Залесяване на неземеделски земи по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”-223 / чл. 2, т. 1 от Наредба №22-увеличаване лесистостта в равнинните райони”Дата31.05.2017
Размер92.8 Kb.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС (представя се от възложителя), която трябва да съдържа /съгласно ПМС 59/07.03.03г, ДВ № 25 от 2003г, посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2006/:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Проект „"Залесяване на неземеделски земи по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”-223 / чл.2, т.1 от Наредба №22-увеличаване лесистостта в равнинните райони” в земи от общинския поземлен фонд на община Левски.І.Информация за контакт с възложителя:

1. Община Левски, представлявана от Георги Евлогиев Караджов – Кмет на община Левски

бул. "България" № 58 , булстат : 000413814 , Дан. № 1152000770

2. 5900, гр. Левски, бул. "България" №58, общ. Левски, област Плевен

3. телефон 0650 / 8-24-48; факс 0650 / 8-31-95; oblevski@abv.bg

4.Лице за контакти : инж. Вероника Славова – гл. експерт "Екология", 5900, гр. Левски, бул. "България" № 58, тел. 0650 / 8-20-16;


II.Характеристики на инвестиционното предложение.
1.Резюме на предложението; капацитет; производителност (т/год готова продукция ), обща използвана площ ; посочва се дали е ново ИП и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;

С настоящият проект се цели постигане на по-висока лесистост на територията на община Левски, възстановяване на естествените месторастения характерни за района в миналото и възстановяване на нарушената екосистема чрез провеждане на лесоустройствени мероприятия.

Проекта предвижда ново залесяване - създаване на гори върху голи площи (чл.7,т.1 от Наредба №2 за залесяване и инвентаризация на горските култури, обн. ДВ бр.15 от 24.02.2009г.). Избран дървесен вид за залесяване – благун и сребролистна липа, за имот 000053 землище с. Градище, и летен дъб и полски ясен, за имот 115003 землище с. Стежерово.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение;

Растителността в община Левски е представена изключително оскъдно. Лесистостта в Община Левски е твърде ниска - едва 5,85 %. Подобна недостатъчна лесистост имат само 41 общини в страната, като показателят на Община Левски е един от най-ниските. Освен това тенденцията е към намаляване, главно поради извършваните бракониерски сечи с цел добиване дърва за огрев. Необходимо е да се отбележи, че причина за ниската лесистост е поголовното изкореняване на горите през 50-те години на ХХ-век с цел превръщането им в обработваеми земи. През периода 1948-1992г. с постановления, разпореждания и други нормативни документи на територията на Районна Дирекция гр. Ловеч са изкоренени 22 828 декари гори за превръщане на площите в обработваемите земи. Голям дял от тези изкоренени гори е бил в Община Левски, като по-равнинен район / липсват точни данни /. През същият този период в Районна дирекция гр. Ловеч са изключени от Държавния горски фонд и предоставени за стопанисване на ТКЗС, АПК, ДЗС и др. 158130 декари гори, които са били подложени само на ползване без лесовъдски мероприятия, довело най-често до унищожаването на същите. За постигане на степента на лесистост и подобряване на санитарно - хигиенните условия и микроклимата на Общината е необходимо да се проведат значителни залесителни мероприятия.3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Проекта е непосредствено свързан с Общински план за развитие 2007-2013 и с Програмата на община Левски за опазване на околната среда 2007-2012. Проекта е съобразен и с предмета и целите на опазване на защитена зона „Обнова-Карамандол” BG0000239.


4.Подробна информация за разгледани алтернативи;

Разгледани са алтернативни възможности за извършване на ново залесяване, като за целта бяха предвидени общо четири имота. В предвид изискванията посочени в заявление за кандидатстване пред ПРСР окончателно са предложени само два имота - 000053 землище с. Градище, и имот 115003 землище с. Стежерово, които по начин на трайно ползване са изоставени трайни насаждения и изоставени ниви, необработвани през последните 3 години.5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Предвиденото ново залесяване ще се извърши в имоти общинска собственост, както следва : ПИ № 115003, с НТП изоставено трайно насаждение, местност «Сазанталъка», землище с. Стежерово и ПИ № 000053, с начин на трайно ползване др. изоставена нива, местност «Голямата кория», землище с. Градище.6.Описание на основните процеси (източници на емисии от производствените процеси), /по проспектни данни/ включващи размер, капацитет, производителност.

За имот № 115003, с НТП изоставено трайно насаждение, с площ 205,178 дка е предвидено:

През първата година:  • пълна почвоподготовка на площ 205дка: почистване, риголване и подравняване на дълбочина 50см.;

  • залесяване с общ брой на едногодишни фиданки 121 500, от летен дъб и полски ясен, редово и в цепнатини;

  • отгледни мероприятия;

През втората година и третата година – попълване и отглеждане. Четвъртата и петата година - отглеждане

За имот № 000053, с НТП друга изоставена нива, с площ 162,955дка е предвидено:

През първата година:  • почвоподготовка на площ 160 дка.– терасиране на голи площи с булдозер-терасир с ширина 3 метра, през 1 метър и с дълбочина 40-45см.;

  • залесяване с благун и сребролистна липа, редово и в цепнатини;

  • отгледни мероприятия;

  • направа на двуредова ограда

През втората година и третата година – попълване и отглеждане. Четвъртата и петата година – отглеждане и ремонт на ограда.
7.Схема на нова или промяна на съществуващи пътна инфраструктура;

Не се предвижда нова или промяна съществуваща пътна инфраструктура.


8.Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване;

-

9.Предлагани методи за строителство;

-

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, водоползване;

Не се предвижда.11.Отпадъци , които се очаква да бъдат генерирани- видове, количества, и начин на третиране.

Не се очаква генерацията на отпадъци.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда;

По време на реализация не се очакват вредни въздействия върху компонентите на околната среда.


13.Други дейности , свързани с инвестиционното предложение/например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, третиране на отпадъчните води-вид на пречиствателното съоръжение, място на заустване/.

Не се очакват такива.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Държавно горско стопанство – Плевен, Регионална дирекция на горите – Ловеч


15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

При спазване на всички изисквания, произтичащи от нормативната база ще бъдат избегнати всякакви рискове за околната среда.

Инвестиционното предложение ще има дълготрайно положително въздействие.
16.Риск от инциденти.

Не съществува риск.


III.Местоположение на инвестиционното предложение.

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа НЕМ /отстояние до площадката, влияние на ИП върху НЕМ/. Отстояние на площадката за ИП до жилищната зона на най-близкото населено място и / или до най-близката обитаема сграда.

Имот № 000053, с НТП друга изоставена нива, с площ 162,955дка, общинска собственост, землище с. Градище попада в ЗЗ „Обнова-Карамандол” BG 0000239.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи;

Посочените имоти са собственост на община Левски.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове;

Не е необходимо зониране. Имоти с № - ПИ № 000053 и ПИ № 115003 са общинска собственост и са разположени респективно в землището на с. Градище и землището на с. Стежерово, съгласно КВС на съответните населени места. След извършване на залесителните мероприятия начина на трайно ползване ще бъде променен.
4.Чувствителни територии; в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др.Национална екологична мрежа.

Имот № 000053, с НТП друга изоставена нива, с площ 162,955дка, общинска собственост, землище с. Градище попада в ЗЗ „Обнова-Карамандол” BG 0000239.


4.а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

-

5.Наличие на защитени растителни и животински видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие в района на площадката.В района на терена, разположен в землището на с. Градище.

Видове растения и животни

Еленов рогач(Lucanus cervus), Алпийска розалия (Rosalia alpina), Дъбов сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Дъгокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus),

Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Белоока потапница (Aythya nyroca), Орел змияр (Circaetus gallicus),Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка, (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Сокол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus).
6.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

В предвид изискванията посочени в заявление за кандидатстване пред ПРСР окончателно са предложени само два имота - 000053 землище с. Градище, и имот 115003 землище с. Стежерово, които по начин на трайно ползване са изоставени трайни насаждения и изоставени ниви, необработвани през последните 3 години.

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/.

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, и защитените територии на единични групи и групови паметници на културата както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми;

Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. ИП предвижда увеличаване на лесистостта в равнинните райони, възстановяване на естествените месторастения характерни за района в миналото, възстановяване на нарушената екосистема; Мероприятията ще се извършват върху терени общинска собственост. След реализацията на проекта ще се подобри състоянието на екосистемата в землищата на с. Градище и с. Стежерово.
2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Имот № 000053, с НТП друга изоставена нива, с площ 162,955дка, общинска собственост, землище с. Градище попада в ЗЗ „Обнова-Карамандол” BG 0000239.


3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно);

Въздействието е положително, дълготрайно и пряко.


4.Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население, населени места /наименование, вид,- град ,село,курортно селище, брой жители, и др.);

Въздействието обхваща алувиална гора „Кесикору” в землището на с. Градище, община Левски, попадаща в ЗЗ „Обнова-Карамандол”.


5.Вероятност на поява на въздействието;

-

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието;-

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда;- не е необходимо.
8.Трансграничен характер на въздействията. Няма трансграничен характер.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница