Заповед № рд 49-355 София, 10. 09. 2015 гДата19.11.2018
Размер132.5 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните


ЗАПОВЕД

№ РД 49-355

София, 10.09.2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2, чл. 34, чл. 167, т. 1 и чл. 168, т. 1 от Закона за горите (обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 г, в сила от 09.04.2011 г.), § 41 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за горите и одобрен доклад на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) – инж. Тони Кръстев, с регистрационен индекс 13-3721 от 22.06.2015 г.,
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Възлагам на директорите на държавни горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ):

1. Да подпомагат Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) във връзка с организирането и провеждането на търгове за продажбата на горски територии - частна държавна собственост по чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗГ, по реда и при условията на Закона за държавната собственост (ЗДС) и на глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).

2. Да възложат на директорите на териториалните поделения (ТП) - държавни горски и ловни стопанства да изготвят и подържат списъци на поземлени имоти (ПИ) в горски територии частна държавна собственост, включени във влезли в сила общи устройствени планове на общините, в района на дейност на съответното териториално поделение (ТП), с които се предвижда създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.

3. Чрез директорите на държавни горски и ловни стопанства, могат да възлагат изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) по реда на чл.124а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за ПИ по т. 2, в случай че това е необходимо за обособяване на поземлени имоти в горски територии.

4. Чрез директорите на държавните горски и ловни стопанства да предприемат действия по издаване на документи във връзка с чл. 33, ал.1, т. 2 и ал. 3 от ЗГ, включително скици, данъчни оценки и документи за собственост на поземлените имоти, обект на продажба, както и за разделяне и обединяване на имоти, когато това се прецени за целесъобразно.

5. Да възлагат изготвянето на оценки на ПИ, по реда на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии.

6. Чрез изпълнителния директор на ИАГ, да отправят предложение до министъра на земеделието и храните за продажба на поземлените имоти в горски територии - частна държавна собственост, по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗГ. Предложенията за продажба може да са изготвени както за цялата горска територия – частна държавна собственост, промяната на предназначение на която е предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, така и за части от нея и към тях са приложени документи по т. 3 (в случаите, когато е необходимо), 4 и 5 от настоящата заповед, както и други документи и информация, необходими за провеждане на търговете.
II. Предложенията за продажба по т. 6 се изпращат в Изпълнителна агенция по горите, където въз основа на представената информация и документи се изготвя проект на тръжна документация, както следва:

1. Предложение от името на министъра на земеделието и храните за Решение на Министерския съвет (МС) за провеждане на търга, в случаите когато началната му цена е над 500 000 лева с необходимите приложения към него;

2. Проект на заповед на министъра на земеделието и храните, с която се открива процедурата по провеждането на търга с необходимите приложения към нея, в останалите случаи извън случаите по т. 1.

Към проекта на тръжна документация се прилагат и документите по т. 6 и се представят на министъра на земеделието и храните.


III. В състава на комисията по провеждането на търга участват представители на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), ИАГ, регионалните дирекции по горите (РДГ) и съответното държавно предприятие по чл. 163 от ЗГ.
Заповедта да се сведе до знанието на изпълнителния директор на ИАГ, директорите на държавни горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите, директорите на областните дирекции Земеделие” и директорите на регионалните дирекции по горите за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и на Изпълнителна агенция по горите.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на доц. Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР /П/гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55

Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> ` министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница