Запаси и ползване на дивеча в районите на лрс на нлрсДата18.06.2018
Размер197.83 Kb.
ЗАПАСИ И ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧА В РАЙОНИТЕ НА ЛРС НА НЛРС

Установяването на реалните пролетни запаси от дивеч е важно условие за неговото по-нататъшно правилно стопанисване. Количествата едър дивеч в ловностопанските райони се установяват основно на база целогодишните наблюдения, включващи посещението на хранилките през есенно-зимния период, наблюденията по време на ловните излети, а за дивата свиня и отстрела от предходната година. Запасите от дребен дивеч се установяват чрез пробни площи и обхождане на определен маршрут, като и в двата случая се прогонват част от всичките видове местообитания (около 20%) характерни за дадения ловностопански район. Съобразно количествата дивеч за района се определят и площите на специализираната фуражна база (дивечови ниви, ливади, просеки и специални сечища), а също така и количествата фуражи необходими за неговото изхранване. На база на пролетните запаси и коефициента на прираст за отделните видове дивеч се изготвят и проектоплановете за ползване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни за таксацията за последните четири години

Години

благороден елен

елен лопатар

сърна

дива свиня

заек

фазан

яребица

кеклик

 

бр.

Бр.

Бр.

Бр.

Бр.

Бр.

Бр.

Бр.

2004 г.

4285

1112

41075

25745

334020

62910

186650

15230

2005 г.

4414

1169

42875

29863

359560

74080

198870

17520

2006 г.

4775

1332

44442

33422

357170

81660

209910

18140

2007 г.

5254

1319

46933

36608

353840

85540

225340

19710

2008 г

5442

800

49337

38519

342082

87104

225541

20317

2009 г.

5496

-

51337

40703

337430

88925

231855

19500

2010 г.

5410

1384

55612

45472

364470

103395

263275

19915

2011 г.

5785

1578

59069

46973

363493

111152

279351

20262

2012 г.

6003

1841

61378

48171

351505

122978

286572

20870

Анализирайки резултатите от таксацията в ловностопанските райони на дружините можем да направим следните изводи:Едър дивеч

Благороден елен

Запаса на вида в териториите, стопанисвани от сдруженията ,членуващи в НЛРС-СЛРБ е 6003 броя, което е с 3,6 % повишение спрямо миналата година и е съсредоточен главно в Североизточната част на страната(Попово,Бяла, Шумен и други съседни на тях сдружения).Постепенно запаса се стабилизира и е спряна тенденцията за намаляване, характерна за периода 1996 – 2002 години. Негативните фактори бракониерство и хищници (основно вълци) не позволяват бързото нарастване на популацията от този вид.Елен лопатар

Запаса на вида на териториите на сдруженията членуващи в НЛРС-СЛРБ е 1841 броя. Повишението е 14,3 % спрямо миналата.

Запасите от елен лопатар са основно в ДУ “Студен кладенец” и съседните му ловни райони на сдруженията Кърджали, Крумовград и Момчилград, които граничат с участъка и там по естествен път този вид дивеч вече трайно се е настанил. Изключително висок ръст в запасите на вида е отчетен в ЛРД Момчилград-61%. Това вероятно се дължи преминали от съседните територии животни.

Сърна

Запаса на вида на териториите стопанисвани от сдруженията членуващи в НЛРС-СЛРБ възлиза на 61378 индивида и бележат едно увеличение с около 3,8%, което е крайно незадоволително.

Въпреки, че в много от сдруженията, по решение на колективните им органи на този вид не се ловува.Факторите ,непозволяващи на вида да се стабилизира са загуби от хищници и бракониерство и зимни загуби. Значителните количества от вълци и особено чакали и скитащи кучета в много райони унищожават напълно прираста на вида. Негативно влияние оказва също така и неспазване на правилата при подборния отстрел в районите, в които се ловува на сърна.

Дива свиня

Запаса на вида на териториите на сдруженията , членуващи в НЛРС-СЛРБ възлиза на 48171 броя, което е с 2,5% повече спрямо запаса миналата година.

На този вид едър дивеч се ловува най–интензивно. Неговата пластичност, по-малките загуби от хищници и грижите, които ловците полагат за вида, спомагат за стабилизиране на запаса. В районите , където дружините при групов лов на този вид дивеч ловците не стрелят по водещите стадата майки е налице стабилизиране и увеличаване на запаса, защото зрелите майки много по – добре успяват да запазят поколението си.

Дребен дивеч

Заек

Числеността на вида на териториите на сдруженията членуващи в НЛРС-СЛРБ възлиза на 315505 броя. Продължава тенденцията за намаляване на запаса.Намалението спрямо миналата година е 3,2 %.


Основни причини за намаляване на заека са бракониерството – ловуване на фарове и отстрела му по време на лов на други видове дивеч (прелетен, дребен местен дивеч и хищници),промяната на местообитанията, болестотворни причинители и др. Въпреки големите си възпроизводителни възможности заека в отделни региони и като цяло за страната намалява.

Фазан и яребица

Запасите от фазан са 122978 бр. и яребица са 286572 бр. Те бележат стабилизиране и известно увеличение, въпреки тежката зима. Това се дължи както на положените грижи през зимния период, така и на произвеждането при изкуствени условия и последващото разселване в природата на птици от тези видове. Като основен фактор за увеличаването на тези видове можем да отбележим, че вече 9 години успешно работи „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС – СЛРБ”. Ниският ръст на увеличение при тези видове се дължи на неправилното разселване в природата. Все още в много ловностопански райони птиците се пускат директно в природата веднага след като се получат от производственото стопанство-34%. Вярно е , че почти 80 – 90 % от волиерите за доотглеждане главно на фазани, в края на деветдесетте години бяха разрушени. и сега езапочна изграждането на нови, тъй като без временно доотглеждане на 45 дневните птици и адаптиране във временните волиери на 90 – 110 дневна възраст не може да има ефект от разселването, защото загубите на разселените птици са значителни. Увеличаването на запасите от яребица основно се дължи на практикуваното в последните години от повече сдружения пролетно разселване. Предимствата на това разселване при моногамните видове (яребица и кеклик) се свеждат до следното:  • птиците, пуснати в природата по време на образуване на брачни двойки още същата година дават поколение;

  • хранителната и защитна база в продължение на няколко месеца (април - септември) са много по добри отколкото през есента и зимата и съответно естествените загуби са по – малки;

  • загубите от хищници също са по – малки поради по – голямото разнообразие от храна за хищниците през този период на годината.

В заключение по отношение на запасите от отделните видове дивеч може да се каже, че се наблюдава една тенденция на стабилизиране на количествата дивеч с известно увеличение при някои видове. Необходимо е полагане на повече усилия, грижи и средства особено при дребния дивеч, главно при разселването, за да могат да се увеличат неговите запаси по – чувствително за по – кратко време.

Коментирайки резултатите от пролетните запаси на отделните видове дивеч не можем да не отбележим резултатите от отстрела на тези видове през последните години.


Хищници

Вълк


Запаса на вида възлиза на 1375 индивида, което е с почти 1% повече спрямо запаса на вида през 2011 година.Като цяло популацията на вълка е много висока, което е една от причините за недостатъчното увеличение на едрия дивеч

Чакал


Числеността на вида на териториите,стопанисвани от сдруженията, членуващи в НЛРС-СЛРБ е 32220 броя и е с 5,3% повече от предходната година.

Лисица


Броя на лисиците, обитаващи ловните полета на сдруженията ,членове на НЛРС-СЛРБ е 33955 броя. Тук отчитаме 3,3% намаление на запаса.

Скитащи кучета наброяват 26315 броя, което е с 5,4 % по- малко спрямо миналата година.

Дива котка – 11398 бр.

- с изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие от м. Декември 2006 г. беше забранено ловуването на дива котка на територията на страната. Отстрела на този вид хищник за последните 3 години преди забраната варира между 2 000 и 2 700 броя годишно, което показва една значителна численост незастрашаваща вида от изчезване.Този хищник нанася значителни щети не само на местния дребен дивеч, но и на останалите видове птици и дребни бозайници обитаващи страната.
Данни за запасите на основните видове хищници за последните 8 години

Години

Вълк чакал лисица скитащи кучета

запас

запас

запас

запас

2004 г.

1409

19671

27138

12516

2005 г.

1153

20165

27749

14411

2006 г.

1285

22805

30081

15159

2007 г.

1360

23546

30759

14100

2009 г.

1661

28350

33724

27038

2010 г.

1467

28920

34080

26568

2011 г.

1306

30514

35112

27809

2012

1375

32220

33955

26315


ПОЛЗВАНЕДанни за отстрела за последните осем години

Години

благороден елен

елен лопатар

сърна

дива свиня

заек

фазан

яребица

кеклик

 

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

2004 г.

4

274

335

9734

16897

10258

19409

587

2005 г.

12

236

309

11211

18858

15736

23588

143

2006 г.

15

252

321

14964

21055

16780

29033

601

2007 г.

10

293

374

14547

20167

16434

25267

701

2008 г.

11

83 ?

492

14136

15567

21790

28115

423

2009 г.

9

309

606

20343

15262

23558

33113

696

2010 г.

14

193

580

19505

15276

29087

29087

598

2011 г.

8

374

730

16998

13391

21112

36910

97

Едър дивеч

Благороден елен

Ползването на Благородния елен е символично - 8 бр. по линия на ОЛТ, като не се извършва никакъв подборен,а се отстрелват главно трофейно зрели мъжки индивиди.


Елен лопатар

При елена лопатар ползването е в ДУ “Ст. Кладенец” и в районите на съседните ловно-рибарски сдружения и възлиза на 374 броя, което е 20,4 % от пролетния запас.Сърна
Минималното ползване при сърната – под 10 % от пролетните запаси се дължи на отказа на много дружини да ловуват, въпреки че имат утвърден план за ползване.
Дивата свиня

Обект на най-масов лов от едрия дивеч в ловностопанските райони на сдруженията,членуващи в НЛРС-СЛРБ. Високият процент на отстрел спрямо пролетните запаси 35% се дължи на това, че на този вид едър дивеч единствено се ловува и групово, където успеваемостта е по-висока. В последните години се подобри и отчетността и голяма част от ловците разбраха, че не е необходимо да се укрива част от отстрела, тъй като цената на разрешителното е една и съща независимо дали е отчетен отстрел една или повече бройки. Освен това в ловностопанските райони, за които до определен момент от ловния сезон плана за отстрел се изпълни се отпускат допълнителни бройки, за да могат ловците да ловуват до края на ловния сезон.Както беше изтъкнато по – горе наличието на хищници в ловностопанските райони е една от основните причини за недостатъчното и бавно увеличение на запасите от едър и дребен местен дивеч.


Данни за запасите и отстрела на основните видове хищници за последните 8 години

Години

вълк

чакал

лисица

скитащи кучета

запас

отстрел

запас

отстрел

запас

отстрел

запас

отстрел

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

2004 г.

1409

295

19671

14369

27138

15164

12516

16995

2005 г.

1153

308

20165

14069

27749

14828

14411

15213

2006 г.

1285

273

22805

15852

30081

15461

15159

12728

2007 г.

1360

317 

23546

20085

30759

18068 

14100

17546

2008 г.
267
21609
18902
16646

2009 г.

1661

333

28350

26570

33724

20954

27038

19453

2010 г.

1467

227

28920

18091

34080

17398

26568

14191

2011 г.

1306

204

30514

15511

35112

15436

27809

12427

2012

1375

-

32220

-

33955

-

26315

-

Вълк


  • . Сравнително ниския процент на отстрел (15 % от пролетния запас) се дължи главно на факта, че ловуването на този хищник е изключително трудно и отстрела му в повечето случаи е случаен при лов на други видове дивеч;

  • Чакал

  • сравнително високия процент на отстрел при чакала – около 51% от пролетния запас и високите запаси на този хищник показват една изключителна пластичност на вида и изобилие на хранителна база.

  • Лисица –отстрела при лисицата се движи в рамките на 45 – 50% от пролетния запас и минималното увеличение се дължи на това, че почти 90 % от прираста се отстрелва;
  • Скитащи кучета

  • разликите в данните от запаса и отстрела при скитащите кучета се дължат на това, че някои ЛРС не показват пролетни запаси от този вид, а отчитат отстрел;
  • За двата вида хищници данните за отстрела се доближават до реалните до 2009 година, поради факта, че за тяхното регулиране се съставяха протоколи в ДЛ (ДЛС), срещу които държавата изплащаше парични възнаграждения до 2007 година. Данните за отстрела след този период не са представителни, тъй като бе прекратена практиката за изплащането на паричните възнаграждения и отчетността за ползването на тези видове рязко намаля..

Прелетен дивеч 

 

 

 

 

 

 

Данни за отстрела на прелетен и водоплаващ дивеч

Години

голяма белочела гъска

Зеленоглава

патица


гривеци

гургулици

пъдпъдък

бекас

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

2004 г.

672

13485

22642

86408

309878

2090

2005 г.

9

1871

30676

93548

402260

1616

2006 г.

784

21951

40890

107467

484196

2275

2007 г.2008 г.

4371

41280

45675

121628

556726

4112

2009 г.

7494

51195

59110

165631

678591

8846

2011 г.

3724

29801

45912

130528

614228

7779

Ниския отстрел на водоплаващите птици се дължи на факта, че в последните години поради климатичните условия прелета на тези видове се извършва, когато вече сроковете им за ловуване са преминали . При гривеците, гургулиците и пъдпъдъците основните причини за ниското ползване е ранното изораване на обработваемите площи след прибиране на реколтата ползването бележи спад. През години се наблюдава подобряване на отчетността, при което се достигна до показване на по – реални резултати от лова на тези видове.


Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница