Занятие по първи епизод Топката 29 Занятие по втори епизод Нови места 31


Правила за поведение на фасилитаторастраница7/12
Дата15.01.2018
Размер0.87 Mb.
#47810
ТипЗанятие
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Правила за поведение на фасилитатора

Този наръчник е предназначен за ползване от учители, т.е хора, добре подготвени в педагогическите техники, но е силно препоръчително по време на интерактивните занимания учителят да съблюдава следните ключови правила за поведението му като фасилитатор, които насърчават участието на всяко дете: • Всички деца и фасилитаторът са седнали в кръг (като равностойни)

 • Въведени са основни правила за дискутиране – изслушване, уважителен тон и подходящ език, критики и обвинения не се насърчават, всеки има право на мнение и т.н.

 • Фасилитаторът има ясна комуникация с групата и задава отворени въпроси

 • Тихите деца са подтиквани да се включат, но не се притискат да участват

 • Фасилитаторът създава условия за групова работа и насърчава ученето чрез правене и общуване между учениците

 • Фасилитаторът създава различни групови роли (напр.говорител на групата; някой, който записва;някой, който следи времето; някой, който носи материали и т.н.), за да осигури равностойно въвличане на децата в дейностите

 • Фасилитаторът следи за толерантното отношение във всеки един момент – внимава дадена дейност да не доведе до присмиване или смущение на някое дете

 • Фасилитаторът не се стреми да контролира всичко, което става във всеки един момент. Просто е внимателен, без свръх-контрол.


Методи и техники за развиване на умението да дискутираш
Дискусиите ни позволяват да упражним умението да слушаме и говорим, да работим в екип, да зачитаме правата на другите. За да могат всички да вземат участие, групата не трябва да бъде прекалено голяма. Ако групата е прекалено голяма - например над 15-20 човека, разделете я на няколко по-малки групи за дискусията.

За да насърчите активността и диалога, разположете участниците в кръг или полукръг, така че да се виждат взаимно. В началото обсъдете и се споразумейте за общи насоки и правила, например: • Говори се един по един.

 • Никой няма право да съди, преценява или да се присмива на другите.

 • Всеки трябва да изхожда от собствената си позиция и опит и да не прави обобщения от името на другите; тоест говори се в първо лице, единствено число.

 • Помнете, че винаги може да има повече от един „правилен” отговор.

 • Договорете клауза за поверителност, когато обсъждате деликатни въпроси.

 • Всеки има правото на мълчание и въздържане от дискусия по даден въпрос.


Водене на дискусии – съвети за фасилитатора

След всяка дейност трябва да има достатъчно време, за да се споделят мнения от всеки, който желае. • Създайте добра работна атмосфера, която позволява на всеки да изразява себе си свободно и да бъде чут. В началото на груповата работа трябва да има упражнения за опознаване и развитие на доверие един към друг. Физическото обкръжение да осигурява комфорт за всеки.

 • Поканете участниците да споделят своите мнения или свържете преживяванията им с темата на дискусията (напр. какво са научили за себе си, какво са научили за темата, как ще продължат и ще използват наученото)

 • Използвайте думи, изрази и език,близък до участниците

Примерни модели за уроци по епизодите от филма „Уроци по толерантност”

Екипът ни подготви примерни уроци към всеки един от епизодите от филма „Уроци по толерантност”, които дават насоки на учителя за начина на структуриране на часа, последователността на различните форми на предаване на знания и за сформирането на умения. В допълнение на краткия наръчник тук е предложено по още едно упражнение, съобразено с възрастта на целевата група ученици. Но учителят е свободен да подбере други упражнения, свързани с темата от съответния епизод, по негово усмотрение, имайки предвид спецификите на обучаваната аудитория. Към всеки от епизодите са разработени презентации с теоретична и практическа насоченост в сферата на дискриминацията, които могат да бъдат полезни на учителя/ фасилитатора за самоподготовка по темата - примери от практиката на Комисията за защита от дискриминация, които ще му позволят да представи на децата кое поведение се приема за дискриминация и съответно подлежи на санкциониране.


Занятие по първи епизод Топката


Тема – Слово на омразата
Обучителни цели:

 • Да се запознаят учениците с термина ”слово на омразата”

 • Да се подтикнат децата да разсъждават върху границата между свободата на словото и дискриминацията

 • Да се осъзнае, че езикът е натоварен както с ценности ,така и с предразсъдъци

 • Да се научим да ценим и използваме недискриминиращ и толерантен език.


Условия:

 • Времетраене - 40мин.

 • Участници – учениците от един клас, подходяща възраст 5-8 клас

 • Работна среда – класната стая да е подредена така, че учениците да могат да седнат в голям кръг, желателно е да има подвижни маси и столове, което ще осигури свободното движение в групата.

 • Необходими материали – DVD филм, уголемено копие на таблицата, листове за флипчарт, комплект маркери, хартиено тиксо, комплект лепящи се точки.

Препоръчително е преди навлизане в дълбочината на занятието да приложите подходящо според вас упражнение за начало на груповата работа сред посочените по-горе в този наръчник.


Работна фаза

 • Гледане на филма „Уроци по толерантност”, Епизод №1 – Топката – пуснете само този епизод на децата.

 • Дискусия върху епизода:

 • Позната ли ви е ситуацията?

 • Какво знаете за свободата на словото?

Разяснете значението на свободата на словото/ свободата на изразяване и на словото на омразата/враждебната реч като използвате Речника на понятията и Каталога на правата на човека. Прочетете на учениците текстовете на :

Чл.10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

Чл.11 от Хартата на основните права на ЕС

Чл.19 - от Международния пакт за граждански и политически права

Чл.38- Чл.41 от Конституцията на Република България

Посочете, че свободата на словото дава право на детето свободно да се изразява ( своето мнение, възгледи и убеждения), но поставя граници на тази свобода, когато тя нарушава правата на човека и репутацията на другите, в частност правото на равно достойнство. • Можем ли винаги да говорим, каквото си искаме?

 • Казаното от Елена – факт или мнение?

 • Използването на какъв език би нарушило правата на другите или тяхната репутация?

 • В този случай какво означава „свободата на словото”?

 • Как бихте реагирали, ако трябваше да се намесите?

 • Как бихте се почувствали или реагирали, ако към Вас бъдат отправени подобни вербални атаки?

В допълнение на упражнението в краткия наръчник Ви предлагаме още едно, което според нас е подходящо за ученици от прогимназиалния курс на образованието. В секцията Упражнения на уеб страницата може да намерите и други подходящи или да адаптирате някое от тях според спецификата на аудиторията. Също така може да погледнете предложеното упражнение към този епизод в разширения наръчник за началния етап на образованието.


Упражнение „ Светло бъдеще”

Инструкции:

1. Разделете групата на малки групи от 6 до 8 човека.

2. Поканете всяка група да се оттегли да работи в някой ъгъл на стаята.

3. Раздайте по един постер и един маркер на всяка група и ги помолете да копират следната таблица:


+

0

-

4. Обяснете, че това упражнение е посветено на езика, който използваме, затова участниците трябва да изброят изрази с думи като бяло, черно, циганско, еврейско, турско, арабско, арменско, българско, руско и т.н. Нека помислят как се използва думата в израза. Ако фразата има положителен смисъл, тя се записва в първата колона. Ако носи неутрално послание, се записва във втората колона, а ако е натоварена с негативен смисъл, се записва в третата. Например изразът „Бъдещето е в черни краски” трябва да се постави в третата колона, тъй като не вещае нищо добро. На много езици съществува израза „циганско лято”, когато времето остава топло и хубаво до средата на есента. Затова трябва да се впише в първата колонка. Тази част на играта продължава 15 минути.

5. Помолете групите да прегледат фразите в третата колонка, тези с отрицателен смисъл, и да предложат алтернативни изрази. Запишете ги в четвъртата колонка, която може да се озаглави „алтернативен език”.

6. Когато групите са готови, окачете на показ работните листове и поканете групите една по една да прочетат своята колекция от фрази и изрази.
Обсъждане

То трябва да фокусира върху подбраните изрази: • Коя колонка изобилстваше с най-много такива фрази?

 • Какви думи открихме в първата, втората и третата колонка?

 • Тъй като езикът не е неутрален, какви ценности отразява той от нашата собствена култура и чуждите култури?

 • Трябва ли да използваме език, който не е натоварен с негативни внушения за другите култури?

 • Защо?

 • Как трябва да променим езика си?

 • Има ли думи, които се повтарят в трите колонки?

 • Защо едни и същи думи се преценяват като негативни от някои хора и като неутрални от други хора?

 • Има ли думи, които са негативни само за момичетата или само за момчетата?

 • Има ли значение как е казана думата ? Или от кого?

 • Дали обидите, подигравките и прякорите са форма на тормоз (виж в Речника на понятията - тормоз и булинг)? Защо ?
  • Насочете вниманието на групата към трета колонка. Прочетете думите и попитайте децата:

 • Трябва ли да се позволява на хората да казват такива думи ?

 • Какво трябва да се направи, когато това се случи?

 • Кой има отговорността да спре враждебната реч – учителите или децата?


Групово обобщение:

Запознайте учениците с Член 4 от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расовата дискриминация и дайте примери за враждебна реч, като ползвате презентацията към епизод 1-ви, налична на уебсайта – примерите от практиката на КЗД. Накарайте учениците да коментират примерите в светлината на Член 4. Какви са изводите?

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница