Заповед № рд 49-448 София, 21. 10. 2015 гДата11.03.2018
Размер85.59 Kb.
#61751


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните


ЗАПОВЕД
РД 49-448

София, 21.10.2015 г.


На основание чл. 36б от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), във връзка с чл.36, ал.1 от ЗЛОД, чл.31б от Правилника за прилагане на ЗЛОД и заповед № РД 49-331/14.08.2015 г. на Министъра на земеделието и храните,
НАРЕЖДАМ:
І. Да се проведе конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Мразеница-Бачево” в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство”, гр. Разлог, обособен със заповед № РД 49-331/14.08.2015 г. на Министъра на земеделието и храните.
ІІ. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата – чл. 36б, във връзка с чл.36, ал.1 от ЗЛОД и предложение с рег. индекс № 70-5625/07.10.2015 г. на МЗХ от директора на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград.

ІІІ. Срок за предоставяне стопанисването на дивеча – 15 години.
ІV. Цена на документацията за участие в конкурса - Конкурсната документация може да бъде получена в „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18, всеки работен ден в периода от 26.10.2015 г. до 24.11.2015 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 08.12.2015 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч. Документацията се получава срещу представяне на документ за заплатена цена в размер на 360 (триста и шестдесет) лева с включен ДДС по сметка на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, BIC: BUIBBGSS , IBAN: BG 63 BUIB 98881029328200 - „СИБАНК” АД - Благоевград.
V. Изисквания към кандидатите за участие в процедурата:

1. Кандидат за участие в конкурса може да бъде лице по чл. 34 , ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗЛОД, което трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да не е обявено в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

б) да не е в ликвидация;

в) да няма просрочени задължения към държавата или общините, установени с влязъл в сила акт;

г) да не е лишено от право да упражнява търговска дейност;

д) да не е осъдено за банкрут;

е) да не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или престъпление против стопанството, освен ако е реабилитирано;

ж) да има сключени трудови договори със:

- специалист по ловно стопанство с висше образование с не по-малко от три години стаж в областта на ловното стопанство, назначен за стопанисване на дивеча;

- най-малко един специалист по ловно стопанство, който има свидетелство за подборен отстрел, за всеки 2500 хектара ловна площ.

2. Договорите по т. 1, б. „ж” могат да бъдат сключени и под отлагателно условие, че влизат в сила след спечелването на конкурса.

3. Изискванията по т. 1, б. „г”, „д” и „е” се прилагат и за управителите и изпълнителните членове на управителните органи на кандидата.

4. Обстоятелствата по т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „д” и „е” се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по б. „г” - с декларация. Обстоятелството по т. 1, б. „д” и „е” се удостоверява със свидетелството за съдимост.

5. За удостоверяване на обстоятелствата по т. 1, б. „ж”, кандидатът представя копие от сключения трудов договор и справка от НАП, че договорът е вписан. Към договора кандидатът прилага:

а) по б. „ж”, тире първо - диплома за завършено висше образование в Лесотехническия университет с издържани изпити по една от следните учебни дисциплини: ловно стопанство, биология на дивеча, екология на дивеча, болести по дивеча, дивечовъдство или дивечознание”, както и документи за придобития трудов стаж (копие от трудова книжка, осигурителна книжка или документ за придобит трудов стаж в чужбина);

б) по б. „ж”, тире второ:

- удостоверение за придобито право на подборно ловуване;

- диплома за завършено висше образование в Лесотехническия университет или за завършено средно специално образование с най-малко 4-годишен срок на обучение с издържани изпити по една от следните учебни дисциплини: ловно стопанство, биология на дивеча, екология на дивеча, болести по дивеча, дивечовъдство или дивечознание”.
VІ. Начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в ДУ, определен съгласно „Методика за определяне началния размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча”, утвърдена със заповед № РД 49-9 от 27.01.2012 год.

Определям начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, под който участниците не могат да слизат, в размер на 19 724,34 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и тридесет и четири стотинки).


VІІ. Конкурсът не включва отдаване под наем на база за ловен туризъм – частна държавна собственост.
VІІІ. Критерии за оценка на предложенията

Комплексната оценка (К) на предложените от кандидата размер на годишна вноска за стопанисване на дивеча и направените от кандидата инвестиции до 31.12.2007 год. да се определя по формулата:


К = А + Ср + Сп + Д;

Където:


А – Точките, получени от кандидата за предложения от него размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка.

За всеки предложени 100 лв. над началния размер, кандидатът получава по 1 точка. При предложен размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, равен на началния размер, кандидатът получава 0 точки. При посочен размер под началния (минималния) – предложението не се оценява, а кандидатът не се класира.


Ср – Точките, получени от кандидата за направените от него инвестиции до 31.12.2007 г. по § 65 ал. 4 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЛОД (Обн. – ДВ, бр. 91 от 2008 г.).

Точките се определят като за всеки 1000 лева инвестиции кандидатът получава по 1 точка.

Инвестициите, които се признават съгласно § 65 ал. 4 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЛОД (Обн. – ДВ, бр. 91 от 2008 г.) са:

- изграждане на биотехнически съоръжения;

- разработване на фуражна база;

- закупуване на жив дивеч за разселване;

- изграждане на бази за интензивно стопанисване на дивеча;

- предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от ДГС;

- изграждане и основен ремонт на горски пътища;

- основен ремонт на ловна база, собственост на съответното ДГС;

Размерът на инвестициите да се доказва с надлежни финансово-счетоводни документи и с приложен към тях протокол, подписан от директора на съответното държавно горско стопанство. В случай, че кандидатът не представи някой от посочените документи (финансово-счетоводен документ или протокол), направените от него инвестиции няма да бъдат взети предвид от комисията при крайното класиране на предложенията.
Сп – Точките, получени от кандидата за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора.

Броят на точките за предлаганите от кандидата инвестиции по години се определя, както следва:


Сп = (Сп1+ Сп2 + ........ + Сп5)х0,5 + (Сп6 + .......+Сп10)х0,3 + (Сп11 +..........+Сп15)х0,2

1 000
където като Сп1 е годишна инвестиция през първата година, Сп2 е годишна инвестиция през втората година и т.н.


Д – Точките, получени от кандидата за предлагания от него среден годишен брой на планираните работни места за срока на действие на договора.

Броят на точките за средния годишен брой на планираните работни места се определя, както следва:

Д = (Д1 + Д2 + ………+ Д15) х 10 ,

15


където Д1 е броя на планираните за откриване работни места през първата година, Д2 е броя на планираните работни места през втората година и т.н.

Не се присъждат точки за задължителните работни места, които се изискват по чл. 36а, ал. 1, т. 7 от ЗЛОД.

Когато в резултат на класирането двама или повече кандидати получат еднаква комплексна оценка, комисията да извърши класирането като класира на първо място кандидатът, получил повече точки за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора - Сп.
ІХ. Срок за представяне на писмените предложения

1. Кандидатите за участие в конкурса да представят предложенията си всеки работен ден в периода от 26.10.2015 г. до 24.11.2015 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 08.12.2015 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч. (чл. 36б, ал. 2 от ЗЛОД). Предложенията се представят в „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18.

2. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или оттегли предложението си.
Х. Оглед на обекта

Оглед на обекта да се извършва в присъствието на представител на ТП „Държавно горско стопанство”, гр. Разлог и след представяне от кандидата на документ за закупена документация за участие в конкурса всеки работен ден в периода от 26.10.2015 г. до 24.11.2015 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 08.12.2015 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч.


ХІ. Място, ден и час за провеждане на конкурса

конкурсът да се проведе на 25 ноември 2015 г. от 14.00 часа в сградата на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград , ул. „Зора” № 18.

Повторен конкурс да се проведе на същия адрес и час на 09 декември 2015 г., в случай, че в първоначално определения срок не постъпи нито едно предложение.


ХІІ. Размер на гаранцията за участие

1. Кандидатите в конкурса да представят гаранция за участие в размер на 19 724,34 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и тридесет и четири стотинки), представляваща една начална годишна вноска за стопанисване на дивеча по т.VІ.

2. Гаранцията за участие да се представя в една от следните форми, по избор на кандидата:

а) парична сума, вносима по сметка на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, BIC: BUIBBGSS , IBAN: BG 63 BUIB 98881029328200 - „СИБАНК” АД - Благоевград;

б) банкова гаранция.
ХІІІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора

1. Определям гаранция за изпълнение на договора, вносима в полза на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград в размер 59 173,02 лв. (петдесет и девет хиляди сто седемдесет и три лева и две стотинки), представляваща три начални годишни вноски за стопанисване на дивеча.

2. Кандидатът, спечелил конкурса, сам избира формата на гаранцията за изпълнение – банкова или парична. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение да се уредят в договора за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък.

3. Договор да не се сключва:

а) преди изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на резултатите от класирането;

б) при наличие на подадена жалба срещу заповедта за обявяване на резултатите от класирането – до влизане в сила на решение по нея;

в) до внасяне в полза на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград на гаранция за изпълнение на договора от страна на кандидата, спечелил конкурса.
ХІV. Заповедта за откриване на процедурата да се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на провеждане на конкурса.
ХV. Утвърждавам конкурсна документация, която е неразделна част от настоящата заповед.

ХVІ. Настоящата заповед е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване при условията и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА /П/

Министър на земеделието и храните
Съгласували:
ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР: ………………………………. доц. Георги Костов
Директор на дирекция АПО: ..................................... Магдалена Дакова
Директор на дирекция РГС: ...................................... инж. Виржиния Хубчева

Началник на отдел ДГП: ............................................инж. Олег Илиев


Изготвил:Държавен експерт в отдел ДГП: ..................инж. Емил Маринов

ЕМ/РГС
Каталог: userfiles
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница