Запитване за офертаДата25.07.2016
Размер60.72 Kb.
#6555
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1


Рег.№93-00-11598/07.11.2011г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОтносно: Доставка на лагери Тимкен.

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.


I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
Вид на активите /услугите/

Стандарти

Общо количество

1.

9285 – 9220D - X4S

DIN,ISO,ANSI

8 бр.

2.

99600 – 99102CD – X7S

DIN,ISO,ANSI

10 бр.

3.

HM 237542 – HM 237510CD – HM 237542XB

DIN,ISO,ANSI

6 бр.

4.

6580 – 6535 - 6580

DIN,ISO,ANSI

6 бр.

5.

98400 – 98789D – X1S

DIN,ISO,ANSI

10 бр.

6.

HM 926747 – HM 926710D – HM 926747XA

DIN,ISO,ANSI

6 бр.


II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА.

При офериране е задължително спазването на номерацията. Техническата част на офертата е задължително да съдържа информация за :


1. Качество на продуктаудостоверява се със сертификат за качество от производителя и/или декларация за съответствие. Участниците следва да представят документ за оторизация, представителство или дистрибуция.
2. Произход (Тimken -САЩ).
3. Количество за доставка: по приложената спецификация.
4. Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел;
5. Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка.
6. Гаранции – в месеци ( след доставка).


  1. График на доставка:

Вид на активите /услугите/

Стандарти

Общо

количество

Ориентировъчен график за доставка

1.

9285 – 9220D - X4S

DIN,ISO,ANSI

8 бр.

02.2012г. - 4 бр.

07.2012г. – 4 бр.2.

99600 – 99102CD – X7S

DIN,ISO,ANSI

10 бр.

02.2012г. - 6 бр.

07.2012г. – 4 бр.3.

HM 237542 – HM 237510CD – HM 237542XB

DIN,ISO,ANSI

6 бр.

02.2012г. - 4 бр.

07.2012г. – 2бр.
4.

6580 – 6535 - 6580

DIN,ISO,ANSI

6 бр.

02.2012г. - 4 бр.

07.2012г. – 2 бр.5.

98400 – 98789D – X1S

DIN,ISO,ANSI

10 бр.

02.2012г. - 6 бр.

07.2012г. – 4 бр.6.

HM 926747 – HM 926710D – HM 926747XA

DIN,ISO,ANSI

6 бр.

02.2012г. - 4 бр.

07.2012г. – 2 бр.

8. Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;
9. Референции: участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти, максимум от 10 клиенти (с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс, e-mail), за извършване на аналогични доставки през последните 3 години.
10. Фирмени документи

Всеки участник в процедурата е необходимо да представи и:

10.1. Съдебно решение за регистрация, съобразно българското законодателство.

10.2. Регистрация по БУЛСТАТ.

10.3. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

10.4. Декларация, подписана от едноличния търговец, съответно членовете на управителния орган на участника, че участникът:

• не е лишен от правото да упражнява търговска дейност

• не е в процес на ликвидация

• не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност

• няма регистрирани данъчни нарушения

• не е осъден за банкрут

• няма неплатени данъци и такси към държавата

• ще спазва общо фирмените изисквания на “Асарел-Медет” АД по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп.
11. Валидност на офертата: следва да бъде минимум три месеца, след срока на подаването й.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА.

При офериране е задължително спазването на номерацията. Търговската част на офертата е задължително да съдържа информация за :


1. Цена: Твърда цена за срока на поръчката/договора в лева.

ІV. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНТЕЛ.

1. Цена на единица качество (продукция, гаранция).
V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертата, адресирана до Ръководител направление „ВО, Мониторинг на решенията и ИСУ”, се представя само запечатана в плик, като търговските условия ( раздел III ) са запечатани в отделен (втори) плик с надпис „Търговски условия” вътре в големия плик с Техническите условия ( раздел II ).

Върху запечатания плик с офертата, получен в деловодството на „Асарел-Медет”АД или изпратен по пощата, изискваме да се поставят надписите: “Оферта за доставка на лагери Тимкени „Да се отвори само от определената за целта комисия” и обозначен на плика “Подател: ........…”.


4. Офертите се класират само в един кръг.

5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. Краен срок за предоставяне на офертите е 16.00 часа на 24.11.2012г.

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.


8. За допълнителна информация:  • по търговски въпроси – Пламен Терзиев, тел.: 0357 60356, Е-mail: pterziev@asarel.com , Анатолий Бабачев, тел.: 0357 60 442, e-mail: babachev@asarel.com или www.asarel.com

С уважение:


Специалист Доставки: П. Терзиев ................................
Експерт Търговия: А. Бабачев .................................
Рък. Отдел Д и Л: П. Паланкалиев ..................................
Директор Р и Л: Ек. Станчева ..................................
Прокурист:...................

Ив. Дончев


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница