Занятие по първи епизод Топката 19 Занятие по втори епизод Нови места 21страница1/8
Дата17.12.2017
Размер0.57 Mb.
#36897
ТипЗанятие
  1   2   3   4   5   6   7   8

Комисия за защита от дискриминация

www.discriminationfreeschools.com

www.drop-diskrimination.dk

http://proektuchilista.kzd.bg 1РАЗШИРЕН НАРЪЧНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПАКЕТ „УЧИЛИЩА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ” ОТ УЧИТЕЛИ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕТО

С финансовата подкрепа на програмата на ЕС „ Основни права и гражданство”Съдържание


Съдържание 2

Обучителен пакет „Училища без дискриминация” 3

Психологическите измерения на дискриминацията 5

Същност на социалните нагласи 5

Дискриминацията като социална нагласа 6

Методика за ползване на обучителния пакет в началния курс в образованието 9

Обучителен цикъл на Д.Колб 11

Видове активни методи 13

Мозъчна атака 13

Подреждане по важност 13

Дискусия 13

Малки групи 14

Обсъждане на казуси 14

Ролева игра 14

Дебат 15

Колажи 15

Гледане на филми 15

Възрастови особености на децата от начален етап на образованието 15

Как да започне обучителния курс ? 16

Правила за поведение на фасилитатора 18

Примерни модели за уроци по епизодите от филма „Уроци по толерантност” 19

Занятие по първи епизод Топката 19

Занятие по втори епизод Нови места 21

Занятие по трети епизод Майката на Елиас 23

Занятие по четвърти епизод Работа с чук 26

Занятие по пети епизод Опашката 28

Занятие по шести епизод Рожденият ден 31

Занятие по седми епизод Новините 32
Обучителен пакет „Училища без дискриминация”

Обучителният пакет „Училища без дискриминация” е разработен от Датския институт по правата на човека и Комисията за защита от дискриминация в рамките на едноименния проект, финансиран по договор JLS/2008/FRAC/AG/1241 30-CE-0306237/00-05 от програмата на Европейският съюз „ Основни права и гражданство”, администрирана от Генерална дирекция ”Правосъдие” на Европейската комисия2.

Обучителният пакет е продуциран на три езика – български, датски и английски.

Виж повече за различните езикови версии :

българска http://proektuchilista.kzd.bg

датска www.drop-diskrimination.dk

английска www.discriminationfreeschools.com
Цел

Защитата от дискриминация е основно право на човека и всяко демократично, плуралистично общество трябва да гарантира равни права на своите граждани. Дискриминацията представлява различно третиране въз основа на раса, националност и етнически произход, език, религия и убеждение, пол, възраст, сексуална ориентация, увреждане или други признаци. В редица държави, в и извън Европейския съюз, както и в България, има закони, които забраняват дискриминацията, но сами по себе си, законите не са достатъчни да защитят индивида.

За ефективната борба с дискриминацията е необходимо да разберем не само какво представлява дискриминацията, а и защо се проявява, тъй като всеки един от нас може да бъде дискриминиран или да дискриминира някого.

Целта на обучителния пакет „Училища без дискриминация” е да даде знания за предразсъдъците и последствията от дискриминацията, умения за ползотворно взаимодействие с многообразието. Обучителният пакет се фокусира върху нас и нашите нагласи, с които трябва да се преборим, за да променим поведението си. Давайки на учителите и учениците необходимите инструменти да разпознават, обсъждат и преодоляват своите собствени предразсъдъци и изграждайки стабилна основа от знания за дискриминацията и последиците от нея, пакетът ще допринесе за превръщането на европейските училища в зона без дискриминация.

Материалът е предназначен за ползване в началния и средния образователен курс в часовете на класния ръководител и тези по социални и обществени науки, история, религия или други по преценка на учителя, както в извънкласни интерактивни форми на обучение.

Преподаване за превенция на дискриминацията

За много педагози дискриминацията е деликатна и дори трудна тема. Актовете на дискриминация сред децата и младежите в училище могат да бъдат под формата на заплахи, насилие, тормоз между съученици, социална изолация и други. Затова училището играе важна роля във възпитаването в толерантност и недискриминация.

С този обучителен пакет се надяваме да подготвим учителите по тези теми, като ги направим по-достъпни. Застъпени са редица аспекти, включително основните права на човека, тъй като защитата от дискриминация е заложена в голяма част от международните актове за правата на човека.
Обучителният пакет „Училища без дискриминация”

Обучителният пакет се състои от:

DVD филм „Уроци по толерантност” със 7 отделни епизоди
Кратък наръчник за използване на обучителен пакет „Училища без дискриминация”
Разширен наръчник за ползването на обучителния пакт от учители в началния етап на образованието (I - IV клас)
Разширен наръчник за ползването на обучителния пакт от учители в прогимназиалния етап на образованието (V - VIII клас)
Разширен наръчник за ползването на обучителния пакт в гимназиалния етап на образованието (ІХ - ХII клас)
Упражнения ( интерактивни занимания за различни теми от епизодите във филма и за различни възрастови групи, сред които може да подберете най- подходящите според аудиторията, която ще обучавате)
Каталог на правата на човека (съдържа информация за правата на човека, посочва в кои нормативни актове са уредени, включва целите текстове на основополагащи нормативни актове – конвенции, международни договори, директиви, декларации,конституция, закони)
Насоки за ползване на обучителния пакет при подготовката на студенти в педагогически специалности и при допълнителната квалификация на учители
Речник на понятията (съдържа описание на използваните в обучителния пакет термини)
Каталог на добрите практики (отразява инициативи в сферата на образованието, насочени към защита правата на човека и недискриминация и може да послужи за вдъхновение на идеи за тематични уроци и училищни мероприятия)
Каталог на научените уроци ( в него е изложен споделеният опит при изпълнението на проекта и може да послужи като ориентир за други организации, желаещи да изпълняват подобни инициативи)

На уеб страницата http://proektuchilista.kzd.bg може да намерите всички части на обучителния пакет и да ги изтеглите.

Филмът е интерактивен обучителен материал, който в седем различни епизода проследява един ден от живота на главната героиня, учителката Анна, която се озовава пряк участник или страничен наблюдател на дискриминация в различни ситуации, свързани със следните теми: свобода на словото, изключване, езикова нетолерантност, предразсъдъци между различните малцинства, религиозна нетърпимост, расизъм и стигматизация. Епизодите могат да се гледат и обсъждат поотделно, тъй като всеки един поставя дилема, която може да се обсъжда независимо от останалите, или да се изгледа целия филм, след което да се направи широка дискусия за дискриминацията. Филмът е инструмент за отключването на дискусии по въпросите на дискриминацията и прилагането на съответните интерактивни/ролеви игри, чрез които участниците посредством собствените си преживявания опознават причините за случването на дискриминация и нейните последици.

Наръчниците целят да подпомогнат педагозите да въведат темата за дискриминацията в учебния контекст и съдържат предложения за въпроси и упражнения към всеки епизод, позволяващи обсъждане и вникване в същността му. Елементите на обучителния пакет са замислени като неразривно свързани и взаимно допълващи се части, заради това се препоръчва Наръчниците да се ползват заедно с другите материали на уебсайта - Речник на понятията, Каталог на правата на човека, Упражнения, примерни презентации, както допълнителна литература, сборник с добри практики. Тези материали ще запознаят педагозите и учениците с явлението дискриминация, ще ги научат да я разпознават и предотвратяват.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница