Занятие по първи епизод Топката 29 Занятие по втори епизод Нови места 31


Методика за ползване на обучителния пакет в прогимназиалния курс в образованиетостраница3/12
Дата15.01.2018
Размер0.87 Mb.
#47810
ТипЗанятие
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Методика за ползване на обучителния пакет в прогимназиалния курс в образованието

Защитата от дискриминация е основно право на човека, което се изразява в равноправно третиране на индивидите по достойнство, независимо от тяхната възраст, националност, етнически произход, раса, религия, език, пол, сексуална ориентация, увреждане и др.

Немалка част от децата в България израстват в семейства, където не са третирани като равни по достойнство със своите родители. Възрастните са склонни да гледат на децата повече като на потенциални, отколкото като на актуални личности. Детето се третира като зависимо и незряло същество, а не като малък човек с право на свой свят и лично пространство. Резултатът от това отношение е масивното влияние и манипулации от страна на възрастните върху децата до юношеството, когато вече младите хора могат да бъдат поставени наравно с възрастните и възприемани като личности.

Училището е втората по значимост социална среда на детето след семейството. Там то създава взаимоотношения с връстници, развива своите социални умения, усвоява нови ценности и нагласи. Учебната среда, в която попадат децата, може да бъде техен “втори шанс” за развитие като уверени, достойни и щастливи хора. Развитието на толерантност и недискриминационни нагласи у децата може да се случи единствено в учебно обкръжение, където няма деления между учениците в зависимост от произход, социално-икономически статус, етнос, религия и т.н. В тази среда се приветстват различните деца и се извличат ползи от това, вместо те да се игнорират и изолират.

В училището много често се подкрепят негативни стереотипи и предразсъдъци относно различните деца. Учителите не винаги се справят успешно в ситуации на разделение между децата, както и изолиране или маргинализиране на някои ученици. Моделът на поведение, който те практикуват, е онзи урок без думи, който децата възприемат най-лесно и трайно. За активно провеждане на защита от дискриминация е необходим цялостен подход, който включва политики и трениране на целия педагогически състав.

Обучителният пакет, който предлагаме се фокусира върху следните основни цели: 1. Признаване на факта,че всички ние имаме предразсъдъци и тяхното индивидуално осъзнаване

 2. Да се помогне на децата да развият способности за разпознаване на неравностойно третиране, несправедливост, расизъм, стереотипи и предразсъдъци в многобройни ситуации от реалния живот

 3. Да се подхранват чувства на себеуважение, социална толерантност и емпатия, които са фундаментална основа за цялата култура на човешките права

Обучението по анти-дискриминация е част от обучението по права на човека. Това е образование, целящо промяна – едновременно личностна и социална. То се стреми да развие компетенциите на младите хора да бъдат граждани, които участват активно в своите общности като утвърждават и защитават човешките права. Фокусът на образователния процес е върху развитие на знания, умения, ценности и нагласи, които мотивират позитивни поведения в подкрепа на човешките права.

В този процес на работа с млади хора:

 • Ние започваме с това, което те вече знаят и от специфичния начин, по който възприемат реалността(филтър);

 • Ние ги насърчаваме да участват в дискусии и да научат един от друг, колкото е възможно повече. Всеки от нас има какво да научи от другите и обратно;

 • Ние мислим постоянно, как младите хора могат да пренесат в реалния си живот това , което са научили.


Знания, умения и нагласи в подкрепа на свободата от дискриминация

Знания:

 • Основни понятия и концепции като: свобода, справедливост, основни права на човека, демокрация, дискриминация, расизъм, предразсъдъци, стереотипи, толерантност и др.

 • Идеята, че концепцията за зачитане правата на човека осигурява стандарти за разбирателство между хората в семейството, училището, общността и целия свят.

 • Разграничаването между граждански/политически и социални/ икономически права ( виж Каталога на правата на човека)

 • Основните международни и национални нормативни документи и инструменти, които съществуват за защита правата на човека като Всеобщата декларация за правата на човека (ООН), Международен пакт за граждански и политически права, Международен пакт за икономически, социални и културни права, Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Конвенция за правата на детето (ООН); Международна конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Харта за основните права на ЕС, Конституцията на Република България, Закон за защита от дискриминация и други.


Умения:

 • Да умееш да изслушваш различаващи се мнения от твоето, да умееш да защитаваш собствени позиции и човешките права;

 • Критично мислененамиране на подходяща информация, критична преценка на доказателствата, съзнание за наличие на стереотипи и предразсъдъци в мисленето, разпознаване форми на манипулация и вземане на решения въз основа на разумна оценка;

 • Умения за работа в сътрудничество с другите и позитивно разрешаване на конфликти.


Нагласи и ценности:

 • Чувство за отговорност за собствените действия, посветеност на личностно развитие и социална промяна;

 • Любопитство, отворен ум и високо оценяване на различията;

 • Емпатия и солидарност с другите, както и защита на тези, които са дискриминирани;

 • Чувство за човешко достойнство по отношение на себе си и другите, независимо от социалните, културни, езикови или религиозни различия

 • Уважение и зачитане на човешкото достойнство на другите, независимо от етническата принадлежност, религия, език, възраст, увреждане или други различия

 • Чувство за справедливост, желание да се работи за утвърждаване на идеалите за свобода, равенство и уважение към различията.


Образователен подход на учене чрез опит и преживяване
Тези компетенции не могат да се преподават, а трябва да се учат чрез лично преживяване. Не е достатъчно да знаеш какво е расизъм и т.н. Когато едно дете преживее ситуацията на дискриминиране и усети чувствата на всички участници в нея, то може да промени своите нагласи и начини на поведение в подобни реални ситуации. Не е достатъчно едно дете да не извършва тормоз или да си мисли, че това не го засяга. То трябва да има активна позиция и да може да се намесва в защита на човешките права и на другите деца.

Демократичните ценности - уважение, толерантност, равноправие, свободно изразяване и т.н. се усвояват само, когато се превърнат в практика и поведение на децата. Това може да стане в обкръжение и чрез процес, който поощрява подобни ценности. Този процес се реализира чрез няколко основни подхода:Обучителен цикъл на Д.Колб, Активни методи , Подход на учене чрез сътрудничество, Подход на участие на младите хора, които са представени по-долу в този наръчник.

Екипът, разработил обучителния пакет „Училища без дискриминация”, отчитайки поставените цели чрез него да се генерират не само знания, но и умения за справяне в различни ежедневни ситуации, включително и промяна на нагласите, горещо препоръчва прилагането и съчетаването на горепосочените подходи при обучението на учениците от прогимназиалния курс в зачитане правата на човека и в толерантност.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница