Заместник-директориДата13.01.2018
Размер100.84 Kb.
#45632
ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ”

(ИМикБ)


1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26; Тел. (02)979 31 57, Факс (02) 870 01 09

E-mail: micb@microbio.bas.bg URL: http://www.microbio.bas.bgДиректор:
Акад. Ангел ГЪЛЪБОВ

Тел. 870 10 81galabov@microbio.bas.bg
Заместник-директори:
Ст.н.с. д-р Христо НАЙДЕНСКИ

Тел. 979 31 61usema@bas.bg
ст.н.с. Любка ДУМАНОВА

Тел. 979 63 56douumanova@microbio.bas.bg
Научен секретар:
Ст.н.с. І ст. д.б.н. Мария АНГЕЛОВА

Тел. 979 31 26mariange@microbio.bas.bg
Председтел на научния съвет:
Акад. Ангел ГЪЛЪБОВ

Тел. 870 10 81galabov@microbio.bas.bg
Помощник-директор:
Лиляна ПЕЕВА

Тел. 979 31 78


Главен счетоводтел:
Павлинка АНГЕЛОВА

Тел. 870 85 59; 979 31 38


Канцелария:

Тел. 979 31 46


Библиотека:

Тел. 979 31 89


Институтът по микробиология е признат национален център за микробиологични науки.

На базата на съвременни методи се правят изследвания в областта на генетиката, биохимията и ултраструктурата на микроорганизмите. Институтът е водещ в приложната микробиология – микробен биосинтез и биотехнологии. Провеждат се интензивни изследвания върху физиологията и биосентетичните възможности на екстремофилни микроорганизми. Развива се микробната екология. В областта на инфекциозната миробиология се провеждат изследвания върху бактериалната патогенност и вирулентност, както и върху действието на нови антимикробни агенти от растителни, микробни и синтетични източници. Въвеждат се модерни методи за бактериологичен контрол на хранителни източници. В областта на общата вирусология се провеждат изследвания в нaправлението антивирусни вещества, свързани с проучвания върху механизмите на действие на вирусни инхибитори, както и върху вирусните протеини. Проучва се и етиологичната рoля на някои вируси при зaболявания у човека. Усилията в областта на имунологията са насочени главно към откриване на механизмите на автоимунитета и характеристиката на нови имуномодулатори (природни и синтетични). Успешно се развива математичното моделиране на микробиологичните процеси. Научните изследвания са в съответствие с модерните направления в биологичните науки, като биологично активни вещества и биотехнологии, молекулярна и клетъчна биология, биомедицина, екология и биоресурси. Те са в тясна връзка с националните приоритети: екология и околна среда, здравеопазване, селско стопанство и хранителна промишленост.


МЕТОДИ

 • Трансмисионна и сканираща електронна микроскопия, цитохимия.

 • Периодично и непрекъснато култивиране на микроорганизми.

 • Генетични методи: генетичен пренос, субстратна хибридизация, PCR, генно картиране.

 • Вирусологични методи: клониране на вируси, определяне на антивирусна активнст и цитотоксичност, изследване на вирусни инхибитори.

 • Имунохимични методи.

 • Модели на инфекции, възпаление и тумори.

 • Хроматографски и аналитични методи за определне на ензимни актвности.


АПАРАТУРА

 • Трансмисионен електрнен микроскоп, флуоресцентен и светлинни микроскопи.

 • Проточен лазерен цитометър.

 • Ферментори, клатачки и центрофуги.

 • Сцинтилционен брояч.

 • Спектрофотометри; апарати за електрофореза и хроматография.

 • PCR апарат, система за анализ на нуклеинови киселини в реално време, апарат за вакуум блотинг.

 • Ламинарни боксове; елайза ридер.


Научен състав - 89: 1 академик, 5 професори и ст.н.с. І ст., 30 доценти и ст.н.с. ІІ ст., 6 доктори на наукте, 61 доктори.

НАУЧНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
Морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.нс. д-р Стоянка Стоицова, Тел. 979 31 59, stoicova@hotmail.com


Ултраструктурна организация на патогенни и непатогенни микробни видве. Цитохимична и имноцитохимина локализация на ензими и биополимери. Промени на ултраструктурните и цитохимичните характеристики в завитимост от начина на култивиране, вкл. при имобилизация върху различни носители и наноматериали, както и под въздействие на повърхностно активни вещества, биологични сигнали и физикохимични фактори. Антигенни вариации –разнообразие на повърхностните фенотипове при бактериалните клетки. Биофилми – структурно-функционални характеристики, активация и инхибиция на прилепения растеж.
Микробна биохимия
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.н.с. д-р Данка ГЪЛЪБОВА, Тел. 979-31 30, dgaal@microbio.bas.bg


Ензими (РНКази, фосфатази, белтъчни фосфатази, протеинази, амилази) – секреция, характеристика, свойства. Невраминидази – свойства, изолиране и характеристика на субстрати, биологична роля в инфекциозния процес; психрофилия, стрес протеини, адхезини. Поврхностно активни съединения от микроорганизми (биосърфактанти): биосинтез, физикохимични свойства, възможности за приложение. Химически и микробни сърфактанти – промени в свойствата и състава на повърхностните клетъчни структури. Биодеградация на липофилни съединения. Микробна трансформация на стероиди.
Микробен биосинтез и биотехнологии
РЪКОВОДИТЕЛ

Професор д.б.н. Стоян Грудев, Тел. 806 02 63


Механизми и закономерности на регулацията и контрола при микробиалния синтез на биологично активни вещества (аминокиселини, антибиотици, ензими) при различни микробиални щмове-продуценти. Физикохимична и технологична оптимизация на процесите на култивиране на щамовете-продуценти. Характеристика и оптимизация на процесите на отделяне, пречистване и идентификация на крайните биотехнологични продукти. Изграждане на математически модели и използването им за целите на оптимизацията и управлението на разработваните процеси. Метаболизъм и възможности за регулацията му в микробни и растителни клетки, продуценти на биологично-активни вещества и хранителни добавки, както и микроорганизми, усвояващи неконвенционални суровини.
Микробна генетика
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.н.с. д-р Златка АЛЕКСИЕВА, Тел. 979 31 14, zlatkama@microbio.bas.bg


Генетичен анализ и регулация на гени при бактерии и дрожди. Обекти на изследване са млечно-кисели бактерии, стрептомицети, метилотрофни и филаментозни дрожди. Молекулярно-таксономична характеристика на лактобацили, изолирани от български млечни продукти. Характеризиране на пробиотичния им потенциал и изследване на молекулните механизми на устойчидост към индустриален стрес. Изолиране и молекулярно-генетичен анализ на вагинални лактобацили. Повишаване на антибиотичната продуктвност и активност на производствени щамове Streptomycetes. Клониране и секвенционен анализ на гени, участващи в биосинтеза на спектиномицин в Streptomyces flavopersicus. Конструиране на щамове дрожди Hansenua polymorpha за експресия на хетероложни гени. Генетичен и биохимичен анализ на дрожди Trichosporon cutaneum, способни ефективно да разграждат токсични ароматни и алифатни съединения. Изолиране на ДНК секвенции за изследване на биодеградационния потенциал на микробни щамове в индустриално замърсени води и почви.
Микология
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.н.с. І ст. д.б.н. Мария АНГЕЛОВА, Тел. 979 31 26, mariange@microbio.bas.bg


Изучаване на филаментозните гъби на различни нива – молекулно, клетъчно, организмово и биоценологично. Роля на кислородния стрес, увреждащо действие на свободните окси-радикали и ензимна защита срещу това действие при свободни и имобилизирани клетки от мицети. Участие на регулаторните механизми в ензимообразуването при свободни и имобилизирани клетки. Механизми на действие на фунгицидни вещества. Биодеградация в резултат на действието на филаментозни гъби и начини за отстраняването й.
Екстремофилни бактерии
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.н.с. д-р Маргарита КАМБУРОВА, Тел. 979 31 76, margikam@microbio.bas.bg


Проучвания на биоразнообразието в български термални извори, таксономична класификация на изолираните бактерии и идентификация на некултивируеми видове в природните съобщества чрез модерни молекулярно-биологични техники. Физиолого-биохимични свойства на изолирани от наши горещи води термофилни и алкалофилни бактерии – продуценти на ценни за практиката ензими. Ензимен синтез от свободни и имобилизирани клетки в условията на периодични и непрекъснати култури. Характеризиране на пречистени ензими.
Патогенни бактерии
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.н.с. д-р Христо НАЙДЕНСКИ, Тел. 979 31 61, usema@bas.bg


Проучвания върху факторите и механизмите на бактериалната вирулентност и бактериално-гостоприемниковите взаимоотношения при зоонози и особено опасни инфекции. Повърхностни бактериални структури и биоенергетични механизми. Антимикробни свойства на естествени продукти с немикробен произход. Употреба на молекулярно биологични методи за контрол на храни.
Вирусология
РЪКОВОДИТЕЛ

Академик Ангел Гълъбов, Тел. 870 01 08, 979 31 08, galabov@microbio.bas.bg


Вирусни инхибитори – лиганди на вирусни белтци – механизъм на действие, резистентносот. Комбинирани ефекти на вирусни инхибитори. Механизъм на антивирусния синергизъм. Подходи за рационален подбор на ефективни вирусни инхибитори. Модификатори на биологичния отговор с антивирусно действие (имуномодулатори, индуктори на интерферон, антиоксиданти и др.). Търсене на нови вирусни инхибитори от синтеичн и природен (растителен, микробен и др.) произход. Проучване на етиологичната роля на някои вируси в човешката патология (балканска ендемична нефропатия, диабет).
Имунология
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.н.с. І ст. д.м.н. Чавдар ВАСИЛЕВ, Тел. 979 63 48, vassilev@microbio.bas.bg


Изследване на имуномодулиращото действие на синтетични и природни вещества от микробен и растителен произход. Влияние на имуномодулатори и антиоксиданти върху неспецифичния имунитет при модели на инфекции и остри и хронични възпаления. Оценка на активността на имунмодулатори в случаи на автоимунни и туморни заболявания.
Микробна екология
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.н.с. д-р Колишка ЦЕКОВА, 979 31 67, ktsekova@microbio.bas.bg


Изследвания върху взаимодействията между микроорганизмите и околната среда във водни и почвени екосистеми. Физиологичен отговор на микроорганизмите към различни замърсявания: петролни продукти, тежки метали, инсектициди и др. Физикохимична и микробиологична оценка на природни екосистеми. Получаване на органично свързани елементи – селен, хром, желязо.
Изследователска група по математическо моделиране и компютърни методи
РЪКОВОДИТЕЛ

Ст.н.с. д-р Иван СИМЕОНОВ, 979 36 14, issim@microbio.bas.bg


Методи и алгоритми за моделиране и оптимизация на микробиологичните процеси. Биогаз и биогазови технологии.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНЧЕСТВО
От 2004 г. ИМикБ е асоцииран с Института Пастьор, Париж, и към него е създадено Ателие „Пастьор”, в което се провеждат международни курсове за млади учени. Институтът изпълнява договори по 5-та, 6-та и 7-ма Рамкови програми на ЕС, с НАТО и други – по споразумения между БАН и сродни институти от Франция, Германия, Белгия, САЩ, Австрия и Италия. Институтът стана инициатор на учредяването на Балканското дружество по микробиология с основна цел сътрудничество в областта на микробиологичната наука на страните от Югоизточна Европа.
ИМикБ е основан през 1947 г.

THE STEPHAN ANGELOFF INSTITUTE OF MICROBIOLOGY (IMicB)

1113 Sofia, Acad. G. Bonchev Str., Bl. 26, Tel. (+359 2) 979 31 57, Fax (+359 2) 870 01 09

E-mail: micb@microbio.bas.bg URL: http://www.microbio.bas.bg


Director

Acad. Angel GALABOV

Tel. 870 10 81

galabov@microbio.bas.bg
Deputy Directors
Assoc. Prof. Hristo NAJDENSKI, PhD

Tel. 979 31 61usema@bas.bg
Assoc. Prof. Ljubka Doumanova, PhD

Te. 979 63 56doumanova@microbio.bas.bg
Scientific Secretary
Prof. Maria ANGELOVA, DSc

mariange@microbio.bas.bg
Chairperson of the Scientific Council
Acad. Angel GALABOV

Tel. 870 10 81galabov@microbio.bas.bg
Administrative Director
Liliana PEVA

Tel. 979 31 78


Chief Accountant
Pavlinka ANGELOVA

Tel. 870 85 59; 979 31 38


Office
Tel. 979 31 46
Library
979 31 89

The Stephan Angeloff Institute of Microbiology is a national center for microbiological research.

Microbial genetics, biochemistry and fine structure are examined by modern methodologies. The institute is recognized as a leader in the field of applied microbiology – microbial biosynthesis and biotechnologies. The physiology and biosynthetic capacity of extremophilic microorganisms are extensively studied. Investigations on various aspects of microbial ecology are carried out. Infectious microbiology research is focused on bacterial pathogenicity and virulence, and the activities of novel plant, microbial, or synthetic antimicrobial substances. Modern food control methodologies are developed. General virology studies are directed to antivirals mode of action and to viral proteins. The etiological role of some viruses in human pathology is investigated as well. The immunological studies are concentrated on autoimmunity mechanisms and on the characterization of novel natural or synthetic immunomodulators. Mathematical modeling of microbiological processes is developed. The research of the Institute is in accordance with modern trends in biology like bioactive substances, biotechnologies, molecular and cell biology, biomedicine, ecology and bioresources. They are closely related with national priority topics – ecology and environment, health protection, agriculture and food industry.
METHODS


 • Transmission and scanning electron microscopy, cytochemistry.

 • Batch and continuous cultivation of microorganisms.

 • Genetic transfer, substrate hybridization, PCR, genome carts.

 • Virology methods: cloning of viruses, determination of antiviral activity and cytotoxicity, investigation of virus inhibitors.

 • Immunochemistry; models of infection, inflammation and tumors.

 • Chromatographic and analytical methods for determination of enzyme activity.


EQUIPMENT

 • Transmission electron microscope, fluorescence and light microscopes.

 • Laser flow cytometer.

 • Fermentors, shakers and centrifuges.

 • Scintillation counter.

 • Spectrophotometers, equipment for electrophoresis and chromatography.

 • PCR, real-time PCR and vacuum blotting facility.

 • Laminar cabinets.

 • ELISA reader.


Scientific staff – 89 persons: 1 academician, 5 professors, 30 associated professors; 6 DSc, 61 PhD.
DEPARTMENTS
Morphology of Microorganisms and Electron Microscopy
HEAD

Assoc. Prof. Stoyanka STOITSOVA, PhD, Tel. 979 31 59, stoicova@hotmail.com


Fine structure of pathogenic and non-pathogenic microbial species. Cytochemical and immunocytochemical localization of enzymes and biopolymers. Changes in ultrastructural and cytochemical characteristics due to culture regime, incl. immobilization on various matrices and nanomaterials, and under the action of biosurfactants, signal molecules and physicochemical factors. Cell-to-cell antigen variations. Biofilms – structure, and activation or inhibition of biofilm growth.
Microbial Biochemistry
HEAD

Assoc. Prof. Danka GALABOVA, PhD, Tel. 979 31 30, dgal@microbio.bas.bg


Studies o enzymes (RNAses, phosphatases, protein phosphatases, proteinases, amylases): secretion, characterization, properties. Neuraminidases – properties, isolation and characteristics of specific substrates, studies on the biological role in infection. Psychrophylic bacteria – stress proteins and adhesins. Biosurfactants of microbial origin: biosynthesis, physico-chemical properties, applications. Chemical and microbial surfactants – effects on microbial cell surface and properties. Biodegradation of lipophylic compounds. Microbial transformation of steroids.
Microbial Biosynthesis and Biotechnologies
HEAD

Prof. Stoyan GRUDEV, DSc, Tel. 806 02 63


Mechanisms and dependences in the regulation and control of microbial synthesis of biologically active substances – amino acids, antibiotics, enzymes, by different strains-producers. Physicochemical and technological optimization of the cultivation of the strains-producers. Characterization and optimization of the processes of separation, purification and identification of the end biotechnology products. Creation of mathematical models and their use for the purposes of optimization and regulation of the examined processes. Metabolism and possibilities for its regulation in microbial and plant cells, producers of biologically active substances and food additives, as well as microorganisms assimilating non-conventional raw materials.
Microbial Genetics
HEAD

Assoc. Prof. Zlatka ALEXIEVA, PhD, Tel. 979 31 14, zlatkama@microbio.bas.bg


Genome analysis and genes regulation of yeasts and bacteria. Model microorganisms: Lactobacillus strains, Streptomycetes, methilotrophic and filamentous yeasts. Molecular taxonomic characterization of Lactobacillus isolated from Bulgarian dairy products, their probiotic potential and molecular mechanisms of industrial stress resistance. Isolation and molecular genetic analysis of vaginal lactobacilli. Increasing antibiotic productivity and activity of industrial Streptomycetes strains. Cloning and sequence analysis of genes responsible for spectinomycine biosynthesis in Streptomyces flavopersicus. Construction of yeast Hansenua polymorpha strains for heterological gene expression. Genetic and biochemical analysis of Trichosporon cutaneum yeast capable of effective degradation of toxic aromatic and aliphatic compounds. Investigation of biodegradation potential of microbial strains in industrial waste water and soils by obtaining of appropriate DNA sequences.

Mycology
HEAD

Prof. Maria ANGELOVA, DSc., Tel. 979 31 26, mariange@microbio.bas.bg


Investigations of filamentous fungi at the molecular, cellular, whole organism and biocenotic levels. Role of oxidative stress, damage effects of free oxy-radicals and enzyme defense against this in free and immobilized fungal cells. Regulation of enzyme synthesis in free and immobilized cells. Mechanisms of action of fungicidal substances. Biodegradation as a result of the action of filamentous fungi and possibilities for its elimination.
Extremophilic Bacteria
HEAD

Assoc. Prof. Margarita KAMBUROVA, PhD, Tel. 979 31 76, margikam@microbio.bas.bg


Investigations on the biodiversity in Bulgarian hot springs, taxonomic classification of the isolated bacteria and identification of non-culturable species in the natural communities by molecular biology techniques. Physiologo-biochemical properties of isolated from Bulgarian hot waters thermophilic and alkaliphilic bacteria, producers of industrially valuable enzymes. Enzyme synthesis by free and immobilized cells in batch and continuous cultures. Characterization of purified enzymes.
Pathogenic Bacteria
HEAD

Assoc. Prof. Hristo NAJDENSKI, PhD, Tel. 979 31 61, usema@bas.bg


Investigations on the factors and mechanisms of bacterial virulence and bacteria-host interactions in zoonoses and especially dangerous infections. Surface bacterial structures and bioenergetic mechanisms. Antimicrobial properties of natural products from non-microbial origin. Use of molecular biology methods for food control.
Virology
HEAD

Acad. Angel GALABOV, Tel. 870 01 08; 979 31 08, galabov@microbio.bas.bg


Virus unhibitors – ligands for virus proteins – mechanisms of action. Resistance. Combined effects of virus inhibitors. Mechanisms of antivirus synergy. Approaches for rational selection of effective virus inhibitors and biological response modifiers (immunomodulators, interferon inducers, antioxidants, etc.). Search for new virus inhibitors from synthetic and natural (plant, microbial, etc.) origin. Studies on the etiological role of some viruses in human pathology (Balkan endemic nephropathy, diabetes).
Immunology

HEAD


Professor Chavdar VASSILEV, DSc, Tel. 979 63 48, vassilev@microbio.bas.bg
Investigations on the immunomodulatory action of synthetic and natural substances from microbial and plant origin. Immunopharmacological screening. Influence of immunomodulators and antioxidants on non-specific immunity against various infections and in models of acute and chronic inflammations. Evaluation of the activity of a variety of immunomodulators in autoimmune and tumor diseases.

Microbial Ecology
HEAD

Assoc. Prof. Kolishka TSEKOVA, PhD, Tel. 979 31 67, ktsekova@microbio.bas.bg


Investigations on the interactions between microorganisms and environment in water and soil ecosystems. Physiological response of microorganisms to pollutants: oil products, heavy metals, insecticides, etc. Physico-chemical and microbiological estimation of natural ecosystems. Obtaining of organically bound elements – selenium, chromium, iron.

Research Group for Mathematical Modeling and Computer Methods
HEAD

Assoc. Prof. Ivan SIMEONOV, PhD, Tel. 979 36 14, issim@microbio.bas.bg


Methods and algorithms for modeling and optimization of ruling of microbiological processes. Biogas and biogas technologies.
INTERNATIONAL COLABORATION
The Institute of Microbiology has been associated member of Pasteur Institute, Paris, since 2004. The Atelie Pasteur at the Institute organizes international courses for young scientists. International cooperation of the Institute comprises contracts funded by Framework Pogrammes 5, 6, and 7 of the EC, by NATO, and also by bilateral research agreements between BAS and institutions in France, Germany, Belgium, USA, Austria and Italy. The Institute initiated the foundation of the Balkan Society for Microbiology that aims the establishment of cooperative links between the microbiologists from South-Eastern Europe.


The IMicB was founded in 1947.
Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> About%20us
microbio -> Департамент обща микробиология ръководител
microbio -> Стефан Ангелов” директор: /проф д-р Христо Найденски, двмн/ о т ч е т за работата на
microbio -> Завеждащ лаборатория по микробен биосинтез и екология доцент Колишка Цекова
microbio -> Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми
microbio -> Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области 2014 г. Обособена позиция №1
microbio -> Агенция по обществени поръчки
microbio -> М е ж д и н е н о т ч е т за работата по проект Д03-100/05. 06. 2015 г
About%20us -> History Acad. Stephan Angeloff


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница