението. Отношение между обекта и предмета на престъплението.


 1. СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО.

Понятие за състава на престъплението. Общо определение за престъплението /чл. 9, ал. 1/ и състава на отделното престъпление. Елементи и признаци от състава на престъплението. Съставомерност и наказателноправна квалификация на деянието.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО КАТО ДЕЯНИЕ.

Обща характеристика на деянието; неговите елементи. Видове деяния: действие и бездействие. Деяние и изпълнително деяние, общественоопасни последици и престъпен резултат. Видове престъпления с оглед наличието на престъпен резултат: резултатни /материални/ и безрезултатни /формални, на просто извършване/. Довършеност на различните видове престъпления.


 1. ПРИЧИННА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ И ОБЩЕСТВЕНООПАСНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ.

Същност на отношението на причинност и неговото значение за наказателното право. Причинната връзка в конструкцията на престъплението. Причинна връзка при действието и бездействието, при резултатните и безрезултатните престъпления.
13. ОБЕЩСТВЕНА ОПАСНОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ.

Понятие и особености на обществената опасност. Характер и степен на обществената опасност. Обстоятелства, които определят степента на обществена опасност, и нейното значение. Малозначителност на деянието /чл. 9, ал. 2/. Обществената опасност като основна особеност на престъплението.


14. ПРОТИВОПРАВНОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ.

Понятие и особености на противоправността. Изразяване на наказателната противоправност в общото определение за престъплението / чл. 9, ал. 1/. Формулиране на наказателноправната забрана и извеждане на наказателната противоправност. Противоправност при действието и бездействието. Отношение на противоправността към обществената опасност и към вината.


15. НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА И ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРЕСТЪПНИК.

Обща характеристика на обстоятелствата, изключващи обществената опасност и противоправността на деянието. Основания и предели на неизбежната отбрана; превишаване на пределите й. Основания и предели на задържането на престъпник.
 1. КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ И ОПРАВДАН РИСК.

Основания и предели на деянието при крайна необходимост. Сравнение с неизбежната отбрана. Основания и предели на деянието при оправдан риск; сравнение с деянието при крайна необходимост.
17. ВИНА НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ.

Понятие за вината; вина и виновност, основание за наказателна отговорност. Вина, субективен елемент на деянието и субективна страна на престъплението. Схващания за вината – психологическа и оценъчна теория. Форми на вината и видове вина /чл. 11/. Отношение на вината към вменяемостта на дееца и към обществената опасност на деянието.


18. УМИСЪЛ.

Определение /чл. 11, ал. 2/. Психическо съдържание – интелектуален и волеви момент. Видове умисъл: пряк и евентуален, предумисъл и внезапен умисъл.


19. НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ.

Определение /чл. 11, ал. 3/. Видове непредпазливост. Евентуален умисъл и самонадеяност; непредпазливост и “случайно деяние”. Наказуемост на непредпазливите деяния.


20. ИЗКЛЮЧВАЩИ ВИНАТА ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Обща характеристика. Грешка /чл. 14/ - същност и значение. “Случайно деяние” /чл. 15/. Изпълнение на противоправна заповед /чл. 16/ - изключване на вината и наказуемостта.
 1. НАКАЗУЕМОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ.

Значение на наказуемостта като основно /атрибутивно/ свойство на престъплението. Противоправност и наказуемост. Принципната наказуемост на съставомерното деяние и изключенията; обективни и субективни обстоятелства, изключващи наказуемостта. Изключване на наказуемостта и отпадане на наказателната отговорност.


 1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

Същност, обективни и субективни елементи /чл. 17, ал. 1/; видове подготвителни действия. Отговорност за приготовление /чл. 17, ал. 2/. Самоволен отказ /чл. 17, ал. 3; чл. 19/.


 1. ОПИТ.

Същност, обективни и субективни елементи /чл. 18, ал. 1/. Разграничаване от приготовлението и от довършеното престъпление. Видове опит, наказуемост на опита и особености при определяне на наказанието за него /чл. 18, ал. 2; чл. 58, б. “а”/. Самоволен отказ /чл. 18, ал. 3; чл. 19/.


 1. СЪУЧАСТИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

Същност; предпоставки и основания за отговорността на съучастниците. Основни видове съучастие /чл. 20/; особени форми на задружна престъпна дейност: “необходимо съучастие” и престъпни общности. Акцесорно съучастие и “причасност” – допустителство, недоносителство и укривателство /лично и вещно/.


 1. ИЗВЪРШИТЕЛСТВО.

Същност, обективни субективни елементи; разграничаване от помагачеството. – критерии. Непосредствено и посредствено извършителство. Съизвършителство.


 1. ПОДБУДИТЕЛСТВО.

Същност, обективни и субективни елементи; средства за подбуждане. Наказуемост. Сравнение с интелектуалното помагачество.


 1. ПОМАГАЧЕСТВО.

Същност, обективни и субективни елементи; видове помагачество. Наказуемост и особеност при определяне на наказанието за него /чл. 58, б. “б”/. Разграничаване от допустителството и укривателството.


 1. НАКАЗУЕМОСТ НА СЪУЧАСТНИЦИТЕ.

Принципът /чл. 21, ал. 1 и 2/. Отговорност на съучастниците при особени обстоятелства /чл. 21, ал. 3 и 4/. Самоволен отказ.


 1. ЕДИНСТВО И МНОЖЕСТВО НА ДЕЯНИЯТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.

Общи положения. Усложнено престъпление и усложнена престъпна дейност. Продължавано престъпление /чл. 26/; трайно /продължено/ престъпление; съставно престъпление; двуактно престъпление; престъпления на системно извършване /същински и несъщински/ и престъпления по занаят.


 1. СЪВКУПНОСТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Разграничаване на съвкупността от рецидива. Идеална съвкупност; случаи на привидна идеална съвкупност. Реална съвкупност; случаи на привидна реална съвкупност. Наказване при съвкупност на престъпления /чл. 23-25/.


 1. РЕЦИДИВ.

Понятие. Видове рецидив. Общ и специален рецидив – специалният рецидив и повторността. /чл. 28/. Рецидив преди и рецидив след изтърпяване на наказанието за предходното престъпление – принципът и изключенията /чл. 27/. Опасен рецидив: случаи /чл. 29/ и режим /чл. 27, ал. 2, чл. 48, ал. 1, чл. 70, ал. 2/.


 1. ПОНЯТИЕ ЗА НАКАЗАНИЕТО.

Наказателноправните последици на престъплението и наказанието; наказателна отговорност и наказание. Наказание и принудителна мярка. Наказуемост и наказание. Особености на наказанието за извършено престъпление.


 1. НАКАЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО.

Принципи във връзка наказанието по нашето право /чл. 35/. Диференциация на наказателната отговорност и на наказанието. Цели на наказанието /чл. 36/. Мерките по чл. 53 от НК.


 1. СИСТЕМА НА НАКАЗАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС.

Значение на системата на наказанията. Отношение между наказанията, свързани с лишаване от свобода и наказанията без лишаване от свобода. Видове наказания /чл. 37/. Наказанията, които могат да се налагат на непълнолетните /чл. 62/.


 1. ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР.

Обща характеристика на лишаването от свобода. Ограничаване на приложното му поле – пътища и значение. Режим на това наказание. Доживотен затвор, видове /чл. 38, 38а/.


 1. НАКАЗАНИЯ БЕЗ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Характер и значение на тези наказания. Видове: пробация /чл. 42а/; имуществени наказания – конфискация /чл. 44-46/ и глоба /чл. 47/; лишаване от различни права /чл. 49-51/; обществено порицание /чл. 52/.


 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО.

Значение на законосъобразното и правилно определяне на наказанието; ролята на съда. Принципи за определяне на наказанието /чл. 54/. Определяне на наказанието при опит и помагачество /чл. 58/. Особени правила за непълнолетните /чл. 63/.


 1. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАНИЕТО.

Диференциация и индивидуализация на наказанието. Значение на индивидуализацията като принцип за определяне на наказанието. Смекчаващи и отегчаващи обстоятелства /чл. 54 и чл. 56/. Изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства /чл. 55/ - положение при алтернативните или кумулативните санкции /чл. 57/.


 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ.

Обща характеристика. Отделни случаи. Условно осъждане – предпоставки и действие /чл. 66 – 68/; положение на непълнолетните /чл. 68/. Предсрочно освобождаване – предпоставки и действие /чл. 70 и чл. 72/; положение на непълнолетните /чл. 71/. Помилване /чл. 74/.


 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И АМНИСТИЯ.

Обща характеристика. Отделни случаи. Освобождаване на пълнолетни от наказателна отговорност с налагане на административно наказание /чл. 78а/. Освобождаване на непълнолетни от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки /чл. 78 вр. с чл. 61/. Амнистия /чл. 83/, разлика от помилването.


 1. ДАВНОСТ.

Същност, действие и видове давност; прекъсване и спиране на различните видове давност; обикновена и абсолютна давност.


 1. РЕАБИЛИТАЦИЯ.

Същност, действие и видове реабилитация; обикновена и абсолютна реабилитация.

Б. ОСОБЕНА ЧАСТ

 1. ИЗМЯНА.

Обща характеристика на изменническите престъпления. Отделните видове престъпления по чл. 95- чл. 97а.


 1. ПРЕДАТЕЛСТВО И ШПИОНСТВО.

Обща характеристика на предателските престъпления. Отделните състави по чл. 98 – чл. 103. Шпионство – характеристика; отношение към престъпленията против държавната тайна по чл. 357 и сл.


 1. ДИВЕРСИЯ И ВРЕДИТЛСТВО.

Обща характеристика; разграничаване от престъпленията против собствеността и от престъпленията против стопанството. Отделните състави: диверсия /чл. 106/, вредителство /чл. 107/.


 1. ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА.

Престъпленията по чл. 108. Тероризъм /чл. 108а/. Противодържавна организация или група /чл. 109/. Приготовление /чл. 110/.


 1. УМИШЛЕНО УБИЙСТВО.

Обща характеристика и видове престъпления против живота. Умишлено убийство – основен състав, квалифицирани и леконаказуеми случаи /чл. 115-121/.


 1. ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИВОТА.

Причиняване другиму смърт по непредпазливост /чл. 122/; квалифицираните случаи по чл. 123 и чл. 124. Криминален аборт /чл. 126/. Допринасяне за чуждо самоубийство /чл. 127/.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДРАВЕТО.

Същност на телесните повреди. Видове телесни повреди /чл. 128 – 130/. Умишлено и непредпазливо причиняване. Отговорност във връзка с венерическите заболявания /чл. 135/.


 1. ЗЛЕПОСТАВЯНЕ.

Обща характеристика. разграничаване от убийството и телесната повреда. Състави на отделните престъпления /чл. 136 и сл./ 1. ОТВЛИЧАНЕ И ПРОТИВОЗАКОННО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДАТА НА ВОЛЯТА.

Отвличане и противозаконно лишаване от свобода /чл. 142 и 142а/. Принуда /чл. 143/. Задържане на заложник /чл. 143а/. Закана /чл. 144/; отношение към приготовлението.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕСТТА.

Обща характеристика. Обида и клевета – основни и квалифицирани случаи /чл. 146 – 148/. Престъпно ползуване на информация от архива на МВР /чл. 148а НК/.


 1. РАЗВРАТ.

Обща характеристика и система на половите престъпления. Блудство /чл. 149 – 150/. Престъпни съвкупления и изнасилване /чл. 151, 153, 154, чл. 152/. Създаване на условия за разврат /чл. 155 – 156/. Хомосексуализъм /чл. 157/.


 1. ТРАФИК НА ХОРА

Обща характеристика. Основни състави /чл. 159а, ал. 1 и чл. 159б, ал. 1/; квалифицирани случаи.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

Обща характеристика. Състави на престъпленията против националното и расово равенство /чл. 162 – 163/, против изповеданията /чл. 164 – 166/, против политическите права /чл. 167 и сл./ и против трудовите права /чл. 172/. Престъпления против интелектуалната собственост.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА.

Престъпления при сключване на брак /чл. 176 – 178/. Двубрачие /чл. 179/. Неплащане на издръжка /чл. 183/. Обща характеристика и основни състави на престъпленията против младежта.


 1. КРАЖБА.

Обща характеристика /чл. 194, ал. 1/. Квалифицирани и леконаказуеми случаи.


 1. ГРАБЕЖ.

Основни състави /чл. 198/. Отношение към кражбата и към изнудването. Квалифицирани случаи /чл. 199/. 1. ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ.

Обща характеристика и видове присвоявания; кражба и присвояване. Длъжностно присвояване – основен състав, квалифицирани и леконаказуеми случаи / чл. 201 – 205/.


 1. ОБСЕБВАНЕ.

Обща характеристика; разграничение от кражбата и длъжностно присвояване. Отделни състави на обсебването /чл. 206 – 208/.


 1. ИЗМАМА.

Основен състав на измамата, квалифицирани случаи /чл. 209 – 211/. Разграничаване от кражбата и обсебването. Документна измама /чл. 212/. Застрахователна измама /чл. 213/.


 1. ИЗНУДВАНЕ.

Основни състави на изнудването, квалифицирани случаи /чл. 213а – 214/. Разграничаване от измамата и грабежа.


 1. ВЕЩНО УКРИВАТЕЛСТВО.

Основен състав на вещното укривателство като вторично и субсидиарно престъпление; квалифицирани случаи /чл. 215/. Отношение към “изпирането” на пари по чл. 253.


 1. ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНСТТА.

Унищожаване и повреждане на чужда вещ /216/; отношение към диверсията и безстопанствеността. Злоупотреба на доверие /чл. 217/; отношение към присвояването.


 1. ОБЩИ СТОПАНКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Обща характеристика. Безстопанственост /чл. 219/. Неизгодна вредоносна сделка /чл. 22/. Получаване и даване на дар с оглед издаване на стопански сведения в чужбина /чл. 224/. Недобросъвестна конкуренция /чл. 227/.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ КРЕДИТОРИТЕ.

Обща характеристика и система. Умишлен и непредпазлив банкрут /чл. 227в – 227д/. Други престъпления. 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ОТДЕЛНИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ.

Обща характеристика и видове. Престъпления в областта на промишлеността /чл. 228/, търговията /чл. 232/ и горското стопанство /чл. 235 – 236/.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИТНИЧЕСКИЯ РЕЖИМ.

“Квалифицирана” контрабанда /чл. 242/. Обща характеристика, състави, наказателноправни последици. Отношение към незаконното преминаване на границата.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАРИЧНАТА И КРЕДИТНАТА СИСТЕМА.

Подправка на парични и финансови знаци /чл. 243/; други престъпления, свързани с такава подправка. Престъпления с валутни ценности и в банковата сфера /чл. 250 – 252/.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА.

Обща характеристика. “Изпиране” на пари /чл. 253/. Престъпления в данъчната сфера.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА НА УПРАВЛЕНИЕ.

Обща характеристика на престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации. /Глава VІІІ/. Особености на престъпленията против реда на управление; отношение към престъпленията по служба. Някои състави /чл. 269 – 270/. Престъпления във връзка с официални удостоверителни знаци /чл. 276/; престъпления във връзка с културните паметници /чл. 278 и сл./; незаконно преминаване на границата /чл. 279 – 280/.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА.

Обща характеристика и отношение към дисциплинарните нарушения, обект и субект на тези престъпления. Понятие за “длъжностно лице”, “орган на власт” и “представител на обществеността” /чл. 93, т. 1-3/. Общи престъпления по служба и “специални” длъжностни престъпления, същински и несъщински длъжностни престъпления. Нарушение и неизпълнение на служебни задължения, превишаване на власт и на права /чл. 282/. Използване на служебното положение /чл. 283/. Издаване на служебна тайна /чл. 284/. Допустителство /чл. 285/. 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО.

Обща характеристика и система. Набедяване /чл. 286/, отношение към клеветата. Склоняване към нарушаване на длъжностни задължения във връзка с правораздаването /чл. 289/. Лъжесвидетелстване /чл. 290/, лъжливо заключение /чл. 291/ и склоняване към тях /чл. 293/; ненаказуеми случаи /чл. 292/. Лично укривателство /чл. 294/. Други престъпления.


 1. ПОДКУП.

Пасивен подкуп, състави /чл. 301-303/. Активен подкуп, състави /чл. 304/. Сходни престъпления /чл. 305 – 305а/. Ненаказуеми случаи /чл. 306/. Провокация към подкуп /чл. 307/.


 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОКУМЕНТНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Понятие за документ, отношение към ЕИМ и удостоверителните знаци, видове документи. Система на документните престъпления.


 1. ОТДЕЛНИ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Подправка на документ /чл. 308 – 310//. лъжливо документиране /чл. 311 – 314/, отношение към подправката. Неистински документ и документ с невярно съдържание. Престъпно ползване на документи /чл. 316-318/. Престъпно елиминиране на документ /чл. 319/.


 1. КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Обща характеристика. Видове компютърни престъпления /чл. 319а – 319е/.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ.

Обща характеристика и система. Някои отделни престъпления: участие в престъпно сдружение /чл. 321/, самоуправство /чл. 323/, хулиганство /чл. 325/ и незаконен хазарт /чл. 327/.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИЕ ПО ОБЩООПАСЕН НАЧИН ИЛИ С ОБЩООПАСНИ СРЕДСТВА.

Обща характеристика и система на общоопасните престъпления. Палеж, взрив и наводнение. Престъпления, свързани с взривове, огнестрелни оръжия и боеприпаси.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ТРАНСПОРТА.

Обща характеристика и система. Престъпления против безопасността на транспорта: общоопасно засягане на транспортно превозно средство, престъпления, свързани с нарушаване правилата за движение. Престъпления против реда в транспорта: престъпно ползуване на контролни знаци, отнемане на чуждо МПС за ползуване.


 1. ДРУГИ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Престъпления против народното здраве – обща характеристика и отделни състави /чл. 349 – 354в/. Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели - обща характеристика и отделни състави /чл. 356г – 356и/.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА.

Престъпления против държавната тайна /чл. 357 – 360/, отношение към шпионството. Престъпления против носене на военна служба /чл. 361 – 368/ и престъпления против изпълнението на мирновременната алтернативна служба /чл. 368а – 368ж/.


 1. ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Обща характеристика, обект и субект; отношение към престъпленията против отбранителната способност на Републиката. Освобождаване от наказателна отговорност /чл. 406, ал. 3 и 4/. Някои състави на характерни военни престъпления: престъпления против подчинеността и военната част, отклонение от военна служба; престъпления, извършени във военно време или бойна обстановка.


 1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Международни престъпления против мира и човечеството; престъпления с международен характер и престъпления с международен елемент. Значение на Глава ХІV. Престъпления против мира и престъпления против законите и обичаите за водене на война; геноцид и апартейд.

Октомври 2004 г.
ЛИТЕРАТУРА:
 1. Гиргинов, А.: Коментар на наказателния кодекс, обща част, том І, С., 1999.

 2. Гиргинов, А. и З. Трайков: Коментар на наказателния кодекс, обща част, том ІІ, С., 2000.

 3. Гиргинов, А.: Наказателно право на Р България, обща част, С., 2002 г.

 4. Гиргинов, А.: Наказателно право на Р България, особена част, С., 2002 г.

 5. Гиргинов, А.: По-важни нововъведения в Наказателния кодекс, направени от последните две Народни събрания (1997 - 2004),С., 2004.

 6. Долапчиев, Н.: Наказателно право, С., 1994.

 7. Ненов, Ив.: Наказателно право, обща част, кн. І, С., 1992.

 8. Ненов, Ив.: Наказателно право, обща част, кн. ІІ, С., 1992.

 9. Ненов, Ив., Цв. Ценков, В. Петров, Гр. Василев, Б. Йотов: Наказателно право на НРБ, т. І, С., 1987, изд. ВИПОНД на МВР.

 10. Ненов, Ив., Цв. Ценков, В. Петров, Гр. Василев, Б. Йотов: Наказателно право на НРБ, т. ІІ, С., 1987, изд. ВИПОНД на МВР.

 11. Владимиров, Р.: Съучастие при усложнена престъпна дейност, Русе, 1996.

 12. Гиргинов, А.: Промените в наказателния кодекс, С., 1998.

 13. Гиргинов, А.: Наказателноотговорни лица, С., 2001.

 14. Гиргинов, А.: Неизбежна отбрана и крайна необходимост, С., 1995.

 15. Гиргинов, А.: Давността в наказателното право, С., 1992.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница